Délmagyarország, 1995. március (85. évfolyam, 51-76. szám)

1995-03-01 / 51. szám

2 KÜLFÖLD DÉLMAGYARORSZÁG SZERDA, 1995. MÁRC. 1. TÖRTÉNELMI KRÓNIKA Máíríus 1. 293. A fokozódó határhá­borűk miatt a Római Biro­dalomban bevezetik a tet­rarchiát (négyes uralom). A két császár (augusti) mellett két alcsászár (caesari) áll, akiket egyidejűleg a császár utódjának tekintenek. 1131. II. István meghal. Váradon, valószínűleg az általa alapított váradelőhe­gyi monostorban temetik el. 1388.1. Károly király fia, Lajos tervezett házassága kapcsán elzálogosítja a szegedi és a becsei királyi várakat azok minden tarto­zékával a menyasszonyá­nak. 1420. V. Márton pápa Zsigmond király kérésére kiadott bullájában keresztes háborút hirdet a husziták ellen. 1472. IV. Sixtus pápa el­ismeri I. Mátyás cseh király­ságát. Felhatalmazza Marco Barbót, Magyarországra, Lengyelországba és a német birodalomba küldött köve­tét, hogy IV. Kázmér len­gyel királyt és fiát, Ulászlót kiközösítse, ha I. Mátyás magyar királlyal szemben továbbra is ellenségesen viselkednek és akadályoz­zák az eretnekek elleni harc­ban. 1552. A szeged-dorozs­mai csatában Hádim Ali budai pasa felmentő serege legyőzi a királyi sereg főve­zérének, Bernardo Áldana hadát, ezzel Szeged első fel­szaDaóitási kísérlete kudarc­cal végződik, „szegedi ve­szedelemmé" válik, amely­nek során a környező te­lepülések elnéptelenednek. 1792. Meghal II. Lipót császár-király Bécsben. Trónra lép I. Ferenc király. 1815. I. Napóleon el­hagyja Elba szigetét és part­ra száll Dél-Franciaor­szágban. 1875. A Deák-párt és a balközép hivatalosan egye­sül és felveszi a Szabadelvű Párt nevet. 1915. Hét busszal megin­dul Budapesten a rendszeres autóbuszközlekedés a Vá­rosliget és a Kiskörút kö­zött. 1920. A nemzetgyűlés Horthy Miklóst Magyaror­szág kormányzójává vá­lasztja meg, elsöprő több­séggel. - Szeged francia vá­rosparancsnoka, De Tour­nadre tábornok átadja a ve­zetést a magyar polgári és katonai szerveknek. 1935. Népszavazás után a Saar-vidéket ismét Német­országhoz csatolják, melyet 1920-ban a Népszövetség igazgatása alá helyeztek. 1941. A német csapatok bevonulnak Bulgáriába. Ezt követően Bulgária csatlako­zik a Háromhatalmi Egyez­ményhez. 1945. A Blaha Lujza téri sérült épület helyett a Nem­zeti Színház Kamaraszín­házában tartják meg az ost­rom utáni első színházi előadást Budapesten. EB ELSŐ BETON SZEGED, DOROZSMAI UT 5-7. BIZTOS ALAP, ÉPÍTHET RÁNK! • Betoneladás: 326-858. • Építőanyag-áruház: 326-735. • Betonacél-értékesítés: 326-903. D Betonelemek, tartozékok: 326-903. A negyedik elnökfeleség Alija Izetbegovics bosnyák elnök élt a muzulmán törvé­nyek adta lehetőséggel, és ne­gyedszer is megnősült. Első feleségének Törökor­szágba történt távozása után hamarosan másodszor, majd harmadszor is kimondta a bol­dogító igent. Három héttel ez­előtt úgy döntött, van még hely a „háremben", és újabb arát talált magának. Izetbegovics kétségtelenül megengedhet ma­gának több feleséget, hiszen el tudja tartani őket, de más kér­dés, eleget tud-e tenni házas­társi kötelezettségeinek. Ez azért is felvetődik, mert az el­nök több évet raboskodott, bör­tönben töltött éveinek ismerői szerint viszont nemcsak a nők iránt tanúsított vonzódást. Mocskos, ellenséges szerb propaganda - mondhatnánk a hír hallatán, ha a szenzáció­számba menő információ nem a horvát szövetséges egyik zágrábi lapjában, a Panoráma ctmü hetilapban látott volna napvilágot. így lehet megbízni a szövetségesekben. T. T. (Folytatás az 1. oldalról.) Andrej Kozirev orosz kül­ügyminiszter kedden a Belgrád elleni szankciók feloldását sür­gette, hangsúlyozva, hogy az ENSZ, illetve a nemzetközi összekötőcsoport adós még ez­zel. Kozirev Pavle Bulatovics jugoszláv védelmi miniszterrel folytatott moszkvai tárgyalásai után beszélt erről. Hangsú­lyozta: a szankciók feloldását mindenekelőtt az indokolja, hogy Szlobodan Mílosevics szerb elnök támogatásáról biz­tosította az összekötő csoport genfi béketervét. Kifejtette: Szláv katonai megállapodás egyetért Pavel Gracsov védel­mi miniszterrel, aki előző nap a Bulatoviccsal folytatott tár­gyalások után úgy vélekedett, hogy továbbra is fennáll a harci cselekmények kiújulá­sának veszélye a délszláv vál­ságövezetben. Kozirev hangsú­lyozta, hogy e veszély elhá­rításán kell munkálkodni. A két politikus egyaránt úgy vélekedett, hogy nincs más megoldás, mint a békés rende­zés a volt Jugoszláviában. Ko­zirev elmondta, hogy Moszkva megítélése szerint Belgrád a rendezés terén főszerepet ját­szik. A kedden aláírt katonai együttműködési program kap­csán Kozirev hangsúlyozta Moszkva érdekeltségét a prog­ramban. Közölte viszont, hogy a konkrét együttműködés bein­dításához fel kell oldani a szankciókat. Csecsen-Aid fölött Dudajev az úr Csecsen harcosok hétfő este lelőttek két orosz har­ci repülőgépet - jelenti az AFP az orosz rádióköz­lésekre hivatkozva. A köz­lemény szerint Groznijtól délre, Csecsen-Aul körze­tében Dudajev hívei két SZU-25 típusú gépet sem­misítettek meg. A pilóták sorsáról nem érkezett hír. MMMMMMMMMMMMMMMM •MNMMHMMMMHMMMM A dél-koreai Sabuk városában tárnabezárás mellett döntött a tulajdonos. A bányászok tiltakoztak, a rendőrség rendet te­remtett. Csak a 2003-as számú pajzs viselője tűnt tanácsta­lannak... (MTI - Telefotó) Jelcin koccint-e Hornnal? Horn Gyula miniszterelnök március 6-a és 9-e között hi­vatalos látogatást tesz Oroszor­szágban és Kazahsztánban ­közölte szokásos keddi tájé­koztatóján Szentiványi Gábor külügyi szóvivő. A magyar kormányfő megbeszélést foly­tat Borisz Jelcin orosz elnök­kel, akivel kicserélik a mindkét ország törvényhozása által ratifikált magyar-orosz alap­szerződést. Az oroszországi látogatáson elsősorban gazda­sági kérdések és a kétoldalú kapcsolatok kerülnek terítékre, míg Kazahsztánban a gazda­sági kapcsolatok elmélyítése mellett egy magyar-kazah konzuli egyezmény, illetve egy légügyi és közúti egyezmény aláírása is a tervek között szerepel. A sajtótájékoztatón Szent­iványi István külügyi állam­titkár beszámolt múlt heti wa­shingtoni és New York-i tárgyalásairól, amelyek során azt tapasztalta, hogy hazánk és az Amerikai Egyesült Államok kétoldalú kapcsolatai problé­mamentesek, és gazdasági té­ren igen jól fejlődnek. Az ál­lamtitkár mostani látogatását a magas szintű találkozók nyi­tányaként értékelte. Herzog Koszovó mellett Román Herzog német elnök kedden az albán parlamentben tartott beszédében síkra szállt Koszovó önrendelkezési jogá­nak helyreállításáért, egyúttal hangsúlyozta, hogy a többsé­gében albánok lakta szerbiai terület jogi helyzetének ren­dezése nélkül Jugoszlávia nem lehet ismét a nemzetközi közösség tagja. - Tudjuk, hogy az albán nép fele más országokban él, meg­értjük aggodalmukat a'koszo­vói albánok folyamatos elnyo­mása miatt - mondta a német államfő, aki kétnapos látoga­táson tartózkodik Albániában. - A koszovói kérdés megoldása része a Jugoszlávia-probléma­kör megoldásának, amely nél­kül Szerbia és Montenegro nem térhet vissza a nemzetközi közösségbe - tette hozzá Her­zog, kinek személyében elő­ször látogatott német elnök a kis balkáni köztársaságba, az 1992-ben rendezett első több­párti választások óta. Koszovó lakosságának 90 százaléka albán, számuk kétmillióra tehető. Szlobodan Milosevics elnök 1989-ben fosztotta meg autonóm státusától a területet. • Elsüllyedt egy angol folyami jacht a bősi erőmű csa­tornájában. Egy Nick Sanders nevű manchesteri világ­utazó és két társa épp abban az órá­ban lépte át Hain­burgnál a szlovák­osztrák folyami ha­tárt, amikor a csa­tornán keletezett két méter magas hullámverés miatt a hajózási felügye­lőség a csatorna tel­jes szakaszára szóló hajózási tilalmat rendelt el. Sanders jachtja anélkül lép­• Bősnél elsüllyedt a világutazó Az óceán pancsoló a zsilipkamrához képest te át a határt, hogy az osztrák vámszer­vekkel és a szlovák hajóforgalmi felü­gyelőséggel kap­csolatba lépett vol­na. A 18 méter hosszú, 8 tonna sú­lyú hajótest a vihar­zó tengeren sem kerülhetett volna rémfilmbe illőbb kalandba, mint amit a bősi erőmű bal­oldali zsilipkamrája előtt „elszenve­dett." A hajó per­ceken belül eltűnt a 10 méter mély víz­ben, de a három­tagú személyzet ­sokkos állapotban ­az elsüllyedt jacht­hoz tartozó motor­csónakkal szeren­csésen partot ért. •nhhhhhhhhhi • Dr. Bárányi Ferenc temesvári orvost választotta - többszöri szavazás után ­elnökévé a képviselőház tavaszi üléssza­kán a Romániai Magyar Demokrata Szö­vetség képviselőcsoportja. Bárányi az utolsó fordulóban 14, az aradi dr. Tokay György ügyvéd pedig (aki az őszi ülés­szakon töltötte be ezt a tisztséget) 13 szavazatot kapott. A hagyományok szerint a frakció elnökének személyéről minden ülésszak kezdetén újból szavazással döntenek az RMDSZ parlamenti csoport­jaiban. Tokay György az 1992. őszi képviselőválasztástól 1994. tavaszáig folyamatosan töltötte be a frakció elnöki tisztségét, az úgynevezett Neptun-ügy kapcsán kialakult belső vita nyomán azonban kilenc képviselő már 1993. őszén Surranópályán Bárányi a befutó vitatta e tisztségét. 1994. tavaszán Vida Gyula, aki nem tartozott a vitatkozó cso­portok valamelyikéhez, szavazattöbbséget kapott, és ő töltötte be a frakcióvezetői tisztséget. Tavaly ősszel Tokay György hí­vei ismét többséget szereztek, sőt a „ki­lencekhez" tartozó Kónya Hamar Sándor helyébe Borbély Lászlót delegálták a kép­viselőház titkárának tisztébe is. A frakcióelnökségről rendezett szava­zás a „kilencekhez" tartozó Zsigmond László távollétében kezdődött. Mint arról Borbély Imre képviselő tájékoztatta a sajtót, Tokay György és Kónya Hamar Sándor, a két jelölt között 13:13 arányú holtverseny alakult ki. Zsigmond László megérkezésekor Kónya visszalépett Bá­rányi Ferenc javára, aki nem tartozott a kilencekhez. Tokay György fenntartotta jelöltségét, így alakult ki a végeredmény. A frakció eddigi elnöke alelnöki funkciót nem vállalt. Alelnökké Kerekes Károly és Pécsi Ferenc képviselőket választották. A szenátusi frakcióban is lezajlott ked­den a tisztújítás, de itt nem történt válto­zás. Verestóy Attila maradt az elnök, Sza­bó Károly az alelnök és Buchwald Péter a titkár. QUAESTOR QUAESTOR III. KÖTVÉNY 32% kamat 1,5 éves futamidő Jegyezhető február 21-től a QUAESTOR irodáiban, továbbá az OTP, az Agrobank, a Mezőbank és a takarékszövetkezetek kijelölt fiókjaiban. További információk QUAESTOR Értékpapír Kft. 6722 Szeged, Deák F. u. 34. (62) 312-260, 312-660 NŐNAPI CSERKPESVIRAG­VÁSÁR TEXTILGYÁRI u. 3. (Müller Óvoda) H-P 7-19, szo. : 8-12-óráig. Nálunk a legolcsóbban oldhatja meg egyénileg és munkahelyileg is (mennyiségi árengedmény) virág­ajándékozását Ha még nem járt itt, féltétlenül nézze meg árukészletünket. Felsorolhatatlan féleségű virág, üzleti kellék, dekorációsanyag, kertészeti eszköz, kész kompozíció található. Megérkeztek a húsvéti díszítő­eszközök DEKORÁLÁST VÁLLALUNK! MEGNYÍLT SZEGED LEGNAGYOBB FESTÉKHÁZA Közel 2000;féle termékből vásárolhat pl. festék, létrák, gipszkartonok, zsindelyek, tömftószerek stb. Olcsó árak, jó minőség, keresse a Vörös Ördög Festékházat. Vásárhelyi P. u. 1/6 Tel.: 323-999 Nyitva H-P.: 7.30-17.00-ig, szombat 7.30-12-ig RÓKUSI TUZEP CSE EE Pl KCf PADLÓLAPOK 57 O Ft/m2~töl Állandó raktárkészlet: 5000 m2 IWMUHHIM RÓKUSI TUZEP 6724 Szeged, Szatymazi u. 2. Tel.: 62/476-876. Fax: 62/476-669

Next

/
Oldalképek
Tartalom