Délmagyarország, 1999. február (89. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-16 / 39. szám

4 KRÓNIKA PÉNTEK, 1999. FEBR. 12. napló HOLNAP DR. BÁLINT JÁNOS a Szocialista Párt jogtanácsosa 15-16 óra között ingyenes jogi tanácsadást tart Szegeden a Szilágyi u. 2. II. em. 204-es szobában (telefon: 420-259). JUHÁSZ MIKLÓS, a 3-as választókerület (Tarján egy része, Felsőváros) képviselője fogadóórát tart 16-17 óráig a Kemes Utcai Óvodában. PAPP ZOLTÁN, a 15-ös választókerület képviselője fogadóórát tart 17-18 óráig a Gyálaréti Nyugdíjas Klubban. Vendége Balogh László, a te­rület kormánypárti országgyű­lési képviselője. TÓTH JÓZSEF, a 16-os választókerület (Kiskundo­rozsma) képviselője fogadó­órát tart 16-18 óráig a Bölcs Utcai Általános Iskolában. KALMÁR FERENC, a 23­as választókerület (Öreg-Ró­kus) képviselője fogadóórát tart 17 órától a Rókus I. sz. Általános Iskolában (Kossuth L. sgt. 37.). GILA FERENC, a 24-es választókerület (Baktó, Petőfi­telep) képviselője fogadóórát tart 17 órától a Petőfitelepi Művelődési Házban. A MUNKÁSPÁRT újsze­gedi alapszervezete 16 órakor taggyűlést tart a Munkás Mű­velődési Otthonban (Fó fa­sor 9.). AZ ALGYŐI Faluházban 18 órai kezdettel lakossági fó­rum lesz. Vendég: dr. Bartha László, Algyő országgyűlési képviselője, Szeged polgár­mestere. Forráskút! tűz • Munkatársunktól Tegnap délután kettő óra körül kigyulladt Forráskúton, a benzinkút mögötti volt tsz­majorban a három baromfine­velő épület közül az egyik. A helyszínre érkező tűzoltóknak már csak a parazsat kellett el­oltani és a tűz okát megkeres­ni, mert a lángokat a telep dol­gozói megfékezték. A körül­belül tizenötször hetven méte­res ólban több tízezer egyhe­tes kiscsirkét tartottak, amiből pár ezer elpusztult. A szakér­tői vizsgálat még nem zárult le, de az előzetes feltételezé­sek szerint a tüzet a jószágok melegítésére szolgáló vezeté­kes gázhősugárzók egyike okozhatta. A készülék vagy túlhevült, vagy pedig egy szikra pattant ki belőle, s ettől begyulladt a csirkék alma. A elsődleges becslések szerint a kár körülbelül 900 ezer forint. Üléseznek Sándorfalván • Munkatársunktól Ma, kedden délután három órakor ülésezik a sándorfalvi képviselőtestület. Darázs Sán­dor polgármester beszámol az 1999. évi költségvetési és fej­lesztési rendeletről, illetve a választási ciklus gazdasági és fejlesztési munkaprogramjá­ról. A település jegyzője, Mu­hiné dr. Boruzs Ilona ismerteti a polgármesteri hivatal és az építéshatóság tevékenységét. Sándorfalván nem foglalkoz­nak kiemelt építéshatósági ügyintézéssel, ezért Szegedről jár át egy szakember alkalom­szerűen. A jegyzői beszámo­lóból azt is megtudhatják a képviselők, hogy a községben csökkent az építési kedv, de ez az ország más településére is ez jellemző. • Francia kristálypohár és hollóházi porcelán Visszasírt árszabályozás Őrzött ruhatár nélkül. A Botond mégis első kategóriás lett. (Fotó: Miskolczi Róbert) A Gazdasági Miniszté­rium 1998. július elsejei rendelete tartalmazza, hogy a vendéglátóhelye­ket négy kategóriába kell sorolni az üzemeltetök­nek. Az 1988-ban eltörölt hatósági árszabályozás ezzel nem jött vissza, de ­a rendeletet alkotók szándéka szerint - az ét­termek jobban ellenőriz­hetőbbé válnak. A legtöbb vendéglátó-ipari szakember szerint nem való­színű, hogy eléri célját az új rendelet addig, amíg csak pénz, no és egy szakképzett üzletvezető kell a vendéglők nyitásához. A szkeptikusok szerint a szabad rablás to­vábbra is általános gyakorlat maradhat, hiszen második vagy harmadik kategóriájú he­lyen is kerülhet nyolcszáz fo­rintba egy üveg sör - feltéve, ha fel van tüntetve az italla­pon. Bánfi László, a Botond étterem üzletvezetője szerint például akkor érné el valódi célját a minisztériumi rende­let, ha az ételeknek és az ita­loknak - bizonyos határokon belül - szabott ára lenne a kü­lönböző kategóriába tartozó helyeken. - A Botondban nem történ­tek nagy változások - mondja Bánfi László hiszen az ét­termeknek joguk volt „belőni" magukat valamelyik kategóri­ába. A Botond a legmagasabb osztályba lett sorolva; a fel­szolgálók szakképzettek, az étlapon a magyar mellett négy nyelven, angolul, németül, franciául és szerbül tüntették fel a választékot, az italokat francia kristálypohárban, az ételeket hollóházi porcelán tá­nyérokban szolgálják fel. Az első katagória mintegy húsz feltétele közül egyedül az őr­zött ruhatárnak nem tudnak eleget tenni. - A Széchenyi téri épület műemlék jellegű, ezért lehe­tetlen a bővítés - állítja Bánfi László. - A bírálók szerencsé­re megértették helyzetünket. A Gazdasági Minisztérium 1998. július elsejével hatályba lépett rendelete szűntette meg az osztályokat. Az üzleteket az üzemeltetők sorolják a négy kategória valamelyikébe. A döntést a területileg illeté­kes kereskedelmi és iparka­marának kellett bejelenteni december 31-ig. A hatósági árszabályozást már 1988-ban eltörölték, így akár harma­dosztályú étteremben is lehet­tek csillagászatiak az árak. A jövőben az éttermek még in­kább ellenőrizhetőbbé válnak: a vendégek érdekében nem­csak a tisztiorvosi szolgálat munkatársai vagy a vám- és pénzügyőrök, hanem a kama­ra is vizsgálódhat. A második kategóriába tar­tozó helyeken követelmény az elkülönített ruhatár vagy „a felsőruházat kulturált elhelye­zését biztosító lehetőség". A berendezési és felszerelési tár­gyaknak egységeseknek és hi­bátlanoknak kell lenniük, a bort talpas pohárban szolgál­hatják fel, az italválasztékban a nemzetközi kínálat mellett a hazainak is meg kell jelennie. A pincéreknek egységes és ki­fogástalan öltözékben kell fel­szolgálniuk az ételt, amelynek nevét két idegen nyelven kell feltüntetni az étlapon. Ha a vendégeket élőzene szórakoz­tatja, az együttes vezetőjének legalább „B" kategóriába so­rolt zenésznek kell lennie. A harmadik kategóriába tartozó helyeken a zenész elég, ha az Országos Szóra­koztató Zenei Központ szak­vizsgájával rendelkezik. Az evőeszköz elég, ha tiszta és egy készletből való. Ha a ven­dég csak enni akar, külön ké­rés nélkül kell egy kancsó vi­zet kitennie a pincérnek az asztalra. A negyedik „vonal­ba" azok a helyek tartoznak, amelyek nem felelnek meg a harmadik kategória követel­ményeinek, de a nemenként elkülönített WC és mosdó itt is követelmény. Kovács Géza törzshelye az egyik belvárosi talponállóban van, ahova immár huszonöt éve jár el nap mint nap. Még emlékszik a hetvenes, nyolcva­nas évekre, amikor tudta, hogy a különböző osztályba sorolt kocsmákban hány forintért jut hozzá kedvenc italához, a hosszúlépéshez. A rendszer­változás, véleménye szerint, azonban ezen a téren is min­dent összekuszált, így törzshe­lyén kívül máshova nem jár. Úgy véli, a kategóriák felállítá­sának csak akkor lett volna ér­telme, ha az árak is kötöttek lennének. Az új rendszer egyelőre sem a vendéglősöket, sem a vendégeket nem győzte meg hatékonyságáról. A leg­többen a hatósági árszabályo­zást sírják vissza, ez azonban ellentétben áll az Európai Unió törvényeivel és a piacgazdaság szellemével. Tóth-Szenesi Attila Tabletta, abortusz helyett Magyarországon válto­zatlanul magas az abortu­szok száma, s a helyzetet súlyosbítja, hogy a terhes­séget megszakító műtétek tizedét gyereklányokon hajtják végre, akik szá­mára nem kevés kockáza­tot jelent az abortusz ké­sőbbi, már óhajtott terhes­ségük szempontjából. An­nak, hogy nálunk ilyen magas az abortuszok szá­ma - 1997-ben 75 ezer terhességmegszakítás volt -, egyik oka, hogy ha­zánkban egyetlen fogam­zásgátló tabletta sem él­vez tb-támogatást. Hollandiában, ahol a vilá­gon a legkevesebb abortusz történik, a fogamzásgátlók könnyen és olcsón hozzáférhe­tők, mellesleg, ott ingyenes az abortusz. Ezzel szemben Ma­gyarországon a terhességmeg­szakítást kérőnek, szociális helyzetétől függően 1 ezer 500 és 10 ezer forint közötti össze­get kell fizetnie, ugyanakkor a tb egy művi beavatkozásért át­lag 14 ezer 600 forintot fizetett tavaly a kórházaknak. Az SZDSZ képviselőcsoportja tör­vénymódosítást javasol annak érdekében, hogy a hazánkban kapható fogamzásgátló tablet­ták élvezzenek tb-támogatást. A javaslat egyik értelmi szer­zője és támogatója, dr. Szolno­ki Andrea, a főváros SZDSZ-es főpolgármester-helyettese kér­désünkre elmondta, azt szeret­nék elérni, hogy a 20 évesnél fiatalabb lányok esetében a fo­gamzásgátlók 90 százalékos tb­támogatást élvezzenek. Követ­kezésképpen a páciensnek mindössze a szer árának 10 százalékát kell saját zsebből ki­fizetni. ami elenyésző költség. A 35 év feletti nők esetében 50 százalékos tb-támogatást java­solnak a fogamzásgátló tablet­tákra. Számításaink szerint ­mondta az egészségügyért fele­lős főpolgármester-helyettes ­több mint 1 milliárd forint az éves abortuszköltsége az egészségbiztosítónak. A terhes­ségmegszakításokra fordítandó összegből lehetne biztosítani a fogamzásgátlók támogatását, s várhatóan ebben az esetben csökkenne az abortuszok szá­ma. Nyilvánvaló, hogy a hihe­tetlenül magas abortusz okai között az egyik legfaj súlyo­sabb, hogy ma Magyarorszá­gon egyetlen fogamzásgátló szer sem élvez tb-támogatást, valamennyi teljes áron - kivált a külföldiek -, a fiatalok szá­mára borsos összegért vásárol­hatók meg. A gyógyszertárakban érdek­lődésünkre elmondták: jelen­leg sokféle fogamzásgátló tab­letta kapható, magyar és kül­földi gyártmányú egyaránt. Egy hazai gyártású szer három havi adagja 1 ezer 300 forint, a külföldiek ennél lényegesen drágábbak, ^Italában 2 ezer 500 és 3 ezer forint között van háromhavi adag ára. Amennyiben a szerek az SZDSZ-es javaslatnak megfe­lelően megkapnák a 90, illetve 50 százalékos támogatást, min­den bizonnyal sokkal több lány és asszony számára válna elér­hetővé a terhességmegelőzés korszerű módszere. K. K. Műsorok a Telinen • Munkatársunktól Ma, kedden 18.30-kor is­mét jelentkezik a Telin tévé Telinfon című műsorában az Autómánia. Az adásban Ko­vács Mihály őrnagy ismerte­ti az elmúlt hét közúti bal­eseteiről, illetve Vida Emil szerkesztő-operatőr „Közle­kedés Velencében" című ké­pes beszámolóját láthatják a nézők. Ezenkívül bemutatják a Volkswagen-család leg­újabb tagját, a Borát. A Te­linfon után 19.30-kor pedig a „Beszélgetések a Domus­ban" ismétlése következik. Búi Béketelepen • Munkatársunktól A Napos Úti Általános Is­kolában 20-án, szombaton alapítványi bálát rendeznek. A 18 órakor kezdődő, han­gulatosnak ígérkező prog­ramra az iskolában lehet még jegyet váltani. miről írt a DM? • 75 éve A közönség az oka Megkérdezték a pénz­ügyminisztert, mi az oka, hogy a korona értéke olyan ész nélkül rohan lefelé s, hogy vajon mi lesz ennek a vége. A kérdés mindannyi­unkat oly mélyen, oly szív­ből érdekel, hogy amikor olvassuk redőkbe feszül a homlokunk. A pénzügymi­niszter a legmegfelelőbb személy, akinek feltehették ezeket a kérdéseket. Ő megfelelt, azt mondta, hogy a közönség az oka minden­nek, mert a külföldi köl­csön előtti utolsó pillanato­kat, a korona rontás útján, a határtalan meggazdagodás­ra akarja felhasználni. Arra is megfelelt, hogy mi lesz ennek a vége: ha a külföldi kölcsönt megkapjuk, akkor a korona egészségesen sta­bilizálódik, s minden rend­bejön. (1924) • 50 éve A népbiztosítás felé Népi demokráciánk tár­sadalombiztosítása is abban az irányban halad, hogy a polgárnak joga van biztosí­tott anyagellátásra aggko­rukra, valamint betegség és munkaképtelenség esetéré. Ezt a jogot a munkások és alkalmazottak az államkölt­ségen való társadalombiz­tosítás segítségével gyako­rolhatják. Nálunk még igen sok a tennivaló, amíg meg­valósul ez a fajta népbizto­sítás, de a szocializmus épí­tése a társadalombiztosítás terén is folyik. Amilyen tempóban épül a szocializ­mus, olyan tempóban való­sul meg a népbizosításunk. A dolgozónak öregségére nem kell attól tartani, hogy nem lesz miből megélnie. (1949) • 25 éve Valóságos város Valóságos várossá fejlő­dött Szeged új városrésze Tarján, amelynek tömeg­közlekedését a Volán Vál­lalat és a Közlekedési Vál­lalat oldja meg. A villamosok a buszok­kal ellentétben nem szól­hatnak bele a városrész központjának a közlekedé­sébe, és ezen már nem is le­het változtatni, mert egy villamosvágány megépíté­se, például a víztoronyhoz, nagyon költséges lenne. A fejlesztésre azonban meg­van az igény, s a meglévő vágány mellé megépítik a másodikat is, amely a meg­lévő mellett fut majd. A 20 millió forintos munka az év végére fejeződik be, s majd ötpercenként indul Tarján­ba és onnan vissza a villa­mos. (1974) Pályázati felhívás Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgató-karnagyi álláshelyének betöltésére. 1. Az igazgató-kamagyi megbízás 1999. április l-jétől 2002. március 31-ig terjedő határozott időre szól. 2. A pályázat feltétele: - az intézmény tevékenységének megfelelő, felsőfokú oktatási intézményben szerzett oklevél - a munkakörnek megfelelő szakterületen a szakképesítés megszerzése után eltöltött, legalább ötéves, szakmai gyakorlat. - büntetlen előélet. 3. Juttatások: a kjt. szerinti illetmény és magasabb vezetői pótlék. 4. A pályázatnak tartalmaznia kell - szakmai önéletrajzot (a pályázó pontos személyi adataival) - a feltételek igazolását (30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat/ok másolata, jelenlegi (közalkalmazotti) fizetési osztály, fizetési fokozat, illetve alapilletmény igazolása) - az intézmény vezetésére vonatkozó programot - művészeti koncepciót. 5. A pályázatról a kulturális és közművelődési bizottság által felkérendő szakmai bírálóbizottság véleményezése után, a kulturális és közművelődési bizottság javaslata alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. 6. A jelentkezők Szeged megyei jogú város polgármesterének címezve, a Kulturális, Ifjúsági és Sportirodára (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) nyújthatják be pályázatukat. 7. A pályázat benyújtási határideje: 1999. március 6. 8. A pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatás a Kulturális, Ifjúsági és Sportirodán kapják meg. 9. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási időt követő 30 nap, a többször módosított 150/1992. (XI. 20.) korm. rendelet szerint.

Next

/
Oldalképek
Tartalom