Délmagyarország, 1999. augusztus (89. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-02 / 178. szám

2 KÜLFÖLD HÉTFŐ, 1999. AUG. 2. HÉTFŐ, 1% kommentár Roma F eltűnően megszaporodtak az utóbbi hetekben a roma menekültek visszaküldéséről, kitoloncolá­sáról szóló hírek. Szlovákiai cigányok több alkalom­mal is kértek menedékjogot észak- és nyugat-euró­pai országoktól. Az Egyesült Királyság, Finnország és Norvégia vízumkényszert vezetett be a szlovák ál­lampolgárokkal szemben, kimondottan a bebocsá­tásra váró romák visszatartása érdekében. Nem le­het kizárni, hogy ezek után Svédország és Dánia is ugyanezt teszi. Az adminisztratív megoldás mellett Nagy-Britan­niában és Svájcban jizikai kényszerrel is megakadá­lyozták, hogy a menekültként érkező cigányok az ország területére lépjenek. A szlovákiai romák - egyik vezetőjük állítása sze­rint - azért kényszerültek otthonuk elhagyására, mert állandó megkülönböztetésben volt részük, és a nagypolitika nem foglalkozott a gondjaikkal. A nor­vég kormány viszont nem politikai, hanem gazdasá­gi menekülteknek tekinti az útra kelő cigányokat. A szlovákiai romák nem kívánatos személyek Nyugat-Európában. A segítség visszautasítása a nyugati államok részéről részben érthető, hiszen a problémákat minden országnak saját határain belül kellene rendeznie, és nem a kivándorlás kellene, hogy megoldást jelentsen. M ásrészt a Koszovó kapcsán előtérbe kerülő ki­sebbségi kérdés, és az azzal összefüggő nyu­gati politika azt mutatja, hogy a problémák kialaku­lásának helyszínén sem tudnak megoldást adni. KéttdCfLR J^cJs&r • Olaszország Ezer cigány Koszovóból • Róma (MTI) Több mint ezer ko­szovói cigány ért par­tot szombaton este a dél-olaszországi Bari­ban. Az új bevándor­lók fele gyermek. A koszovói romák előző este indultak útnak Monte­negróból a Milos nevű vontatóhajón, amelyet az embercsempészek a nyílt tengeren sorsukra hagytak. Az olasz parti őrség na­szádjai vontatták be a ki­kötőbe a bárkát. Utasait át­menetileg egy város kör­nyéki befogadó állomáson helyezték el. Két román állampolgár­ságú férfit őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy tagjai a Montenegróban működő embercsempész­bandának. Az utasok sze­rint a többi embercsem­pész egy motorcsónakon elhagyta a hajót még a nemzetközi vizeken. A koszovói romák azt mondják, hogy az albánok megtorlása elől menekül­nek, de Olaszországban nem számítanak háborús elüldözötteknek, ezért ­elvben - visszatoloncolás vár rájuk. A Koszovóba visszatérő albánok állítólag elűzik a cigányokat, azzal vádolják őket, hogy együttműköd­tek a szerbekkel a népir­tásban. Néhány hét alatt több ezer jugoszláviai cigány kelt át az Adriai-tengeren, jobb megélhetési lehetősé­geket keresve a „gazdag" Olaszországban. • Negyvenhatezer marokkói rab szabadul VI. Mohamed amnesztiája A király széles körű közkegyelmet is gyakorolt. Hozzátartozója köszönti a szombaton szabadult 7988 fogoly egyikét Rabatban. (MTI Telefotó) • Rabat (MTI) Apja politikai irányvon­alának a folytatását ígér­te VI. Mohamed marokkói király hét végi trónbeszé­dében, amelyet az észak­afrikai ország televíziója egyenes adásban közvetí­tett. VI. Mohamed a múlt hét végén vette át az ural­kodói teendőket, miután II. Hasszán elhunyt. Az új uralkodó leszögezte: az ország irányításában ő is apja bizalmasa, Abderrahim Juszufi miniszterelnök segítsé­gére támaszkodik. A 15 perces trónbeszédben a kormányfő volt az egyetlen személy, aki­ről király említést tett. VI. Mohamed megerősítet­te: Marokkó a továbbiakban is politikai pluralizmuson és libe­rális gazdaságpolitkán alapuló alkotmányos monarchia lesz, ahol tiszteletben tartják az em­beri jogokat, az egyén és a kö­zösség jogait. Hangsúlyozot­tan szólt arról, hogy fel kíván­ja karolni a legszegényebb ré­tegek ügyét. VI. Mohamed külpolitikai téren is apja örökének megfe­lelően a Maghreb országok együttműködésének az erősí­tésére, illetve az európai és az amerikai országokkal való kapcsolatok ápolására helyezi a hangsúlyt. Marokkóban a trónbeszéd napját, július 30-át nemzeti ünneppé nyilvánították, és mostantól július 30-a min­den esztendőben ünnepnap lesz. A király széleskörű közke­gyelmet is gyakorolt: 46 ezer 212 bebörtönzött részesült amnesztiában, közülük 7988­at már szombaton szabadon engedtek. A többiek bünteté­sének időtartamát csökkentik. Marokkói király még soha nem kegyelmezett meg egy­szerre ilyen sok elítéltnek. • Koszovó Feltartóztatták Cekut • Pristina (MTI) A koszovói nemzetközi bé­kefenntartó erő (KFOR) köte­lékében szolgálatot teljesítő orosz katonák szombaton megállították és rövid időre őrizetbe vették Agim Cekut, a Koszovói Felszabadítási Had­sereg (UCK) katonai parancs­nokát. Ceku „tábornokot" helyi idő szerint délután háromne­gyed háromkor állították meg a Pecet Pristinával összekötő országúton, Kijevo városnál, majd azt követően, hogy az orosz békefenntartó csapatok parancsnoka és Michael Jack­son tábornok, a KFOR pa­rancsnoka egyeztetett az ügy­ben, elengedték. Ceku a leg­újabb jelentések szerint foly­tathatta útját Koszovó székhe­lyére. Az UCK több képvise­lője, köztük Hashim Thaqi az­zal vádolta meg az orosz kék­sisakosokat, hogy szándékos, előre kitervelt politikai akciót hajtottak végre Ceku letartóz­tatásával. Vlorna Qitaku, az UCK szóvivője közölte: az orosz katonák azzal az ürüggyel tartóztatták fel Agim Cekut, hogy katonai egyenru­hát visel. A KFOR egyik névtelenül nyilatkozó tisztje viszont úgy vélte, hogy az incidens az orosz békefenntartók tájéko­zatlanságával magyarázható. • Szíria Elnöki békeóhajtás • Damaszkusz (MTI) A szíriai elnök szerint ha­zája békében akar élni Izra­ellel, és nem tesz semmi olyasmit, ami ennek elérését akadályozná. Háfez el-Asszad a szír hadsereg napján kiadott va­sárnapi nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a béke magasztos cél és egyben szorító szükségszerűség is a térség és az egész világ szá­mára. Az államfő közölte: nem Szíria gördít akadályo­kat a béke megteremtése elé. Asszad ugyanakkor a szí­riai-izraeli békekötés árát is megszabta, megerősítve: a megbékélésnek azzal kell járnia, hogy az arab terüle­tek - köztük a Golan-fenn­sík - az ENSZ-határozatok­nak megfelelően visszake­rülnek jogos birtokosaikhoz. Az elnök megismételte azt a damaszkuszi álláspontot is, hogy Szíria addig nem ír alá békemegállapodást a zsidó állammal, amíg Libanon nem kész ugyanerre. Általános várakozás sze­rint az Ehud Barak minisz­terelnök vezette új izraeli kormánykoalíció hatalomra kerülésével újjáéledtek a közvetlen izraeli-szír tár­gyalások folytatásának esé­lyei. UJ VOLVO S40 ES V40 MÉG ERÖSEBB. MÉG BIZTONSÁGOSABB MÉG SZEBB. MINDENKIT TŰZBE HOZ DE MOST A LÉGKONDICIONÁLÓ IS ALAPFELSZERELÉS. Üj fejlesztésű, erősebb, dinamikusabb, kisebb fogyasztású és környezet­kímélőbb motorok. Alapfelszerelés a WHIPS ostorcsapás-nyaksérülés elleni védelem és a nagyobb méretű, intelligens vezérlésű oldallégzsákok. Volvo Assistance szolgáltatás. AUGUSZTUS VÉGÉIG MEGHOSSZABBÍTOTT AKCIÓNK SORÁN A LÉGKONDICIONÁLÓ IS ALAPFELSZERELÉS. Jansik Autóház 6000 Kecskemét, Szegedi út 90. km Tel.: 76 498 555 Tel./fax: 76 498 554 VOLVO 6720 Szeged. Deák F. u. 34. Tel.: (62) 424-565 * Kedvezményes ajánlatunk az 500.000,- Ft egyedi árfoly amérték feletti megbízásokra vonatkozik és az OMEGA 1999. szeptember 4-i koncertjéig érvényes! Kivonulás Halálra v< Panamából egy 6rme, • Panama (MTI) Az amerikai hadsereg ] , Bud«— namában állomásozó alak"! **pest (MTI) tai szombaton megkezd.] Sz°lgaldton kív, kivonulásukat. AJ^^ZEZ csatorna partján ta 0rmestere, amikor t0n hajnalban halál Clayton erődben 1911 ^ lomásoztak amerikai ka nák. Charles Wilhem tábor elú^támadás ert nok, a panamai amerikai ^ly alezredes, parancsnoka a kivonulás ^nd°r-fókaF Limából rendezet, ünnep* ^ Jmon, gen elmondta, hogy ezzel ® ,á| ™oz°hely köze Egyesült Államok zép-amerikai ország W*j ^ A holttest* lata nem ér véget, sót M fi!?* koru1' Az ' ni fog. A jelenleg az eródM gj orvos szakér tartózkodó 1300 amenkff?^anmegá||; tonából idén december 31" áldozat a b még ott marad 300. A következtében 1 nuló katonákat Puerto R'c° vezénylik. A rendőrség halál ]értés gyanújá tntt f. ott eljárást két - n lamPolgárságú ­"rémben. Hóromszá: díszfegyvi Robbanás a templomba" • Pristina (MTI) Nagy erejű robbanás zott meg szombat hajnal] Pristinában egy épülőfél lévő szerb templomot ~ J% zölték a helyi KFOR 6'1 T/f*0*0* (M1 brit illetékesei. A detoná£lA Magyar Nem; egy óra után húsz perccel1]m tegyvergyújt vetkezett be az épület bel^rttkan látható, 1 jében. A károkat még ?rrendkívül mérték fel. A tűzszerésze'. '~XIX- századi templomban egy másik.' torok és más nem robbant pokolgépe' Végokból való, • láltak. A robbanást eg/ *'83 eredetű dfszf H !' yn a sárospataki félben lévő pristiani sz® "rmúzeumban. J templomban. A detonációi" , arban latható sz nem sérült meg senki, és'^ook, pallosok, d anyagi kár sem jelentős. y ' puskák, pi ként egy kívülről bedob® nyílt kiállítás kézigránát okozta az ép"" v° a sárospataki 'armuzeumban. / Az első hitelrészlet • Moszkva (MTI) A Nemzetközi Valuta3" (IMF) vasárnap átuta" Oroszországnak a szefd' ritva. megajánlott 4,5 milliárd láros hitel első részié'® ""•amennyi darabj ""t, drága- és fél* ekkel gazdagon t ranyozott, ezü: gyöngyházzal ber; «KI esített díszfegyvt "'tás az év vég Oroszország az átutalt millió dollárt a Nemzet?1 Valutaalappal szemben ¥ álló adóssága egy részé? törlesztésére fordítja. Júl? ban 808 millió dollár viss*' fizetése vált esedékessé, gusztusban 502 millió dol" kellene törlesztenie. OiosA ... . szág összesen 18 mill'* Xrélőre nem tudjál dollárral tartozik az IMF-?' °8y az elmúlt heti Megingc szobor Es«ergom (MTI| . Kettétört az esz ^hegyen álló Szei *°hor alapzata. A a° elmondták: • RÉS :y az elmúlt het< esőzései okozt l , ­Vakációs dwflV' az is megti . ' hogy villám c • Párizs (MTI) [""tégy három mét* Összesen mintegy 400 Tönzszoborba. Mc lométernyi közlekedési dw szakmérnök vél alakult ki szombaton regi' réték a helyreáll! Franciaországban, föle? ódig is - a balesel spanyol és a luxemburgi ha]1 "lése végett - a ron, amikor a franciák mi'"1 törhekerítették. vakációra indultak. Bordea® körzetében 35 km, Párizs'1 délre 40 km hosszan álltai® kocsik. Ez a hétvége v° egyébként a legnehezebb, vei most találkoztak a nya? lásból hazatérő .júliusiak"; a most induló „augusztusiad Rekordot könyvelhet e' vasút is: 3200 szerelvény1 összesen kétmillió emb2 szállítottak ezen a hétvégén Örökség adósság feladói A küldetés vég" Budapest (MTI) A fenti címmel t értelmiségi konl 'deznek augusztu között Balaton: közölte a Magyai Tormátus Egyház k Irodája. A kon 'irendjén többek • Washington (MTI) ^ A Hold körül keringő kárpát-medencei nar Prospector amerikai m'",r|5velődés és kultú terséges hold szombaton a "'Nének, illetve a m; jelölt helyen becsapódót' Fmzeti örökségénei bolygó felszínére. A becs'f i szerepelnek. E pódással - a felvert any3'Hatóan szó esik mérésével - bizonyítékot ?régyar társadalomb vánnak szerezni arról, hogy ]»lelki bajokról és i Holdon jég formájában tálakról, a lelkész ható-e víz. A Hold Déli-sad 'd<isságairól és fela közelében csapódott be ef 'letVe a református kráterbe. [Hgálatáról és sz a XXI. szá

Next

/
Oldalképek
Tartalom