Délmagyarország, 2000. július (90. évfolyam, 152-177. szám)

2000-07-10 / 159. szám

Pünkösdi fény a magasban Megújul a dóm kupolafreskója FM 95.4 a Hallgatja? JE3 www.radio88.hu • Olvassa? F i Virág után Nyári terasz a Dóm téren. (Fotó: Schmidt Andrea) Montenegró nem alkuszik Podgorica (MTI) A Milo Djukanovics re­formirányzatú politikáját tá­mogató montenegrói parla­menti többség elvetette azt a, Belgrádban elfogadott alkot­mánymódosítást, amely jogi lehetőséget teremt arra, hogy Szlobodan Milosevics jugo­szláv államfő közvetlen el­nökválasztás eredményeként akár két újabb négyéves el­nöki időszakot is kitölthes­sen. Az alkotmánymódosí­tást 36:18 arányban utasítot­ták el a montenegrói képvi­selők. Az ülést megnyitó Fi­lip Vujanovics kormányfő Montenegró államisága elle­ni durva merényletnek minő­sítette a jugoszláv alaptör­vény módosítására irányuló belgrádi lépést. A reformerők azt a javas­latot azonban nem támogat­ták, hogy a kisebbik jugo­szláv tagköztársaság vezetői írjanak ki népszavazást Montenegró függetlenné vá­lásáról. • «=i mm •"» s Sertés májkrém 659 2sr 22 Ft Akció csak ma! TESCO Tartós kánikula lesz? A legjobb megoldás: a zöld és a víz. (6. oldal) Börtönkápolnát szenteltek a Csillagban (3. oldal) 0 ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAGYARORSZAG Malév-géppel - csak este Késéssel Rodoszba Élet Munkatársunktól Amíg nyitva tartott, a Virág cukrászda terasza képviselte Szeged belvá­rosában, a szabadtéri játé­kok közelében a sokat em­legetett mediterrán hangu­latot. Most, hogy a Virág nem nyitott ki, a Dóm tér környékén a fapados, mű­anyagpoharas teraszok, il­letve egy-egy szerencsés közelségben lévő vendég­lő és cukrászda vette át a forgalom egy részét, a Szegedre érkező vendégek közül sokan a Virágot hiá­nyolják. Riportunk egy szabad­téri előadás előtt a bezárt Virág környékén készült. (Tóth-Szenesi Attila cikke az 5. oldalon.) ÁRA: 44 FT (ELŐFIZETVE: 38 FT) Budapest (MTI) Jelentős késéssel tudott csak elindulni a Malév 2284-es rodoszi charterjára­ta, amelynek vasárnap 14.45-kor kellett volna el­hagynia Ferihegyet. Előbb a légtérben kelet­kezett forgalmi torlódás mi­att nem tudott felszállni az utazásra kijelölt gép, majd később a beszálláskori utol­só ellenőrzéskor műszaki hi­bát is észleltek, ami miatt további órákat késett az in­dulás. gédje pontosan húsz éve, a Gellért-freskón dolgozott először a szegedi dómban. Azóta közel akkora felületet festettek meg, mint amek­kora most a kupolán elké­szül. Az „öregsegéd" idő­közben vővé, és a mester három unokájának édesap­jává is előlépett. A szokott munkarend szerint a mester által elkészített vázlatrajzot Siklósi Attila és segédei egy háló segítségével mé­retarányosan felmásolták a kupola falára, majd jött a mester és megfestette, vég­legesítette a művet. A fizi­kailag is megerőltető mun­kán az „öregsegéd" mellett jelenleg még három ifjabb, Dómján Gábor, Gyarmati András és Polyák Péter dol­gozik. Patay László azon­ban még nem láthatta a tel­jes freskót: - A görbült felü­let miatt - mondja - az em­ber nem látja a teljes képet, az állványzat miatt pedig lentről is lehetetlen az egé­szet szemügyre venni. Ami­kor lebontják az állványt, az lesz a nagy pillanat. A falfestmény a Szentlé­lek megjelenésének pünkös­di pillanatát ábrázolja, ami­kor az összegyűlt apostolok megerősítést kapnak a feltá­madásról. A kép központja a kupola csúcsán van: a ga­lamb alakban megjelenő Szentlélek aranyozott dom­borműve mögül fény árad, s e fénykör az égiháború drá­mai sötétjében várakozó 12 apostolra és Máriára vetül. A kupola alján 12 magyar szent, valamint a 7 szent­ségre utaló jelenetek látha­tók. Patay László úgy számol­ja, bő két hét múlva bontat­ni kezdi az állványokat. A freskó pedig, amely immár szinte teljessé teszi a dóm falfestményeit, ott marad, amíg csak a templom áll. Panek Sándor Hamarosan lebontják a dóm kupolája alatt emelkedő állványzatot és a közönség is megpil­lanthatja Patay László festőművész pünkösdi jelenetet ábrázoló fal­festményét a fogadalmi templom kupolájában. A mester eddigi legjelentő­sebb templomi munká­jának tartja a szegedi dómbeli freskót, ame­lyet millenniumi kor­mánybiztosi megbízás­ból készítetett el. Patay László festőmű­vész harmadik hónapja dol­gozik a szegedi dóm kupo­lamennyezetének freskóján. A fogadalmi templom kupo­lája alatt mennyezetig érő, átláthatatlan állvány- és pal­lóerdő árulkodik a munká­ról. A mesternek és nyolc segítőjének a magasban 282 négyzetméternyi felületet kellett megfesteniük, na­gyobbat, mint a Hősök ka­puján lévó Aba-Novák-fres­kó területe. A mennyezeti falfestményből lentről, a sű­rű állványoktól és pallóktól alig látszik valami; a nyak­tekerő magasságba építke­zési lift visz fel. Patay László, és „öregsegédje", Siklósi At­tila invitál: a freskó hama­rosan elkészül, már csak a díszítőfestésen dolgoznak. Tériszonyunkat legyűrve lé­pünk a liftbe; nem minden­napi élmény a dóm belsejé­ben tízemeletnyi magasság­ba emelkedni egy pokoli zajjal zörgő nyitott felvo­nón. A templombelső alul­ról megszokott szintje las­san elmarad, egyre feljebb jutunk, s ahol kiszállunk a liftből, a kupola már csak szobamennyezet magasság­ban van. A késznek tűnő freskó fentről hihetetlenül nagynak látszik. Mozart-partitúrát tartó nőalak előtt állunk: a kinyitott kotta hátlapján egy monogram már van. A segí­tők kezdőbetűi mellé kö­zépre odakerül majd a mes­ter aláírása is, hogy az áll­ványzat bontása után itt ma­radjon ennek a felső világ­nak, és lentről legfeljebb látcsővel legyen kibetűzhe­tő. A kupola alján futó jele­netek alakjai között ismerős arc, a tavaly elhunyt Ud­vardy püspöké bukkan fel. Rajta kívül is van még né­hány életből lesett portré, de a mester szerint nem a hasonlóság a fontos, hanem az, hogy a művész elkerülje a „tucatfejeket"; ismert ar­cokról élethűbb, karaktere­sebb arcokat tud festeni. Patay László és öregse­Öttusa, kajak-kenu, úszás Magyar aranyeső az Európa-bajnokságokon Vörös Zsuzsanna egyéniben és csapatban is öttusa Európa-bajnok. (MTI-Telefotó: Bruzák Noémi) Munkatársunktól A hét végén három Euró­pa-bajnokság küzdelmei fe­jeződtek be, s a magyar sportolók nem fukarkodtak az eredményekkel. Poznan­ban a kajak-kenusok vetél­kedésén Kőbán Ritának há­romszor játszották el a Him­nuszt (KI 500 és 200 m, K4 200m), egyszer Kovács Ka­talin, Szabó Szilvia és Viski Erzsébet (K4 200 m) társa­ságában hallgathatta. Verec­kei Ákos egyesben (KI 500 m) bizonyuk verhetetlennek, míg a szegedi Fürdők Gábor Zala Györggyel, Kozmann Györggyel és Iván Gáborral „kiegészülve" (C4) nyert EB-aranyat. Az öttusában nálunk a gyengébbik nem az erősebb: a székesfehérvári kontinens­viadalon Vörös Zsuzsanna és a csapat (Vörös, Simóka Bea, Füri Csilla) is nyert. A szenzációt Batházi Ist­ván szolgáltatta, aki 400 m vegyes úszásban lett a leg­jobb Helsinkiben. Kovács Ági 200 m mellen ezüstér­met szerzett. (Tudósításaink a 8-9. oldalon.) Patay László festőművész tízemeletnyi magasságban festi a szegedi dóm kupolafreskóját. (Fotó: Gyenes Kálmán)

Next

/
Oldalképek
Tartalom