Délmagyarország, 2004. január (94. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-02 / 1. szám

Petőfi­ünnepségek KISKÖRÖS, KISKUNFÉLEGYHÁZA (MTI) Hatodik alkalommal rendezte meg az év utolsó napján Kiskörös város önkormányzata az Orszá­gos Petőfi Sándor Társaság, vala­mint a Petőfi Szülőház- és Em­lékmúzeum a Petőfi-szilvesztert. Éjfél után a szülőház előtti téren emlékünnepséget tartottak, amelyen dr. Szörényi László iro­dalomtörténész, az MTA Iroda­lomtudományi Intézetének az igazgatója mondott közöntőt. Beszédében párhuzamot vont Keresztelő Szent János, mint a Messiás előfutára megszületése és Petőfi születése között. * Petőfi Sándorra emlékeztek a költő születésének 181. évfordu­lója alkalmából szerdán Kiskun­félegyházán, fogadott szülővá­rosában. „Lelke itt született meg, és magyarnak született" - idézte Illyés Gyula Petőfiről írt gondo­latait ünnepi beszédében Ficsór József, a város polgármestere. Kazánba dobott csecsemő VASKÚT, BAJA (MTI) Kazánba dobta újszülöttjét egy 18 éves vaskúti lány a szerdára "virradó éjszaka - közölte a rend­őrség az Magyar Távirati Irodá­val. A bűncselekmény a bajai kórházban derült ki, ahová a lányt rosszulléte miatt a mentők beszállították - mondta a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-fő­kapitányság szóvivője. A szülés tényét a vizsgáló orvos állapítot­ta meg, akinek kérdéseire a fiatal nő azt is bevallotta, hogy a cse­csemőt az égő kazánba dobta ­mondta el Ferenczi László alez­redes. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a gyermek élve vagy halva született-e. A lány szüleit már kihallgatták, akik az éjszaka fo­lyamán történtekről semmit sem tudnak, sőt állításuk szerint a kórházba szállításig még a lá­nyuk terhességéről sem volt tu­domásuk. biztosító megállapodást. A MÁV hangsúlyozza: ezzel megvalósult a munkáltatás és a vasúti közlekedés működésének zavartalan fenntartására irányuló törekvés. A 2004. évre vonatkozó bérmegállapodás keretei között 7,5 százalékos alanyi jogú személyi alapbéremelés, továbbá az Országos Érdekegyeztető Tanács ajánlásán túl a vasutas átlagbér nemzetgazdasági összehasonlításban mérhető elmaradásának megszüntetésére 3,5 százalékos reformprémium valósul meg. FÖLDRENGÉS Kisebb földrengés volt Pécs közelében szerda este. Károkról nem érkezett bejelentés a Baranya megyei székhelyről. Csak a város déli részén, illetve a közeli Kozármislény településen érzékelték a földmozgást, amely az előzetes becslés szerint sekély fészkű helyi esemény lehetett. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon több mint százötvenen jelezték az észlelt földmozgást, de károkról nem érkezett bejelentés. Külföldiekre vadásztak a terroristák Romba dőlt étterem Iraki hivatalos közlés szerint legkevesebb öt ember vesztette életét és huszonhármán sebe­sültek meg szerda este Bagdad­ban, ahol nagy erejű robbanás döntött romba egy éttermet. BAGDAD (MTI/REUTER/AP) Az áldozatok többsége külföldi. A vendéglátóhelyen szilveszteri mulatság zajlott élő zenével és hastáncbemutatóval. A helyiség­ben mintegy harmincan tartóz­kodtak a detonáció idején, de a tulajdonos úgy véli, hogy akár öt­venen is lehettek a vendégei. A Nabil nevű szórakozóhely egyéb­ként rendkívül népszerű a kül­földiek körében, és a Reuter brit hírügynökség úgy tudja, hogy szerda este főként New York-iak­kai telt meg a volt amerikai nagy­követség közelében lévő étterem. A robbantást nagy valószínű­séggel öngyilkos támadó hajtotta végre, és szemtanúk szerint gép­kocsiba rejtett pokolgép robbant fel az étterem előtt. Egyikük el­mondta: egy fehér Toyota Corol­la a merényletet megelőzően többször is elhaladt az épületnél, majd utolsó elhaladásakor a kö­zelben tartózkodó férfi azt látta, hogy az étterem biztonsági őre a kocsi felé lő, de az autó nem állt meg, és ezt követően két perccel következett be a robbanás. ... .nHseriC ik •BEL ^üvt 'Ö. «a K Ü' t ^ ÖLD« PÉNTEK, 2004. JANUÁR 2. Actüi ­A közterületeken szívélyesen fogadták egymást az emberek Önfeledt fővárosi múlatás Újévi Mádl-köszöntő Sztálinista retorika? Romániával szembeni ellensé­ges magatartással, „sztálinista retorikával" vádolta Vladimír Voronin moldovai elnököt Ion Iliescu román államfő. BUKAREST (MTI/AP) Ion Iliescu Vladimír Voronin tv-interjújára reagált, amelyben a moldovai elnök megvádolta Bukarestet, hogy kéretlenül be­avatkozik belügyeikbe. Voronin kijelentette: Moldova a nemze­tek közösségéhez fordul, hogy „megszabaduljon" Romániától. Arra is utalt, hogy Románia olyan területeket foglal el, ame­lyek korábban Moldova, Magyar­ország és Bulgária részei voltak. A román elnöki hivatal közlemé­nye hangsúlyozza: egy ideje iga­zolhatatlan támadások érik Mol­dova részéről Romániát. Voronin kijelentéseit Iliescu elfogadha­tatlannak és felelőtlennek tartja, azzal vádolva, hogy az 1930-as évek sztálini stílusát idézi. Mádl Ferenc köztársasági elnök szerint Magyarország közelgő EU-csatlakozásával történelmi esély valósulhat meg gazdasá­gunk, anyagi és erkölcsi élet­viszonyaink felemelkedéséhez, (...) „de rajtunk áll, és sokat kell érte tennünk, hogy az európai integrációnak mi is nyertesei lehessünk". BUDAPEST (MTI) „Sok minden megváltozott ben­nünk és körülöttünk azóta, hogy tavaly ilyenkor poharat emel­tünk az új esztendőre. Nem va­gyunk egészen ugyanazok, mint voltunk" - jelentette ki az állam­fő újévi köszöntőjében. Kitért ar­ra, hogy a minket körülvevő világ sem ugyanaz. Tőlünk több ezer kilométerre háború van, amiről akkor is tudomást kell vennünk, ha legszívesebben elfordulnánk tőle. Hozzátette: itthon is lassan, alig észrevehetően, mintha rit­kulna a megértés, a szolidaritás levegője, és gyengülnének az ösz­szetartozás szálai. „Mintha kevésbé hinnénk el a másikról, hogy ő is jót akar. Sok­szor érezzük úgy, hogy szinte ki­zárólag az anyagi javak kerülnek előtérbe" - fogalmazott áz állam­fő. Mádl Ferenc szerint a magya­rok mintha túlságosan is beletö­rődnének abba, hogy sokan nem­csak az anyagi emelkedésből ma­radnak ki, hanem a legszüksége­sebb javakhoz sem tudnak hoz­zájutni. Hangsúlyozta: az ő nap­jaikat a mindennapi kenyérért, gyermekeik jövőjéért való aggo­dalom teszi nehézzé. „Az elural­kodó bizalmatlansággal, szere­tetlenséggel szembe lehet és szembe is kell fordulni" - emelte ki az államfő. A köztársasági el­nök szólt a szabadság fontossá­gáról, leszögezve: az 1990-ben visszanyert szabadság nem aján­dék; nemcsak esély, hanem köte­lezettség is mindannyiunk szá­mára. Mádl Ferenc elmondta, hogy személyesen is felelősek va­gyunk életünkért, családunkért, szűkebb közösségünkért, a falu­ért, a városért, a közélet alakulá­sáért. RÖVIDEN ADÓCSOMAG Az adóhivatal január 5-től kezdi el postázni a 2003-as évre a bevallási egységcsomagokat ­közölte az APEH. Az egységcsomagok kiküldése várhatóan január végéig eltart, azok pedig, akik nem kapnak adócsomagot, január 12-től beszerezhetik ingyenesen az ügyfélszolgálatokon. Az APEH mintegy 2,3 millió egységcsomagot postázott ki 2003-ban mindazoknak, akik az elmúlt év során önállóan nyújtották be személyi jövedelemadó-bevallásukat. LEÁNYVÁLLALAT A Mol Rt. 2003. december 31 -ével gázüzleti eszközeit és tevékenységét 100 százalékos tulajdonában lévő leányvállalatokba szervezte ki ­tette közzé a társaság. BÉRMEGÁLLAPODÁS Aláírta a MÁV Rt. vezetése valamennyi vasutas reprezentatív szakszervezettel a 2004. évi kollektív szerződést és a 11 százalékos béremelést Forintos Gyula tengeralattjárója A tervek szerint 2004. tavaszán bocsátják vízre a felvételünkön látható dunakeszi Forintos Gyula második tengeralattjáróját. A 20 tonnás, 19,5 méter hosszú óceáni jármű ötfős legénységgel másfél éves útra készül. Először az Északi-sarkra, majd a Földet megkerülve, hat hónap alatt a Déli-sark vi­dékére hajóznak. MTI Telefotó: Takáts Péter Sátor alatt, romok között tartott esküvő Szünet nélkül dolgoznak a ma­gyar mentőcsapat tagjai Bám városában. Több mint hat nap­pal a pusztító iráni földrengés után újabb három túlélőt ta­láltak a romok alatt. BÁM (MTI/AFP/REUTER/AP) A magyar mentőcsapat tagjai az elmúlt napokban szinte szünet nélkül segédkeznek a sérültek el­látásában az iráni Bám települé­sen. Pavelcze László elmondta, hogy a héttagú magyar csapat a fáradtság ellenére jól érzi magát, és folyamatosan végzi munkáját. A négy magyar orvos és segítőik a sérültek gondozásával (a fertő­zésveszély miatti kötéscserékkel) foglalkoznak, de betegeket is el kell látniuk, mivel a hatalmas por miatt tüdőgyulladás, légcső­gyulladás, porallergia és kisebb fertőzések is előfordulnak. « Bár a mentőalakulatok már lé­nyegében feladtak minden re­ményt, a csütörtöki hivatalos be­jelentés szerint az előző napi 11 személy után újabb három em­bert emeltek ki élve a törmelék alól. Eddig 28 ezer halálos áldo­zatot temettek el. Jesper Lund megbízott szerint 5-6 ezerre te­hető azoknak a halottaknak a száma, akiket hozzátartozóik hantoltak el. Bám romjai között, egy sátorban esküdött hűséget egymásnak egy fiatal iráni pár. A névtelen árva. Egy túlélő gyermek a kermani bölcsődében vár sorsára. Hozzátartozói a romok alatt meghaltak, s a fiú nevét sen­ki sem tudja. MTI Telefotó/AP/Haszan Szarbaszjan Több tízezren ünnepelték a szilvesztert Budapest közterü­letein. Fővárosszerte koncertek és rendezvények várták a szó­rakozni vágyókat. BUDAPEST (MTI) Rekordszámú, több mint 560 vo­nulás volt a fővárosi mentőknél szilveszter éjjel. A korábbi évek­ben szilveszterkor körülbelül 450 esethez kellett kimenniük a mentőknek, egy-egy átlagos hét­köznapon pedig 300-320 esetet regisztrálnak. A mentősöknek szerdáról csütörtökre virradó éj­szaka is az alkoholfogyasztással összefüggő esetek adták a legtöbb munkát. Földön fekvő, kihűlő emberekhez, verekedések sérült­jeihez kellett vonulniuk, de tör­tént négy súlyos gyalogosgázolás is a fővárosban, a sérülteket élet­veszélyes állapotban szállították kórházba. A Margit hídról eddig tisztázatlan körülmények között a budai alsó rakpartra zuhant egy férfi, akit egy arra haladó gépko­csi elütött. A VI. kerületben több emelet magasról esett le egy em­ber, őt is súlyos sérülésekkel szál­lították kórházba. Petárdabaleset Tűzzsonglőrök a fővárosi Millenáris Parkban. MTI Telefotó: Nándorfi Máté csupán egy történt a fővárosban. Az arca sérült meg könnyebben annak a 9 éves fiúnak, akihez odadobták a petárdát. Az előze­tes várakozásoknak megfelelően a jogszabályváltozások nem nö­velték a petárdabalesetek szá­mát. Komoly veszélyt általában a házilag készített vagy nagy ható­erejű pirotechnikai eszközök je­lentenek, ezek használata to­vábbra is tilos. Egy pezsgős bal­eset történt a fővárosban. A dugó a szilveszterező szemébe repült és könnyebb sérülést okozott. Főszerkesztő: SZETEY ANDRAS • Főszerkesztő-helyettes: ÓREI FERENC • Szerkesztők: KOVÁCS ANDRÁS, SZÁVAY ISTVÁN, V FEKETE SÁNDOR • Rovatvezetők: HEGEDŰS SZABOLCS (mellékletek), MISKOLCZI RÓBERT (fotó), OLÁH ZOLTÁN |hír és információ), SÜLI IÓZSEF (sport) • Délvilág szerkesztőségvezető: ÚISZÁSZI ILONA • Kiadó és szerkesztőség: 6720 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház. Levélcím: 6740 Szeged, Pf.: 153. Telefon: 62/567-888. Szerkesztőségi titkárság: 62/567-800. Fax: 62/567-881. Sportrovat: 62/567-882. Interneteim: www.dclmagyar.hu »E-mail: szerkesztőségit delmagyar.szeged.hu • 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3. Tel./fax: 62/241-905. Hirdetési tel./íax: 62/242-419. 6900 Makó, Csanád vezér tér 3. Tel: 62/213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: Csanád vezér tér 3. Tel./fax: 62/213-198. 6600 Szentes, Kossuth u. 8. Tel 63/401-024. Tel./fax: 63/314-838. 6640 Csongrád, Kossuth tér 9-11. (Városi Galériai Ttl./fax: 63/481-010. • KIADJA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERIESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadóigazgató: PÁSZTINÉ MÉSZÁROS ÉVA. • Kiadói titkársági fax: 62/442-958 Hirdetésfelvétel: 62/567-832, 62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: HOCZ PÁL. Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Telefon: 62/466-847. • Terjesztési vezető: KÓTI ZOLTÁN. Terjesztés: 62/567-864. Terjesztési zöldszám: 06/80/821-821. Előfizetési díj egy hónapra 1355 Ft (Délmagyarországi, 1255 Ft (Délvilág) • Árus terjesztés: Délhfr Rt. • ISSN 0133-025X IDélmagyarországl, ISSN 1416-0099 (Délvilág) • A Délmagyarország Kiadó a Lapcom Kft. tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom