Délmagyarország, 2000. szeptember (90. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-29 / 229. szám

4 KRÓNIKA CSÜTÖRTÖK, 2000. SZEPT. 28. MA A JUHÁSZ GYULA MŰV­ELŐDÉSI KÖZPONTBAN 14 órától Ilco Egyesület találkozó­ja. 14 órától a nyugdíjasklub programja: „Legyél a barátom" zenei est Juhász Mária vezeté­sével. Megnyílt a „Tisza Volán 50 éves" kiállítás. Megtekint­hető 10-től 17 óráig. AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 14 órától szerepjáték-klub. A SOMOGYI-KÖN Y V­TÁR tápéi fiókkönyvtárában a „Hagyományőrző program" ke­retében 17 órakor Laczi Árpád fényképeiből késztilt kiállítást Molnár Mária a könyvtárban: 17.30 órakor Török Gizella iparművész gyékényszobrainak kiállítását és 18 órakor a gyé­kényes műhely és a hímzőkör alkotásaiból készült kiállítást Fritz Mihály a művelődési ház­ban nyitja meg. A BÁLINT SÁNDOR MŰ­VELŐDÉSI HÁZBAN (Te­mesvári krt. 42.) 18 órakor: „Kincskereső fényörvények". Simái Mihály József Attila-dí­jas költő és író köszöntése 65. születésnapja alkalmából Mi hály-napon. a Szeged írók Tár­sasága rendezésében: valamint megtekinthető Takács János épftész életmű kiállítása. Meg­tekinthető: október 15-éig. KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ 18 órakor a SZÖG-ART Galériá­ban (Szentháromság u. 34.). „Vissza a gyökerekhez" - do­kumentumok a magyarok meg­semmisítéséről. Vendég: dr. Magyar Kálmán történész, a Magyar Nemzeti Történeti Tár­saság elnöke. Házigazda: Kár­páli Dezsőné. Ugyanitt. Kucso­ra Márta képkiállftása. Megte­kinthető: október 4-éig. hétköz­nap 10-től 18 óráig. A JATE-KLUBBAN 21 órától FreshFabrik koncert. A BARTÓK BÉ.LA MŰVE­LŐDÉSI KÖZPONT ,.B" galé­riáján Zayon Ágnes hőd­mezővásárhelyi festőművész kiállítása. Megtekinthető októ­ber 13-áig munkanapokon 10­től 18 óráig. A KÉPTÁRBAN (Horváth Mihály u. 5.) Bánvölgyi László szobrászművész kiállítása. A tárlat megtekinthető november 19-éig. naponta 10-től 17 óráig, kedden 10-től 15 óráig, hétfőn szünnap. A MÓRA FERENC MÚZE­UMBAN Homonnai - egy ma­kői fotóműterem munkássága 1904-1936-ig. Megtekinthető október I -jéig. A szegedi Walt­ner család hagyatékának kiállí­tása. Megtekinthető: október 23-áig. A NAGYÁLLOMÁS Resti éttermében Proszka Gyöngyi festőművész kiállítása. Megte­kinthető az év végéig, naponta 10-től 20 óráig. HOLNAP A SZEGEDI NŐK KLUB­JA EGYESÜLET irodájában (Jósika u. 4.), 9-tól 11 óráig dr. Újvári Márta tanácsadást tart „Női jogok" témában. A SZÁZSZORSZÉP GYER­MEKHÁZBAN (Kálvin tér 6.) 9.30 órától néprajzi játszóház. Kézműves-foglalkozások, tánc­ház, zenehallgatás gyerekek­nek. MÓRA BULI 21 órától a Kócsagban (Dugonics u. 42.) • AZ ALKOTÓHÁZBAN (Árboc u. 1-3.) mindennap 10­töl 17 óráig tekinthető meg a népművészeti- és kézműves-ki­állttás és bemutató. Ma: 14 órá­tól szövő szakkör. Holnap: 9 órától játszóház. 17 órától a millenniumi Dankő-gálakon­cert alkalmával a Szegedi Nemzeti Színház előterében népművészeti kiállítás, mester­ség-bemutató és népművészeti vásár. „Rengetök" járnak Szegeden A rezgést keltő gépek hangja rövid ideig, 2-3 percig hallható a mérési ponthoz közel esö épületben. (Fotó: Miskolczi Róbert) „Reng" a-föld Szeged alatt - éjjel és e napokban csak a Tiszától nyugatra eső területeken. A narancssárga kábelek után megjelentek és éjjelente szorgalmasan „re­zegtetnek-rengetetnek" azok a berendezések, melyek se­gítségével elkészül a Szeged alatti földkéreg rétegtérké­pe. A Mol Rt. megbízásából a Geofizikai Szolgáltató Kft. (GES) szerdán éjjel tíz óra­kor a Petőfi Sándor sugárú­ton elkezdte a szeizmikus mérést. A cég emblémájával is azonosítható gépek olyan rezgéshullámokat bocsáta­nak ki, melyek az alattunk lévő földfelszín különböző rétegeiről visszaverődve egyfajta tükörként mutatják, mi található a talpunk alatt. Az ásványvagyon föltárásá­hoz, a rélegtérkép elkészíté­séhez száz kilométer hosszú, narancssárga kábelt és har­mincezer érzékelő pontot he­lyeztek el Szeged városának a Tiszától nyugatra eső terü­letén. Mivel a szegediek nyugal­mát, a nappali forgalmat nem akarják zavarni, a GES Kft. szakemberei a kutatást éjjel végzik. A szeizmikus hullá­mok keltésére alkalmas gé­pek szerdán 22 órától a Petőfi Sándor sugárúton, csütörtökön estétől pedig a Cserepes sor-Móravárosi körút-Kálvária sugárút-Vá­sárhelyi Pál út-Dorozsmai út -Kossuth Lajos sugárút­Moszkvai körút környékén dolgoztak, a hajnali órákban viszont lakóépületektől tá­vol, iparterületen (csütörtök­re virradóan például a Bajai út két oldalán, a repülőtér közelében) „rengetettek". A mesterséges „földren­geféssel" kapcsolatos észre­vételeket a 62/479-961 -cs te­lefonszámra várják. (Ez a te­lefonszám 18-23 óra között „zöld", azaz ingyen hívható.) Ú. I. Müteremszentelés Munkatársunktól Szeptember 30-án, szom­baton 17 órakor a Széchenyi tér 15. sz. alatt Gyulay End­re Szeged-Csanádi megyés püspök szenteli meg Kiss Alice textiltervező iparmű­vész műtermét. Köszöntőt mond Tóth Attila művészeti író. Trolit pótolnak Munkatársunktól Október 2-án (hétfőn) útjaví­tási munkák zajlanak a szegedi Lugas utcában. Emiatt a 9-es jelzésű (rolibusz vonalán dél­előtt 9 és 10 óra között, a Lugas utca és Vár utca között trolik helyell járatpótló autóbuszok közlekednek. A kocsik 10 per­ceskövetési idővel indulnak. A tökös bárkát végleg lemacskázták lesz veled. Keszeg? Tavaly ószig a szegedi várkert egyik éke volt a Ke­szeg. A fe­kete bárka az elmúlt harminc év alatt szinte városképi je­lentőségűvé vált, de a vár teljes rekonstrukciója, átalakítása miatt szétbon­tották. A Keszeg darabjai pedig azóta a Móra Fe­renc Múzeum algyói rak­tárában várják sorsukat. A bárkát már nem lehet megmenteni, méretará­nyos másolatot kell készí­teni róla. A szegedi Keszeg bárkát 1969-ben kiemelték a Tiszá­ból és hatalmas trélerre rakva a Stefániára szállították. A „mentésben" résztvevő muze­ológusok akkor még azt hit­ték, hogy a várkertben végre jó helyre került a bárka és év­tizedeken keresztül ezrek cso­dálhatják meg az egykori hal­tartó óriást. Azonban csalód­niuk kellett, a vár átalakítása miatt elbontották, s azóta a Móra Ferenc Múzeum algyői raktárában őrzik a darabjait a rekonstrukció megkezdéséig. - A Keszeghez hasonló fa­hajókat álló vagy tökös bár­káknak hívták - mondta Ju­hász Antal, a Szegedi Tudo­mányegyetem néprajzi tanszé­kének tanára, aki a bárka 1969-es kiemelését, szállítását irányította. - Ezt a nevet on­nan kapták, hogy mindig a belvárosi híd alá horgonyoz­ták le őket, régiesen mondva: „ide voltak Icmacskázva". Az egykori halászati bérlők, vagyis a fisérek ezekben a bárkákban tárolták a zsák­mányt, míg nem tudták érté­kesíteni a Roosevelt téri halpi­acon vagy a közeli halászcsár­dákban. Az egyik ilyen csár­da, az Onozó-féle volt Tömör­kény István és Juhász Gyula törzshelye. A mai Sellő-ház helyén álló épületben „darva­doztak" irodalmi nagyjaink. Tömörkény szerint a darvado­zás a sötétben való beszélge­tés művészetét jelentette. A szegedi superok, vagyis a hajóácsok bárkákra a nagybőgő fejére hasonlító orrtőkét faragtak. A fahajók élben végződtek, s ehhez ácsolták az oldalgerendákat. A bőgő kemény tölgyből, a gerendák pedig puha fenyőfá­ból készültek. A XIX. századi leírások szerint a bőgő egyben a hajó dísze is volt. Ha a bár­ka elhasználódott, a bőgőfejet levágták és a hajósgazda háza elé a földbe ásták, címer gya­nánt. Vedres István 1805-ben megemlíti, hogy az Osztrák­Magyar Monarchia területén a szegedi superok kezei közül kerültek ki a legszebb, legtar­tósabb hajók. A tökös bárkák nagy része, így feltehetően a Keszeg is az 1920-as évek elején „látta meg a napvilágot". Az utolsó ép bárkákról Banner János a szegedi múzeum (most Móra Ferenc Múzeum) munkatársa készített leírásokat és fotókat. Ez a tanulmány az intézmény 1924-es évkönyvében jelent meg. Ennek segítségével tud­hatunk meg több dolgot is a Keszegről és társairól. A 17 méter hosszú és a derekánál 4,5 méter széles haltartó bárka rekeszei között áramlott a Ti­sza vize, így tartották frissen a zsákmányt. A Keszeg az 1949-ben alapított Halászati Szövetkezet tulajdonába ke­rült, s jelképes összegért 1969-ben megvette tőle a mú­zeum. A belvárosi híd alatt hor­gonyzó fahajót még ebben az évben partra is tették. A régi vasúti híd roncsainál dolgozó úszó darut hívták segítségül, mivel a hatalmas hajótestet másképp nem tudták volna ki­emelni. A Hídépítő Vállalat daruja a Volántól kölcsön ka­pott trélerre rakta, s ezzel szállították a várkertbe. Az út azonban elég viszontagságos volt. A magas bőgőt le is kel­lett fűrészelni, mert nem fért át a villamos felsővezetők alatt. Az óriás jármú végig­ment a rakparton, majd a Ti­sza Lajos körúton, ráfordult a Kossuth Lajos sugárúlra, s a Széchenyi téren, Dózsa György utcán keresztül meg­érkezett a Stefániára. A vár­kertben terméskőből három bakot készítettek, s a tápai su­perok hébérek (emelők) segít­ségével rárakták a Keszeget. A bárkának nem tett jót, hogy kiemelték a vízből. A száradó gerendákat kátrányo­zással próbálták tartósítani, de az erőfeszítés nem sok ered­ménnyel járt. A nyolcvanas évek elején a kulturális tárca támogatásával felújították, majd 1997-ben ezt meg kellett volna ismételni, mert annyira tönkrement a faszerkezet. ­Ez a máspdik rekonstrukció azonban elmaradt - tudtuk meg Bárkányi Ildikó muzeo­lógustól. A vár tavalyi átalakí­tási munkálatai miatt szét­szedték a sokat látott bárkát, s a darabokat a múzeum algyői raktárába vitték. Az egykori haltartót már nem lehel „újra­éleszteni". Tervezik a méret­arányos másának megépítését, a régi darabok felhasználásá­val. A rekonstrukcióhoz Frank József, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke már fela­jánlotta segítségét. A Keszeg tehát új, méltó helyére vár a Tisza partján... Karmos Tamás miről írt a DM? 75 éve A fiatalok helyzete A hosszú idő óta tartó kereskedelmi és ipari válság következtében a szellemi pályákra készülő ifjúság ta­nácstalanul áll az elhelyez­kedés nehéz kérdése előtt. A középiskolát, esetleg főisko­lát végzett fiatalemberek va­lamikor tömegesen helyez­kedtek el a különböző álla­mi hivatalokban, vagy pedig a kereskedelmi szakmák irodáiban. Most azonban ezek a helyek mindenütt zárva maradnak előttük. Az állam keze a szanálás óta meg van kötve, a magáncé­gek pedig még a kipróbált tisztviselőket is szélnek eresztik a minimális üzleti forgalom és a kevés admi­nisztrációs munka miatt. Az állami hivatalokhoz bejutni ma szinte lehetetlen. (1925) 50 éve A béke védelme Nem is órák, percek alatt adott lelkes választ felsza­badult népünk minden be­csületes dolgozó fia és lá­nya a Párt, a Magyar Nép­köztársaság minisztertaná­csának felhívására. Népünk legjobbjai, sztahanovisták és élmunkások, tudósok és művészek túláradó lelkese­déssel nyilatkoznak arról, hogy miért jegyzik a Béke­kölcsönt. Kadosa Pál, Tol­nay Klári, Kodály Zoltán, Lukács György, Major Ta­más, Gobbi Hilda, Rátkai Márton, Mészáros Ági, Gellért Endre, Ruttkai Éva jegyeztek elsőként. (1950) 25 éve Több mint tízezer lakás A pártbizottsági ülésen megállapították: a város ro­hamosan fejlődik. Aki látó szemmel néz szét a város­ban, állandóan tapasztalhat­ja, hogyan szépül, gyarapo­dik a város, mint épülnek rohamosan nem csak a lakó­házak, hanem fontos intéz­mények is. Szeged lakásépí­tési terve, ha feszítetten is, de megvalósul, sőt bizonyos túlteljesítésről is beszélhe­tünk. Ez év végéig felépül 10 ezer 613 lakás. E munkát állandóan fékezte a késedel­mes előkészítés, a beruházá­sokban részt vevő vállalatok és szervezetek labilis együttműködése. (1975) TD a hét kérdése Jugoszlávia: hogyan tovább? Dr. Sára Attiláné, Dóka Róbert és Bihari István. (Fotó: Somogyi Károly né) Munkatársunktól Több választást is tar­tottak Jugoszláviában, amelyek közül a legna­gyobb figyelem az ál­lamfőválasztást kíséri. Az ellenzék a maga győzel­méről számolt be a sza­vazást követően, a Milo­sevics elnök vezette jelen­legi hatalom viszont egyelőre nem hajlandó el­ismerni a másik oldal fö­lényét. A vita most a sza­vazatok megoszlásáról és egy esetleges második forduló megtartásáról fo­lyik. A déli szomszédunk­ban tartott választás Ju­goszlávia és hazánk vi­szonyára is hatással lesz, éppen ezért kérdeztük meg azt, ki mit vár ettől az eseménytől. Dr. Sára Attiláné, pedagó­gus: - Figyelemmel kísérem a jugoszláviai eseményeket, és nagyon örülnék, ha az ellenzék olyan eredményt érne el, amely a jelenlegi hatalom bu­kását jelentené. Sajnos, Milo­sevicset nem könnyű legyőzni, hiszen az én meggyőződésem szerint is választási csalások sorát követték el. De most már éppen elég volt Milosevicsből ahhoz, hogy végre megváltoz­zanak a dolgok tőlünk délre. Ehhez talán ez a mostani vá­lasztás teremti meg a történel­mi esélyt. Dóka Róbert, egyetemista: - Olvastam az újságban, hogy az ellenzék jelöltje nyert vol­na de a jelenlegi hatalom nem akarja átadni a hatalmat. Sze­rintem azonban már nem soká­ig lehet fenntartani a mostani helyzetet, előbb-utóbb megbu­kik a Milosevics-rezsim. Ez pedig a szerb népen múlik, mert ha az elmúlt időszakhoz hasonló tüntetéseket tartanak, ki tudják kényszeríteni a rend­szerből az igazságos választá­sokat. Bihari István, vállalkozó: -Ha az ellenzék jelöltje győz­ne, nekünk is jobb lenne. Az autópálya is hamarabb meg­épülne, és más téren is fejlődhetnek az együttműködés déli szomszédunkkal. Az vi­szont aggodalommal tölt el, hogy az amerikaiak Monteneg­rónál partraszállást terveztek, és mint tudjuk, Milosevics pe­dig jóban van az oroszokkal, tehát félő, hogy kiszélesedik a választási harc. Az biztos, hogy Milosevics maga alá gyűri Montenegrót. Ha lesz második választási forduló, akkor abban a mostani elnök szerez többsé­get, ennek ellenére úgy vélem, hogy egy-két hónapon belül változások következnek be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom