Délmagyarország, 1994. szeptember (84. évfolyam, 204-229. szám)

1994-09-14 / 215. szám

2 INFORMÁCIÓ DÉLMAGYARORSZÁG SZOMBAT, 1994. SZEPT. 14. Valószínűleg még mindenki emlékszik a nyári TV4-kam­pányra, valamint az ehhez kap­csolódó botrányokra. A műsor gazdái ugyanis kész helyzet elé állították az ország kábeltévé­seit: vagy adnak egy önálló csatornát a TV4-nek, melyen minden este az ó műsoruk me­het, vagy nem, s akkor a nézők búcsúzhatnak programjuktól. Több cég felháborodott ekkor, némelyikük egyenesen zsaro­lásnak nevezte az akciót, végül majd mindenki beadta a dere­kát. biztosította a külön csator­nát, s megindult a TV4 napi adása. Egy hete azonban az újsá­gokban megielcnt MTI-közle­ményből megtudták a ká­beltévék, hogy a TV4 ideigle­nesen szünetelteti műsorát. Az indoklás szerint lejárt a kazet­ta-terjesztési engedélyük, és szeretnének átállni a sugárzás­ra. A Magyar Kábeltelevíziós Hálózatok Szövetsége ezt a lépést a terjesztési szerződés megszegésének tekinti, ugyan­is a TV4 semmilyen előzetes értesítést nem küldött a ká­beltévéseknek. Csábi László, a Szegedi Kábeltelevízió Rt. ügyvezető igazgatója - egyéb­ként az MKHSZ elnökségi tagja - lapunknak elmondta, hogy valóban mindössze az újságokból, valamint az utolsó kazetta-küldeményhez csatolt levélből értesültek a TV4 ak­ciójáról... A szerződés egyébként 1996-ig szólt (volna!), s az most már csak külön csemege, hogy a TV4 az önálló csator­náért cserébe havi kél filmet adott volna szabad felhasz­nálásra, ráadásként pedig megígérték, még a hálózatfej­lesztésbe is beszállnak. Csábi László szerint azonban a szer­ződést itt is megszegték, hiszen egyetlen filmet sem kaptak, sőt, a hálózatépítés helyett egy „bejátszómagnóval lógnak". A jelen helyzetben így a TV4 eddigi csatornájára visz­szakerült az ATV és a Szfv TV. a felszabadult helyen pe­dig az RTL 2 műsora nézhető. Az TV4 ideiglenes szünetet ígért közleményében, azonban ezt illetően Csábi úr már közel sem ennyire optimista: „Nem­csak a TV4, hanem a hazai kábeltelevíziózás történetében is lezárult egy fejezet ezzel a lépéssel. Még egyszer nem hagyjuk így átverni magun­kat... " T. W. MIRŐL IRT A DM? Kugcnie Clark, az ame­rikai Maryland Kgyctepi tu­dományos kutatója érdekes megfigyelést tett a Vörös-ten­gerben. Olyan nyelvhalfaj­tára bukkant, amely a cápák támadása esetén a másod­pere törtrésze alatt váladékot enged ki magából. Ennek olyan kémiai összetevői van­nak, amelyek a félelmetes tengeri ragadozónál azonnali szájzárat idéznek elő, ily mó­don gátolva meg a zsák­mányszerzésben. 1 HÍR -1 KOMMENTÁR Szájzár a cápáknak! Ila sikerül a vegyületet mesterséges úton előállítani, hatásos védelmet nyújthat a cápák ellen. • Ha tehát tengeri fürdőzésre nyílik alkalmunk, nem kell többé idegesen fürkészni a vi­zet, mikor tűnik föl a villám­gyorsan közeledő, félelmetes, háromszög alakú hátúszó. Für­dőruhánkon a nyelvhal vála­déktuhusával, egyenesen kí­vánjuk majd a találkozást a „vérszomjas zabálógéppel" (amint egy ismeretterjesztő könyv minősítette az áramvo­nalas vízi ragadozót). Szemébe nevetünk a cápának - sokkal bátrabban, mint az Állkapcsok című film rendőrfőnöke a vég­kifejletben -, s a tubus meg­nyomásával összecsattintjuk a fűrészfogak kettős sorát. Utána akár egy kis cápalo­vaglás is következhet, ha már ilyen szépen összetalálkoztunk. Ny. P. MMRHHHRMMHMI " AMERIKA AMERIKA, Tegnapi utunkon a keleti part északi részével és Kana­da nagy városaival ismerked­tünk. Ma irány Florida! A Morfon's FLORIDA MAGIC útján az úticélunk USA legfel­kapottabb délkeleti üdülő- és szórakoztatókörzete. Gépünk Tompában landol. Másnap aztán irány a világhírű, szórakoztató látványosságok­kal igencsak felszerelt Orlan­dó, Florida kellős közepén Az Universal Stúdió, a Sea Word, a Walt Disney Word magyarázatot sem kíván. Itt mindenkinek csak egy felada­ta van: a szórakozás. (Es valljuk be, mi, felnőttek imá­dunk játszani...) Másnap (4 nap) Florida végtelen, szub­trópusi dzsungele egzotikus utazásra vár bennünket. Méghozzá üveg aljú csóna­kon. Igy Florida jellegzetes ragadozója, a piranja is gyö­nyörű és fotózható útiélmé­nyünk lesz. Az 5-7. na­pig Daytona Beach és élményei jönnek. Ame rika legnépszerűbb fürdőzőhelyén a vakí­tóan fehér homok, pálmafák, szállodasorok és luxusvillák, sport- és szórakoztatócent­rumok folynak egymásba. Ha már felüdültünk az óceán falmagasságú hullámaiban, akkor részt vehetünk Cape Canaveralon, a Kennedy Űrközpontban egy űruta­záson. A modern technika az illúziót valósággá varázsolja. Tehát irány Armstrong nyomában a Holdra. Követ­kező nap Florida-parti Kys­szigetlánc nyújt ízelítőt a Me­xikói-öböl óceáni vege­tációjából. A 9-10. napot már újra a szárazföldön tölt­jük: Florida nemzeti parkja egy életre szóló élmény. Az utolsó nap (11.) pedig a pi­henésé, a tengerparti szóra­kozásoké. Másnap este aztán már hazai lakásunkban ál­modhatjuk vissza eze­ket a páratlan él­ményeket. Részvételi díj: Ft-ban személyenként 4 ágyas szobában és autóval Bank lesz a Párizsi Áruházból A CIB Hungária Bank Rt. még az idén fiókot nyit Szege­den, a volt Párizsi Áruház he­lyén, mely ellátja mindazon feladatokat, amelyekre az 1979-ben alakult, területen kí­vüli jogokkal felruházott Kö­zépeurópai Nemzetközi Bank és saját tulajdonú leánybankja képes, beleértve valamennyi forint és devizaműveletet, hitelnyújtást és számlavezetést. A neves japán és európai, vala­mint a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában lévő pénzintézet szolgáltatásainak körét az elmúlt év végén üzleti terminál bevezetésével bővítette. Gerhardt Ferenc, a CIB Hungária Bank Rt. ügyvezető igazgatója és számítástechnikai munkatársai tegnap Szegeden a Forrás Szállóban lehetséges ügyfeleiknek be is mutatták e távlatokat szolgáló technikai lehetőséget. A meghívottak köre a nevesebb, nagyobb forint forgalmú vagy jelentős külkesekedelmi kapcsolatokkal rendelkező cégekre terjedt ki. Hasonló rendszerek már mű­ködnek néhány banknál, de ezek ügyfelei is összemérhe­tték, melyik tűnik versenyké­pesebbnek, számukra megfele­lőbbnek. A rendezvény háziasszonyá­tól, a leendő fiók vezetőjétől, Kiss Piroskától megtudtuk a győri, pécsi és nyíregyházi után a szegedi lesz a bank negyedik vidéki támaszpontja. Az ügyfelekhez kihelyezett terminálon keresztül fogadják a pénzügyi tranzakciókra vo­natkozó megbízásokat, illetve ugyanezen technika segítsé­gével szeretnék „percrekész" információkkal segíteni a pénzügyi menedzselést, az üzleti döntések előkészítését. T. Sz. I. DÉLM AGYARORSZAG 80 én Szegeden is soroznak Jelentettük már. hogy Bu­dapesten elrendelték a népföl­kelők ujabb behívását. A hon­védelmi miniszter erre vonat­kozó rendelete Szegedre is megérkezett és ennek alapján Bokor Pál helyettes polgármes­ter elrendelte, hogy azok a tózkodó férfiak, akik 1894., 1893. vagy 1892-ben születtek, azok a katonai ügyosztálynál je­lentkezzenek. A jelentkezőket aztán októberben sorozni fog­ják, aki beválik, mehet derék katonáinkkal a hazát védel­szegedi illetőségű és itt tar- mezni. (1914. szept. 14.) DELMAGYARORSZAG 40 éve A Szegedi Sertéstenyésztő és Hizlaló Vállalat dolgozóinak versenyfelhívása felszabadulásunk 10. évfordulójának megünneplésére Tíz éve, hogy Szeged város dolgozói örömmel üdvözölték a felszabadító Szovjet Hadsereget és új munka indult a háborús romokon. Az elért sikerek, ered­mények tiszteletére mi, a Sze­gedi Sertéstenyésztő és Hizlaló Vállalat dolgozói munkaver­senyt indítunk, hogy ezzel is méltóképpen üdvözöljük felsza­badulásunk tizedik évfordulóját. Az eddigi munkaversenyek tapasztalatai alapján páros­versenyre hívjuk a Szentesi Sertéstenyésztő és Hizlaló Vál lalat dolgozóit; várjuk a csong­rádmegyei termelőszövet­kezetek és állami gazdaságok dolgozóinak csatlakozását is. (1954. szept. 14.) DÉLMAGYARORSZÁG [4 éve Levél az államtitkárnak (...) Néhány hónapja - kilenc alapító taggal - mozgalom indult a JATE-n az egyetem megújításáért (...) A mozgalom résztvevői megvitatták a Múve­lódési Minisztériumnak a fel­sőoktatási intézmények szerve­zéséről és működéséről készített rendelettervezetét, és megbízták dr. Szentpéteri István tanszékve­zető egyetemi tanárt vélemé­nyük, javaslataik összegezé­sével. Állásfoglalásukat elküld­ték a művelődési és közoktatási államtitkárnak is. Az alábbiak­ban ebből közlünk részleteket, amelyek a mozgalom program­jának egyes elemeit is tartal­mazzák. (...) A rektori, főigazgatói pozí­cióhoz olyan kvalitások kelle­nek, amelyek többnyire minden igazi professzorban megvannak. Noha a professzor elsősorban szakmájának, néha annak is csak szúk szeletének igazán is­merője. abból kell kiindulni, hogy szakmai karrierje és élet­tapasztalata - az átlag felettieket - alkalmassá teszik-e e szerep­kör ellátására. Álláspontunk ezért az, hogy a felsőoktatási intézmény, de legalábbis az egyelem vezetőjének megbíza­tását egy, vagy két évre kell kor­látozni. (...) Vissza kell térni a rektori megbízatás rotációjához, vagyis a rektorokat a szervezeti sza­bályzatban alfabetikus rendben felsorolt karok sorrendjében váltanák. (...) Chikán Ágnes (1990. szept. 14.) PAPRIKA DISZKONT Szeged. Szövetkezeti út 1.. a Nagyállomás mögött. Nyitva: H: 9-15 öráig. K-P: 9-17 óráig. Szombat: 9-13 óráig. • Pizzaszószok 300 g dobozban 84 Ft-tól • Boszorkány ételízesítő 250 g 99 Ft • Savanyúsúgtartósítú 34 Ft • Díszdobozos paprika ételkonzervek, tészták, viszonteladóknak kedvezménnyel. • Várjuk Önöket olcsó árainkkal. AZ IFJÚSÁGI HAZBAN nta: 16.30 órától ingyenes jogi tanácsadást tart dr. Szokol Márta; ma és holnap: Adriai­cs Vörös-tengeri merülések rfmű fotókiállítás. (dM PROGRAMAJÁNLAT I fö 159 960 2 fö 114 390 4 fö 92 170 Indulási időpontok egész évben folyamatosan a KLM járataival, Budapestről. Folytatás a pénteki számban. MORTON'S LÉGI UTAZÁSI IRODA SZEGED, PETŐFI SGT. 7. MORTON'S Tel.: 62/310-088 flIIITIIIIIIIIITITI m SÜSS VIDÁMPARK Újszeged, Liget Felnőtt és ifjúsági játékok, nyitva: nonstop Gyermekjátékok, nyitva: 10-20 óráig FÜVÉSZKERT Lövölde út Látogatható minden nap 10-18 óráig MA PSZICHOLÓGIAI TANÁCS­ADÁS 15-17 óráig az Ifjúsági Irodában (Arany J. u. 7.). A JATE KLUBBAN 18 és 20.30 órakor videómozi: Róbert de Niro-sorozat - Angyalszív. AZ AURA természetgyó­gyász klubban (Teleki utca .3.) 18.30 órakor Sámánok és sá­mánpapnők címmel tart előadást Boros Imre klubvezető. HOLNAP KOZMO ARKANUM KLUB: Hogyan oldhatja meg prob­lémáit. Tanácsadás az életre ­Benárik Ádám asztrológus előadása 18 órakor lesz a Juhász Gyula Művelődési Központban. A JATE KLUBBAN 21-3 óráig Student est. Nosztalgiabuli újdonságokkal. Műsorvezető: Poór Zsolt. IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK A MÓRA FERENC MÚZE­UM KÉPTÁRÁBAN (Horváth Mihály u. 5.): Szegedi Fesztivál Tárlat - Táblaképfestészeti Triennálé A MÓRA FERENC MÚZE­UM 1. emeleti kiállítótermében: „Az év természetfotósa 1993." ­a szegedi díjnyertesek tártala A MÓRA FERENC MÚZE­UM II. emeleti kiállítótermében Bortnyik, a grafikus és könyv­művész című kiállítás A FEKETE-HÁZBAN: „...mondhatatlan örömmel szem­lélem Szeged népében a lel­kesedést... - emlékkiállítás Kossuth Lajos halálának 100. évfordulójára; Mérnökök, mér­nökök című kiállítás A KASS GALÉRIÁBAN (Vár utca): Kass János grafikái; 100 éves a Feszty-körkép ­bélyegterveket bemutató kiállítás AZ IMPALA HÁZBAN (Zárda u. 9.): N. Szilamér va­rázs- és repülőszőnyegemek kiállítása A HUNGALÉRIÁBAN (De­ák F. u. 29.); Vinkler-hagyaték és Sinkó János (Szeged), Erdélyi Tibor (Vásárhely) kamaratárlata A SZEGEDI VADASPARK­BAN, a Zooiskolában: Élet az őserdőben és az Andok vidékén - a dél-amerikai élővilág­bemutatóhoz kapcsolódóan az ott éló indiánok életének bemutatója A GARDEN ÉTTEREM­BEN; Vanko Basa Lenke, ko­lozsvári fetsőművész kiállítása A KÁLVÁRIA GALÉRIÁ­BAN (dr. Boross J. u. 27.): Sze­gedi képzőművészek alkotásai láthatók. A SOMOGYI-KÖNYVTÁR földszintjén: Művészi könyv­kötések című kiállítás látható A FORRÁS SZÁLLÓBAN: Hajas Ferenc festőművész kiállítása a Poszt-Art Galéria Stúdió rendezésében A POSZT-ART GALÉRIA STÚDIÓBAN: Atlasz Gábor és Szabó András festőművész kiállítása A MEGYEHÁZÁN: „Élő művészet" címmel kortárs képzőművészeti kiállítás' > 1 A SZÁZSZORSZÉP GYER­MEKHÁZBAN (Kálvin tér 6.): Vasútmodell kiállítás és verseny - hétvégeken modellbörze; Á nap napja című UN1CEF­pályázat gyermekrajz-kiállítása A RÓKUSI FIÓKKÖNYV­TÁRBAN (Vértó u. 5.) az 1994­es Víz világnapjára készült pályázati rajzok láthatók. A MARIKA PANZIÓBAN (Nyíl u. 45.) Kenéz István fest­ményei A SZEGEDI RENDŐRKA­PITÁNYSÁG (Párizsi krt. 16-22.) előcsarnokában: Mónus Sándor és Mónus Irén festmé­nyei AZ AI.KOTOHAZ (Arbóc u. 1-3.) foglalkozásai: ma 15-18 óráig fazekas szakkör felnőtteknek, hímzés; holnap 15-17 óráig csipkeverés gyerekeknek, 15-18-ig fazekas szakkör felnőtteknek és fafaragó szakkör, 16-20 óráig kosárfonás. - Homlokzati nemesvakolatok, festékek - vékony- és lábazati vakolatok, - csemperagasztók. Gyári áron! Építőanyag-kereskedés Kálvária sgt. 52. '161:322-361 HIDBETON BT. Beton, házhoz szállítással Járdalap, gyephézagos lárdalap. Sóderszáll'tás, alapásás és földmunkák Szeged. Napos ut 10. Tel.: 62/325-335

Next

/
Oldalképek
Tartalom