Délmagyarország, 1999. február (89. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-16 / 39. szám

SZERDA, 1999. FEBR. 17. BELFÖLD 3 Zuhanás a tizedikről Tragédia történt Budapesten, a III. kerületi Szentendrei út 13. szám alatt. Egy középkorú férfi a tizedik emeletről a bejárat előtti árkádra esett. A hó nem foghatta fel a test zuhanását... (MTI Telefotó) A havazás ára jegyzet Az állami reflex ísjem pusztán a szokásos reflexről lehet szó, hogy 1Y ugyanis a bank- és brókercsődök után bűnbak kell, tehát Tarafás Imre, a ket es fel eve kinevezett APTF (Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet) elnök: mehet. Politikailag persze ez is valami, egyfajta tőke, hiszen akik a csődökben elvesztették a pénzüket, leg­alább némi erkölcsi elégtétellel nyugtázhatják, hogy felelős találtatott. A pénzpiaci biztonság azonban nem lesz meg a személycserével, jól tudják ezt a politikusok is, ezért akar a pénzügyminiszter szigorúbb jogszabá­lyokat már a tavasszal. Mert Tarafásék most váltig ál­lítják, hogy a Felügyelet nem más miatt, hanem a jog­szabályi korlátok miatt volt tehetetlen a Postabank, a Reálbank, a Globex Brókerház és a többiek ügyében. No és azért, mert a politika beavatkozott. A Postaban­kot például a '97-es pánik után, amikor már csak a hülye nem tudta, hogy valami baj van vele, sorozato­san megmentette a kormány. Attól, hogy a megfelelő mutatói olyan szintre csökkenjenek, hogy a Felügyelet felfüggeszthesse a bank tevékenységét és felügyeleti biztost küldjön Princz helyére. Ha nem annyira lá­gyak a jogszabályok, kevesebbe került volna az or­szágnak ez a bank. Meg akkor is, ha Princz kevéssé ügyes és a politika pénzéhsége kevéssé gáttalan. Úgy tetszik, ez utóbbi téren a helyzet változatlan. A magát minden politikai irányban biztosító bankárnak ugyan mennie kellett végre, a büntető feljelentések is elkészültek, de a Postabank és az ugyancsak állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank konszolidációjára ez a kormány is többet költött decemberben, mint amennyit muszáj lett volna. Azt mondja a most megtá­madott Felügyelet, hogy majdnem 100 milliárddal többet... Hogy mi ebből a tanulság? Tvágyjuk most a politikáról szóló ítélkezést - kinek M~1 van kedve örökké ugyanazt ismételgetni? Ve­gyük inkább azt a közhelyes igazságot, hogy a legszi­gorúbb törvény legrövidebb pórázánál is hatékonyabb, ha a pénz- és tőkepiacon (is) valódi tulajdonosok érvé­nyesítik érdekeiket. Külföldi vásárlök Magonc • Pécs (MTI) A természetismeret okta­tását segítő gyermekjátékok­ból állított össze gyűjtemé­nyes kötetet Adorján Rita, a Mecseki Erdészeti Rt. ter­mészetismereti központjá­nak vezetője. A könyvecskét az erdőgazdaság gondozta, s a kiadást egyebek közt a Né­met Erdőkedvelő Bizottság észak-rajna-vesztfáliai tarto­mányi vezetője, a Duna­Dráva Nemzeti Park és a Magyar Környezeti Nevelé­si Egyesület is támogatta. A Magonc című kötet a Ma­gyarországon még alig is­mert, de a mecseki és más hazai erdőgazdaságok erdei iskoláiban már sikerrel al­kalmazott játékos módszere­ket ismerteti. Szállodai bútorüzlet • Balassagyarmat (MTI) Hetvenmillió forintos szállodai üzletet kötött a ba­lassagyarmati Ipoly Bútor­gyár Rt. - az összegért két fővárosi szálloda 180 szobá­jának bútorzatát újítja fel, cseréli ki. A privatizáció óta eltelt hat esztendő legna­gyobb ilyen jellegű üzleté­vel kapcsolatban arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyá­rat megvásárló új tulajdono­sok a nyereséget teljes egé­szében a fejlesztésekbe for­gatták vissza, így csaknem 120 millió forintot saját erő­ből, további 30 milliót pedig külső forrásokból vonhattak be a minőség javításába, a teljesítőképesség bővítésé­be. Polöcország • Salgótarján (MTI) Az idén is megrendezik Salgótarjánban a Palócor­szág szakkiállítást. A negye­dik alkalommal kaput nyitó regionális vásár április 21­től teremt bemutatkozási, kapcsolatteremtési alkalmat a régió vállalkozói, illetve külföldről érkező kiállítók számára. Vendégként idén Németországot köszönti a vásár abból az alkalomból, hogy ebben az évben az EU soros elnöki tisztét a német miniszterelnök tölti be. A Palócország vásárt gazdag szakmai programok kísérik. Két deci tej • Székesfehérvár (MTI) Két deciliter tejet, illetve időnként kakaót kap hétfő­től, minden tanítási napon a Földművelésügyi és Vidék­fejlesztési Minisztérium, va­lamint a Tej-Terméktanács kezdeményezésére elindult iskolatejakció keretében 5 ezer alsótagozatos székesfe­hérvári kisdiák. A tejakció költségeinek 70 százalékát a költségvetés, a többit a vá­ros fedezi. Ikorus-vásár • Miskolc (MTI) Az Ikarus Rt. nyerte a Miskolc Városi Közlekedési Rt. buszbeszerzési pályáza­tát. A pályázati kiírás értel­mében a 10 csuklós és 5 szóló városi autóbuszt 1999. december 31-ig kell a nyer­tesnek leszállítania. A szállí­tási szerződés megkötésére vonatkozó tárgyalások meg­kezdődtek. - A Miskolc Vá­rosi Közlekedési Rt. 1998­ban 15 új autóbuszt vásárolt az Ikarustól - tartalmazza a közlemény. • Budapest (MTI) A rendkívüli hóhelyzet 1-1,5 milliárd forintnyi nem várt kiadást jelent az államnak - hangzott el a rendkívüli állapot megoldására létrehozott operatív tárcaközi bi­zottság ülésén hétfőn Budapesten. Gyurkovics Sándor, a bi­zottság vezetője elmondta: a központi költségvetés bel­ügyminisztériumi fejezeté­ben 300 millió forint áll ren­delkezésre az ilyen típusú rendkívüli kiadások fedezé­sére. A költségvetési törvény • Szeged (MTI) A Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. (Démász) 4,098 milli­árd forintos adózott eredményt ért el 1998­ban, szemben az egy évvel korábbi 2,063 milliárd forinttal, vagy­is csaknem megdupláz­ta nyereségét - állapít­ható meg a cég hétfőn nyilvánosságra hozott gyorsjelentéséből. Az eredmény, mint Náb­ráczky Péter gazdasági igazgató elmondta: négy té­nyező pozitív alakulásának szerint ha az előirányzat ki­merül, akkor nincs felső ha­tára a keretnek, ha erről kor­mánydöntés születik. Regős Szilveszter, a közle­kedési tárca közúti főosztály­vezetője ismertette: hétfőn reggel már csak 115 település volt megközelíthetetlen, a va­sárnap reggeli 294 után. De ez nem jelenti azt, hogy az érintett helységek gyógyszer­és élelmiszerellátása nem len­ne biztosított. Legrosszabb a helyzet továbbra is Borsod­ban, ahol 68 települést zárt el köszönhető. A társaság szá­mára is várakozáson felüli volt a múlt évben az értéke­sítés 2,5 százalékos növe­kedése, ami az igazgató szerint a Démászhoz tarto­zó három megye - Békés, Csongrád és Bács-Kiskun ­gazdasági fejlődésével függ össze. Ugyanakkor jelentősen csökkent a hálózati veszte­ség is. Ez utóbbi előidézői között szerepe van annak is, hogy a Démász 1996 vé­gén akciót indított az áram­lopások, szaknyelven szól­va szabálytalan áramvétele­zések megakadályozására. a hó, Vasban 17, Szabolcsban 15, Veszprém megyében 14, míg Somogyban már csak egy település megközelíthe­tetlen. Az országban már csak a Zala megyei 75-ös főút jár­hatatlan, ám még hétfőn ezt is felszabadítják a hóakadályok­tól. A vasúti közlekedés nor­malizálódott, hétfőn az áru­forgalom megindítása a leg­főbb feladat. A szombathe­lyi, a pécsi és szegedi üzem­igazgatóság területén to­vábbra is másodfokú a ké­Tavaly 100 ezer fogyasztót ellenőriztek a helyszíneken a cég munkatársai. Ezzel csaknem 1 százalékponttal csökkentették a hálózati veszteséget, ami több mint 300 millió forint bevételt jelentett. Az ellenőrzéseket az idén is folytatják. A szigorú költséggazdál­kodás és a tőzsdei beveze­tés ugyancsak hozzájárult a nyereség növekedéséhez. Mint az igazgató hang­súlyozta, nagyon fontos té­nyezőnek bizonyult a ható­sági árak rendezése. Az 1997. évi áremelések ugyanis lényegében tavaly széniét, a többi területen csu­pán elsőfokú. A Volán 42 ezer 933 menetrend szerinti autóbuszjáratának már csak 10 százaléka nem indult el hétfőn reggel, vasárnapi a já­ratok 12 százaléka maradt ki. A honvédség mentési és üzemanyagellátási munkála­tai zavartalanul folytak az éj­szaka is, 593 fővel 186 harci járművel és 27 helikopterrel. Az Országos Rendőr-fő­kapitányság jelentése szerint az elmúlt napokban 19 kihű­léses haláleset történt, ám ­fogalmazásuk szerint - egyik sem a települések megköze­líthetetlensége miatt. éreztették hatásukat, s a cég együttesen mintegy másfél milliárdos növekményt ír ezek javára. A Démász energiaérté­kesítési árbevétele 1998­ban - 1997-hez képest - 21 százalékkal javult, s így 45:196 milliárd forintot ért el. A társaság saját tőkéje 42,599 milliárd forint volt 1998-ban, ez 11 százalékos növekedés az egy évvel ko­rábbi értékhez képest. Jegyzett tőkéje 36,700 mil­liárd forint volt, ami 4 szá­zalékkal magasabb, mint 1997-ben. • Veszprém (MTI) Nem csökken a külföl­di állampolgárok érdek­lődése a Balaton parti és a bakonyi ingatlanok iránt. Tavaly 715-en nyújtottak be vásárlási igényt és közülük 703­an meg is kapták a hoz­zájárulást a kiszemelt in­gatlan megvételéhez ­hangzott el hétfőn Veszprémben Ellő Mária, a közigazgatási hivatal vezetője és Huszay Gá­bor, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség főigazga­tója közös sajtótájékoz­tatóján. Az elhangzottakból kide­rült, hogy az utóbbi években már több ezer Veszprém me­gyei ingatlan került külföldi tulajdonba. A Balaton part­ján főleg a nagy értékű vil­lák, nyaralók a keresettek. A növekvő kereslet hatására megugrottak a telekárak is. Más a helyzet a Bakony­ban, ahol a festői környezet­ben húzódó, de lassan elnép­telenedő falvakba hoztak új színt, életet a külföldi tulaj­donosok. A hegyek között viszonlag olcsón hozzájut­• Budapest (MTI) Járai Zsigmond pénzügy­miniszter eljuttatta Orbán Viktor miniszterelnökhöz azt a jelentést, amelyet az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet (ÁPTF) munkájával kapcso­latban készített a pénzügyi tárca - közölte a Pénzügymi­nisztérium hétfőn. A vizsgálat megállapítása szerint az ÁPTF nem tett meg mindent az elmúlt években annak érdekében, hogy elke­hattak a családi házakhoz, amelyeket azután felújítot­tak. Főleg a világháború után kitelepítettek és leszármazot­taik tértek vissza hosszabb, rövidebb időre. A német ál­lampolgárok egyik legked­veltebb helye Lókút, ahol je­lenlétüktől szinte megújult a település. A további vásárlásoknak némileg gátat szab az a tény, hogy a másfél éve megala­kult Balatonfelvidéki Nem­zeti Park területén nem ve­hetnek ingatlant a külföldiek. Márpedig Veszprém megye legszebb részei a nemzeti parkhoz tartoznak. A sajtótájékoztatón Hu­szay Gábor bejelentette, hogy a balatoni nyári sze­zonban az idén is erősítést kap a Veszprém megyei fo­gyasztóvédelem. Az ország más megyéiből és a főváros­ból érkeznek ellenőrök a tó­partra. Most először a fo­gyasztóvédelmi felügyelők a tűzoltókkal együtt is szervez­nek ellenőrzéseket, a vendé­gek biztonságát tekintve ugyanis rendkívül fontos, hogy tűzvédelmi szempon­tokból is jól felszerelt legyen az adott szálloda és panzió. rüljék néhány bank, a Posta­bank és a Reálbank, illetve az értékpapírpiacon a Globex, a CB Bróker és a La Salle Ér­tékpapír Rt. esetében kialakult helyzetet. A kinevezési szabályok szerint személyi döntés meg­hozatalára a miniszterelnök jogosult úgy, hogy előzetesen kikéri a pénzügyminiszter és a jegybank elnökének javasla­tát is - hangsúlyozza közle­mény. Nagybani piaci árak Dorozsmáról (Február 15.) Burgonya 56 Ft/kg Kelkáposzta 60-70 Ft/kg Karalábé 60 Ft/db Vöröshagyma 50 Ft/kg Fokhagyma 200 Ft/kg Gyökér 60-70 Ft/kg Sárgarépa 25-35 Ft/kg Zeller 40-60 Ft/db Csiperkegomba 200-260 Ft/kg Lencse 160 Ft/kg Szárazbab 200-350 Ft/kg Alma 70-120 Ft/kg Banán 160 Ft/kg Kiwi 175 Ft/kg Narancs 110-120 Ft/kg Citrom 165 Ft/kg Mandarin 220-260 Ft/kg Bevonuló újoncok • Budapest (MTI) Mintegy hétezer újonc vo­nul be kedden és szerdán, hogy letöltse 9 hónapos sorka­tonai szolgálatát - a Honvé­delmi Minisztérium sajtófő­osztálya közölte hétfőn. A kis­katonák az alföldi, illetve a dunántúli kiképzőbázisokra ­Szabadszállásra, Kalocsára, Tapolcára és Szombathelyre ­kerülnek. A beérkezést köve­tően a fiatalok megkapják fel­szerelésüket és túlesnek az or­vosi vizsgálaton. Ezt követően létrehozzák az alegységeket, majd a parancsnokok jelenlé­tében leteszik a katonai es­küt. A sorkatonák három hó­napot töltenek a kiképzőbázi­sokon. A rendkívüli hóhelyzet mi­att felvetődött, hogy a Honvéd Vezérkar a bevonulást pár nappal későbbre halasztja. Ám mivel az időjárás javul, a vonatok közlekednek, illetve az utak többsége is járható, a bevonulás időpontját nem mó­dosítják. A vezérkar azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a hótól elzárt településekről a hadkötelesek csak akkor in­duljanak el, ha a biztonságos közlekedés feltételei adottak. Javasolják, hogy a bevonulás­ra elsősorban a vasutat vegyék igénybe. - Aki a behívóparancson feltünteti időpontig a közleke­dési nehézségek miatt nem tud bevonulni, annak az aka­dály megszűnése után kell je­lentkeznie a kiképző központ­ban. A késést a lakóhely sze­rint illetékes jegyzővel kell igazoltatni - tartalmazza a közlemény. ff helyzet" Megduplázta nyereségét a Démász

Next

/
Oldalképek
Tartalom