Délmagyarország, 2007. január (97. évfolyam, 1-26. szám)

2007-01-02 / 1. szám

tfvynö 2 • BELFOLD - KÜLFÖLD KEDD, 2007. JANUAR 2. Sólyom László újévi üzenete: Egy közösség vagyunk Legsúlyosabb gond a megosztottság A társadalmat uraló pártpoli­tikai megosztottság az ország egyik legsúlyosabb gondjává vált, ugyanakkor az ország alap­jában véve egységes, a pártpo­litikai megosztottság nem gyö­kerezik mélyen az emberekben. Helyre kell állítani a közbizal­mat, melynek alapja a kölcsö­nös megbecsülés a politika és a társadalom között - mondta Só­lyom László köztársasági elnök tegnapi újévi beszédében. BUDAPEST (MTI) „A közbizalom felépülése azért sem lehetetlen, mert a pártpoliti­kai megosztottság - amely ma oly sok embert elvakít - mégsem gyökerezik mélyen. Felmérések bizonyítják, hogy honfitársaink az életüket vezérlő, a tartásukat adó értékekről egyformán véle­kednek, tekintet nélkül arra, hogy egyébként jobb- vagy balol­dalinak tartják-e magukat. (...) Ez pedig azt jelenti, hogy az or­szág alapjában véve egységes, hi­szen életcéljaink közös értéke­ken alapulnak, ugyanazt értjük jón és rosszon. S ha így a leglé­nyegesebb dolgokban egy nyelvet beszélünk, meg kell, hogy értsük egymást az ország dolgaiban is" ­hangzott el az államfő Magyar Televízióban tegnap délelőtt su­gárzott köszöntőjében. Sólyom László szerint „nehéz évet hagytunk magunk mögött, és nehéz év áll előttünk". A 2006-os év keserű tapasztalatai lehetőséget kínálnak a helyzet tisztázására. Az országgyűlési választások után mindenki meg­tudta, hogy az állam nem képes Sólyom László újévi köszöntő­jét mondja a Magyar Ttlevízió­ba n Fotó: MTI/Kovács Tamás jóléti szolgáltatásait fenntartani, elkerülhetetlen a szigorítás. Ugyanakkor a tavalyi év tanulsá­ga az is, hogy a politikának meg kell változnia. A társadalmat uraló pártpoliti­kai megosztottság az ország egyik legsúlyosabb gondjává vált. Eb­ben a közegben nehéz a történte­ket tárgyszerűen értelmezni, szinte lehetetlen a mindenkit érintő politikai kérdéseket tisz­tázni, még szakmai ügyekben sem folyhat valódi vita - mondta a köztársasági elnök, aki szerint helyre kell állítani a közbizalmat, melynek alapja a kölcsönös meg­becsülés a politika és a társada­lom között, „az elvárások egyen­súlya". A kormány az emberektől felelős állampolgári magatartást, belátást, együttműködést kér. Azt, hogy az emberek emelkedje­nek felül saját közvetlen érdekei­ken, az életszínvonal romlásán, és hozzanak áldozatot az ország érdekében - mondta az államfő. „De hiszen akkor a választó­polgár is hasonló emelkedettsé­get követelhet meg a pártoktól, az Országgyűléstől, a kormány­tól. Nem az adok-kapok politikai színházat, hanem komolyságot és odafigyelést. Partneri vi­szonyt, és tiszteletet. A választó­polgár ugyanis nem puszta esz­köz a hatalom megszerzésére, hanem a hatalom forrása" - fo­galmazott Sólyom László. Az államfő szerint világossá kell tenni, hogy mik a célok, mi­lyen út vezet oda, mi a menet­rend, és mik az alternatívák. „Egy közösség vagyunk az or­szágon belül, de egy közösséget alkot a magyar nemzet egésze is. A mai naptól Románia az Eu­rópai Unió tagja lett. így a ma­gyar nemzet túlnyomó része ­több mint 12 millióan - immár ugyanazon közös politikai, gaz­dasági és jogi térség része" ­mutatott rá Sólyom László. A köztársasági elnök szerint a szociális felelősségviselésének át kell rendeződnie. Méltányos, hogy azok, akik a rendszer elő­nyeit élvezik, abból gazdagodtak meg, támogassák ugyanazon rendszer elesetteit. A GYERMEKEKERT ERDEMES „Közös értékeink között mindenki első helyen említi a gyermeket és a családot. Forduljunk a gyerme­kek felé! Ők gazdagítanak minket a reménnyel. Értük érdemes áldo­zatot vállalni. Holnap ők lesznek Magyarország" - mondta Sólyom László. Megmentették az egyik súlyosan sérült magyar nő lábát Robbantások Bangkokban Összesen kilenc pokolgép rob­bant vasárnap a thaiföldi fő­városban, öt helyi idő szerint kora este (közép-európai idő szerint délben], majd újabb négy éjfél körül (közép-európai idő szerint késő délután). A rob­banássorozatban ketten életü­ket vesztették, három tucatnyi­an megsebesültek, köztük négy magyar állampolgár, egyikük súlyos végtagsérülést szenve­dett. BANGKOK (MTI) Megmentették annak a magyar állampolgárságú nőnek a lábát, akit helyi idő szerint tegnap műtötték meg a thaiföldi fővá­rosban - tájékoztatta az MTI-t Balogh András bangkoki nagy­követ. A nő vasárnap sebesült meg súlyosan az ázsiai ország­ban végrehajtott robbantások egyikében. Ezt követően egy előkelő bangkoki klinikára szállították, ahol több órán át tartó operációt hajtottak végre rajta az egyik legfelkészültebb thaiföldi specialista vezetésével MUSZLIM TERRORISTÁK? ^ Egyelőre nem lehet tudni, kik áll­nak a merénylet mögött, de a rendőrség néhány nappal ezelőtt arra figyelmeztetett, lehetséges, hogy muszlim terroristák megpró­bálják megzavarni az újévi ünne­pet. A szélsőségesek akcióikat eleddig jobbára Thaiföld többsé­gében muszlimok lakta déli vidé­kére - Malajziával szomszédos három ottani tartományra - össz­pontosították. Az elmúlt három év­ben több mint 1800 ember esett áldozatul az erőszaknak. Rendőr vizsgálódik a robbantások egyik helyszínén a thaiföldi fővárosban Fotó: MT1/EPA - mondta el a magyar külképvi­selet vezetője, hozzáfűzve, hogy a betegen újabb műtétet hajtanak végre, és még egy ide­ig a bangkoki kórházban kell rehabilitáción maradnia. Ba­logh András hangsúlyozta, hogy a robbantásokban sérülést szenvedett összesen négy ma­gyar hozzátartozóit értesítették a rokonaikat ért balesetről. Az éjjeli robbantásoknak hét sebesült áldozata van, köztük hat külföldi. Az éjfél utáni deto­nációk közül kettő Bangkok bel­városában történt a Central World Plaza bevásárlóközpont közelében. Az egyik robbanó­szerkezet, amelyet egy telefon­fülkében helyeztek el az óriási bevásárlóközponttal szemben, akkor lépett működésbe, amikor az épületnél összegyűlt több tíz­ezer ember a szilveszteri vissza­számlálást figyelte. A másik po­kolgép egy csatorna hídjánál rob­bant, itt nem sebesült meg sen­ki. A merényletek után szigorú biztonsági intézkedéseket foga­natosítottak Bangkokban, de hírek szerint nem tört ki pánik. Szonti Bunyaratglin tábornok, a Thaiföldet a szeptember 19-i ál­lamcsíny óta irányító katonai junta vezetője elrendelte kato­nák Bangkokba telepítését, hogy a rendőrség segítségére le­gyenek a rend fenntartásában. Szurajud Csulanon miniszter­elnök válságtanácskozásra hív­ta a katonaság és belügyminisz­térium magas beosztású tiszt­ségviselőit. A fővárosban lefúj­ták a tervezett űjévi ünnepsége­ket. A kora esti robbantások közül az egyik egy bevásárlóközpont előtt történt egy buszmegálló­ban Bangkok központjában, a győzelmi emlékmű mellett. Egy másik pokolgép mintegy 3 kilo­méterrel távolabb, az óváros­ban lépett működésbe, egy har­madik - amely öt embert sebe­sített meg, köztük egy tízéves gyereket - a kikötő közelében egy piacon. Összesen 34 sebe­sültje van a kilenc robbantás­nak. Románia és Bulgária is az EU-ban BUKAREST (MTI) Reflektorok, színpompás fénydíszletek ren­getegében üdvözölte Romániát és a románo­kat Traian Basescu elnök Bukarestben helyi idő szerint éjfélkor abból az alkalomból, hogy e pillanattól az ország Bulgáriával együtt az Európai Unió tagjává vált. Az Egyetem téren és a környező utakon hömpölygött a tömeg a nagy ünnepség hely­színére, ahol pontban éjfélkor az államfő fennkölt hangon köszöntötte a románokat, üdvözölve, hogy ettől a pillanattól az ország az Európai Unió tagjává vált. Néhány perccel korábban a magas rangú külföldi vendégek egyenként üdvözölték néhány mondatban Romániát. Göncz Kinga külügyminiszter an­gol és magyar nyelven gratulált a románok­nak - a romániai magyar közösséget is üdvö­zölve - az EU-csatlakozás alkalmából. Ezután fényhatások és látványos tűzijá­ték közepette folytatódott az ünnep a leg­jobb romániai együttesek fellépésével. Bul­gária hasonló külsőségek közepette ünne­pelte meg az ország csatlakozását az Euró­pai Unióhoz. SZLOYENSA MAR AZ EURÖZ0NABAN A 2007-es esztendő beköszöntével Szlovénia 13. országként csatlakozott az euróövezethez. Az euróövezet 1999. ja­nuár elsejei megalakulása óta most másodszor bővült: 2001. január elsején Görögország csatlakozott az alapító ti­zenegy országhoz. Szlovénia a 2004-ben az Európai Unióhoz csatlakozott tíz ország közül az első, ahol hivatalos fize­tőeszköz január l-jétől az euró, amely készpénzként 2002. január elseje óta van forgalomban a térségben. Andrej Ba­juk szlovén pénzügyminiszter közlése szerint az átállás nem okozott különösebb nehézséget a volt jugoszláv tagköz­társaságban, az országban mintegy kétmilliárd euró áll a lakosság rendelkezésére. Éjfél előtt azonban egy időre a pénzkiadó automaták nem működtek, hogy ki lehessen bennük cserélni az eddig használatos nemzeti valutát a tolárt az euróra. A tárcavezető mindazonáltal kérte az állampolgárokat hogy az euróövezet első napján lehetőleg ne roha­mozzák meg az automatákat. Közvélemény-kutatások szerint a szlovének 40 százaléka tart attól, hogy a felkerekíté­sek miatt az euró bevezetése drágulást okoz. A kormány a kettős árjelzés átmeneti előírásával igyekszik ezen enyhí­teni. - Mindenki eldöntheti, mit és hol vásárol, és mennyi hajlandó fizetni érte - mondta a pénzügyminiszter. Kivégezték és el is temették az iraki diktátort Szaddám Húszéin utolsó percei - mobilon is Főszerkesztő: SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes: ÓRFI FERENC, V FEKETE SÁNDOR • Szerkesztők: HEGEDŰS SZABOLCS, KOVÁCS ANDRÁS, SZÁVAY ISTVÁN • Képszerkesztő MISKOLCZI RÓBERT • Rovatvezetők: SCHMIDT ANDREA |fotó|, SULYOK ERZSÉBET (hir és információi, SŰU RÓBERT (sport | • IVIvrlíx szerkesztóségvezetó: BAKOS ANDRÁS (Csongrád, Makó, Szentesi, SZÖGI ANDREA (Hódmezővásárhelyi • Kiadó és szerkesztőség: 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Levélcím: 6740 Szeged, Pt: 153. Ttlcfon: 62/S67-888. Titkárság: 62/567-800. Farc 62/567-881. Sportrovat 62/567-808 Interneteim: www.delmagyat.hu • E-mail: szcrkesztoscg@-delmagyar.hu • 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3. m/fax: 62/241-905. Hirdetést tel./fax: 62/242-419 6900 Makó, Szegedi u. 9-13. Tel.: 62/213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: Tél./íax: 62/213-198. 6600 Szentes, Kossuthu 8 Ttl 63/401-024 Tel./fax 63/314-838. 6640 Csongrád, Kossuth tér 9-11. TfeL/fax: 63/481-010 • KIADJA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERIESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadóígazgató: PAP KLÁRA Kiadói titkárság: tel : 62/567-870 • Hirdetési igazgató: KONKOLY BÉLA. tel : 567-842, fax: 567-887 Hirdetésfelvétel: 6720 Szeged, Kölcsey u. 5. Tél.: 62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: HOCZPÁL. Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Telefon: 62/466-847. • Markelingvezető: NÉMETH ILDIKÓ. TEL: 62/567-872, fax 62/567-884.Térjcsztési vezető: KÓT1 ZOLTÁN TEnesztés: 62/567-864. Előfizetés: 06/80/821-821 (ingyen hívhatói. Példányszámunkat a Matesz hitelesíti. Előfizetési dij egy hónapra 1595 Ft (Délmagyarországi, 1495 Ft (Délvilági • Árus terjesztés: Délhír Rt. és Délmagyarország Kiadó* ISSN 0133-025X (Délmagyarországi, ISSN 1416-0099 (Délvilágl • A Délmagyarország Kiadó a Lapcom Kft. tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN. Szombat hajnalban kivégezték Szaddám Huszeint, az emberiesség elleni bűn­cselekmények miatt kötél általi halálra ítélt volt iraki diktátort. Kivégzésének másnapján, vasárnap újabb részletek váltak ismertté a halálos ítélet végre­hajtásáról. Valaki mobiltelefonnal fel­vételt készített az eseményről, melyet bárki megtekinthet a világhálón. TIKRÍT, KAIRÓ (MTI/DPA) A diktatúra egykor rettegett katonai titkos­szolgálatának egyik bagdadi épületében végrehajtott kivégzésről - feltehetőleg mo­biltelefonnal - készült, gyenge minőségű, két és fél perces felvételt, amelyet vasárnap hajnalban tettek föl a világhálóra, a nap fo­lyamán több arab tévéadó is sugározta. A felvételen hallható, amint Szaddám kötéllel a nyakán a muzulmán hitvallás, a sahad szövegét mormolja: „La ilaha illa Allah va Mohamed Raszúl Allah" (Allah az egyedüli isten, és Mohamed az ő prófé­tája). Amikor a halálraítélt másodszor is elkezdi az imát, csak a Mohammed szóig jut: ekkor egy kattanás hallatszik, ahogy megnyílik a vesztóhely padlója. Hang a felvételhez csak eddig a pontig hallható. Ezután néhány másodpercig teljesen sö­tét képkockák következnek, majd a ka­mera a kivégzett arcát mutatja. A kivégzés szemtanúira hivatkozva a The New York Times című amerikai na­pilap azt jelentette, Szaddám röviddel ha­lála előtt azt mondta: „Le az árulókkal, az amerikaiakkal, a kémekkel és a perzsák­kal". Muvaffak ar-Rubaj iraki nemzetbiz­tonsági tanácsadó - aki szintén ott volt a kivégzésen - azt mondta az amerikai új­ságnak, megkérdezte Szaddámtól, érez-e bűntudatot vagy félelmet, mire a halálra­ítélt azt felelte: „Nem, katona vagyok, a saját sorsom miatt nem aggódom." A felvételen Szaddám hóhérai legádá­zabb ellenségének, Muktada asz-Szadr ra­dikális síita hitszónok nevét kiáltják többször. (Szadr apja és nagybátyja a Hu­szein-rezsim áldozata lett.) Az egyik pri­bék azt kiáltja Szaddám felé, hogy ő tette tönkre Irakot, és a pokolra fog jutni. Az egykori diktátor ezt feleli neki: Szaddám nélkül Irak nem létezik. SZÜLŐFALUJÁBAN TEMETTEK EL Szülőfalujában, az észak-iraki Tikrít köze­lében lévő Audzsában temették el Szaddám Húszéin volt iraki elnököt - közölte annak a törzsnek a vezetője, amelyhez az exdiktátor családja tartozik. A szertartást vasárnap hajnalban még napfelkelte előtt bonyolítot­ták le. A volt elnököt nem a település teme­tőjében, hanem a faluközpontban egy olyan épületben helyezték örök nyugalomra, ame­lyet még az ő uralkodása idején építettek. Audzsában nyugszik Szaddám Húszéin két fia, Udaj és Kuszaj is, akiket a megszálló Tévéképernyőről készített felvétel, amelyen Szaddám bukott iraki diktátor amerikai katonák öltek meg 2003-ban. csuklyás őrei a nyakára teszik a kötelet Fotó: MTI/EPA

Next

/
Oldalképek
Tartalom