Délmagyarország, 1999. január (89. évfolyam, 1-25. szám)

1999-01-13 / 10. szám

SZERDA, 1999. JAN. 13. BELFÖLD 3 • „Mind a 140 ezren hősi halottak" Emlékezés a doni áldozatokra Orbán Viktor kormányfő és Ladocsi Gáspár katolikus tábori püspök a szertartás után. (MTI Telefotó) jegyzet Arccal kelet felé M ondja a politikus, hangsúlyozza a gazdasági szak­ember. A külföldi befektetők átlépték a Dunát - ad­ja hírül az országos napilap. Jönnek a csehszlovákok, az oroszok pedig már a spájzban vannak - lököm reflexből a dumát, s ezzel le is állítom magam, a tréfát pedig a sa­rokba nyomom. Mert a téma, az ország keleti részének felzárkóztatása és fejlesztése abszolúte nem vicces dolog. Komolyan kell venni. Sokan megírták és bemutatták már így s úgy, szikáran és érzelmektől fűtötten, hogyan élnek keleten. Bár történtek bizonyos lépések a térség felzárkóztatá­sának ügyében, azok nem voltak igazán hatékonyak. Egészen mostanáig. A Növekedéskutató Intézet nemrégi­ben közreadott elemzéséből ugyanis kiderül, hogy a kül­földi befektetők tavaly óta egyre élénkebben érdeklődnek Kelet-Magyarország iránt is. A kutatók huszonnégy új külföldi beruházást vizsgáltak meg, olyanokat, ahol a be­ruházás értéke meghaladta a nyolcmillió dollárt. Megáll­apították, hogy tíz beruházás a Dunától keletre eső terü­leteken kezdődött meg. A vizsgálat szerint a keleti terjesz­kedésben fontos szerepet játszik a jelentős számú képzett munkaerő és az iparban szerzett tapasztalat. A beruházá­sokat elősegíti továbbá, hogy az M3-as autópálya fejlesz­tésével a térség könnyen és gyorsan megközelíthető. De az is a keleti régió mellett szól, hogy a termelés kihelyezé­se problémamentesen bonyolítható le a számtalan üres álló, de infrastruktúrával ellátott üzemcsarnokban. A rccal kelet felé - mondja a gazdasági miniszter, hogy megszűnjön a térségek közötti különbség és az alacsony szintű foglalkoztatottság. Akkor tessék, csak tessék még hatékonyabban ösztönözni és orientálni. ÁREMELÉS ELŐTT Szentes-Makó Téglagyár termékei még a tavalyi áron megrendelhetők! MODUL BAUsze9ed cs°ns™di ^27 Tei -491 om Szeged, Dorozsmai út 5. Tel.: 466-092. • Magyarországi befektetések Terelhetö-e a töke? Apadnak a folyók • Vásárosnamény (MTI) Megszűnt az északkeleti folyókon kialakult árhullám vízutánpótlása. Ennek hatásá­ra a Tisza, a Szamos, a Krasz­na és a Túr úgynevezett határ­szelvényében mindenütt meg­kezdődött az apadás. Víz­szintemelkedés már csak a Kraszna torkolati részén, Na­gyecsed és Vásárosnamény között van. Ott mindkét par­ton továbbra is fenntartják az I. fokú árvízvédelmi készült­séget. Elhunyt Jákli Péter • Kaposvár (MTI) Elhunyt Jákli Péter, So­mogy megye főjegyzője, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumának elnöke. Az idén 50. életévébe lépett főjegyzőre családi há­zuk garázsában találtak rá. Jákli Péter felakasztotta ma­gát. A körülményeket a rend­őrség vizsgálja. Jákli Péter kőműves szakmunkásként kezdett el dolgozni Dunaföld­váron. Időközben közgazdász diplomát szerzett Pécsett. Du­naföldvár, majd Paks ta­nácselnöke volt. Somogy me­gye főjegyzőjeként 1991-től tevékenykedett. A kisebbségi törvényről • Szekszárd (MTI) A kisebbségi törvény mó­dosításra szorul - jelentette ki Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok or­szággyűlési biztosa kedden a Tolna megyei kisebbségi ön­kormányzatok szakmai napja vendégeként. A sajtó munka­társainak adott tájékoztatásá­ban hangsúlyozta: az új koalí­ció pártjai programjukban egyetértettek a módosítás szükségességével, a Fidesz például a kisebbségek kulturá­lis autonómiájának kiteljesíté­sét sürgette. Település­történet • Battonya (MTI) „História Battonya" c. meg­jelent a békés-csanádi kisvá­rost bemutató könyv. A szer­zője - Takács László nyugal­mazott irodalomtörténész ­egy hasonló célú múlt századi kiadvány mintájára betűrend­ben írja le az egykori kelet­csanádi járási székhely múlt­ját, jelenét, intézményeit és épületeit. Az érdeklődő meg­tudhatja, milyen volt a trianoni döntés után a határforgalom Battonya és Tornya közt, hányféle nemzetiségnek és fe­lekezetnek ad otthont a telepü­lés. Postarablás • Kecskemét (MTI) Kirabolták Kecskemét egyik kispostáját kedden dél­ben. A tettes, egy harminc év körüli, 180 cm magas férfi, aki a tanúk elmondása szerint már két napja a környéken ólálkodott, akkor lépett a pos­taépületbe, amikor ott éppen nem volt ügyfél. Fél kezét mindvégig zsebben tartva kö­zölte, hogy pisztoly van nála... A postáskisasszonyok kb. 150 ezer forintot adtak át a rabló­nak, pontosabban felszólítása szerint a hátizsákjába rakták be a pénzt, majd távozása után riasztották a rendőrséget. A szomszédos utcáig gyalog tá­vozó bűnözőnek egyelőre si­került elmenekülnie. • Budapest (MTI) Orbán Viktor mi­niszterelnök jelenlété­ben istentisztelettel emlékeztek a második világháború Don mel­lett elesett; több mint 140 ezer magyar ál­dozatára a történelmi esemény évfordulóján kedden, a budapesti Mátyás-templomban. A kegyeleti rendez­vényt a római katolikus tá­bori püspökség, a Hadtör­téneti Intézet és Múzeum, a Honvéd Hagyományőrző Az első fokú döntést helyben hagyva, jogerő­sen két év börtönre ítélte a Csongrád Megyei Bíró­ság Liszkai Lászlót, az RTL Klub televíziós csa­torna kommunikációs igazgatóját. A büntető­ügyben Liszkai László másodrendű 'vádlott volt, és csalás bűntettének kí­sérletében találták vét­kesnek. Az ügy 1995-re nyúlik vissza: a budapesti Nagy Csa­ba ismeretlen körülmények között megszerezte egy tiha­nyi ingatlan adatait. A vádirat szerint azzal a céllal, hogy az ingatlant fiktíven egy általa Egyesület és a Doni Baj­társak Szövetsége szervez­te. A katonai tiszteletadás­sal megtartott ökumenikus misét Ladocsi Gáspár ka­tolikus tábori püspök ce­lebrálta. Marosi Izidor ki­érdemesült püspök, egy­kori tábori pap személyes hangvételű visszaemléke­zésében felidézte: 1943. január 12-én a kellően fel nem szerelt második ma­gyar hadsereg 207 ezer ka­tonával vonult fel a keleti fronton. A Don melletti harcokban több mint 140 ezren vesztették életüket. rábeszélt személlyel, illetve annak cégével megvetesse, s visszaigényeltesse utána az áfát. Nagy Csaba ezután ta­lálkozott Liszkai Lászlóval, aki a tulajdonában lévő betéti társaságot abban az időben szerette volna értékesíteni. Azt tervezték, hogy ezen a cégen keresztül valósítják meg az áfa-visszaigénylést. Ezt a tervet elvetették, mert Nagy Csabának az volt az igénye, hogy havi áfa-vissza­igénylő cég vegyen részt az akcióban, a szóban forgó bt. viszont csak negyedévente igényelt vissza adót. Végül eljutottak a Csongrád megyei Ricza Lászlóhoz, akinek rú­zsai székhellyel volt beje­Beszédében arról is szólt, hogy napjainkban számos érték, köztük a hazaszere­tet, az áldozat és a becsü­let is lassan értékét veszí­ti. Marosi Izidor óva intett attól, hogy az „istentelen, hazátlan bitang" váljon példaképpé. — A Donnál elesett magyar katonák hősi halottak, hazájukat szerető igaz magyarok voltak, akiknek áldozatát nem szabad elfelejtenünk — hangsúlyozta. Marosi Izidor fontosnak nevezte, hogy a fiatalok megismer­• Budapest (MTI) A Realbank székházánál kedd délelőtt 11 órakor mintegy 200-300 tüntető gyűlt össze azt követelve, hogy fizesse vissza a Real­bank csoportja a megvásá­rolt Reallízing-kötvények és Realbank-részvények össze­gét.. A károsultak nevében Kubicsek Sándor ismertette a Reallízing-kötvények ki­bocsátásának történetét, majd éles szavakkal osto­rozta nemcsak a Realbank­csoport cégeit, hanem az Országos Betétbiztosítási Alapot (OBA) és az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügye­let is. Hangoztatta: összesen gyezve egy olajüzletekkel foglalkozó kft.-je. Liszkai és Ricza megállapodásának az volt a lényege, hogy a kft. fik­tíven megveszi az ingatlant, átvezetik a jogosultságát a te­lekkönyvi kivonaton, így a to­vábbiakban az ingatlan vám­biztosítékként szolgálna kü­lönböző olajüzletek lebonyolí­tásában. Ennek fejében az áfát Ricza tovább adja Liszkainak. Megtörtént a színeit adásvétel, 226 millió forintért, majd a hamis számla és a valótlan adásvételi szerződés birtoká­ban Ricza László 45,2 millió forintot szeretett volna vissza­igényelni. Néhány szerződés­módosítást követően az APEH munkatársai megállapították, jék a háború következmé­nyeit, és érezzék: az eleset­tek áldozata ma is érték. A szentmise befejezté­vel Orbán Viktor minisz­terelnök, Ladocsi Gáspár püspök, valamint a Ma­gyar Honvédség képvise­lői az áldozatok előtti tisztelgésül égő mécsest helyeztek el a kápolná­ban, Szűz Mária szobrá­nál. A megemlékezésen je­len volt Szabó János hon­védelmi miniszter, továb­bá egyházi és állami sze­mélyiségek. 9,2 milliárd forintnyi befi­zetett összegről van szó, amelyet a károsultak a Real­lízing 96 és a Reallízing 2000 kötvényekre fizettek ki. A károsultak megítélése szerint az ÁPTF a kötvé­nyekbe fektetőknek súlyos anyagi és erkölcsi kárt oko­zott és azt is hibának rótta fel, hogy az OBA, a Real­bank új tulajdonosa sem vállal felelősséget a bank­csoport korábbi években végzett tevékenységéért, kö­telezettségeiért. Egyúttal bejelentette: a károsultak egy csoportja a Pesti Központi Kerületi Bí­róságon próbapert indított a Realbank-csoport ellen. hogy a szerződések nem a va­lóságot tartalmazzák, nem fi­zették ki az igényelt összeget, s megindították a büntetőeljá­rást. A tavaly októberi első fokú ítéletben Nagy Csaba két és fél éves, Liszkai László kétéves, Ricza László pedig egy és fél éves börtönbünte­tést kapott különösen nagy vagyoni hátrányt okozó csa­lás bűntettének kísérlete mi­att, a vádlottak azonban fel­lebbeztek. A megyei bíróság tegnapi napon meghozott íté­letben Nagy Csaba esetében két évre mérsékelte a szabad­ságvesztést, a másik két vád­lott esetében helyben hagyta a döntést. T. K. • Budapest (MTI) Tavaly 450 millió dol­lár értékű külföldi befek­tetés valósult meg Ma­gyarországon a Magyar Befektetési és Kereskede­lemfejlesztési Közhasznú Társaság (ITDH) közremű­ködésével, ebből 100 mil­lió dollárnyi a keleti or­szágrészben - hangzott el az ITDH sajtótájékoztató­ján kedden Budapesten. - A tőkebefektetések több mint 8600 ember számára te­remtenek munkalehetőséget ­mondta Melega Tibor vezér­igazgató. A Gazdasági Minisztérium (GM) háttérintézményeként működő szervezet idén 2,1 milliárd forint állami forrásból és 500 millió forint PHARE­támogatásból szervezi prog­ramjait. A befektetés-ösztönzésben - a kormány gazdaságpolitiká­jával összhangban - a regioná­lis különbségek kiegyenlítésé­re helyezik a hangsúlyt. A po­tenciális beruházókat elsősor­ban a keleti országrész felé kí­vánják orientálni. A kis- és középvállalkozá­sok támogatása érdekében az ITDH az idén erősíteni kívánja tanácsadási tevékenységét, s a tavalyinál több üzletember-ta­lálkozót is szerveznek a kisebb cégek kereskedelmi lehetősé­geinek bővítésére. A rendez­vények egy részét a határ menti régiókban tartják, ame­• Budapest (MTI) Az Ikarus Rt. és az aradi Astra-gyár együttműködésé­ben készülő 100 trolibuszt jö­vő hét hétfőn kezdik el gyárta­ni a mátyásföldi üzemben. lyekre meghívják a szomszé­dos országokban tevékenyke­dő üzletembereket is. Az ITDH közreműködik a beszállítói célprogram megva­lósításban is. Ezzel kapcsolat­ban Melega Tibor elmondta: a magyar cégek a tapasztalatok szerint még nincsenek felké­szülve arra, hogy elsődleges beszállítói legyenek a multina­cionális társaságoknak. Éppen ezért az ITDH a nagy, külföldi beszállítókat próbálja arra ösz­tönözni, hogy Magyarorszá­gon létesítsenek üzemeket. Kérdésekre válaszolva a vezérigazgató úgy vélte: sem a külföldi gyakorlattal, sem a magyar tapasztalatokkal nem egyeztethető össze az az el­képzelés, hogy az állam foko­zatosan kivonuljon a külföl­dön lévő magyar kereskedelmi szolgálatok finanszírozásából. - A kamarák nincsenek ab­ban a helyzetben, hogy évről évre növekvő összegeket for­dítsanak erre a célra, annál is kevésbé, mert tagjaik 70-80 százaléka nem érdekelt a külső piacokon való megjelenésben - közölte. Az ITDH költségvetési tá­mogatása idén 14-15 százalék­kal magasabb a tavalyinál. A vezérigazgató elmondta: a ren­delkezésükre álló összeg csak töredéke a hasonló külföldi in­tézmények költségvetésének, de mielőtt nagyobb támogatást igényelnének, jelentősen javí­taniuk kell az ITDH hatékony­ságát. A bukaresti közlekedési válla­lat részére várhatóan március­ban kezdik szállítani a trolibu­szokat, az utolsó járművet 2000 áprilisáig kell átadni a megrendelőnek. A kettős állampolgárság: elvi lehetőség • Budapest (MTI) A kettős állampolgárság intézményes bevezetése je­lenleg egyetlen szomszédos országgal kapcsolatban nincs napirenden, ám a schengeni egyezményhez történő majdani csatlakozás utáni helyzetre elvi lehető­ségként ezt a megoldást is mérlegelni kell - közölte kedden Németh Zsolt, a Külügyminisztérium politi­kai államtitkára. Németh Zsolt elmondta: előreláthatóan márciusban kerül a kormány elé az a külügyminisztériumi előter­jesztés, amely arra vonatko­zik, hogy milyen álláspon­tot alakítson ki hazánk az EU-val folytatandó tárgya­lások során a schengeni egyezményhez történő csat­lakozás következményeivel kapcsolatban, a határon túli magyarok magyarországi jogi helyzetére vonatkozó­an. - A schengeni egyez­ményhez reális eséllyel Szlovénia és Szlovákia csatlakozhat Magyarország­gal egy időben - fejtette ki a külügyi tárca politikai ál­lamtitkára. Tüntetők a Realbanknál • Negyvenötmilliós áfacsalás miatt Börtönbe vonul a kommunikációs igazgató Ikarus-Astra trolik

Next

/
Oldalképek
Tartalom