Délmagyarország, 2003. július (93. évfolyam, 151-177. szám)

2003-07-01 / 151. szám

2 •BELFÖLD - KÜLFÖLD* KEDD, 2003. JÚLIUS 1. Esély az Abbász vezette palesztin kormánynak Tűzszüneti kérdőjel RÖVIDEN KÁRENYHÍTÉS A kormány jövő szerdai ülésén dönt arról, hogy milyen módon ad kárenyhítést az agrárterme­lőknek a kedvezőtlen időjárás okozta terméskiesés pótlására ­közölte Németh Imre agrármi­niszter hétfőn Nyíregyházán. SEGÉLYALAP? A Fidesz-Magyar Polgári Szövet­ség gazdatagozata azt javasolja a kormánynak, hogy a mezőgazda­ság nehéz helyzete miatt sürgő­sen hozzon létre egy segélyala­pot, amely átmeneti segítséget nyújthat a gazdáknak - mondta Faludi Sándor, a tagozat elnöke. Hangsúlyozta, hogy a mezőgaz­daságnak legkevesebb 30 milli­árd forintnyi azonnali támoga­tásra lenne szüksége. BENZINÁR A motorbenzinek árát literen­ként 3 forinttal emeli a Mol szer­dán. A gázolaj ára nem változik ­közölte a Mol Rt. hétfőn. FELÚJÍTÁS Megkezdődhet a polgári körök budapesti székházának felújítá­sa, aminek összköltsége több mint 100 millió forintra tehető ­közölte Szemkeő Judit. Egyelőre a rekonstrukcióhoz szükséges összeg harmadánál kevesebb pénz, több mint 30 millió forint áll rendelkezésükre - tette hozzá a Szövetség a Nemzetért Alapít­vány szóvivője. FÉLSOROMPÓ A MAV szakemberei megkezd­ték hétfőn a félsorompó felszere­lését Siófokon, annál a vasúti át­járónál, ahol harminchárom ha­lálos áldozatot követelő baleset történt május 8-án; várhatóan két héten belül helyére kerül az új csapórúd - tudatta a vasúttár­saság. Az izraeli-palesztin viszály eny­hülésének útjában számtalan akadály áll, mindkét oldalon. Jelenleg a diplomácia nyelvén beszélnek a szemben álló felek. JERUZSÁLEM (MTI) Ariel Sáron izraeli miniszterel­nök kedden találkozik Mahmúd Abbász palesztin kormányfővel ­közölte egy palesztin hivatalos személyiség. Bejelentették, hogy az izraeli hadsereg szerdán kivo­nul a ciszjordániai Betlehemből. Mohammed Dahlán palesztin belbiztonsági államminiszter kö­zölte, hogy az izraeli hadsereg szerdán - Sáron és Abbász talál­kozója után egy nappal - kivonul a Ciszjordánia déli részén fekvő Betlehem körzetéből, valamint a Betlehem melletti Beit Szahur, Beit Dzsala és el-Kader települé­sekről. Izrael nem kötelezte el magát a palesztinközi megálla­podás mellett, amelynek célja ideiglenes fegyverszünetet kötni Izraellel - jelentette ki Szilvan Salom izraeli külügyminiszter. Salom hangsúlyozta: Izraelt nem érinti a Palesztin Hatóság és a palesztin terrorszervezetek kö­zötti megállapodás, mert az ame­rikaiakkal egyetértésben a terro­rista szervezetek infrastruktúrái­nak leszerelését követeli. Az al-Aksza Mártírjainak Brigádjai vállalta, hogy feltételekhez kö­tött tűzszünetet tart az Izrael-el­lenes támadásokban. A Jasszer Arafat vezette Fatahhoz tartozó fegyveres csoport a radikális Ha­mász és az Iszlám Dzsihád válla­lása után közleményben jelen­tette be ígéretét. Titkos szlovák ellentörvény-tervezet MKP: válaszút előtt Válaszút előtt áll a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja. Bugár Béláék háta mögött valakik el­készítették a magyar kedvez­ménytörvény cllentörvényét. POZSONY (MTI) A szlovák kormánypártok koalí­ciós tanácsában a Magyar Koalí­ció Pártja számon kéri, hogyan készülhetett el az MKP háta mö­gött egy olyan ellentörvény terve­zete, amely a magyar kedvez­ménytörvény szlovákiai érvénye­sítésének lenne hivatott útját áll­ni. Pártja szándékát Bugár Béla, az MKP elnöke jelezte. - Egyelő­re még nem az ellentörvény, ha­nem az eljárás ellen emelünk szót, mert micsoda eljárás az ilyen - mondta Bugár, aki tisz­tázni kívánja: koalíció-e a kor- „ mánykoalíció, vagy csak megtűrt helye van benne az MKP-nek azért, hogy támogassa a kor­mányt? „Mert ha így gondolják, akkor tévednek". A szlovák kül­ügyi, belügyi és pénzügyi tárca az elmúlt hónapokban titokban el­lentörvény-tervezetet készített elő. Bugár - aki egyben a parla­ment alelnöke is - megkérdezte Pavol Hrusovsky keresztényde­mokrata házelnököt, vajon tu­dott-e a titkos törvény-előkészí­tésről. A házelnök hitelt érdem­lően azt mondta, hogy nem tu­dott róla, ezért Bugár nem tartja kizártnak, hogy az ellentörvény tervezete Mikulás Dzurinda kez­deményezése nyomán született. Kigyulladt a motor Tizenhét halálos áldozata volt annak a hétfői repülőszerencsét­lenségnek, amelynek során lakónegyedre zuhant egy katonai szál­lító repülőgép az Algírtól 35 kilométerre délre fekvő Bu-Fárik kör­zetében. A baleset egy Hercules C-130 típusú óriás négymotoros katonai szállító gépet ért a bu-fáriki légikikötőből való felszállás után. MTI Telefotó/EPA/Mohamed Meszara Az Alkotmánybíróság új helyettes elnöke Erdei Árpád olló András két évre elnök A földrész legnagyobb lélekszámú és legsebezhetőbb nemzeti kisebbsége ? Nemzedékek feladata a romák integrációja Több nemzedéken keresztül tartó feladatnak nevezte a ro­Százoldalas vádirat ötvenhárom személy éllen Vecsési számlagyár A vecsési számlagyár ügyében 53 vádlott ellen nyújtott be csaknem 100 oldalas vádiratot a Fővárosi Főügyészség a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz ­mondta el Ihász Sándor osz­tályvezető ügyész hétfőn. BUDAPEST (MTI) A vádlottak Horánszki Péter és 7b kies Péter irányításával 1997-től valótlan adatokkal cé­geket alapítottak, mondta a Fő­városi Főügyészség kiemelt ügyek osztályának vezetője. Az egész országra kiterjedő cégháló­zatot arra használták, hogy juta­lékért hamis számlákat bocsás­sanak ki, melyeket ténylegesen működő, valós gazdasági tevé­kenységet végző vállalkozások szerepeltettek a könyvelésükben. A fiktív számlák mögött nem volt teljesítés, munkavégzés, azokat költségszámlákkal ellen­tételezték. Mindezek alapján a befogadó cégek általános forgal­mi adót és társasági adót igényel­hettek vissza, és ezzel adófizetési kötelezettségüket csökkenthet­ték. A vádlottak hajléktalanokat, tisztázatlan egzisztenciájú sze­mélyeket kerestek, akik pénzért vállalták, hogy nevüket adják a fiktív cégek alapításához. A számlakibocsátó cégekben a tényleges ellenőrzést Horánszki Péter, Tokics Péter és társaik gya­korolták. A vádlottak padjára ke­rültek a számlákat befogadó cé­gekvezetői közül is többen. 1966-ban. 1971-től 1979-ig ügyész a Legfőbb Ügyészségen. 1971-1981 között Alkotmány­jogi szemináriumot vezetett az ELTE állam­és jogtudományi karán, emellett különböző kutatási programokban vett részt. 1989 és 1990 között az Igazságügyi Minisztérium Al­kotmányelőkészítő Kodifikációs titkárságá­nak munkatársaként részt vett az új Alkot­mány előkészületeinek munkálataiban. 1990-96 között az Alkotmánybíróság főtit­káraként dolgozott, azóta a taláros testület tagja, 1998 óta elnökhelyettese. • Holló András megválasztása után kijelen­tette: 1990 óta a dialektikus folyamatosság híve, ez a szakmai hitvallása. A testületnek vannak 5-7 éve elhúzódó ügyei, ezeket a le­hetőségekhez képest minél gyorsabban fel akarja dolgozni. Elmondása szerint meg kí­vánja őrizni az Alkotmánybíróság kialakult hatékony eljárási gyakorlatát, és a Sólyom László volt elnök által ráruházott „folyama­tos felelősséget" viselni fogja. Felidézte, hogy amikor megjelent a testület első elnökének könyve, akkor Sólyom László azt írta dediká­ciójában: „Holló András bíró úrnak, aki a fo­lyamatosság felelősségét viseli". „Ezt a fele­lősséget viselni fogom" - szögezte le Holló András. mák integrációját Medgyessy Péter, a Romák a bővülő Eu­rópában - a jövő kihívásai című tanácskozás hétfői munkanap­ján, hozzátéve: nem lehet kés­lekedni ezzel a programmal. BUDAPEST (MTI) „Európa minden többségi társa­dalmának adóssága van a ro­mákkal szemben, és ezt az adós­ságot illik törleszteni" - fogalma­zott Medgyessy Péter kormányfő idézve a Világbank azon nemré­giben készült jelentését, amely a kontinens „legnagyobb lélekszá­mú és legsebezhetőbb nemzeti kisebbségének" nevezte a romá­kat. A miniszterelnök azon meg­győződésének adott hangot, hogy nemzeti közmegegyezésre van szükség minden olyan ország­ban, ahol roma közösségek él­nek, „az új Európa egyik legfon­tosabb feladatának" nevezve a népcsoport integrációját. A Romák a bővülő Európában című tanácskozás lehetőséget ad arra, hogy hosszú távon jelentős eredmények szülessenek a ro­mák helyzetének javításában ­hangsúlyozta James Wolfensohn, a Világbank elnöke a konferencia Hárman a tanácskozás részvevői közül. Balról: Anna Diamantopolou, az Európai Bizottság munka­és szociális ügyeinek biztosa, Lévai Katalin esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter és Soros György. MTI Telefotó: Bruzdk Noémi hétfői hivatalos megnyitóján. Emlékeztetett arra, hogy a ro­mák évszázadok óta diszkrimi­náció áldozatai, esélyek és re­mény nélkül élnek. Megjegyezte: mára azonban felnőtt egy olyan fiatal vezetői csoport a roma né­pességen belül, akik változtatni akarnak ezen, s a Világbank kész arra, hogy támogassa őket. Soros György, a konferenciát szervező Nyílt Társadalom Inté­zet alapítója reményének adott hangot, hogy a konferencia egy olyan folyamatot indít el, amely 2005 és 2015 között a roma in­tegráció - nem asszimiláció, ha­nem egyenlőség - évtizedét hoz­za el. Hozzáfűzte: 2005-ig a meg­felelő politikák kidolgozása, a programok elindítása a feladat. BUDAPEST (MTI) Aláírta az úgynevezett kórház­törvényt Mádl Ferenc hétfőn, ugyanakkor az államfő alkot­mányértelmezési beadványt nyújtott he az Alkotmánybíró­sághoz a jogszabály elfogadásá­nak körülményei kapcsán - je­lentette be a Köztársasági Elnöki Hivatal vezetője sajtótájékozta­tón, Budapesten. A kórháztör­elnök amely mában „0 Becker Pál hivataJvé5ctö közölte: az eset kapcsán az államfő értel­mezést vár az Alkotmánybíró­ságtól három kérdésben, egyebek mellett abban, hogy köteles-e minden esetben aláírni az újra­tárgyalt törvényt. Andrást választotta elnökévé az Al­kotmánybíróság hétfői teljes ülésén, Bu­dapesten, a helyettes elnök Erdei Árpád lett - közölte az Alkotmánybíróság. BUDAPEST (MTI) „Az Alkotmánybíróság új elnöke és helyette­se augusztus 1 -jén lép hivatalba" - áll a köz­leményben. Az elnökválasztásra azért került sor, mert a testület még hivatalban lévő veze­tője, Németh fános alkotmánybírói megbíza­tása július 31-én, 70. életévének betöltése miatt megszűnik. Az Alkotmánybíróság tagjai közül, titkos szavazással, az első fordulóban választott el­nököt és helyettes elnököt - közölte a testü­let. A testület idén április 7-én döntött úgy, hogy az elnökválasztásra június 30-án, a nyári szünet előtti utolsó ülésen kerül sor. Holló András (felvételünkön) 2005. no­vember 12-ig lesz a testület elnöke, akkor ugyanis lejár a törvény szerinti kilencéves al­kotmánybírói megbízatása; 1996. november 12-e óta tagja, 1998. november 24-e óta he­lyettes elnöke az Alkotmánybíróságnak. Ko­rábban - 1990 és 1996 között - a testület fő­titkára volt. Az augusztus l-jén hivatalba lépő Holló András - Sólyom László és Németh János után - a testület harmadik elnöke lesz. • Holló András 1943. április 2-án született Budapesten. Jogi tanulmányait az ELTE ál­lam- és jogtudományi karán fejezte be Főszerkesztő: SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes: ÓRFI FERENC • Szerkesztik: KOVÁCS ANDRÁS, SZÁVAY ISTVÁN, V. FEKETE SÁNDOR • Rovatvezetők: HEGEDŰS SZABOLCS ImeUékletekl, MISKOLCZI RÓBERT Köti], OLÁH ZOLTÁN (hír és információi, SÜLI JÓZSEF (sport) • Délvilág szcrkesztóüégvczető: ÚISZÁSZ1 ILONA • Kiadó és szerkesztőség: 6720 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház. Levélcím: 6740 Szeged, Pl.: 153. Tilcfon: 62/567-888. Szerkesztőségi titkárság: 62/567-800. Fax: 62/567-881. Sportrovat: 62/567-882. Interneteim: www.delmagyar .hu« E-mail: szerkesztoseg« dcimagyar.szeged.hu • 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3. Tel/fax: 62/241-905. Hirdetési tel./íax: 62/242-419. 6900 Makó, Csanád vezér tér 3. Tel.: 62/213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: Csanád vezér tér 3. Tel./fax: 62/213-198. 6600 Szentes, Kossuth u. K. Ibi.: 63/401-024. Tcl./iax 63/314-838. 6640 Csongrád, Kossuth tér 9-11. (Városi Galéria) TW./(ax: 63/481-010. • KIADJA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadóigazgató: PÁSZTINÉ MÉSZÁROS ÉVA. • Kiadói titkársági lax: 62/442 958 Hirdetésfelvétel: 62/567-832, 62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: HOCZ PÁL. Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Telefon: 62/466-847. • Terjesztési vezető: KÓT1 ZOLTÁN. Terjesztés: 62/567-864. Terjesztési zöldszám: 06/80/821-821. Elólizetési df| egy hónapra 1240 Ft (Délmagyarországl, 1130 Ft (Délvilágl • Árus terjesztés: Délhír Rt. • ISSN 0133-025X (Délmagyarországi, ISSN 1416-0099 (Délvilág) • A Délmagyarország Kiadó a Lapcom Kit. tagia. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom