Délmagyarország, 2002. július (92. évfolyam, 151-177. szám)

2002-07-01 / 151. szám

HÉTFŐ, 2002. JÚLIUS 1. Dráguló motor BUDAPEST (MTI) A motorbenzinek ára literenként 13,5 forinttal, míg a gázolajé 6 forinttal emelkedik a jövedéki adó emelése miatt. Hétfőtől a gázolaj listaára a Mol kutaknál 199 forint lesz, míg a 95-ös mo­torbenzin literjéért 227 forintot kell fizetni. A jövedéki adó növe­kedése 10 forint 50 fillér a ben­zinnél és 4 forint 80 fillér a gáz­olajnál, azonban erre még rá kell számítani az általános forgalmi adó A szolgáló 100,5 emelkedik adó megállapodott a hogy addig, amíg a kőolaj hor­dónkénti világpiaci ára 25 dollár felett van, nem nyúlnak az üzemanyagok jövedékiadó-tar­talmához. Tizenkét százalékos gyógyszeráremelés Közel hatszáz változás BUDAPEST (MTI) Hétfőn életbe lépnek a társada­lombiztosítás által nem támoga­tott gyógyszerek új árai, ami átla­gosan mintegy 12 százalékos nö­vekedést jelent. Hamvas József, a szakminisztérium főosztályveze­tője elmondta: a mintegy 3 ezer támogatotti körbe nem tartozó gyógyszer közül megközelítőleg 600 ára változik július 1 -jétől. A készítmények hétfőtől érvényes termelői árai a 20 százalékosnál nagyobb csökkenéstől az 50 szá­zalékot meghaladó növekedésig, a legkülönbözőbb mértékben mozognak, még azonos gyógy­szercsoporton belül is. A szakmi­niszter a nem támogatott gyógy­szerek esetében ártárgyalásra nem jogosult, ezekről a gyártók saját gazdasági szempontjaik szerint döntenek, az árak kihir­detése pedig negyedévenként tör­ténik. A társadalombiztosítás ál­tal támogatott gyógyszerek köré­ben megtalálhatók a betegségek kezeléséhez szükséges legfonto­sabb készítmények. Tizenöt palesztin halott Hebronban Felrobbantott épület ídi csúcsot tartottak Esztergomban 'ta a Mária Valéria hídon A V4 kormányfői a Mária Valéria hídon, útban a szlovákiai Párkány felé. Balról a második Mikulás Dzurinda szlovák, majd Medgyessy Péter magyar, Milos Zeman cseh és Leszek Miller lengyel mi­niszterelnök. MTI Telefotó: Illyés Tibor gyelország kormányfői hangsú­lyozták, hogy elkötelezettek egy integrációra érett, demokratiku­san működő Szlovákia NA­TO-csatlakozása mellett. A négy miniszterelnök a sajtóértekezle­tet követően együtt sétált át az Esztergomot Párkánnyal össze­kötő Mária Valéria hídon, és a szlovák oldalon Medgyessy Péter átadta a V4 soros elnöki tisztét Mikulás Dzurindának. • A nyár folyamán összeül a ma­gyar-szlovák kisebbségi vegyes bizottság, amely a kedvezmény­törvény szlovákiai végrehajtásá­val kapcsolatban jelenleg fennál­ló nézetkülönbségek tisztázását­kívánja elérni. Erről Medgyessy Péter magyar és Mikulás Dzurin­da szlovák miniszterelnök szom­bati esztergomi megbeszélésén volt szó. nemzet kormányfője ta­lálkozott Esztergomban. A V4 csúcs alkalmával az EU-csat­lakozás került terítékre. ESZTERGOM (MTI) A visegrádi együttműködésben új szakasz kezdődött: folytatód­hat minden korábbi kedvező fo­lyamat, és szeretnénk elkerülni, hogy a múlt sérelmeivel foglal­kozzunk, ehelyett a jelen és a jö­vő teendői számítanak - jelentet­te ki Medgyessy Péter miniszter­elnök a V4 kormányfőinek szombati esztergomi csúcstalál­kozóját követő sajtóértekezleten. Medgyessy Péter magyar, Milos Zeman cseh, Leszek Miller len­gyel és Mikulás Dzurinda szlo­vák miniszterelnök egyetértett abban, hogy a négy ország koor­dinálni fogja álláspontját az EU-csatlakozási tárgyalások be­fejező, legnehezebbnek ígérkező szakaszában egyes kérdésekben. Leszek Miller a közvetlen agrár­kifizetések ügye kapcsán megje­gyezte: egyetlen új EU-csatlako­zó - egy viszonylag szegényebb ország - sem lehet az unió nettó befizetője, és azonos esélyeket kell biztosítani minden EU-or­szág mezőgazdasági termelője számára. A már NATO-tag Ma­gyarország, Csehország és Len­HEBRON (MTI) Tizenöt palesztin vesztette életét Hebronban, amikor izraeli kato­nák lerombolták a Palesztin Ha­tóság helyi közigazgatási köz­pontjának épületét. A robbantá­sok teljesen romba döntötték a Palesztin Hatóság közigazgatási épületét a városban. Az izraeliek azért robbantották fel az épüle­tet, mert ezzel akarták távozásra kényszeríteni a napok óta ott megbúvó, általuk körözött mint­egy húsz palesztin szélsőségest. A palesztinok a Tanzim, a ]asz­szer Arafat vezette Fatah fegyve­res csoportjának tagjai voltak. Medgyessy-változat a D-209-ről BUDAPEST (MTI) GLÓBUSZ ARAFATOT TÁMÍÖGATJÁK Szaúd- Arábia, az Egyesült Álla­njok legfontosabb öbölbeli szö­vetségese ellenzi, hogy Jasszer Arafat helyett más vezetőt állít­sanak a palesztin nép élére. KOVÁCS AUSZTRIÁBAN Európának olyan egységes, integ­rált térséggé kell válnia, amely­nek magva és gerince az Európai Unió - mondta egyebek között Kovács László magyar külügymi­niszter szombaton Ausztriában, a göttweigi apátságban tartott 8. Európa Fórumon, amelynek ke­retében kétoldalú megbeszélést is folytatott osztrák kollégájával, Benita Fererro-Waldner asszony­nyal. ELADÓ VÁLLALATOK Alekszandar Vlahovics szerb pri­vatizációs miniszter szerint Szer­biában az év végéig összesen 120 vállalat pályázati úton történő el­adását hirdetik meg és ezer kis­vállalatot magánosítanak aukció révén. Az aukció általában azo­kat a kisebb vállalatokat érinti, amelyek privatizációját nem a minisztérium, hanem a pozíció­ban lévő vállalati vezetés bonyo­lítja le. Az embereket nem az érdekli, mi volt 20 évvel ezelőtt, hanem az, hogy a miniszterelnök demokra­tikus, hozzáértő, akarja és képes a javukat szolgálni, vagy sem ­vélekedett Medgyessy Péter va­sárnap a Naptévének adott inter­jújában a kémelhárítói múltjával kapcsolatos politikai támadások­ról szólva. Mint mondta: az őt ért támadások nem ingatták meg sőt, inkább megerősítették ben­ne az elszántságot, hogy végigvi­gye programját. Szerinte a bot­rány azért nem a választási kam­pány idején robbant ki, mert az ellenzék rendkívül elbizakodott volt, nem gondolta, hogy veszít­het. Úgy vélte, hogy most vi­szont az ellenzék ideges, egyrészt a kormány kezdeti sikerei, más­részt pedig az elmúlt négy évben történtekkel kapcsolatban meg­indított vizsgálatok miatt. - Ez a történet arról szól, hogyan lehet elterelni a figyelmét a magyar la­kosságnak arról, ami szerintem mindannyiunk számára fontos ­jelentette ki a miniszterelnök. Hozzáfűzte: ameddig valaki a ré­gebbi múltról beszél, addig nem esik szó az elmúlt négy év törté­netéről, amivel kapcsolatban pe­dig igazán volna mit elszámolni. Az MSZP tömegpárttá alakulhat BUDAPEST (MTI) Az MSZP bázisának erősítése, a párt tömegpárttá alakulása és a jobboldali kihívásokra adható válaszok álltak a kormánypárt három platformja által szerve­zett tanácskozás középpontjá­ban. A Baloldali Tömörülés Plat­form, a Társulás a Szociálde­mokrata Értékekért Platform és az MSZP Nőtagozata által szer­vezett tanácskozáson Kiss Péter munkaügyi miniszter, a Balolda­li Tömörülés Platform elnöke úgy vélekedett, hogy a szocialista párt választási győzelme törté­nelmi lehetőséget teremtett. Kra­usz Tamás egyetemi tanár sze­rint „az MSZP kapuját meg kell nyitni a magyar társadalom előtt", hogy egy 100-200 ezres politikai tömegpárt jöhessen lét­re. A résztvevők nyilatkozatot fo­gadtak el, amely tartalmazza: az MSZP-t tömegpárttá, szociálde­mokrata néppárttá kell formálni. II. János Pál közvetve közölte A pápa nem mond le VATIKÁNVÁROS (MTI) II. János Pál pápa először cáfolta személyesen - igaz, csak közvet­ve - azokat a híreszteléseket, hogy megromlott egészsége mi­att lemondana hivataláról. A ka­tolikus egyházfő a Szent Péter és Szent Pál tiszteletére tartott is­tentiszteleten azt hangoztatta, hogy „aki Istennek szentelte ma­gát, minden félelemtől megsza­badulva érzékeli a Szentlélek megnyugtató jelenlétét, különö­sen a megpróbáltatások és fájdal­mak óráiban... Hát nem Ő hívott Incidens a SZÖUL, PHENJAN (MTI) A dél-koreai haderő megerősíté­sét ígérte Kim De Dzsung állam­fő, miután az észak-koreai hadi­tengerészet elsüllyesztette a bennünket? Hát nem neki kell mindig kifejeznünk hálánkat és hűségünket?" Értékelések sze­rint a 82 éves, megromlott egész­ségű Wojtyla pápa a katolikus ünnepen elhangzott szavaival először adta értésre személyesen, hogy nem kíván lemondani, ha­nem teljesen Istenre hagyatkozik abban, ami Krisztus föld helytar­tója feladatának teljesítését illeti. Rámutatott, hogy számára pél­daként szolgálnak Péter és Pál apostolok, akik hitükért áldoz­ták fel magukat és földi létük Ró­mában ért véget. tengeren dél-koreai parti őrség egyik hajó­ját a Sárga-tengeri fegyveres inci­densben. Négy dél-koreai tenge­rész meghalt, 19 megsebesült, 1 eltűnt. 30 észak-koreai tengerész is meghalt vagy megsebesült. Katolikus és protestáns együttélés Belfastban újra összecsaptak a protestánsok és katolikusok. Ezúttal a rendfenntartó erőknek is kiju­tott a jóból: házi készítésű robbanószerkezetekkel és benzines palackokkal is megdobálták őket. Fe­szült a légkör az Orániai rend tagjainak szokásos évi portdowni felvonulása előtt. Felvételünkön: egy tüntető autógumival célozza meg a rendőrkocsit. MTI Telefotó/AP/Peter Morrison RÖVIDEN TISZTAVATÁS A Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatán végzett 199 tiszt tett ünnepélyes esküt szombat dél­előtt a budai Várban. A tisztava­táson Lamperth Mónika belügy­miniszter örömének adott han­got, amiért a most végzett tisztek között az idén is nagy számban vannak nők. CSURKA MEDGYESSYRÓL A MIÉP úgy ítéli meg, hogy a mostani politikai helyzetben a zűrzavar már nagyobb nem is le­het, és a sok vitával, mellébeszé­léssel jellemezhető állapotot szándékosan tarják fenn a parla­mentben mindkét oldalon ­mondta Csurka István. A MIÉP elnöke szerint eldőlt, hogy Med­gyessy Péter menni fog, mert ha ezt „Kis János nyilatkozta, akkor bizony, mennie kell". KUTYATÁMADÁS Életét vesztette Cegléden az a négyéves kisfiú, akire két kutya támadt. A kisfiú este sétált át a házuk melletti szomszédos kert­be, ahol egy németjuhász és egy husky - eddig ismeretlen okból ­rátámadt. A kisfiú olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. PÉNZVÁLTÁS A turisták alig érzékelik majd a hazai pénzváltók számának csökkenését - hangsúlyozta Gu­lácsi Ferenc, a Pénzügyi Szerve­zetek Állami Felügyeletének szó­vivője. Hétfőtől csak pénzváltó ügynöki engedély birtokában vé­gezhető a tevékenység. HORTOBÁGYI LÁTOGATÁS Az UNESCO Világörökség Bi­zottságának Magyarországon tartózkodó küldöttsége vasárnap a Hortobágyra látogatott. A mintegy 80 tagú delegációnak • bemutatták Mátapusztát, a ha­gyományos hortobágyi legelteté­si formákat, az ösi pásztorkodás hagyományait, a puszta hangu­latát. A Világörökség Bizottság tagjai megtekintették a nemzeti park pentezugi részét, ahol a hét végén nehezen megfékezhető tűz pusztított. Főszerkesztő: SZETEY ANDRAS • Főszerkesztő-helyettes: ÖRFI FERENC • Szerkesztők: KOVÁCS ANDRAS, SZAVAY ISTVÁN, V. FEKETE SÁNDOR • Rovatvezetők: KECZER GABRIELLA (mellékletek), MISKOLCZ1 RÓBERT (fotó), OLÁH ZOLTÁN {hír és In(ormáuó) SULI JÓZSEF (sport) • Délvilág szerkesztőségvezető: U|SZÁSZI ILONA • Kiadó és szerkesztőség: 6720 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház Levélcím: 6740 Szeged, PL: 153. telefon: 62/567-888. Szerkesztőségi titkárság 62/567 800. Fax 62/567-881 Sportrovat 62/567-88' Interneteim: www.delmagyar hu • E-mail: szerkesztosegto delmagyar.szeged hu • 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3. TeL/fax: 62/241-905. Hirdetési tel./fax: 62/242-419. 6900 Makó, Deák F. u 6 Tel 62/213-391 Tel/fax- 62/213-198 6600 Szentes Kossuth u s léi 63/401-024. TeL/fax: 63/314-838 6640 Csongrád, Kossuth tér 9-11. (Városi Galériai Tel./fax: 63/481-010. • KIADJA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadotgazgató: PÁSZT1NÉ MÉSZÁROS ÉVA • Kiadót titkársági (ax 62/44'-958 Hirdetésfelvétel: 62/567-832, 62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: HOCZ PÁL. Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Telefon: 62/466-847. • terjesztési vezető: KÓTI ZOLTÁN. Terjesztés: 62/567-864. Terjcsztéái zöldszám 80/821-821 Előfizetési dl, cgv hónapra 1165 Ft (Délmagyarország), 1055 Ft (Délvilág) • Árus terjesztés: Délhír Rt. • ISSN 0133-025X (Délmagyarországi, ISSN 1416-0099 (Délvilági • A Délmagyarország Kiadó a Lapcom Kit tagja Ügyvezető igazgató SZAMMER ISTVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom