Délmagyarország, 2003. május (93. évfolyam, 101-126. szám)

2003-05-02 / 101. szám

RÖVIDEN SZABAD EURÓPA KÖZPONT A Fidesz Martonyi János volt külügyminiszter vezetésével Sza­bad Európa Központot alapít, amely Orbán Viktor exkormány­fő szerint a megújuló párt szá­mára dolgoz majd ki szakmai al­ternatívákat az EU ügyében. HALÁL A MÁJUSFA ALATT Halállal végződött Szavason a májusfaállítás. A város Erzsébet ligeti parkjában este 10 óra után egy 20 méter magas májusfa fel­állításához kezdtek hozzá, ami az egyik segédkező férfira zu­hant. A 24 éves szarvasi fiatal­ember belehalt sérüléseibe. DIAKCSUCS 2003 Az Oktatási Minisztérium ezen­túl minden évben megrendezi az országos diákparlamentet - je­lentette be Magyar Bálint oktatá­si miniszter a Diákcsúcs 2003 nyitónapján csütörtökön,a fővá­rosban. SZŰRÖS VÉLEMÉNYE Nem mondhatta el ünnepi be­szédét Szűrös Mátyás a miskolci­ak hagyományos május 1-jei ma­jálisán a Csanyik-völgyben. Szű­rös szerint közvetve hozták tudo­mására, hogy Miskolc vezetése gördített akadályt a beszéd meg­tartása elé. Polgármesterek az önkormányzati finanszírozásról Hol a bérek fedezete? BUDAPEST, KAPŰSVAR (MTI) A közalkalmazotti bérek idei fe­dezetét kéri számon a kormá­nyon és a parlamenten nyilatko­zatban 451 polgármester. Erről Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere beszélt. Szerinte a nyilatkozat aláírói között van­nak szocialista és szabad demok­rata polgármesterek is. Szita fel­hívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzatok 2003. évi alul­finanszírozottsága miatt az első negyedévben eddig országszerte több mint 100 oktatási intéz­mény bezárásáról, illetve kény­szerű összevonásáról kellett dön­teni. Hangsúlyozta, hogy a köz­alkalmazotti bérkiadások fedeze­tére hiányzik 123 milliárd forint, amit a kormány visszatartott. PENTEK, 2003. MÁJUS 2. Nem a 2012-es olimpiára A kormány nem tud pénzügyi garanciát adni a 2012-es olimpia megvalósításához Budapestnek. Nem állnak rendelkezésre a szükséges források. BUDAPEST (MTI) Mindezt Gál /. Zoltán a kabinet szerdai ülését kö­vető tájékoztatón közölte. A kormányszóvivő kije­lentette, Magyarország és Budapest 2012-ben nem tud olimpiát rendezni, mivel nincsenek meg hozzá a szükséges források. Ugyanakkor hangsúlyozta: a kormány szeretne olimpiát rendezni, ezért egy, a sport-, a pénzügy- és a gazdasági miniszterből álló tárcaközi bizottság vizsgálja meg azt, hogy milyen fejlesztések és források szükségesek, illetve mikor­ra lesz megvalósítható cél az olimpiarendezés. - Az olimpia nem politikai kampányügy, nem csupán ötlet, sportkérdés, hanem átfogó fejlesztési, politi­kai, társadalmi kérdés - hangsúlyozta Gál f. Zol­tán. Mint mondta, az olimpia teljes megvalósításá­hoz 4600 milliárd forintra lenne szükség, ami egy év teljes központi költségvetése. Hozzátette, a kö­vetkező tíz évben 720 milliárd forint költségvetési többletforrásigény merülne fel, ami - a kormány­szóvivő szavai szerint - több, mint az egészségügy reformjához szükséges költségek összessége, to­vábbá ennyi pénzből az agrártámogatásokat évente 50 százalékkal lehetne emelni. - Ebből a pénzből megvalósítható szinte a teljes autópályaprogram. Ez az összeg ötszöröse a Vásárhelyi-terv költségei­nek. Ennek a pénznek az előteremtéséhez a szemé­lyi jövedelemadót 6-7 százalékkal kellene emelni ­mondta a kormányszóvivő. A kormány 40 ezer, 145 kilogramm feletti sertés soron kívüli felvásárlásáról és levágásáról döntött. Gál J. Zoltán elmondása szerint az intézkedés első­sorban a kistermelőket érinti. A szaktárca biztosít­ja, hogy a tenyésztők 200 forint feletti kilónkénti árat kapjanak a sertésekért. A kormányszóvivői tájékoztató után Csillag Ist­ván gazdasági és közlekedési miniszter az MTI-nek elmondta: a tárca megvizsgálja a hétvégi autópá­lya-matrica bevezetésének lehetőségeit. Elképzel­hető, hogy a személygépkocsik esetében az idei ide­genforgalmi főszezonban, ideiglenesen bevezetésre kerül a hétvégi matrica. Trükkös autótolvajok Motoros rendőrök őrizetbe vettek három körözött külföldi férfit (felvételünkön), akiket az úgynevezett trükkös lopás miatt kere­sett a hatóság. A Gyáli úti felüljárónál elkapott tolvajok számta­lan hazai és külföldi autós életét keserítették meg az utóbbi idő­ben. MTI Telefotó: Mihádák Zoltán Négypárti egyeztetés BUDAPEST (MTI) A kormány az ellenzéki pártok javaslatait belefoglalja az iraki magyar szerepvállalásról szóló határozati javaslatba, amelyet hétfőn újra a parlament elé ter­jeszt. Kovács László külügymi­niszter a szerdai négypárti egyez­tetést követően újságírók előtt nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az ellenzék megszavazza a két előterjesztést. Elmondta: az ellenzéki pártok kérésére külön terjesztik a parlament elé a rész­vételről-, illetve a Magyarország légterének használatáról szóló javaslatot. A katonai részvételről szóló határozati javaslatban sze­repelni fog, hogy békefenntartó tevékenységet végezne a kikül­dendő háromszáz magyar katona Irakban. Az ellenzék (Fidesz és MDF) képviselői közölték: csak akkor támogatják az iraki békefenntar­tásban való magyar részvételt, ha az nemzetközi felhatalmazással történik, illetve nemzetközi szer­vezettől érkezik rá felkérés. Ko­vács László elmondta: az ellen­zék azt szeremé, ha ENSZ, NA­TO, vagy európai uniós felhatal­mazás lenne a részvételre, erre azonban egyelőre nem lehet szá­mítani. A kormányátalakításról és számon kért ígéretekről a majálison Vegyes ünnepi gondolatok A kormányfő, a pártok és a szak­szervezetek vezetői igen vegyes benyomást keltő gondolatokkal ünnepeltek. A pártpolitizálás nyomta rá bélyegét május el­sejére. BUDAPEST, FÓT (MTI) Még ebben a hónapban megtör­ténik a kormány átalakítása ­erősítette meg Medgyessy Péter újságíróknak csütörtökön az MSZP városligeti majálisán. Emlékeztetett, a kormány meg­alakulásakor ígéretet tett arra, hogy egyévnyi kormányzás ta­pasztalatai alapján fogja értékel­ni a munkát, meghatározza a to­vábbi tennivalókat és ennek kap­csán döntenek arról is, milyen módosításokra lesz szükség a kormányon belül. - Be fogom tartani a szavamat, tavaly május 27-én tette le a kormány az es­küt, idén május 27-ig biztos megtörténik a lépés - jelentette ki. Az MTI úgy tudja, hogy a döntés akár már a jövő hét elején megtörténhet. • Pokorni Zoltán szerint az euró­pai uniós csatlakozástól Magyar­ország nem ajándékot, különbö­ző alapokból szétosztott pénzt, hanem a verseny, a munka lehe­tőségét, a jobb életszínvonal el­érését várja. A Fidesz frakcióve­zető-helyettese erről a Hajógyári szigeten tartott Polgári majális című rendezvényen beszélt. Hozzátette: fontos, hogy az or­szág felkészülten váljon az EU tagjává, a csatlakozásnak ne le­gyenek vesztesei. Pokorni kifej­tette: az értelmes munka az élet egyik legfontosabb feltétele, azonban a rendszerváltás óta másfél millió ember tapasztal­hatta meg a munkanélküliséget. Megfogalmazása szerint tavaly a A Balázs Klári-Korda György énekes házaspárt üdvözli Kovács László, az MSZP elnöke a Városligetben. MTI Telefotó: Nándorfi Máté baloldali kormány 400 ezer munkahelyet ígért, azonban az elmúlt év során 40 ezren veszí­tették el állásukat, így ma ugyan­annyi a munkanélküli mint há­rom évvel ezelőtt. • Csurka István Fóton mondta: elszomorító a május 1 -jei ünnep, hiszen a rendszerváltás és az EU-csatlakozás nagy vesztesei a nemzetközi cégeknek mára ki­szolgáltatottá vált munkásság és a földjéből megélni szándékozó parasztság, akiket most tesznek földönfutóvá saját hazájában. • Thürmer Gyula szerint Med­gyessy Péter és az MSZP becsap­ta az országot; azt ígérték, hogy baloldali politika lesz, ehelyett jobboldali neoliberális politika van. A Munkáspárt elnöke a párt városligeti majálisán elmondott beszédében úgy ítélte meg, hogy az elmúlt 13 évben a munkás, a dolgozó kapta a kisebbik részt az ország jövedelméből. • Az új kormány új környezetet biztosított a szakszervezeti mun­kához, az érdekképviseletek erre vonatkozó várakozásai összessé­gében teljesültek. Erről Wittich Tamás, a Magyar Szakszerveze­tek Országos Szövetségének (MSZOSZ) elnöke szólt a buda­pesti május 1-jei ünnepségen az öt országos szakszervezeti konfö­deráció nevében. Az amerikai megszállás elleni felkelésre szólít fel Szaddám Húszéin levelezésbe fogott KAIRÓ (MTI) Az amerikai megszállással szem­beni felkelésre szólítja fel az iraki népet egy Szaddám Húszéin el­nöknek tulajdonított levél, ame­lyet az Al-Kudsz al-Arabi című, Londonban megjelenő arab nyel­vű lap közölt. A lap szerint „Szaddámhoz közel álló források megerősítették a levél eredetisé­gét". A felhívás dátuma Húszéin 66. születésnapja. Figyelmezteti az irakiakat: ne bízzanak azok­ban, akik megpróbálják egymás ellen kijátszani a szunnitákat és a síitákat, „a hitetlen, bűnös megszálló kiűzése" legyen a cél. IZRAELI BEHATOLÁS Tizenhárom palesztint - köztük egy kétéves kisgyermeket - lőt­tek agyon izraeli katonák, miu­tán behatoltak Gáza város keleti részébe. A katonák túzpárbajt vívtak palesztin fegyveresekkel. GLÓBUSZ MÁJUS ELSEJE A május elsejei felvonulásokon több tízezer dolgozó vett részt szerte Franciaországban, tilta­kozva a kormány azon terve el­len is, hogy átalakítja a nyugdíj­rendszert. Kereken egymillió em­ber tüntetett szerte Németor­szágban a szövetségi kormány re­formtervei ellen. Olaszország számos városában felvonuláso­kat, nagygyűléseket rendeztek a munka ünnepe alkalmából. Rengett a föld Bingöl városában SZATMÁRI MEGYÉS PÜSPÖK II. János Pál pápa Schönberger Jenó máramarosszigeti plébá­nost, kerületi esperest nevezte ki a már egy éve üres szatmári püs­pöki székbe. Az új püspök 1959. június 18-án született. 1985-ben szentelték pappá. Négy évig taní­tott a gyulafehérvári teológián, 2000-ben Szatmárnémetiben tiszteletbeli főesperesi címet ka­pott, majd a Gyulafehérvári Fő­egyházmegye szentszéki taná­csosi címmel jutalmazta. A friss adatok szerint legalább 84 ember vesztette életét és 390 megsérült a Törökország keleti ré­szén csütörtökön hajnalban történt nagy erejű földrengésben: a mentőalakulatok továbbra is lázasan dolgoznak azon, hogy Bingöl városban kimentsék az összeomlott iskolai kollégium romjai alatt re­kedt több mint száz gyermeket (felvételünkön). A Richter-skála szerint 6,4 erejű földrengés helyi idő szerint hajnali 3 óra 27 perckor történt, annak epicentruma Bingöl tartomány azonos nevű szék­helytől 17 kilométerre észak-keletre volt. A nagy erejű földmozgást több mint 20 utórezgés követte, köztük a legnagyobb 3,8-as erejű volt. Legalább 15 épületet és egy híd is romba dőlt a negyedmilliós város központjában; városszerte látható a természeti csapás pusztító hatása, az utcák pedig megtel­tek rémült lakosokkal. MTI Telefotó/AP/Ejufan Kilic Főszerkesztő: SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes: ÓRF1 FERENC • Szerkesztők: KOVÁCS ANDRÁS, SZÁVAY ISTVÁN, V FEKETE SÁNDOR • Rovatvezetők: HEGEDŰS SZABOLCS (mellékletek), MISKOLCZI RÓBERT (fotó), OLÁH ZOLTÁN |hír és információ), SÜU JÓZSEF Isportl • Délvilág szerkesztóségvezetó: UISZÁSZ1 ILONA • Kiadó és szerkesztősé«: 6720 Szened, Stefánia 10., Sajtóház. Levélcím: 6740 Szeged, Pf.: 153. "telefon: 62/567-888. Szerkesztőségi titkárság: 62/567-800. Fax: 62/567-881. Sportrovat: 62/567-882. Interneteim: wwwdelmagyarhu» E mail: szerkesztőségin dclmagyar szeged hu • 6800 Hódmezővásárhely, Szegfő u. 1-3. Tel./fax: 62/241-905. Hirdetési tel /fax: 62/242-419. 6900 Makó, Csanád vezér tér 3. TEL: 62/213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: Csanád vezér tér 3. Tel /fax: 62/213-198. 6600 Szentes, Kossuth u. 8. Tel.: 63/401 -024 Tel /fax 63/314-838. 6640 Csongrád, Kossuth tér 9-11. (Várost Galériai TH./fax: 63/481-010. • KIADJA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERIESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadóigazgató: PÁSZTINÉ MÉSZÁROS ÉVA • Kiadói titkársági fax: 62/442-958 Hirdetésfelvétel: 62/567-832, 62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: HOCZ PÁL. Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Tfclefon: 62/466-847. • "terjesztési vezető: KÓTI ZOLTÁN, "terjesztés: 62/567-864. "terjesztési zöldszám: 06/80/821-821. Előfizetést dh egy hónapra 1240 Ft (Délmagyarországi, 1130 Ft (Délvilág! • Árus terjesztés: Délhír Rt. • ISSN 0133-025X (Délmagyarország), ISSN 1416-0099 (Délvilági • A Délmagyarország Kiadó a Lapcom Kft. tagja. Ügyvezető igazgató. SZAMMER ISTVÁN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom