Délmagyarország, 1993. december (83. évfolyam, 280-305. szám)

1993-12-29 / 303. szám

4 KRÓNIKA DÉLMAGYARORSZÁG SZERDA, 1993. DEC. 29. MIRŐL ÉRT A DM? Amerikai Ház(asság) Nemrégiben magam is meg­bizonyosodhattam: magas szinten kivitelezett, ötletes pá­lyamunkákat állítottak ki a díj­kiosztó ünnepségen. Kocsis Miklós, az Amerikai Ház Kft. ügyvezető igazgatója sem tit­kolja, őket is meglepte a nagy­számú érdeklődő és a munkák minősége, hiszen másfél hónap telt csak el a pályázat kiírása és azok értékelése között. - Úgy vélem, idén október­ben egy hosszú távon gyümöl­csöző kapcsolat alapköveit rak­tuk le. A Vedres István Szak­középiskola egy tőkeképes amerikai cég támogatását élve­zi, míg a kft. nyomon követheti a tehetséges fiatalok szakmai fejlődését. Lapunk többször írt már az Amerikai Ház Ingatlan­forgalmazó és Befektető Kft. tevékenységéről. A mostani frás apropóját az a pályázat adja, amelyet az idén októ­berben írt ki először a cég a Vedres István Szakközépis­kola diákjai számára. Témája a városi gőzfürdő haszno­sítása volt. A napokban lezajlott eredményhirdetés után a kft. ügyvezető igazgatója vendégül látta a győzteseket. Lovász Károly, aki a verse­nyen második helyezést ért el, úgy vélekedik, hogy amit meg­tanultak elméletben az iskola falain belül, jó alapul szolgált a pályamunkák elkészítésekor. - Ketten dolgoztunk, ha va­lamelyikünknek támadt egy jó ötlete, belevettük a tervbe. Vé­gül annyi elképzelés összejött. hogy azért vakarhattuk a fejün­ket, hogyan fogjuk mindezeket megrajzolni. Az osztálytársa­ink is adtak néhány ,jó taná­csot", például egy kör alakú te­kepálya az udvaron... Végül is komolyan kellett vennünk a munkát, mert a pénzdíjas pá­lyázat nagy vonzerőt jelentett. Másfél hét alatt készültünk el. Sárai Robi egyedül dolgozott, ő három nap alatt készítette el - különben - első díjas alkotá­sát. Diplomás építészek hitetlen­kedve olvashatják ezeket a megdöbbentő mukabírásról ta­núbizonyságot tévő adatokat. Javaslom, január 3-tól ugorja­nak be a Vedresbe. Egy héten keresztül megcsodálhatják, mi­re képes a szárnyaló képzelet, s ha netalán eszükbe jut tizen­éves önmaguk le nem rajzolt, meg nem valósított mesevára, szorítsák meg gondolatban Kocsis Miklós kezét. Hiszen a tehetségeket támogató mecéná­sokra szükség van, gondoljunk csak a firenzei Mediciekre és Michelangelóra. Talán ezek a fiatalok lesz­nek, akik megszabadítanak bennünket az egyre öregedőbb panelházainktól, hogy helyük­be fölépítsék álmaink embe­ribb lakóházait. Balogh Katalin • Az egyensúly évének tűnik 1993 Stabilizálódik az Ikarus Bár az év hátralévő napjai­ban folyó szállítások és pénz­mozgások akár több száz mil­lió forinttal is módosíthatják az éves nyereséget az Ikarusban az idei esztendő már az egyen­súly évének tűnik - mondta az MTI tudósítójának érdeklődé­sére hétfőn Semsey András, az Ikarus vezérigazgatója. Sike­rült a vállalat nagyságát a jelen piaci igényekhez igazítani: ez mintegy 3000 autóbusz gyártá­sát és csaknem felére csökkent létszámú szervezetet jelent. A válságkezelő program ke­retében végrehajtott karcsúsí­tás nem volt egyszerű, hiszen az. Ikarus termelése a múltban évi 12-14 ezer autóbuszra méretezték. A létszámleépítés is a tervezettnél lassabban va­lósult meg, mivel az rt. minden elbocsátandó dolgozónak vég­kielégítést akart fizetni, de en­nek fedezete nem állt minden­kor rendelkezésre. A létszám­változást eredményezte az is, hogy a dolgozók egy része az anyavállalattól elszakadó és kft. formában önállóan tovább működő nyolc termelőtevé­kenységet folytató társaságban helyezkedett el. • Zajlik a vakációs éjszakai élet Szegeden. Mai történetünk erről szól. A rendőrségnek egy ismeretlen telefonáló jelezte, hogy a Móra parkban leütöttek egy fiatalembert, s az ismeret­len tettesek elvették a dzseki­jét. Az azonnal a helyszínre küldött járőr forró nyomon in­dulhatott. A személylefrások tudatában körbejárták a Belvá­ros vendéglőit, s a Kék Lagúna étteremben „ismerősnek" tűnő dzsekit láttak két fiatalember­nél. A leütött, tehát sértett Sz. R. 18 éves, Budapesti körúton lakó, foglalkozásnélküli fiatal­ember dzsekije D. A. 17 éves, Liliom utcai és J. P. 16 éves, Selyem utcai laguna-vendég Vakáció, -áció, -ció, -ó »» Tanulók ff kezén volt. Következett a ma­gyarázkodás. Elmondásuk sze­rint a rablást M. A. 16 éves ta­nuló, Alföldi utcai lakos kö­vette el, egy ismeretlen társá­val. A dzsekit nekik csak át­adta... A rendőrök megtalálták a fiatalkorú M. A.-t, aki elis­merte tettét. Őrizetbe vétel mellett büntetőeljárást kezde­ményeztek a tanuló ellen. P. S. AZ IFJÚSÁGI HAZBAN ma: Vakáció akció: 10 órakor: Őslények országa - rajzfilmvetítés; holnap: 10 órakor a Vuk című rajzfilmet vetí­tik; Lackó Valéria grafikus „Hol volt, hol nem volt..." c. kiállítása DM PROGRAMAJÁNLAT HOLNAP A MÁGNÁS MISKA című magyar operettfilmet vetítik 15 órától a JGYMK nyugdíjas klubjában (Kossuth L. sgt. 53.). A JAZZ KOCSMÁBAN 19 órától a Kurina Trió játszik. A LEGKEDVEZŐBB FELTÉIELFK MELLETT SZEGED lelt ki u. 5. a JOKER MARKÉT mdktt 08U Tel.: - 02» ÜTVEFÚRÓ SAROKCSISZOIŐ GYALUGÉP MŰKÖCSISZOLÓ DEKOPlRFÜRÉSZ LÁNCFŰRÉSZ VÉSŐGÉP REZCÖCSISZOtÓ CSISZOLÓKORONCOK BONTÓKAI APÁCS FÚRÓSZÁRAK 01. it * VÁGÓTÁRCSÁK KÖLCSÖNZÉS, ÉRTÉKESÍTÉS IFA, /UK, SKOOA UAZ, BARKAS, ARO ub. AiLaTHl'WI k bEUERftu, ÍBTtkftW« NyltvAi H. - P. oe - I 6 -k) Szo. 08 - 11 -iq. A JATE-KLUBBAN 21-től 03 óráig nosztalgiabuli. Házi­gazda: Poór Zsolt. IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK MÓRA FERENC MÚZEUM Molnár-C. Pál kiállítása MÓRA FERENC MÚZE­UM KÉPTÁRÁBAN (Horváth M.u. 5.) Gyermekélet Makón és környékén - néprajzi kiállítás R. Pap Piroska festményei M. A. Bazovszky-életmű-ki­állítás A FEKETE-HÁZBAN Szent-Györgyi Albert című kiállítás; Szeged. 1956 A KASS GALERIABAN Kép-könyv-gobelin - a Kass család tárlata AZ IMPALA HÁZBAN (Zárda u. 9.) Karátson Gábor festőmű­vész, író kiállítása A SZŐREGI MŰVELŐ­DÉSI HÁZBAN Fényképezőgéppel a termé­szetben - dr. Molnár Gyula természetfotói A BÁLINT SÁNDOR MŰ­VELŐDÉSI HÁZBAN Lehel István festőművész (1917-1973) emlékkiállítása A DECORAMA GALÉ­RIÁBAN Orgovány Erika kiállítása A SZÁZSZORSZÉP GYER­MEKHÁZBAN Kurucz Balázs és Szabó Miklós fotói láthatók. A KÁLVÁRIA GALÉRIÁ­BAN (Boross J. u.) A Szög-Art művészcsoport évzáró kiállítása. A SOMOGYI-KÖNYV­TÁRBAN 75 éve született Szolzsenyi­cin, Alekszander - kiállítás a könyvtár dokumentumaiból. AZ ALKOTÓHÁZ (Ár­boc u. 1-3.) foglalkozása: ma: 14-18 óráig hímzés. 00 Otthoni szórakoztatóelektronikai PMOINHEET* keszulekek és autó hifi THm Aré nf F^NMONL SZÉLES VÁLASZTÉKBAN, The Art of Entertamment KEDVEZŐ ÁRAKON! ^SM^GRO BUSINESS MAGYARORSZÁG 6723 SZEGED, MIKSZÁTH K. U. 16. Tel./fax: 62/321-079. Nyitva: h-p.: 9.30-17.30, szo.: 9-12 óráig. Rosso Bevásárláskor éjjel-nappal számíthat ránk! Állandóan friss húskészítményekkel, tejtermékekkkel és pékáruval várjuk önöket! Ne rohanjon! Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk vásárlóinknak! Ünnepi nyitva tartás: dec. 24-25-26-án, 5-17 óráig Szetted, IVIars tér 17. MINDEN KEDVES PARTNERÜNKNEK EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! EI-SŐ BETON SZEGED, DOROZSMAI UT 5-7. AMIRA keleti ruhák és cipők áruháza kis- és nagyker SZEGED. MÉREYU. 7. Ny.: H-P 9-18. Sz 9-13 Tel.: 62/311-021 Greta & Jelena Megnyílt a Keleti ruhák és cipők áruháza kis- és nagy.-ker Szeged, Petőfi S. sgt. 25. Bejárat a Gyertyá­mos u. felől Ny: H-P 9-18 SZ: 9-13. Tel.: 62/311-021 /'''(D?) DftMAGYARORSZAG 75 éve Ellenforradalmi nyomtatvényokat terjesztenek Szegeden (Saját tudósítónktól.) Ti­tokzatos eredetű, a felekezeti és nemzetiségi izgatás leg­durvább formáját tartalmazó, a szociáldemokrata pártok és a zsidóságot súlyosan sértő gyalázkodó pamflettek kerül­tek pénteken a szociálde­mokrata párt vezetőségének kezébe. A piszkolódó szenny­iratokat állítólag karácsony első és másodnapján a szegedi templomok előtt osztogatták. (...) A szennyes irás hem­zseg a nemzetiségek ellen uszitó kitételektől és azt a benyomást teszi az emberre, mintha az egész röpirat azért készült volna, hogy a belbé­két megbontsa és egy esetle­ges ellenforradalmi akciónak tápot adjon. (...) Meg vagyunk róla győződve, hogy maga a kö­zönség fog ebben az esetben (...) segédkezni, hogy az ilyen sötét alakok mielőbb elvehessék méltó büntetésü­ket. (1918. dec. 29.) DELMAGVAROBSZAG 50 éve Az anyós és a cselédmizéria az idegorvos szemszögéből (A Délmagyarország mun­katársától) Méltán széle­sebbkörü érdeklődésre tarthat számot az a könyv, amely a napokban jelent meg a ma­gyar könyvpiacon. A könyv cime: Menekülő lelkek, szer­zője pedig a szegedi szárma­zású dr. Ligeti Magda, a ki­tűnő ideggyógyász. (...) Oka­ik sokkal mélyebbek és gyó­gyulásuk független a politikai helyzet változásaitól. Az anyósról is van szó a könyvben. - Mi az oka, hogy az anyóst szabadon lehet bántani, senkit meg nem rónak érte, sőt együtt éreznek vele, helyeselnek, résztvesznek sérelmei felet­ti bánatában? Ha egy ilyen „anyóskomplexumban" szen­vedő nő valamely ok miatt pszichóanalitikus kezelésbe kerül, hamarosan kiderül, hogy nemcsak az anyóssal, ha­nem más öregasszonyokkal is állandó konfliktusai vannak. (...) A cselédprobléma is he­lyet kap a könyvben. - A ..cselédkomplexus" sok polgári család nyugalmát bo­ritja fel, - olvassuk. Ki ne is­merne olyan háziasszonyt, akinél állandóan változnak a cselédek. A cselédkérdés szin­ti betölti az életét. Minden uj lány izgatott várakozás, majd keserű kiábrándulás. Vég nélkül beszél a cselédkérdés­ről, más nem is érdekli. Neu­rotikus nők kedvenc mondása, hogy a cseléd fizetett ellenség és hogy mindegyik egyforma. Pedig csak annyira ellenség, amenynyire minden kihasz­nált, gyűlölt ember előbb­utóbb azzá válik, ha ártatlanul kerül egy érzelmi vihar köze­pébe. S vállalni kénytelen a ta­karításon, főzésen tul a nagy­ságos asszony elintézetlen komplexumait is. Egészsége­sebb lelkiséggel és helyesebb szociális beállítottsággal ez a probléma is megoldható. Ezt mondja az ideggyógyász és ennél szebb dicséretet nem kaphattak - ugy gondoljuk - a háztartási alkalmazottak. (...) (1943. dec. 29.) DÉL-MAGYARORSZÁG 25 ÉVE Keserű elégtétel 1924-ben érdekes, de an­nál fájóbb eseménynek vol­tak részesei a Szegedi AK labdarúgói. A szövetség kí­sérletképpen kiküldte a vidék két legjobbját, a Szegedi és a Szombathelyi AK-ot Prágába a Szláviához, illetve a Spártá­hoz, hogy e mérkőzéseken keresztül kapjon választ a csehszlovák labdarúgás hely­zetéről, erejéről. A kfsérlet balul ütött ki. A Szegedi AK 5:1, a Szombathelyi AK pe­dig 3:0 arányú vereséget szenvedett. A szaksajtó külö­nösen a szegediek szereplését illette lesújtó kritikával. „A vidéket egyelőre nem szabad külföldre kiküldeni" - írták. A SZAK-istákat igaz, nem is érte abban az időben sehol ilyen csúfos vereség, de ilyen szigora kritikában sem része­sültek. Na. de csakhamar jött a keserű elégtétel. Az FTC, amely éppen a prágai mérkő­zések napján Uruguay csapa­tát Montevideóban 3:2 arány­ban legyőzte, hazaérkezése után három héttel ugyancsak a Szláviétól hasonló súlyos vereséget szenvedett. Solti Mihály (1968. dec. 29.) MA 0T KOSZONTIK Laci! Szeretlek még most is! Jövőben a szeretet, békesség kísérjen! Időd van, gyere ki a bolthoz 30-án reggel 8-9 óra között! Várlak! A. ísM KÖZÉLETI NAPLÓ MA A SZOCIALISTA PÁRT szervezésében (Szeged, Szilágyi u. 2. II. em. 204-es szoba) dr, Bálint János ingyenes jogi ta­nácsadást tart 15-16 óra között. HOLNAP A MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT szegedi szervezete 14­től 18 óráig fogadja a szimpati­zánsokat és a jelentkezőket; 15-17 óráig Halasi Szilveszter ingyenes jogi-, Lázár Sándor adó- és pénzügyi tanácsadást tart a párt helyiségében, a Fő fasor 9. szám alatt. (Tel.: 432-187) • (Fizetést mímelt) A Retek utcai, alagsori mini ABC-ben a „vásárló" fizetést mímelt, s mi­kor a pénztárosnő kinyitotta a kasszát, kiemelt 25 ezer forin­tot... A nagyvonalú tolvajt kö­rözi a rendőrség. (Tompasziget) Két hétvégi házat fosztottak ki az éjszakai lá­togatók. A budapesti illetőségű K. G. üdülőjéből tollpárnát, pap­lant, gázpalackokat és házi per­metezőt vittek el, 50 ezer forint értékben. A szegedi R. M.-nek 100 ezer forintnyi kára szárma­zott abból, hogy Junoszty tévét, hifitornyot és egyéb apróságokat vittek el hétvégi házából. Nagybani tolvajok a mini ABC-ben (Elektra plusz) A Kiss Ernő utca és Tisza Lajos körút sar­kán az Elektra plusz üzlet vé­dőrácsát elvágták, majd ablak­üvegét betörték a szervezett munkát végző tolvajok. A kira­katból 2 db Panasonic video­kamerát vittek el, mintegy 200 ezer forint értékben. (Rendszertelefon) A Hon­véd téren, az egyik szövetkezet bérelt irodahelyiségébe hen­gerzártöréssel jutottak be az is­meretlen tolvajok. A 180 ezer forint készpénz mellett telefa­xot és rendszertelefont vittek magukkal; ez utóbbi együttes értéke 100 ezer forint. (Károsult a könyvkereske­dő) A Szilléri sugárúti köny­vesboltba ugyancsak henger­zártöréssel jutottak be az írott szó iránt furcsa módon „elkö­telezett" tolvajok. 343 darab, különböző értékű és olvas­mányosság szempontjából is igencsak különböző könyvet vittek el, több mint 222 forint kárt okozva. (Csikós- és Pataki-fest­mény) A Börzsöny utca egyik lakásába ablakbetöréssel női és férfi irhabundát, bőrdzsekit és vállkendőt, no meg többek kö­zött egy Csikós András és egy Pataki Ferenc-festményt vitt el az a tolvajbanda, amely e mód­szerrel a tulajdonosban 130 ezer forint kárt okozott. P. S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom