Délmagyarország, 1994. szeptember (84. évfolyam, 204-229. szám)

1994-09-14 / 215. szám

SZERDA, 1994. SZEPT. 14. A VÁROS 5 Action gratuite M ég a közlekedési szabályzatban is utánanéztem, de semmi változás. A gépkocsinak csakúgy lassítania kell a gyalogátkelőhely előtt, és éppúgy meg kell állnia, ha gyalogos lép az úttestre, mint azelőtt. Nos, hát próbálják ki egyszer egy olyan átkelőnél, amelyet két jelzőlámpás ke­reszteződés fog közre. Hosszú percekig lehet ott álldogálni, vagy le-fel lépkedni a zebrára és vissza, míg vagy le nem megy a jelzőlámpa autóhulláma, vagy autóvezető-tanonc nem tartja fel a forgalmat. Hónapok óta figyelek egy ilyen átkelőhelyet (József Attila sugárút és Kecskeméti utca ke­reszteződése) és - nem túlzás - egyetlen, nagy sebességgel érkező autó sem akadt, amelyik lassított volna az átkelő­helynél ácsorgó gyalogos láttán. Aztán: nem tudom, felfigyeltek-e már arra, hogy az au­tóban ülve megváltozik az ember természete. Bár, lévén a fegyelmezetlenség nem az autó hibája, a gyalogos átmász­kálás is megszaporodott, s ezt meg az autóból könnyebb észlelni. Ilyenkor a derék (és egyszeri) sofőr - igaza van vagy sem - kikiabál, esetleg káromkodik egyet, ami után a pórul járt és megdöbbent gyalogos még megereszthet egy sori, de nem sokat ér vele; vetélytársa messze jár. Az autó­ban tehát biztonságban van az ember. E biztonságnak elokvens lovagja az a személy, aki minden érthető ok nél­kül gyalázkodó megjegyzést vet az útszélen álldogáló gya­logosra. Nemrég szemtanúja voltam egy esetnek, Henri Bergson is megirigyelhette volna; a gépkocsivezető szavait nem idézem, de elhihetik, minden tudományát beleadta. A járdaszélen három ember állt, csak néztek egymásra, vajon kinek szól a dolog. Hősünket ők sem ismerték fel. Arra kellett következtetnem, hogy ez egy sajátos magatar­tási kategória, amit action gratuite-nek hívnak. Cselekvés, csak úgy. André Gide már rég felfedezie, de az utakon ed­dig viszonylag ritkán fordult elő. Elvégre is a közle­kedésben a megmagyarázható dolgok vannak túlsúlyban. Apropó: action gratuite. Ezután már-már hittem, igaza van Gide-nek, hogy a jótett is lehet indokolatlan, pkár a gonosz• Mindez ugyanis akkor jutott eszembe, amikor a hála utólagos szavait latolgattam egy fehér színű autó vezetőjének, aki tegnapelőtt este szabályszerűen megállt a gyalogátkelőnél és türelmesen átengedett két, ugyancsak szabályszerűen közlekedő gyalogost. Panek Sándor • Aligha sejtették a Nagyárvíz utáni városépítők, hogy amit oly praktikusnak vélnek - már­mint Szeged Párizsról „koppin­tott" sugaras-gyűrűs szerkeze­tét - , azt egyszer túlhaladja az idő, mely a járműforgalom nagyságában mutatkozik meg. Nem tudhatták előre, hogy még a kiszélesített Nagykörút sem lesz képes - zöldhulláma ellenére - zavartalanul áten­gedni a 43-as, a 47-es, az E5­ös és az 55-ös út forgalmát a város kiterjedtebbé vált belső részének szegélyvonalában. S hogy majd valamikor a 70-as években, az egy évszázaddal későbbiekben komolyan föl­merül egy újabb, harmadik körút iránti igény. Aminek kö­vetkeztében előbb a Budapest­ről nevesített épülhet meg, utá­na a két átszelt, új városrészről Makkosházinak és Rókusinak elkeresztelt. Végül e harmadik körútnak a folytatása is megkí­vántatik - már ha útban nem volnának a Sancer-tavak, s egynémely épületek, melyek ugye jelentősen megnövelnék a Kálvária és a Petőfi Sándor su­gárút közti körívdarab építési költségeit... Idővel aztán az akadályok leküzdettek. így egy szép na­pon arra eszmél a messziről jött vándor, hogy most máshol kell lekanyarodnia, ha Röszke felől jövet Baja, Budapest, vagy Vásárhely az úticélja. S még a sok meglepetéshez hoz­zászokott szegedi polgár is megtorpan egy pillanatra, mi­kor működni látja a Kálvária sugárút és a Kenyérgyári út sarkán a lámpákat. De aztán persze gázt ad, s ahol a múlt héten még csak friss aszfalton hajtott, ott e hét elejétől már a felfestett sávok valamelyikébe sorol be. Nocsak, ez kész van! - mondja magában. „No, csak azt ne írja. hogy kész van!" ­inti pontosságra az újságírót az ugyanannak a kereszteződés­Tegnapelőtt a kereszteződésben a sárga villogott, tegnap már égett a piros... (Fotó: Nagy László) nek egy félreesőbb szegletében ácsorgók egyike. Láthatóan a hivatalos helyről ott tartózko­dók közül valaki, s még hoz­záteszi: „nevezzük inkább rész­leges forgalombahelyezésnek." Hát legyen, nevezzük an­nak, de azért már túlzás nélkül állíthatjuk: a „részleges" majdnem teljes. Hiszen ami a járhatóság lényeges elemeit illeti, valóban működőképes a harmadik körútnak ez az újabb, másfél kilométeres szakasza. Burkolat, jelek, táblák, lámpák rendbe/}, az a kevéske járda­korrekció, tereprendezés, ami még hátra van. már nem aka­dálya annak, hogy utunkat ar­rafelé véve, gyorsabban halad­hassunk Móravároson át a vá­ros déli végei felé. No, persze még a „sminkelés" hiányzik -' egy kis parkosításra, s - éppen időszerűen - faültetésre bi­Szegedi rejtvényfejtők sikere Évtizedes hagyomány már a hazai rejtvényfejtő versenye­ken, hogy a legjobbak szep­tember második szombat-va­sárnapján a Dél-Alfoldön talál­koznak. Szombaton az orosházi Petőfi Sándor Ifjúsági Ház és Művelődési Otthon volt a hely­szín, ahol az Aranykalász Ku­pa elnyeréséért folyt a küzde­lem. A mesterek versenyében Drelicska Attila (Pécsi Vas­utas) bizonyult a legjobbnak, a szegedi nagymester Házy László a 14. (pontszerző) he­lyen végzett. A haladók kate­góriájában szegedi siker szü­letett, 29 induló közül Erdész István, a Szegedi Olajipari Dolgozók klubja versenyzője 5 hibás megoldással (ez a felad­ványok nehézségét jelzi) győ­zött, de nagyon jó eredmény Juhász Tibor 1 hibás megoldá­sa is, amivel az ötödik helyet szerezte meg. Másnap, vasárnap a Szegedi Olajipari Dolgozók Klubjában az Egő Arany Kupa elnyeré­séért folytatódott a küzdelem. Ezen a napon a mesterfokúak kaptak „kegyetlen" feladvá­nyokat. A kupát a mesterek kö­zül Mosonyi Géza (Pécsi Vas­utas, 89 hiba) szerezte meg, a szegedi ODK versenyzője is­mét pontszerző, 17. lett. A haladók versenyében tovább folytatódott a szegedi pontszerzés a 35 induló között. Igaz, a kupa Százhalombat­tára került Szilágyiné Tóth Éva (Matrica RK) révén, aki 1 hi­bás megoldással, rövidebb fej­tési idővel nyert a szegedi Er­dész István előtt. Ebben a kategóriában még két „olajos" rejtvényfejtő indult, Juhász Tibor 2 hibás megoldással a harmadik, míg Lentulay Pál 3 hibás megoldással a 9. helyet szerezte meg. Az ODK versenyzőinek egyéni jó formája garanciának látszik a két hét múlva Békés­csabán rendezésre kerülő or­szágos csapatversenyen való sikeres szereplésre. L. P. • Ötezer a megtalálónak! Szeptember 9-én, a Kristály patika környékén elveszett Győri Béláné (Egyházasko­zár, Ifjúság út 2.) fekete-sár­ga utazótáskája. A becsüle­tes megtaláló 5 ezer forint jutalomban részesül. • Sipos László hétfő dél­után 4 óra körül, az „Öreg Körösi" halászcsárdánál ve­szítette el összes személyi okmányát, s a 324-643-as telefonszámon várja a meg­találó jelentkezését. • Ragaszkodó kiskutya. Vasárnap a sziksósi Széles utcában egy ápolt, rövid, si­ma szőrű, tacsihoz hasonló kiskutya szaladt hívónk autója után, így aztán nem volt szíve otthagyni az elve­szett állatot. Az igazi gazdi a 493-346-os telefonszá­mon érdeklődhet a mellka­sán keresztirányú fekete csí­kot viselő eb után. • Mélyre süllyedve. A Lu­gas utca aknatetői, valamint csatornanyílásai annyira megsüllyedtek, hogy az autók csak nagyokat csat­tanva tudnak arrafelé átha­ladni. Ettől nem tud pihenni hívónk (nevét, telefonszá­mát bizalmasan árulta el), aki már régóta hiába vár az útjavítókra. CSÖRÖG A VINIESTEL Közérdekű problémáikat észrevételei­ket ezen a héten ügyeletes munkatársunk­kal, Nyilas Péterrel oszthatják meg. Rádiótelefonunk száma: 06-60-327-784. Munkanapokon 8 és 10, vasárnap pedig 14 és 15 óra között hívható. Fölhívjuk ol­vasóink figyelmét arra, hogy Szegedről is valamennyi számot tárcsárzni kell. Ha öt­letük van Fekete pont rovatunk számára, kérjük, ugyanitt tudassák velünk. • Elvitték a padot. K. I.-nc (319-585), beteg féijéhez ha­sonlóan fájós lábú, s igen ne­hezen jár. Ezért is nehezmé­nyezi, hogy a Nagyállomás előtti villamosmegálló közelé­ből eltűntek a padok (hívónk szerint átvándoroltak a taxiál­lomásra). Kéri, hogy ha lehet, tegyenek a megállóhoz űj pa­dokat... • Troli és bicikli. Haraszti Katalin (328-604) azt beszélte el, hogy hétfőn délután 6 óra­kor, a Csongrádi sugárút-Ró­zsa utca kereszteződésében kerékpározott, amikor hirtelen elébe vágott egy trolibusz (700-as jelzésű Skoda), s ha ő nem fékez, komolyabb baj is történhetett volna. Egy meg­állóval később ugyanez a troli centiméterekkel húzott el mel­lette, s a vezetőnő még csúnya megjegyzést is tett, pedig hí­vónk nem vétett a KRESZ ellen. Megriadt kutyus. Vasárnap este a Felső Tisza-parton sza­ladt világgá egy kéthónapos, fekete kiskutya, mert egy autó ráijesztett. Hívónk a 431^130­as telefonszámon várja a tisztelt megtaláló jelentkezését. Rövid a zöld. Szabó Katalin (329-701) megerősítette egyik múlt heti telefonálónk vélemé­nyét: a gyalogosok számára igencsak rövid ideig ég a zöld lámpa (például a Párizsi körút­Madách utca találkozásánál), ráadásul azonnal megindul a kis ívben kanyarodó forgalom is. így nem lehet kis­iskolásokat nyugodt szívvel útnak ereszteni. De már az elindulás se könnyű, mert a Felső Tisza-parton, reggel negyed 8 körül, rendszerint nem lehet fölférni a trolira. Sűríteni kéne a járatokat! • Lógás. „A Juhász Gyula 2. sz. Gyakorló Általános Iskola épületének Apáca ut­cai oldalán a lecsúszás hatá­rán egyensúlyoznak a lógó tetőcserepek" - mondta K. I. Nem kellene megvárni, amíg baj történik... • Zacskó a kuka mellett. K. J. (319-793) furcsállja, hogy a szemetesek otthagy­ják a kuka mellé állított hul­ladékgyűjtő zsákocskát. A vgv-nél érdeklődtünk zacs­kó-ügyben, s megtudtuk, hogy a szemétszállítók va­lóban csak az edényeket kö­telesek kiüríteni, a rendelet­ben is ez áll. Ha a lakók ki­nőtték a kukát, s már szűk­nek bizonyul az edény, újabbat kell vásárolni. Hí­vónk másik bosszúsága: tíz napon belül ötödször ment össze forraláskor a tej, pe­dig már a környék (Felső­város-Tarján) több boltjá­ban is próbálkozott a vásár­lással. zonnyal futja még a keretből! Legalábbis ez remélhető egy ilyen nagyméretű vállalkozás­tói, ugye? Bár ahogy elnézi az ember a fölszabadult fölvonu­lási területeket ott, a Kálvária sarkán, még az is eszébe jut, vajh nem lehetne-e a parko­sítást megtoldani a „parkolósí­tással". Nem tartják lehetetlen­nek ezt - a közeli kórház tekintélyes forgalmára tekin­tettel elsősorban - beszélgető­partnerei sem... Megoldottak már ennél na­gyobb problémákat is, hogy mindjárt csak az új útnak a Sanceren keresztüli átvezetését említsük! Találtak olyan ré­szét, mely értéktelenebb lévén, biológiai károsodás nélkül megúszta az építkezést. Persze olyan megoldás is kellett eh­hez, mely a két, elválasztott tó­terület között a kapcsolatot, a víz átjárását biztosítja. És sike­rült. Majd meglátják, ha a szé­les, s mind a gyalogosoknak, mind a bicikliseknek rendelte­tett járdán haladnak, hogy a gyakorlatban is birtokba ve­gyék a város külső gyűrűjének ezt az új szakaszát! S bizony­nyal érdemes lesz ezt tenniük olvasóinknak - akár még a hi­vatalos átadási aktus előtt is - , hiszen a vadaspark. a repülő­tér, az evezőspálya is könnyeb­ben megközelíthető immár. Hát még ha a Kossuth Lajos és a Kálvária sugárút között is elkészül a kerékpárút! A ter­vezők, akik a programtervet készítik ennek a régi körút­szakasznak az átépítésére, erről egyelőre jövő időben beszél­nek. De azt is mondhatnánk: jövőre. Ugyanis 1995-ben folyta­tódnak a munkálatok az elkép­zelések szerint. Remélhetőleg nem több fennakadással, mint amennyivel az űj csomópont kialakítása és a Szél utcáig tar­tó építkezés járt most, öt hónap alatt. Mert ugye azt a kivite­lező Hódút Kft. csapata di­cséretére el kell mondanunk: a forgalom számottevő zavarása nélkül szervezték meg a mun­kálatokat. A kijelölt terelőutak használhatóak voltak, alvál­lalkozóikkal is sikerült az össz­hangot megteremteniük. Alig­ha véletlenül válaszolta az építkezés művezetője, Szécsi Balázs „mire a legbüszkébb?" kezdetű kérdésünkre épp azt, hogy a seregnyi ütemezésbeli, szervezésbeli trükkre... P. K. GSM 900 [ PIK - PA IC KFT. M0BJITEIEF0|] Nokia, Motorola, Ericsson, Siemens tartozékok, antennák Szeged, Roosevelt tér 5. Telefon: 06-30431-402. KÖZÉLETI NAPLÓ MA INGYENES JOGSEGÉLY­SZOLGÁLAT a Független Kisgazdapárt Szeged, Teleki utca 3. szám alatt (minden szerdán), délelőtt 9-12 óráig van. Dr. Ravasz László pártfő­ügyész-jogtanácsos. MÉSZÁROS ATTILA, a 26-os választókerület (Tápé) önkormányzati képviselője fo­gadóórát tart 12.30 órától 16.30-ig a tápéi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. DR. VÁNYAI ÉVA alpol­gármester, a 18-as választóke­rület képviselője fogadóórát tart 15-től 16.30 óráig a pol­gármesteri hivatal ügyfélszol­gálatán (Széchenyi tér 11.). CSAPÓ BALÁZS, a 24-es választókerület képviselője 17 órai kezdettel lakossági fóru­mot tart a Rókusi Általános Iskolában (Csáky utca), mely­nek fő témája: 1. Játszótér ki­alakítása a Kossuth L. sgt. 113-117. számú lakóépületek közötti területen; 2. Az Ipoly sor környékének forgalomren­dezése. DR. BÁLINT JÁNOS, a Szocialista Párt jogtanácsosa 15-16 óra között ingyenes jogi tanácsadást tart Szegeden, a Szilágyi u. 2. II. em. 204-es szobában. A MUNKÁSPÁRT Belvá­ros I. szervezete 17 órakor tag­gyűlést tart a Bocskai utca 3/B alatt. FRITZ PÉTER országgyűlési képviselő 18 órakor, a Bécsi körút 7. szám alatt lakossági fórumon tájékoztatást ad az Országgyűlés munkájáról. HOLNAP BOTKA LÁSZLÓ ország­gyűlési képviselő fogadóórára várja a tisztelt polgárokat 15.30 órától Tápén, a polgár­mesteri hivatalban. Házigazda Mészáros Attila önkormány­zati képviselő. A MUNKÁSPÁRT Szeged városi koordinációs bizottsága ülést tart 16 órakor, a Csap utca 62. szám alatti pártház­ban. DR. KOVÁCS BEÁTA, a 6-os számú választókerület képviselője 17 órai kezdettel lakossági fórumot tart az Odessza II. Számú Általános Iskolában (Herke u. 2.), mely­nek fő témája Odessza lakó­telep park-rekonstrukciós ter­vei. GYIMESI KÁLMÁN, a 10­es választókerület képviselője 17 órától lakossági fórumot tart a Tömörkény 1. Gimnázi­umban (Tömörkény u. 1.). A fórum témája: Önkormányzati lakások eladása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom