Délmagyarország, 2000. szeptember (90. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-29 / 229. szám

PÉNTEK, 2000. SZEPT. 29. BELFÖLD 3 Tm Távozott Kiss T. Anna Budapest (MTI) Közös megegyezéssel csütörtökön távozott poszt­járól Kiss T. Anna, a Ma­gyar Televízió Rt. válság­kezelésért felelős alelnöke. Kiss T. Anna közölte, hogy pályafutását egy multina­cionális vállalat stratégiai vezetőjeként folytatja. Tá­vozásával két alelnök ma­radt a Magyar Televízió­ban: Szenes Andrea, vala­mint Horváth Lóránt, aki­nek a munkaszerződése e hónap végén jár le. Nemzeti Színház Rt. Budapest (MTI) A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság szerdán bejegyezte a Nemzeti Szín­ház Részvénytársaságot ­közölte a Nemzeti Kulturá­lis Örökség Minisztériumá­nak sajtóirodája. A tájékoz­tatás szerint a benyújtott kérelem minden törvényi feltételnek megfelelt. Az NKÖM által alapított rész­vénytársaság tehát - a gaz­dasági társaságokról szóló törvény alapján - immár jogilag is létrejött. A Nem­zeti Színház Rt. hivatott az új Nemzeti Színház építé­sével összefüggő beruházás koordinálására. Az rt. ve­zérigazgatója Schwajda György, az új teátrum lét­rehozását felügyelő kor­mánybiztos. A társaság fe­lelős azért, hogy a Nemzeti Színház a tervezett 2002. március 15-i határidőre el­készüljön. Német MiG-29-esek bemutatója Kecskemét (MTI) A Honvédelmi Minisz­térium sajtófőosztályán semmilyen információt nem adtak arról a Kecske­méten csütörtökön tartott zárt szakmai bemutatóról, amelyen a német légierő két átalakított MiG-29-es vadászrepülőgépét tanul­mányozta a szaktárca és a Magyar Honvédség veze­tése. A szaktárca keddi közlése szerint a gépek meghívását a magyar légi­erő fejlesztési elképzelése­ivel összhangban a kor­mány Nemzetbiztonsági Kabinetjének döntése alap­ján Szabó János honvédel­mi miniszter kezdemé­nyezte Rudolf Scharping­nál, a német védelmi tárca vezetőjénél. Négy év börtön Budapest (MTI) A Budapest Bank egy­kori miskolci igazgatóját, illetve két vállalkozót több­éves letöltendő börtönbün­tetéssel sújtotta csütörtö­kön a Legfelsőbb Bíróság egy nyolc évvel ezelőtt, fantomcégek segítségével elkövetett félmilliárdos banki csalássorozat miatt. A jogerős ítélet szerint M. László elsőrendű vádlott, L. János másodrendű vád­lott ötletei nyomán, M. Im­re volt bankigazgató köz­reműködésével mintegy félmilliárd forint hitelt vett fel 1992-93-ban a Buda­pest Bank miskolci fiókjá­tól tényleges gazdasági te­vékenységet nem végző cé­gei részére. u. Varsa jegyzet A vétkesek előbb-utóbb horogra kerülnek - mondta tegnap az adónyomozók szegedi sajtótájékoztatóján Burillák Attila. Bizonyság erre a most feltárt, ám négy éve elkövetett megyei olaj-, pontosabban petróleumügy is. A hasonlatnál maradva viszont egyáltalán nem mindegy, hogy csak kis ká­rászok vagy hízott pontyok úsznak-e be a halászok képletes varsájába. Az ugyanis aligha titok, hogy a legtöbb olajos ügy mögött, a gyanúsítottak hátterében továbbra is érintetle­nül úszkálhatnak a kapitális nagy halak. A kicsik kerülnek legtöbbször horogra, azok, akiket eszközül használtak fel a háttérből. Ritka, hogy ekkor fogást ejtsenek az adónyomo­zók, mint most. Elég ehhez egy egyszerű számtani művelelet elvégezni. Az idén eddig száztizenhárom nyomozást rendelt el a megyei adórendőrség, amelyből hatvanhármat adott át vádelemelési javaslattal az ügységnek. A háromszáz bűnügy és százötven gyanúsított 1,1 milliárdos kárértéket „hozott össze". Mindebből az (is) következik, hogy a most, látványo­san durrantott hétszáz milliós szegedi olajügy után a fenn­maradó 400 millión több tucatnyi, akár pitiánernek is mondható elkövető osztozik. Am a kis bún is bún. Ráadásul a kis hal is jó hal - tartja egy német mondás. Az is elhangzott a tegnapi beszélgetésen, liagy Csongrád megye a gazdasági bűnügyek terén az ország egyik leg­fertőzöttebb területe. XT/izei a liatár, jönnek-mennek az üzletemberek és vándo­MA rolniik az illegális milliók, milliárdok is. Talán csak egy a szerencsénk, ahol sok a hal, ott gyorsan ügyesednek a ha­lászok is. És persze telik a varsa... Tőzsdei jelentés Alacsony forgalom mel­lett csökkentek a részvény­árak a BÉT-en. A BUX 17 pontos csökkenéssel, 8097 ponton fejezte be a napot. Viszonylag hírszegény kör­nyezetben folyt a kereske­dés a nap folyamán A blue chipek többsége stagnált. A Richter az amerikai gyógy­szergyárral, a Merck - kel tervezi a kutatási tevékeny­ségének összehangolását ( persze csak egyes speciá­lis készítményekkel kap­csolatban). A nap elején még 15 800 Ft-ot is adtak a gyógyszergyári papírokért. A MOL záróára nem vál­tozott. A Synergon vezéri­gazgatója, piaci pletykák szerint, távozni fog poszt­iáról A részvény árfolyama •jDunainvest Tel.: (62) 450 ImLA Tőzsdeügynökség Rt. 3 % - ot gyengült a hírre. A magyar munkanélküliség csökkent az előző hónap­ban, de ennek nem volt je­lentősebb hatása a piacra. A Fotex napon belül több, mint 5 % - ot gyengült. A Phylaxia közgyűlésének és a tervezett tökeemelésnek a hírére a papír elérte a +20 % - os emelkedési szintet A Hűmet (alcsony forga­lom mellett) szintén szár­nyalt. A Pannonflax köz­gyűlésének híre is jelentő­sen felhajtotta az árfolya­mát. Az amerikai második negyedéves, végleges GDP adat az előzetesen közölt­nél nagyobb növekedést tükrözött (5,6%). A kap­csolódó árdeflátor 2,4 %. Részvény névé Nyllédr Zéréér Zéréér váltom. Zéréér (X) váltóra, BORSODCHEM 6 750 6 760 +65 +0,97 DÉMÁS7. 13 300 13 200 -150 -1,12 ÉGIS 13 760 13 600 -150 -1,09 FOTEX 344 322 -10 -3,01 MATÁV 1 409 1 388 -16 -1,14 MOL 4 900 4 900 0 0,00 OTP 15 100 15 100 +120 +0,80 PICK 8 450 8 210 -290 -3,41 RICHTER 15 605 15 450 +50 +0,32 TVK 3 590 3 490 -60 -1,69 Szeged, Takaréktár U.l. Tőzsdézzen otthonóból! Szegedi képviselete a ITsza-InvesI K.1'1 17-1. ine J ÖZ.sdctcrm inál A nyugdíjemelésről Budapest (MTI) A Fidesz gazdaságpoliti­kájának hatására elért gazda­sági növekedés lehetővé te­szi, hogy a polgári kormány a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzésénél többet nyújt­son a nyugdíjasoknak - kö­zölte Selmeczi Gabriella frakcióvezető-helyettes a Fi­desz parlamenti képvi­selőcsoportjának csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. A szociális kabinet ve­zetője elmondta: a frakció tá­mogatja a három koalíciós párt képviselői által a kétéves költségvetésről szóló előter­jesztéshez benyújtott módosí­tó javaslatot, amelynek célja, hogy az öregségi nyugdíjak mértékét - a törvényben előírt 7,3 százalékkal szem­ben - összesen 10,3 száza­lékkal emeljék. - Az 1995-96-os fekete év után sikerül visszaadni a nyugdíjasoknak azt, amit a Horn-kormány idején az MSZP és az SZDSZ gazda­ságpolitikájával, elsősorban a Bokros-csomaggal elvett tőlük - fogalmazott Selmeczi Gabriella. Elfogták Tribuszerné bűntársát Budapest (MTI) A német rendőrség nem­zetközi körözés alapján elfog­ta a németországi Wiesbaden­ban Bathó Erzsébetet, Tribu­szer Zoltánné bűntársát, köny­velőjét - erősítette meg Ga­ramvölgyi László, az Orszá­gos Rendőr-főkapitányság kommunikációs igazgatója. A Legfelsőbb Bíróság 1997 júliusában jogerős vég­zésben hagyta helyben a Ba­ranya Megyei Bíróság elsőfo­kú döntését, amely különösen nagy értékre, üzletszerűen el­követett csalás bűntette miatt 9 évre ítélte Tribuszer Zoltán­nét, a harmadrendű vádlott, Bathó Erzsébet büntetését pe­dig két és fél évről három és fél évre emelte. Ezt követően azonban sem Tribuszer Zoltánné sem Bathó Erzsébet nem vonult be a büntetés-végrehajtási intézet­be, s a rendőrség ezért elren­delte körözésüket. ABN AMRO Kisvállalati hitelek © 06 40 200 069 www.abnamro.hu ABNAMR0 Bank Kábszermérleg: 2730 kiló elkobozva... Nagylak készül az Unióra Nagylak, nagy forgalom. Ma már korszerű határállomás fogadja itt a Balkánra indulókat és az onnan érkezőket. (Fotó: Karnok Csaba) Újságírókat - közöttük több nyugat-európai lap tudósítóját - látták vendé­gül tegnap a nagylaki ha­tárállomáson. A Balkán kapujában arról adtak tájékoztatást a pénz­ügyőr és a határőr szak­emberek, miként készül Nagylak hazánk Európai Uniós csatlakozására. Ki hinné, hog^ Csongrád megye egyik legkisebb telepü­lésére, Nagylakra oly sokan kíváncsiak még Nyugat-Euró­pa legtávolabbi szegletében is? Márpedig az érdeklődés ténye tagadhatatlan - derült ki tegnap is, amikor számos nyu­gat-európai újság tudósítója, a Magyar Külügyminisztérium EU Sajtóklubjának tagjai láto­gattak el ebbe a községbe. Egészen pontosan a határállo­mást célozták meg, az iránt érdeklődve, mennyire készült fel ez a pénzügyőr- és ha­tárőrbázis azokra az időkre, amikor már hazánk is tagja lesz az Európai Uniónak, s Nagylak e közösség egyik legfontosabb kapujaként funk­ciónál majd. A vendégek megnyugtató válaszokat jegyezhettek föl noteszeikben. Jenei Sándor alezredes, a nagylaki ha­tárőrforgalmi kirendeltség ve­zetője és Wentzel Ágoston vámparancsnok egyaránt arról szólt: Nagylak mint hazánk egyik legkorszerűbben felsze­relt határállomása már napja­inkban is alkalmas arra, hogy levezényelje a hatalmas, Bal­kánra tartó és onnan érkező, Nagylakon átzúduló forgal­mat. Tavaly például 2,3 millió utas útiokmányait kezelték itt különösebb fennakadás nél­kül. S amíg 1999-ben 250 ezer tehergépjármű ellenőrzé­se történt meg, addig az idén várhatóan több, mint 335 ezer jól megrakott teherautó és ka­mion ki- és beléptetését tudják megoldani. Különösen nagy erőket mozgósítanak a nagylaki fi­náncok azért, hogy megkese­rítsék a kábítószercsempészek életét. Az évek során eddig összesen 2730 kilogramm nar­kót koboztak el ezen a határál­lomáson, s ezzel a teljesít­ménnyel Nagylak Európa egyik legsikeresebb kábszert felderítő állomása - hangzott el a tegnapi sajtófórumon. B. Z. Lombikbébik Budapest (MTI) Hármas ikrek születtek egy sikeres lombikbébi program keretében szerdáról csütörtökre virradó éjszaka a Jahn Ferenc Dél-pesti Kór­ház szülészetén - közölte az intézmény osztályvezető or­vosa. Forgács Vince el­mondta: a 33 éves édesanya terhességének 33. hetében három lánynak adott életet: Boglárkának, Brigittának és Angélának. A babák 1600, 1700 és 1900 gramm súllyal szület­tek, természetesen császár­metszéssel. Elmondta azt is, hogy az anya hosszú meddőség után szánta el magát a program­ban való részvételre, és na­gyon örül, hogy mindhárom kislánya egészségesen jött a világra. Mi, az ABN AMRO Banknál mindent elkövetünk azért, hogy Ön a lehető leggyorsabban válthassa valóra cége üzleti terveit. Hiszen a finanszírozáson igazán nem múlhat egy jó ötlet sikerei További kedvező kondíciók: A hitel tetszőleges futamidővel, legfeljebb 6 éves lejáratra vehető fel. A kedvező kamatok mellett a Hitelgarancia díját Bankunk viseli. A konstrukció számos célra igényelhető: forgóeszkoz-, beruházás-finanszírozás, bankgarancia nyújtása. A hitelt valamennyi kisvállalat igényelheti, amely minimum két lezárt üzleti évvel rendelkezik, és ezek közül legalább az egyik nem veszteséges. hitelbírálat Bankfiókjaink: • Hódmezővásárhely, Kossuth tér 5. Tel.: (62) 241-666 < Szeged, Széchenyi tér 9. Tel.: (62) 560-200 Ezért: Keressen fel minket, hiszen cége most szerződésenként akár 30 millió forint hitelt is igényelhet! Természetesen az ABN AMRO Bank nemcsak finanszírozási problémáira nyújt megoldást, hanem tranzakciós, befektetési és egyeb speciális banki szolgaitatásokkai is a rendelkezesere áll. További információért kérjük, forduljon bankfiókjaink kapcsolat­tartó kollegáihoz, vagy hívja az ABN AMRO Vállalati ügyfélszolgálatot. Cege hitelkérelmét rendkívül gyorsan, 3 napon belül* elbíráljuk! Bankunk a biztosítékok széles kórét elfogadja mérsékelt fedezeti elvárassal. (Új gép, berendezés, jármű és ingatlan vásárlása esetén a biztosíték lehet maga a finanszírozott eszköz, feltéve hogy a saját erö eléri a vételár 20%-át.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom