Délmagyarország, 1999. augusztus (89. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-02 / 178. szám

k. "v A cél: negyvenezres honvédség (3. oldal) igéden vári Dániel József JS 28., 12 óra 33 pe« r. Sz,: Vízvári Kriszti"3 el József (Szeged), int Orsolya Ida is 28., 11 óra 42 p£" -. Sz.: Balogh Ida M®13 it Dániel (Tiszasziget)­s Ádám is 28., 16 óra 45 pfe] . Sz.: Pernyész Hajnal József (Zsombó). ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAQYARORSZAQ wmmmmm fe2BSenríta 55 J HÉTFŐ. 1999. AUG. 2., 89/178. Q-, • " róe Anikó és BJ ~ Sz.: Lele Anikó lás (Algyő). :sei Adrián is 28.. 12 óra 40 pe,L . Sz.: Sisák Julianna35 Zoltán (Szeged), ris László Márton s 28.. 2! óra 38 Pfe . Sz.: Hutter Katalin Tsaba (Szeged), ládi Szilvia Eszter s 28., 22 óra 20 pfe Sz.: Gyánti Andrea" István (Ásotthalom) Dalma Viola s 29., 7 óra 18 pfe Sz.: Olasz Krisztina3 zló (Szeged), ankó Tímea Judit s 29., 8 óra 35 Sz.: Lővinger Anfe inkó Károly (Kiszf®" Gratulálé onai titkok met hatóságok elf< német állampolgár , akiket azzal gy; hogy az elmúlt nfe in katonai titkok3 ittak ki Oroszország yiküket, egy 39 fv® bert a hannoveri * :n fogták le, amik" elszállni készült fe 'ába tartó gépre átkos katonai iratok® A másik férfit, fe ndős üzletembert sn közelében lóví issal foglalkozó fe an tartoztatták le et álllampolgár elfe zövetségi hatós: gy orosz ügynöks® gáltatták ki a hiva" okat, eljárás ke2 en hirdeti iharangjai révén vl s rajongók által övf :e Oldfield a hoz® n sikeres sztárokh® wmmmmmm^^^^mammmmmm • Rr esztendeje költöztek vissza Ferences búcsú Alsóvároson Mátyás térre kilátogatok a körmenet után családjukkal, barátaikkal ünnepeltek. (Fotó: Miskolczi Róbert) • Munkatársunktól A ferencesrendi szerzete­sek tíz évvel ezelőtt költöz­tek vissza Alsóvárosra, arra a helyre, ahol korábban év­századokon keresztül éltek. Az újkori alsóvárosi feren­ces történelem évfordulós évében a hét végén tartották meg a hagyományosan au­gusztus első vasárnapján szokásos Havasboldog­asszony napját, melyen a fe­rencesek egész napos áhíta­tot, illetve búcsút rendeztek. Szűz Mária isteni nagysá­gának ünnepén az alsóvárosi templomban tegnap minden órában misét tartottak, illet­ve a Mátyás téren szabadtéri misét cerebrált Gyulay End­re szeged-csanádi megyés püspök is. A szabadtéri mise után a hívek részt vettek az ebből az alkalomból szoká­sos alsóvárosi körmeneten is. A Havasboldogasszony ünnepén a Mátyás téren szí­nes kirakodóvásárt - és a fe­rences ünnepeken már meg­szokott családi szórakozási lehetőségeket - is találtak a kilátogatok. íratlan lépésre szaj követség egységes és jelenlegi Hfeikáját követi : újsághirdetés útj® megtalálni élete pf el a milliomos b" em akadt megfel® i brit Sunday Tit"e' )ban korábban f® detésével, a min®1 újság, az Express® ídett próbálkozni- 3 ismertetése szeri3: l - Stockholmb® zve - a követke®, tette közzé: „Fé® Igyet. 46 éves, ke® :pű, sikeres zené*2 anyagi javakkal *e mséges, csodálatod bj. közötti nőt román"' is élet céljából. Hdfield hirdetését ngyen tette közzé­•b * Martonyi és Plesu ^konzulátus, vízumok * Marosvásárhely (MTI) . Óriási erő rejlik abban, hogy romániai Magyar Demokrata jelentette ki iTtonyi János magyar kúlügy­feiszter rövid erdélyi látogatá­st tapasztalatait összegezve. , A magyar külügyminiszter a második felében Bukarestben "drei Plesu külügyminiszterrel feyalt. A két külügyminiszter ^elnökletével tartották meg a ""^gyár-román kormányközi ve­bizottság harmadik ülését. Martonyi úgy ítélte meg, ly a magyar-román viszony jó faszban van. Jelentős haladás riént a kapcsolatok minden te­ltén. A kormányközi vegyes ritttság mostani ülésén elért 'menyek közül kiemelte azt, ngrád megyé­na az alábbi lések körzeté­zámíthatnak ségellenörzési ra a jármüve­- Szeged: 5 és amint 9 és 23; : 6 és 22 óra A rendőrség oztatás jogát irtja! °gy létrejött az elvi megállapo­^ a csíkszeredai magyar főkon­fetus felállításáról. Martonyi ^>bször hangsúlyozta, hogy Ma­'farország kitartóan azt szorgal­az Európai Unió vegye le '"mániát - Bulgáriával együtt ­rizumkötelezett országok listá­ból. Ha ez nem történik meg ®"03-ra, amikor is reálissá válhat Magyarország EU-tagsága, a ma­fer kormány külön tárgyaláso­sa' kíván kezdeni az Unióval, "gy olyan megoldást találjanak, Mii zavartalanná teszi a kapcso­Martást a szomszédos országok­ai, az ott élő magyar közössé­fckkel. • Fehéregyháza, Ungvár (MTI) Több ezer Erdélyből és Magyarországról érkezett ember a magyar és román kormány több minisztere jelenlétében emlékezett meg szombaton a Seges­vár melletti Fehéregyhá­zán Petőfi Sándor halálá­nak 150. évfordulójáról. Az idei jubileumi meg­emlékezések központi ren­dezvényét Kiskunfélegy­• Erdélyben is, Kárpátalján is Petőfire emlékextek háza, Fehéregyháza és Se­gesvár közösen szervezte. A 150. évfordulóra Kis­kunfélegyháza egészala­kos Petőfi szobrot adomá­nyozott a fehéregyházi Pe­tőfi Múzeumnak „cseré­ben" azért az itt 107 éve felállított Petőfi szoborért, amely 1916-ban előbb Magyarországra, majd hat éves hányódás után a költő szülőföldjére került. Kár­pátalján is megemlékeztek Petőfi Sándorról a fehér­egyházi csata százötvene­dik évfordulóján. A Ma­gyar Értelmiségiek Kárpá­taljai Közösségének szer­vezésében szombaton ma­gyarok és más nemzetisé­gű kárpátaljaiak emlékez­tek Ungvár központi terén Petőfi Sándor emlékművé­nél a szabadságharc költő­jére. • Szegeden díszszemle> Szőregen ütközet Hagyományőrzők csatája • Munkatársunktól Szombaton Szeged bel­városában eldördültek a Széchenyi téren fölállított ágyúk. Vasárnap délelőtt pedig már Szőreg határá­ban, a Kamaratöltés mellett harsantak a vezényszavak, miközben tíz ágyú csövé­ből szállt a füst, huszárok indultak rohamra, s harcias betyárok csattogtatták kari­kás ostoraikat. De máris megnyugtatjuk azokat, akik csak most értesülnek lapunkból a hadiesemé­nyekről: csatát ugyan vív­tak a Tisza-partján ezen a hétvégén, de ez volt a világ legbékésebb háborúja. Ha­gyományőrző egyesületek katonái emlékeztek a 150 évvel ezelőtt vívott szőregi ütközetre, s parádéjuknak köszönhetően városunk lett gazdagabb egy látványos katonai fesztivállal. (Riportunk A múlt századi ágyúk hű másaiból tízet is fölállítottak Szöreg határában. a 7. oldalon.) (Fotó: Miskolczi Róbert) ARA: 42 FT (ELŐFIZETVE: 37 FT) Hungaroweiss SrsiiitmenyoMMi ós logisztika Amatőr strandröplabda bajnokság a Fürdő és Hőforrás Kft. támogatásával 1999. augusztus 14-15-én Sziksósfürdőn tiSHillie) A KÁBELTÉVÉN! Nulla telefon, végtelen internet, villámgyors kapcsolat! B720 Szeged, Feketesas u. 2B Tel..:424-624 • Balástya Meglepetésparti Bálint gazdának tt Dr. Bálint György és a születésnapi torta. Nyolcvanévesen is a legfiatalabb a társaságban. (Fotó: Karnok Csaba) • Munkatársunktól Balástyán, a Zöldmező kempingben ünnepelte szombaton nyolcvanadik születésnapját a közkedvelt televíziós személyiség, dr. Bálint György szakíró, új­ságíró, a Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület elnö­ke. Közel száz ember, bará­tok és tisztelők hozták el ap­ró ajándékaikat a balástyai pusztába, hogy minden for­maság nélkül, a szó szoros értelmében „baráti alapon" köszöntsék az egész ország Bálint Gazdáját. Gyuri bácsi korát meghazudtoló frisses­séggel küzdött meg a hőség­gel, az ünneplők rohamával, a könnyűnek éppen nem mondható birkapörkölttel, miközben életfát ültetett és lapunknak is interjút adott. (Riportunk a 4. oldalon.) • Az új tanév 7 85 napos Szeptember elsején kezdődik! • Budapest (MTI) Az 1999/2000-es tan­év, az ideihez hasonlóan, 185 napból áll majd, és a pedagógusok hat, taní­tás nélküli munkanappal gazdálkodhatnak. A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerint szeptember l-jén kezdődik a tanítás ?,z iskolákban, az utolsó nap a nem végzős év­folyamokon 2000. június 16. A téli szünet december 23-án kezdődik, a szünet utáni első tanítási nap január 3-a. A tavaszi vakáció április 17-étől 25-éig tart. Változás az idei tanévhez képest, hogy a húsvéthétfőt követő kedd is szabadnap lesz. Az 1999/2000-es tanév­ben megváltozik a középis­kolai jelentkezés rendje. A diákoknak az eddig szokásos három jelentkezési lap mel­lett egy negyediket is ki kell majd tölteniük, feltüntetve azon az iskolák sorrendjét. Ezt a lapot a tanulóknak az Országos Értékelési és Vizs­gaközponthoz kell eljuttatni. Ott az iskolák által meghatá­rozott felvételi keret ismere­tében ajánlják majd az intéz­ményeknek a felvételre java­solt gyerekek sorrendjét. Változás továbbá, hogy csak azok a hat- és nyolcosz­tályos gimnáziumok tarthat­nak felvételi vizsgát, ame­lyekben a túljelentkezés ará­nya meghaladja a három és félszerest. Jelentősen szűkül az elő­zetes felvételi eljárások lehe­tősége is. Az úgynevezett előfelvételikre - a fenntartó­val való egyeztetés után ­csak a nemzeti, etnikai és ki­sebbségi oktatásban részt ve­vő, a két tanítási nyelvű, a művészeti szakmai vizsgára felkészítő, továbbá a fegyve­res erők és a rendvédelmi szervek által fenntartott is­kolákban kerülhet sor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom