Délmagyarország, 1997. szeptember (87. évfolyam, 203-228. szám)

1997-09-01 / 203. szám

• Új rovatunk: llniversitas Sok évtizedes a gond: Szeged és egye­teme nem képes igazán közel kerülni egymás­hoz• Lapunk most, a nyilvánosságra építve, megpróbálja segíteni e folyamatot. Az előzmé­nyek tapasztalatain okulva mától rendsze­resen megjelenik a DM-ben llniversitas oldalunk, amely valódi rovatként és valódi gazdával - vezetője Keczer Gabriella - mű­ködik immár. Abban reménykedünk, hogy ez a rovat sokaknak ad majd hasznos és fontos információkat, és segíti a város és a fölsőokta­tás valódi szimbiózisát. Mi jár a hallgatóknak? Diáknak, szülőnek egyaránt fontos: milyen anyagiakra számíthatnak? (6. oldal) Mai mellékletünk: Phci CDODTIAl iSJc/ )rvKUA] Megújul a kálvária A szegedi Kálvária tér névadóját, a valaha gyönyörű, de elpusztított kálváriát megújítják. (10. oldal) -saiilr í > A körtöltés békéjét ne bántsd...! (II. oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAGYARORSZAG Közmunka húszezer polgárnak • Budapest (MTI) Mintegy 20-22 ezer mun­kanélküli juthat ideiglenes munkalehetőséghez az idei közmunkáknak köszönhető­en, s e programok eredmé­nye, hogy az így foglalkoz­tatottak 10-15 százaléka a későbbiekben állandó mun­kahelyhez is jut - mondta el Baksai Zoltán, a Közmun­katanács Hivatalának he­lyettes vezetője az MTI munkatársának. A kormány idén 4 milli­árd forintot biztosított a közmunkaprogramok meg­szervezéséhez. Az érintettek érdeklődését jelzi, hogy a bejelentett igény mintegy 14 milliárd forint volt, ami többszörösen meghaladta a rendelkezésre álló forráso­kat. A legtöbb pályázat el­sősorban az ország keleti ré­széből érkezett; ezekben a térségekben vannak olyan települések, ahol a közmun­kák jelentik az egyetlen munkalehetőséget a már több éve munkanélküli csa­ládok számára. A közmunkákra vonatko­zó szabályozás bizonyos részletei október 15-étől változnak meg. Ettől az idő­ponttól kezdve a miniszté­riumok közvetlenül már nem nyújthatnak be pályá­zatokat, ám a pályázók köre kibővül a települési önkor­mányzatok társulásaival és a minisztériumi irányítású közfeladatokat ellátó önálló jogi személyiségű szerveze­tekkel. A főosztályvezető a közmunkák jelentős ered­ményének tartotta azt is, hogy olyan, már több éve a munkanélküliséggel küzdő állampolgárok, akik kikerül­nek a munkaügyi központok regisztrációjából e progra­mok által újra jogot szerez­hetnek a munkanélküli jára­dékhoz, a jövedelempótló kiegészítéshez, részt vehet­nek a központok képzési, il­letve átképzési programjai­ban is. Diszkó, 1001 darabban • Munkatársunktól Egy fiatalember nem mu­latta ki magát eléggé Üllés egyik zenés-táncos szórako­zóhelyén, ezért vasárnap hajnal felé a bordányi „Ezer­egy éjszaka" diszkóba is be akart térni, egy kis levezető táncikálásra. De elkésett: zá­róra után érkezett, s a disz­kóban már lehúzták a re­dőnyt. A kikapcsolódásra vágyó ifjú azonban nem is­mert lehetetlent: bemászott az ablakon, s ripityára törte a helyiséget: márkás italokat öntött szét, s rombolta a be­rendezést, ereje és tehetsége szerint. A szórakozás végez­tével tovább indult - de nem jutott messzire, mert a bor­dányi körzeti megbízott el­fogta a duhaj kedvű legényt. Városi tanévnyitó a Csongor téren O Ma Szegedre érkezik Pál pátriárka Szent Száva Göncz Árpádnak • Szentendre (MTI) Göncz Árpád szombaton este részt vett Szentendrén a Budai Szerb Ortodox Egy­házmegye meghívására Ma­gyarországon tartózkodó Pál (Pávle) szerb pátriárka tiszte­letére a szentendrei püspöki rezidencián rendezett fogadá­son. A szerb főpap a köztár­sasági elnöknek ez alkalom­ból nyújtotta át a Szent Száva­kitüntetést, a legmagasabb el­ismerést, amit a Szerb Orto­dox Egyház világi személy­nek adományozhat. Göncz Árpád köszönetében arról szólt: különösen nagy elis­merés számára, hogy a szerb egyház megalapítójáról elne­vezett kitüntetést kaphatta meg. Az ünepségen részt vett Paskai László bíboros, prí­más, esztergom-budapesti ér­sek. Őszentsége Pál pátriárka ma este 19 órakor vecsemyén vesz részt Szegeden, a Szent Miklós szerb templomban (Somogyi utca 3.) Pál pátriárka és Göncz Árpád - valamint a Szent Száva-kitüntetés. (MTI Telefotó) Diana hercegnő és Dodi al-Fajed, a barát, az utastárs... (MTI Telefotó) • Párizs (MTI) Párizsban, gépkocsibal­esetben elhunyt Diana her­cegnő. A baleset vasárnap hajnali egy óra előtt történt. A pletykalapok fotósai elől szökni igyekvő hatalmas fe­kete Mercedes 600-as a Pont de l'Alma híd alatt átvezető, kissé leszűkülő alagútban a 150 km/órás sebessége miatt nem tudta bevenni a kanyart. Hatalmas erővel nekiütkö­zött a szemben lévő sávokat elválasztó betonoszlopk egyikének, majd a jobb olda­li falnak. Az ütközés ereje oly nagy volt, hogy a meg­erősített Mercedes hűtője be­repült az utastérbe. A három áldozatot csak a tető szétvá­gása után tudták kiemelni a mentők. (Részletek a 2. oldalon.) • Ezren a világból - Szegedre Gyermekorvosok kongresszusa • Munkatársunktól Ma kezdődik Szegeden az Európai Kutató Gyer­mekorvosok Társaságának kongresszusa, mintegy ezer résztvevővel. A rendezvé­nyen - amelyen kétszázöt­ven előadás hangzik el - hu­szonnégy európai és öt Eu­rópán kívüli ország gyer­mekgyógyász szakorvosai vesznek részt. Az esemény ünnepélyes megnyitója ma, szeptember l-jén, 8 órakor kezdődik a SZOTE Oktatástechnikai Központjában (Szeged, Dóm tér 13.). Elfogódott, kíváncsi gyermekarcok: milyen lesz az iskola? (Fotó: Miskolczi Róbert) • Munkatársunktól „Szeged iskolarendszere erős!" - jelentette ki dr. Sza­lay István polgármester a Csongor Téri Általános Iskola és Gimnáziumban megtartott városi tanévnyitó ünnepségen. Az idén kevesebb első osztá­lyos ül majd az általános isko­lák padjaiba, de remélhető, hogy az ezredfordulóra ismét több gyereket számlálhatunk majd. A polgármester szerint Szeged oktatásügye túljutott a legnagyobb nehézségeken. A városi költségvetésben to­vábbra is az oktatás jelenti a legnagyobb „ágazati kiadást". Ezen felül, a központi költ­ségvetésből több tízmillió fo­rint jutott Szegednek: ebből szak- és tankönyvvásárlásra, valamint a tanárok tovább­képzésére lehet költeni. „Jövőre lesz ötszáz éve, hogy Szeged szabad királyi várossá lett: a jeles évforduló alkalmából helytörténeti ve­télkedőt rendeznek általános­és középiskolások részére" ­jelentette be a polgármester. (A tanévnyitóról lapunk 5. oldalán számolunk be részle­tesebben.) Meghalt Lady Di

Next

/
Oldalképek
Tartalom