Délmagyarország, 1997. november (87. évfolyam, 255-279. szám)

1997-11-25 / 275. szám

KEDD, 1997. Nov. 25. HAZAI TÜKÖR 3 • Budapesten a lengyel külügyminiszter Támogatják a balti államokat röviden Lakások Gál Zoltán is fogadta - a Parlament delegációs termében - a lengyel külügyminisztert. Jobbról Bronislaw Geremek látható. (MTI Telefotó) jegyzet ~rp rtekezlet az Állami Számvevőszéknél. Illetékes Hí fölteszi a kérdést: Ki adta ki szigorúan bizalmas följelentésünket a sajtónak? A sűrű csöndben várat­lanul megszólal a legjobb humorérzékű munkatárs: Melyiket? Ez persze csak civil képzelódés. A bankok iránti állampolgári bizalmatlanság van mögötte, az a sejte­lem, hogy a Budapest Bank (BB) és a tulajdonában volt Polgári Bank (PB) körüli, időről időre felszínre bukkanó botrányok nem egyediek, hogy más bankok háza táján is eredményesen kutakodhatnának a számvevők, fogalmazhatnának jelentéseket a jogá­szok és folytathatna eljárást a rendőrség. A sejtések persze roppant homályosak. Hogyne, amikor az egyetlen megszületett följelentő irat vádjait is azon­nal tagadják a megvádoltak és viszontváddal illetik a számvevőket. Az érdeklődőbb állampolgár még emlé­kezhet a PB visszaállamosítására. Amikor szintén ki­szivárogtatással terjedt el a hír, hogy már a BB el­adásakor nyilvánvaló volt mindegyik fél számára: a rossz helyzetben lévő PB-töl úgy fognak megszaba­dulni a BB külföldi tulajdonosai, hogy az állam visszaveszi, majd helyrehozza (értsd: egy csomó pénzt pumpál bele), majd megint eladja a bankot. Csak a hülyék gondolhatták, hogy ebből nem lesz jókora ál­lami ráfizetés. A most bevádolt bankvezérek viszont azt gondolhatják: disznóság, hogy az egészet az 6 nyakukba varrják! x rárható, hogy az ügy - a sajtó miatt - nem tud tel­\ jes csendben a feledés homályába veszni. Vala­kik elviszik a balhét. De aztán mindenki elfelejti ­mert hiszen soha nem is tudta pontosan -, hogy az állami kasszából hány millió folyt el „BB - PB-re". És hogy ez a valamennyiünk zsebéből kiszivárogta­tott pénz egyáltalán nem a bankrendszerünk ára, amit föltétlenül meg kellett fizetnünk. tUch Klubhitel az Ikarusnak • Szekszárd (MTI) Hátrányos helyzetű nagy­családosok számára épített lakásokat adtak át hétfőn Szekszárdon, a Barát János utcában. Tizenkét család költözhet az új szociális la­kásokba, amelyek építése egyenként hárommillió 360 ezer forintba került. Október közepén már átadtak nyolc lakást és decemberben újabb nyolc család veheti át a la­káskulcsokat, így összesen 28 szekszárdi család súlyos gondjain segít az önkor­mányzat. Családonként mindössze 330 ezer forintot kell befizetni. A 2,2 millió forint szociálpolitikai támo­gatást közvetlenüí az építő cég, a szekszárdi Domus Rt. kapja. A városi önkormány­zat lakásonként 860 ezer fo­rinttal járul hozzá az építke­zés költségeihez. Új üzem a Bervában • Eger (MTI) A Suzuki lengéscsillapí­tókhoz szükséges talpcsöve­ket és dugattyúkat gyártják ezentúl abban az új üzem­ben, amelyet 90 millió forin­tos beruházással hoztak létre az egri Berva Rt.-ben. A Berva már az indulás óta részvevője a Suzuki-prog­ramnak, hiszen a nagy múl­tú, főleg jármű- és háztartá­sigép-alkatrészek előállításá­val foglalkozó üzemből ke­rülnek ki a Suzuki lengés­csillapítói. Grundig tv • Szécsény (MTI) Európa jelentős televízió összeszerelő üzemei közé került a szécsényi Elektroni­kai Kft. Az ott összeállított Grundig tévékből származó bevételük az idén várhatóan meghaladja az 1 milliárd fo­rintot. A társaság 1750 mun­kása közvetve vagy közvet­lenül teljes egészében ex­portra termel: a közvetlen exportból származó bevéte­lük eléri a 3,2 milliárd forin­tot, de a fennmaradó termé­keket is külhoni gyártmá­nyokba építik be. Ennek ré­vén teljes forgalmuk az idén elérheti a 3,8 milliárd forin­tot. Az elektronikai termé­kek alkatrészeinek megle­hetősen széles választéka ke­rül ki a társaság szécsényi, továbbá váci és romhányi üzemeiből: többi között transzformátorok és fojtóte­kercsek kerülnek le a gyártó­sorokról. Légi növény­védelem • Pécs (MTI) A magyar mezőgazdaság átalakulása a légi növényvé­delem helyzetét is megvál­toztatta, ezért fontos a szake­merek rendszeres tovább­képzése - hangoztatták a lé­gi növényvédelem jogi és környezetvédelmi problémá­iról Pécsett tartott hétfői ta­nácskozáson, amelyre Bara­nya, Somogy és Tolna me­gye szakemberei - köztük a repülőgépes vállalkozók ­kaptak meghívást. A mint­egy százhúsz hazai növény­védelmi repülőgép állapotá­ról kiderült: azok többsége elöregedett, műszaki el­lenőrzésük megoldatlan és a cseréjükre forráshiány miatt a jövő évben még nem tudja kiterjeszteni a gépbeszerzési támogatást az agrártárca. • Budapest (MTI) A köztársasági elnök olyan keretek és mecha­nizmusok kialakítását szeretné elérni a magyar­lengyel-cseh kapcsolatok­ban, amely a három or­szág érdekein túl hatéko­nyan segíti a térség mo­dernizációs törekvéseit is. Göncz Árpád és Bronislaw Geremek lengyel külügymi­niszter megbeszéléséről Fa­ragó András elnöki szóvivő • Munkatársunktól A Belügyminisztérium Adatfeldolgozó Hivatalának jelentése szerint az országban a legnagyobb mértékben ­egyaránt 35 százalékban ­Fejér és Csongrád megyében emelkedett a bűncselekmé­nyek száma az elmúlt tíz hó­napban. A számokat a tavalyi év hasonló adataival vetették össze. Az adatokat megvizs­gálva azonban kiderül: a Csongrád megyei drasztikus növekedésnek több olyan ügy A Kereszténydemok­rata Néppárt történeté­ben az elmúlt két év bi­zonyára nem a legfé­nyesebb időszaknak számít majd. A politikai palettán a keresztényde­mokrata színt megjelení­tő szervezet megyei vá­lasztmányának legutób­bi ülése is viharosnak minősíthető, hiszen kizá­rásokról, illetve új sze­mélyek vezetővé válasz­tásáról ií döntöttek. Mi a helyzet most a KDNP háza táján? Ezt tudakol­tuk Major Attilától, a KDNP Csongrád megyei elnökétől. Áthatja a politika egész életünket, így. a keresztény­demokrata értékrend körüli civakodás mindannyiunkat érint. A Kereszténydemokra­ta Néppárt helyi ügyeiben a tisztánlátást szeretné elérni Major Attila megyei elnök, akit most mutatunk be olva­sóinknak. • Mióta tagja a Keresz­ténydemokrata Néppárt­nak az új megyei elnök, Major Attila? - A rendszerváltozás után nehezen találtam a helyem, holott régóta vártam a fordu­latra. Az előző rendszerben adott tájékoztatást. A varsói diplomácia vezetője Kovács László meghívására érkezett hétfőn munkalátogatásra Bu­dapestre. Göncz Árpád a találkozón különösen fontosnak nevezte a nemzeti identitás megfogal­mazását a két ország Európá­ban elfoglalt helye és szerepe szempontjából. Bronislaw Geremek azt emelte ki, hogy a politikai partnerség mellett a gazdasági és kulturális együttműködés erősítésére is az okozója, melyekben több ezer sértettet regisztráltak. így például a Szegedi Rendőrkapi­tányság öt férfi ellen folytatott sikeres büntetőeljárást, akik hamis rendőrségi helyszínbír­ságoló nyugtatömböket gyár­tottak, összesen háromezer­ötszáz darabot. A statisztikai épp eleget szenvedtem elő­ször „osztályidegen szárma­zásom" miatt, majd mint po­litikai fogoly. Érettségi után, 1960 elején ugyanis letartóz­tattak a „népi demokratikus államrend megdöntésére irá­nyuló szervezkedés miatt", s a váci ék tököli fegyházban le is ültem a 3 évet, de utána se volt egyszerű a helyzetem a rendőri felügyelet, ajtoliti­kai jogvesztés miatt. így ta­lán érthető, hogy először nem politikai pártnak, ha­nem a Történelmi Igazságté­teji Bizottságnak és a Politi­kai Foglyok Országos Szö­vetségének lettem tagja. Ne­hezen tudtam elfogadni, hogy azokkal kellene egy szervezetbe tartozni, akik az előző rendszernek is haszon­élvezői voltak. Végül belát­tam, e helyzet ellen nem te­hetek semmit. A KDNP-nek 1991-ben lettem tagja. • Mit köszönhet Önnek a KDNP? - Megalakítottam a közel 60 fős deszki alapszerveze­tet, már az előző ciklusban is részt vettem a megyei elnök­ség munkájában. Idén au­gusztus óta megbízott, no­vembertől pedig választott megyei elnöke vagyok a pártnak. • A megyei elnök „olva­hangsúlyt kell helyezni. Mindketten részletesen be­széltek arról, hogy a NATO és az Európai Unió bővítésé­nek első köréből kimaradó or­szágokat olyan tanácsok és ta­pasztalatok átadásával kell se­gíteni, amelyek a felvételi kri­tériumok teljesítését szolgál­ják. A megbeszélésen lengyel részről megelégedéssel nyug­tázták a magyarországi NA­TO-népszavazás eredményét. Geremek szerint a referen­dum sikere pozitív hatást fog adatfeldolgozás szempontjá­ból pedig ezen szám alatt ugyanennyi bűncselekményt kell érteni. Szintén rendkívül sok, 1832 sértettje volt az egri székhelyű Connection Bt. el­len, csalás és hűtlen kezelés alapos gyanúja miatt indított eljárásnak. A cég piramisjáté­satában " mi történt az el­múlt hónapokban a KDNP-ben? - Politikai alapszabály, hogy egy párton belül a többség akarata az irányadó. A világon sehol sem mutat­ható föl arra példa, hogy egy frakció függetlenítse magát és tevékenységét attól a párt­tól, melyet a Parlamentben megjelenít. így aztán nincs abban semmi különös, hogy a párt legitim vezetése érvé­nyesítette a KDNP-n belüli többség akaratát. Inkább az a furcsa, hogy azok, akik eltá­volodtak ettől az irányvonal­tól, nem léptek ki önként a pártból, hanem belülről bomlasztottak, kizárásukra várva. Ugyanis óriási kárt csináltak azok, akik saját po­litikai karrierjüket és érdeke­iket „pártérdeknek" tüntették föl. Egy párton belül a véle­ményükkel kisebbségben maradók magatartására az elfogadható megoldásnak azt tartom, ahogy az MDF­ből kiváltak az MDNP alapí­tói. • A párt itteni szerveze­te hogyan élte át ezt a „mozgalmas" időszakot? - A történtek hatására a megyében csak néhányan hagyták el önként a pártot. A heves agitáció ellenére sincs gyakorolni a bővítés első kö­rének ratifikációs folyamatá­ra. Bronislaw Geremek arról beszélt, hogy míg Magyaror­szág különösen Románia és Szlovénia NATO-csatlakozá­sát támogatja, addig Lengyel­ország számára a balti álla­mok ügye a legfontosabb. Varsó ezért nagy gondot for­dít a balti országokkal való politikai, gazdasági és kato­nai együttműködés fejleszté­sére. kot szervezett, s a tulajdono­sok és alkalmazottak a befolyt 500 millió forintból több, mint 100 millió vettek fel hozadék­ként. Dr. Németh Károlytól, a megyei főkapitányság sajtóre­ferensétől megtudtuk, hogy ha ezt a két esetet leszámítjuk, akkor a bűncselekmények szá­mának növekedése Csongrád megyében az országos átlag­nak megfelelő 10 százalék, s ezzel továbbra is a bűnügyi szempontból .Jcözepesen fertő­zött" megyék közé tartozunk. olyan pártalapszervezet, mely átigazolt volna egy másik szervezethez. Sőt: au­gusztus óta összességében 26 fővel nőtt a taglétszám. • Konkurenciát jelent a Magyar Keresztényde­mokrata Szövetség? - Ezt a szervezetet nem tekintjük konkurenciának. Annak ellenére, hogy nem civil szerveződésnek, ha­nem politikai pártcsírának tartom. • Hogyan jellemezhető a mai KDNP? - A Giczy fémjelezte párt markánsan és radikálisan a konzervatív úton halad, mert ez vezethet a nemzeti össze­fogáshoz. A választásokig ­remélhetően - kialakul egy pártszövetség, melynek a KDNP-n kívül tagja lesz a Fidesz-MPP, a FKGP, az MDF és talán a MIÉP. • Milyen esélyekkel in­dul a választásokon a KDNP? - Végre megtisztultunk, s így magunkkal, a feladata­inkkal foglalkozhatunk. így például a vezetők pótlásával, a képviselőjelöltek kiválasz­tásával, pártkapcsolataink rendezésével. Abban biztos vagyok, hogy a Parlamentbe bejutunk. Ú. I. • Budapest (MTI) Tízmillió márka össze­gű, rövid lejáratú kereske­delem-finanszírozási hitelt nyújt az Ikarus Rt. számára öt magyarországi bank al­kotta konzorcium. Az úgy­nevezett klubhitelről szóló szerződést az érintett felek hétfőn írták alá. A banki konzorciumot a Raiffeisen Unicbank Rt. vezeti, tagja a BNP-Dresd­ner Bank (Hungaria) Rt., a • Kecskemét (MTI) Bűnpártolással gya­núsított ügyvédet vett őrizetbe a rendőrség Bács-Kiskunban. Az ügy szeptember végéig nyúlik vissza, a Kecs­keméthez tartozó Szar­káson akkor loptak el egy ötmillió forint ér­tékű kistehergépkocsit ismeretlen tettesek. A nyomozás egy ideig nem vezetett eredményre, azt november elején hivata­losan le is zárták. Időköz­ben azonban a rendőrség olyan információkhoz ju­tott, melyek szerint az autó­tolvajok kapcsolatot keres­tek a tulajdonossal, fel­ajánlva számára, hogy egy­millió forintért visszavásá­rolhatja kocsiját. Az elmúlt hét végén történt „üzletkö­tésnél" azonban a kecske­méti rendőrök is megjelen­tek, s a jól előkészített ak­ció eredményeként elfogták Creditanstalt Rt., a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., valamint az Országos Ta­karékpénztár és Kereske­delmi Bank Rt. A kölcsönt klubhitel formájában, azaz egyenlő mértékben ezek a bankok biztosítják az Ika­rusnak, hogy az autóbusz­gyár jövő év februárjáig a lengyel közlekedési válla­lat által megrendelt 98 au­tóbuszt legyárthassa és ki­szállíthassa. a 31 éves paksi illetőségű ügyvédet, Sz• Csabát, aki a bűnügyben közvetítő sze­repre vállalkozott. Még az­nap fülön csípték a kocsilo­pás egyik gyanúsítottját, a dunaföldvári lakhelyű 26 éves D. Gábort is, feltétele­zett tettestársát, Vujkov Ákost azonban keresik. Fel­kutatásához a rendőrség a lakosság segítségét kéri. Egyelőre még az nem de­rült ki, hogy hol van a 24 éves fiatalember állandó lakhelye, viszont tudják ró­la, hogy jól beszél németül és szerbül is és az ország bármely városában tartóz­kodhat. Személyleírása: 180 centiméter magas, erős testalkatú, hozzávetőleg 90 kilogramm súlyú, haja bar­na, rövid, tüskésre nyírt. A nyomozás eddigi ada­tai alapján nincs kizárva, hogy a feltételezett kocsi­tolvajoknak további bűn­cselekményekhez is köze lehet. Interjú a KDNP új megyei elnökével nVégre megtisztultunk" Csalóka bűnügyi statisztika Bűnpártoló ügyvéd

Next

/
Oldalképek
Tartalom