Délmagyarország, 2001. február (91. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-09 / 34. szám

SZERDA, 2001. FEBRUÁR 7. CSONGRÁD MEGYE 3 .. . # 62/466-847. Újság, könyv, szórólap, ügyviteli nyomtatvány, meghívó, névjegy, • i IGÉNYES KIVITELBEN: tta Népszámlálás: álösszeírókra álrendőrök? Csak hárman nem nyitottak ajtót Manőver A Fidesz békülékeny, a szocik bekeményítenek, így is olvashatjuk a gyorshírt, amely szerint Szájer József a két és fél évvel ezeló'ttinél eredmé­nyesebbnek, Nagy Sándor eredménytelennek minő­sítette a frakcióvezetői megbeszélést. Mindkettejük szóhasználata érthető'. Amikor már a nagy tekintélyű, mert tárgyilagos­nak ismert nyugati lapok is arról cikkeznek, hogy az Orbán-kormány olyan nehezékként cipeli a kis­gazda koalíciós partnert, amely a narancsszín ég alatt ficánkoló Fidesz-ezüsthajót lehúzhatja magá­val a sötét mélybe, de még akár az ország hajóját is, mert veszélyeztetheti az uniós ambíciók sikerét - akkor legfőbb ideje a körültekintő politizálásnak. A jelek szerint ennek egyik eleme a legnagyobb el­lenzéki párttal való beszélő viszony megteremtése, a belpolitikai hidegháború befejezése. Az enyhülés, amelyet a miniszterelnök eredetileg 1999 elejére ígért. A Fidesz megteremtette a saját enyhülés-stra­tégiájának szervezeti kereteit. De csak azt. Mióta szétvált a pártelnöki és kormányfői tiszt, azóta a mi­niszterelnök tiszte a barátságos mosoly és a megértő tónus. De a mord szólam is megmaradt, az a pártel­nöké. S valahányszor jön egy megértő mosoly, ott terem mellette a kioltó bufogás az ellenzék kárté­konyságáról, Horn Gyula vezekléséről, miegyébről. A három éve csak alázott ellenzék, úgy látszik, nem akar rögtön hasra esni attól, hogy tár­gyalási hajlandóságot mutat a Fidesz. A torgyánta­lanítás mostani folyamatában, a legnagyobb kor­mányerőnek jól jönne a konstruktív ellenzék, hi­szen ott tornyosulnak a T. Ház előtt a kétharmados törvények. Nagy Sándor viszont kéreti-kelleti ma­gát. Bedobja a kampány-demagógiás szöveget, hogy a Fideszt csak a kétharmados törvények érdeklik, a szocialistákat viszont a társadalom kétharmada... Mintha bizony pont két frakcióvezető lenne kisze­melve a Magasságos által, hogy a kétharmadnyi szegényt meg szerencsétlent ripsz-ropsz kihúzza a vízből! ÍkL/I tLlct­Csongrád megyében a legtöbb helyen szívesen fogadják a népszámlá­lókat, akik 160 forintot kapnak azért, ha vala­kiről kitöltenek egy négyoldalas kérdőivet. Ennél azonban jóval töb­be, közel ezer forintba kerül egy állampolgár összeírása - tudtuk meg tegnap Soós Lőrinctől, a KSH elnök-helyettesétől, aki megyénkben tájéko­zódott arról, hogyan ha­lad a tizennegyedik nép­számlálás. Sok kósza hírrel ellentét­ben semmilyen komolyabb fennakadás nem történt ed­dig, állapította meg a nép­számlálási főmegbízott. Az összeírás első nyolc napján mindössze három szentesi polgár döntött úgy, hogy nem engedi be az összeírót. - Állíthatom, sok túlzó hír és mendemonda látott napvilágot arról, milyen sok probléma adódik az idei népszámlásnál. Ezek azon­ban nem igazak. Sehol sem adják vissza tömegesen a kérdezőbiztosok a munkát, s a legtöbb a helyen szívesen fogadják a lakosok munka­társainkat - mondta az el­nökhelyettes. Egyedi, kirívó ellenpél­dák persze akadnak. A Dél­Alföldön előfordult az is, hogy két idős asszony álösszeírónak vélte a kérde­zőbiztosokat, majd vendég­látás helyett telefonált a rendőrségre. Végül a hely­színre érkező járőröket sem engedték be lakásukba, mondván, ők is lehetnek ál­rendőrök. - Érthető, hogy akadnak idős emberek, akik bizalmat­lanok, nem szívesen enged­Népszámlálás Szegeden. Balctó jelentős részét már feltérképezték az összeírok. (Fotó: Karnok Csaba) nek be idegent a lakásukba. Nekik azt tanácsoljuk, hogy ne csak az általunk kiállított igazolványt kérjék el, hanem az összeíró személyi igazol­ványát is. Szinte kizárt, hogy mind a kettő hamis legyen. Akit ez sem nyugtat meg, azoknak eddig is azt a taná­csot adták a KSH folyamato­san működő zöld-telefon­vonalán, hogy hívják át a szomszédot, amíg az össze­írás tart. Megyénkben is akadnak néhányan, akik az önkormányzatot keresik fel, s ott, a hivatalban igyekez­nek túlesni a formaságokon. Országszerte 16-17 millió személyi- és lakáskérdőívet töltenek ki február 21-éig. Előfordul ugyanis az, hogy valakit akár háromszor is lajstromba vesznek, ha ide­iglenes lakással és üdülővel is rendelkezik. - Csongrád megyében valamivel több mint 450 ezer háztartásban 600-650 ezer kérdőívet töltenek ki a kérdezőbiztosok. Jelenleg a munka negyedén vannak túl az itteni kollégák. A váro­sokban kicsit lassabban, a falvakban viszont gyorsab­ban halad a munka, mert a kistelepüléseken nap köz­ben is többen otthon van­nak. Sok vita kísérte a kérdő­ívek összeállítását is. Töb­bek között az volt nagy di­lemma, hogy szerepelhet-e név és lakcím a papírokon. Az elnökhelyettes elmondta, a statisztikusok már másfél éve lemondtak arról, hogy az állampolgárok nevét fel­tüntessék az adatlapokon, a lakcímet viszont néhány he­te töröltette az ívekről az adatvédelmi biztos. - A kérdések összeállítá­sánál figyelnünk kellett arra, hogy egy 130 éves folyama­tot ne szakítsunk meg és arra is, hogy megfeleljen a fel­mérés a nemzetközi elvárá­soknak, hiszen egy uniós tagságra pályázó országnál ez is fontos szempont. Csak megemlítem, a világon még egyetlen népszámlálás sem zajlott úgy, hogy nevet és lakcímet ne kérdeztek volna a statisztikusok. Ám nálunk ezt a kicsit túlzottan is szigo­rúra sikerült törvény nem engedni. Egyébként azt is jogsza­bály írja elő, mire kötelező válaszolnia az állampolgá­roknak és mire nem. Mind­össze három kérdést kerül­hetnek ki: a nemzetiségükre, a vallásukra és az esetleges fogyatékosságukra vonatko­zó válaszokat. Az persze egészen más kérdés, ki mennyire őszintén válaszol majd arra a kérdésre, hogy hányadik házasságát koptat­ja vagy miből él jelenleg. Rcrfai Gábor Dunántúli segítség Tiszávárkonynak Kisalföld-ház a Nagyalföldölt A Kisalföld Kiadó Kft., s több Győr-Sopron me­gyei cég segítségének kö­szönhetően házavatón ünnepelhet ma a Szolnok megyei Tiszavárkony kö­zségben a Lőrincz család. írásunkban arról kérdez­zük Szammer Istvánt, a győri központú kiadó tár­saság ügyvezető igazga­tóját, miért tartották fon­tosnak, hogy több száz kilométer távolságból is szervezzék, pénzzel tá­mogassák egy Tisza-parti otthon felépítését? A Tisza mellett élők egy­hamar nem felejtik el, milyen haragos volt tavaly szeretett folyójuk. Megszámlálni is ne­héz, hány települést támadott a víz, mint ahogy azt sem könnyű kiszámolni, hány mil­lió forintba kerültek eddig a helyreállítási munkák. A Ti­sza-mentiek nagy örömére nemcsak a kelet-magyarorszá­gi régiókból és a központi költségvetés kasszájából ér­keztek újjáépítésre szánt fo­rintok, hanem a Dunántúlon is akad több olyan vállalkozás, amely kötelességének érezte, hogy támogassa a bajba jutot­takat. Tiszavárkonyban példá­ul a ma adják át azt a házat, amelynek felépítését a győri székhelyű Kisalföld Kiadó Kft. - a lapjainkat, így a Dél­magyarországot és a Délvilá­got piacra juttató Dél magyar­ország Kft. tulajdonosa - se­gítette pénzzel, szervező mun­kával. - Honnan jött az ötlet, hogy egy Duna-parti cég a Tisza-partiakat segítse? Hiszen Győr igazán nincs túl közel Tiszavárkony­hoz... - kérdeztük Szammer Istvánt, a Kisalföld Kiadó Kft. ügyvezető igazgatóját. - Cégünk elsősorban a sa­ját terjesztési területén élők problémáinak megoldásán fá­radozik. Ám 2000-ben, ami­kor az Alföldön járva láttuk, mekkora károkat okozott az ár- és a belvíz, arra a elhatáro­zásra jutottunk, mi is ki­vesszük a részüket a helyreál­lítás finanszírozásából. Segítő szándékunkat erősítette az a tény is, hogy mi, a Duna mel­lett lakók is megtapasztalhat­tuk már, nem is egyszer, mi­lyen tragédiákat okozhat, ha a folyó kilép a medréből. Tisza­várkony község megsegítése mellett pedig azért döntöt­tünk, mert ez a falu szenvedte el az egyik legtöbb kárt a Ti­sza által megtámadott telepü­lések közül. - A Kisalföld Kiadó Kft., ha jól tudom, nem elége­dett meg azzal, hogy pénzt küld Tiszavárkonyba... - Valóban éltünk a támoga­tás több formájával is. Az anyagi segítség mellett cikke­inkkel felhívtuk a megyénk­ben dolgozó társaságok figyel­mét arra, mi is történt ponto­san a Tiszánál. Nagy örö­münkre előbb a Leier, Győr­Sopron megye egyik legna­gyobb építőipari vállalkozása állt mellénk, majd mind több cég jelezte segítő szándékát. Ennek az összefogásnak ered­ményeként költözhet új ott­honba Tiszavárkonyban a Lő­rincz család. Tudom, egyetlen ház tető alá hozása még nem old meg minden gondot. De az is tény, ha minden megyé­ből csak egyetlen lakás felépí­tését vállalták volna, ma Ti­szavárkony összes víztől el­pusztult háza helyén új épület magasodna. Sajnos ez nem így történt, így most Lőrinc­zék családi fészke az egyetlen, alapjától a tetőszerkezetéig új otthon ebben a faluban. - Említette, a Kisalföld Ki­adó Kft. elsősorban saját terjesztési területén igyek­szik mind nagyobb részt vállalni a problémák meg­oldásában. Ezek szerint a jövőben a Csongrád me­gyében élők is számíthat­nak a cég támogatására, hiszen a Délmagyarország Kft. immár a Kisalföld lapcsoport tagja. - A törekvésünk az, hogy ne csak beszámoljunk újság­jainkban a történésekről, ha­nem aktív részt vállaljunk egy-egy régió életének jobbá tételében is. Éppen ezért telje­sen természetes, hogy a jövő­ben a Csongrád megyében élők is számíthatnak társasá­gunk segítségére - mondta Szammer István ügyvezető igazgató. (A tiszavárkonyi ház avatá­sáról, a Tisza mentén zajló új­jáépítési munkák eredményei­ről holnapi lapunkban köz­lünk riportot.) Bátyi Zoltán Amerikában fizetnek az információkért Névtelen telefonok vonala Halló, itt Mátyás ki­rály! A szomszédom fegyvert, kábítószert rej­teget, mellesleg, pedofil. Név, utca, Jiázszám. (Mármint a szomszédé). Jöjjenek ki azonnal! És akkor a kommandósok jól kimennek, ajtóstól köszönnek be, majd pe­dig elnézést kérnek, ha a bejelentés alaptalan volt. így működne a rendőrségi zöld szám? A választ Márton István, a szegedi kapitányság bűnügyi osztályvezetője igyekezett megfogal­A zöld szám: 06-80-555­111. Ingyen hívható, éjjel­nappal. Az Országos Rend­őr-főkapitányságon csöng ki, az üzenetrögzítőre bárki te­het bejelentést. Névtelenül! Az információs központban értékelik az üzenetet, majd az illetékes kapitányságok­nak továbbítják azokat. Ja­nuár közepe óta működik a szolgáltatás. - A szegedi kapitányság hány zöld számos ügyet kapott a szűk hónap alatt? - Hármat - válaszolta Márton István, a szegedi ka­pitányság bűnügyi osztályá­nak vezetője. - Egy körözött személy elfogásához adott tippeket az egyik telefonáló, a másik kettő pedig bicikli­tolvajok elcsípéséhez. Még nem fejeztük be az ügyeket Márton István alezredes az amerikai „zöld számos" (Fotó: Nagy László) telefon plakátját mutatja. - 30 napos határidőt kapunk rá ám úgy tűnik, az infor­mációk egyik része helytál­ló, a másik nem. - A közhiedelem szerint, ha kiemelt bűncselek­ményre utaló bejelentést kapnak, akkor azonnal indítják a kommandóso­kat. így van ez? - Nem teljesen. Arra per­sze jobban odafigyelünk, ha fegyverről, robbanóanyag­ról, kábítószerről szól a beje­lentés. Ám ilyenkor is mér­legelni kell. Felderítésre szükség van. Az adott vezető dönti el, hogy felvállalja-e az azonnali beavatkozást. Nincs ez másképpen a se­gélyhívó számon érkező be­jelentéseknél sem. ' - És mi van, ha mellék­alapálnak? - Udvariasan elnézést kell kérni, adott esetben kompen­zálni az érintett személyt. Természetesen ilyenkor a szervezeten belül megkere­sik a felelőst is. - Nyugaton is gyakorlat, hogy a rendőrség ingye­nes számon fogadja az információkat? - Amerikában nagyon ér­dekes módszert alkalmaz­nak. Egy alapítványt iktat­nak közbe. Ha a bejelentés „ül", elfognak egy gyilkost, akkor az alapítvány kurató­riuma eldönti, hogy mekkora összeget utal az informátor bankszámlájára. Vannak, akik ebből élnek. Megélnek belőle. - Ahogy a magyaros mentalitást ismerem, biz­tosan sok olyan üzenet érkezik majd a zöld számra, amelyet a rossz­indulat szül... - A tapasztalatokról még korai beszélni - mondta az alezredes. - Ám biztos, hogy a bejelentések segítik a rend­őrség felderítő munkáját. V. Fekete Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom