Délmagyarország, 1993. szeptember (83. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-15 / 215. szám

Fotó: Nagy László • Pusztába kiáltott szavak? Földindulás a Parlament előtt A kezdeményező MOSz és Parasztszövetség mellé idő­közben az Agrárkamara, az Országos Gazdaszövetség és -Tanács, az agrárkutatók érdekvédelmi szervezete és az Áfészek országos szövetsége is csatlakozott. Nagy Tamás, a MOSz társelnöke szerint, nem hiábavaló a tár­gyalóasztalt elhagyó próbálkozás. Akik érzik a veszélyt és a felelősséget, azoknak kötelességük azt megosztani a gyanútlanokkal. A magyar falu sorsa akkor oldható csak meg, ha a benne élők azt keresik, ami össszeköti őket. A paraszság nem hőzBng fe­lelőtlenül, érvei, teljesítményei alapján rászolgált a figyelemre. Az ígérgetés apró mor/.sái ke­vésnek bizonyultak, új nemzeti agrárprogram kell. A Par­lament a költségvetés elfoga­dása elótt még tehet azért: ha nincs pénz a mezőgazdaságra, akkor legyen. A Parasztszövetség színei­ben szóló Gerbovits Jenő szo­kásához híven anekdotikusan, s túlhevült érzelmekkel fogal­mazott. „A kialakult helyzet láttán egyik szemem sír, de a másik nevet. Szemmel látható­an érik az érdekvédelem ter­mése. Mint mondta: Mi va­gyunk a nyugodt erő, mi va­gyunk a hatalom. Az agráro­soknak elege van a történészek gazdálkodásából." Abszurdum, hogy 10 mázsa búza árán nem egy pár csizmát, csak cipőt kapni. A transzparenseken is ha­sonló megfogalmazásokat ol­vashattunk. „Dolgozni is, élni is szeretnénk. Kisgazdaság, nagygazdaság, mindent elvisz ez a válság. Munka nélkül a föld parlagon marad." Körösi Imre az Agrárkama­ra elnöke az ágazat utóbbi három évben felgyorsult érték­vesztését 100 milliárdos nagy­ságrendűre taksálta. Amit csak a vakok nem vesznek észre. A gőg és dilettantizmus nagyobb veszély, mint az aszály. ^^^ JIAMUNA MlürJTODLTi HVpH5 FB 60/19 bélese lem osztályos 35 Ft+áfa. • • • W 10x30 as válaszfallap 20 Ft+áfa MODUL-BAU fagyálló padlóburkoló 750 Ft-tól+áfa Csempe 390 Ft-tól+áfa. Kazettás belső ajtók, tömör és üvegezett. Különleges kivitelű öntött márvány fürdőszoba-berendezések. MODUL-BAU ÉPÍTŐIPARI KFT. Szeged, Csongrádi sgt 27. Nyitva tartás: h-p.: 7.30-1 AJ0, sz.: 8-12 óráig. ÍV jint minden tüntetés, d tegnapi Parlament előtti de­LiLl monstráció ismét elgondolkodtat. Kellett ez? Ha igen, akkor kinek? Követelések, igények fogalmazódnak meg, amely más szintén mostoha sorsú rétegekben és cso­portokban is ellenérzést szülhet. Az egyik résztvevő, a Me­zőgazdasági Termelők Csongrád Megyei Érdekvédelmi Szövetségének ügyvezetőjével, Stadler Ferenccel az idáig vezető lépcsőfokokat vettük sorra. A kormány és a MOSz között június elején kezdődtek a tárgyiások, ennek ered­ményeként négy szakértői csoportot állítottak fel a mező­gazdaság valós helyzetének felmérésére. Pár napra rá a tárgyaló csapat kiegészült a kilenc tagú érdekegyeztető fó­rum résztvevőivel. Szeptember 2-án értékelték a fejlemé­ny eket. Megállapították, hogy már ülőközben is a szakértői bizottságok ajánlásaival ellentétes döntések születtek. A meghirdetett 8200 forintos garantált búzaár a kértnél kevesebb, az aszály károkat enyhítő támogatás bár nőtt az előző évihez képest, ebből is hibádzik. A búzavetés támo­gatása szintén elmarad a várakozásoktól. Emellett az im­port termelői ellenőrzésit, mint kivitelezhetetlent is el­vetették. Az agrárrendtartás gyakorlati lépései is vontatot­tak. A hitelátütemezés kétértelmű rendelete nem kötelezi a bankokat, így írott malaszt marad. Az aki vet, az arasson elvének technikájában sem sikerült megtalálni a közös hangot. zeptember 14-én a szövetség kordinálásával megyénk­ből Ls megérkeztek a pesti rakpartra az elégedetlen­kedő parasztokat és saját köreik érdekvédőit szállttá bu­szok, személykocsik. A szervezők 27 nagy buszt számláltak meg, s több településről jöttek kisebb jármüvek is. A 20-25 ezresre becsült Kossuth téri tömegben ott voltak ők is. Egyértelmű, hogy ők jogosnak érzik e figyelemfelkeltő megmozdulást. m Békásmegyeri tragédia Robbanás a szalagházban (Folytatás az I. oldalról.) 16 éves és Hegyi Tamás 16 éves vagy a lángok elől menekülve leugrott, vagy a robbanás követ­keztében lezuhant az utcára és életét vesztette. A testvérpár szü­lei vagy nem tartózkodtak ott­hon, vagy a további áldozatok között vannak. A tűzoltók a de­tonáció következtében kidőlt tér­elválasztó panelek között egy lakáselőtérben négy összeégett holttestet találtak. A robbanásról és a tűzről haj­nali 3.50 órakor érkezett a jelzés a fővárosi tűzoltókhoz, akik a legmagasabb riasztási fokozatot rendelték el. Ennek alapján 16 gépjárműfecskendős és szer­kocsi, valamint két emelőko­saras jármű érkezett a helyszínre 79 tűzoltóval. A tüzet 6 óra után néhány perccel eloltották, s a gázművek, mivel a főcsap hoz­záférhetetlen helyen volt, csak 6.30 órakor tudta elzárni a gázt. A robbanás nyolc lakást érintett. Ezen kívül jó néhány lakást fö­démleszakadás és omlás veszé­lyeztet. A robbanás miatt megrongá­lódott lakásokból eltávoztak a lakók, a hatóságok két lépcső­házat ürítettek ki. A lakókat a Kelta utcai általános iskolában helyezte el a polgármesteri hiva­tal és a polgári védelem, s ellátá­sukról is gondoskodik. A Fővárosi Tűzoltóság a rob­banás helyszínén a tűzoltást kö­vetően vízsugarakkal hűtötte az épület falait, majd lakásról la­kásra járva vizsgálták a helyisé­geket: tűzfészkek, sebesültek, halottak után kutattak. Ennek alapján a korábban jelzett test­vérpáron és a megtalált négy szénné égett tetemen kívül egy újabb halottat találtak. Ezzel te­hát 7-re emelkedett a halottak száma. A tatabányai bányamen­tők is a helyszínre jöttek és ku­tyákkal kutatnak eltűntek után. A Fóváosi Gázművek azt va­lószínűsíti, hogy a detonációt nem gázrobbanás okozta, mert annak jól látható jelei vannak. A gázművek tegnap délutáni tájé­koztatása szerint a helyszínen ilyen nyomokat nem találtak. A szakértői vizsgálat természe­tesen folytatódik. • A Magyar Köztársaság kor­mánya mély megdöbbenéssel ér­tesült a kedd hajnali békásme­gyeri tragikus robbanásról. A kormány nevében Antall József miniszterelnök részvétét fejezi ki az elhunytak hozzátartozóinak. Az illetékes hatóságok mindent megtesznek a tragédia okainak feltárása érdekében. A kormány felkéri az érintett szerveket, hogy soron kívül tegyenek meg mindent a károsultak megsegí­tése és a kár enyhítése érdeké­ben. Egyidejűleg - a belügymi­niszter útján - intézkedik rendkívüli központi segély ren­delkezésre bocsátása iránt. Kínai ügyészek Szegeden Liang Guoging, a Kínai Nép­köztársaság Legfelsőbb Népi Ügyészségének elnökhelyettese vezetésével tegnap kínai ügyészi küldöttség tett látogatást Szege­den. A vendégeket elkísérte dr. Fábián János, a Magyar Köztársa­ság legfőbb ügyészének helyet­tese. A küldöttséget hivatalában fo­gadta dr. Merényi Kálmán, Csong­rád megyei főügyész, majd szak­mai megbeszélésre került sor, majd a délutáni órákban látogatást tettek a József Attila Tudomány­egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, valamint megtekintették a Szegedi Fegyház és Börtönt. SZERDA, 1993. SZEPT. 15. BELÜGYEINK 3 A Mezőgazdasági Vállalko­zók Országos Érdekvédelmi Szövetsége nevében Grecsó Lajos és Vidáné Csontos Éva szólalt fel. Vadász György az Országos Szövetkezeti Tanács elnöke 3 millió szövetkezeti tag együtt­érzését tolmácsolta, majd Szaniszló Sándor olvasta fel a Parlament elnökének, Szabad Györgynek átnyújtott petíciót. Egy mondatban összefoglalva a Parlamentnek címzett kérés: „mentsük meg a mezőgazdasá­got". Emellett a mezőgazda­ságnak szentelt nyilvános par­lamenti vitanap is szerepelt a kívánságok között. A kétórás program végén a résztvevők fegyelmezetten távoztak a tér­ről. A parlamenti páriűk frakció­vezetői nem éltek a felkínált szólási lehetőséggel. Képvise­lőket láttam ugyan a téren, a szocialisták viselték is a de­monstrációs jelvényt. Lakos László, a mezőgazdasági bi­zottság alelnöke a szocialista agrárosok nevében szót kért, de ezt a szervezők nem adták meg. Ragaszkodtak a senki, vagy a frakcióvezető elvéhez. A csak SzDSz jelvényt viselő Juhász Pál kérdésemre azt fe­lelte, hogy érdeklődő árnyék­miniszterként jelent meg. Amennyiben „fényre kerül" kész programmal áll elő, mely a mai szintet 20-30 százalékkal meghaladó esélyeinket kör­vonalazza. A beszélgetők kisebb cso­portjai még el sem hagyták a teret, a köztisztaságiak mozgé­kony seprős autója már végig is cikázott közöttük. Az ember­nek ettől az a benyomása tá­madhat: mégiscsak rend van ebben az országban. Hacsak nem a problámák aszfalt alá söprésére kaptak megbízást. T. Si. I. • Politikai fórumot rendeznek az újszegedi, 8-as számú vá­lasztókerület önkormányzati képviselőjelöltjeinek részvé­telével, ma este 18 órakor a Vedres István Kollégiumban (Fő fasor 45-50.). A jelölteket - arcképüket a programvázla­tukat - lapunk csütörtöki szá­mában „Ön kormányoz" rova­tunkban mutatjuk be; ugyanitt adunk hírt a választási tudniva­Képviselő­elöltek lemutatkozasa lókról. Mint ismeretes, az idő­közi önkormányzati választás­ra szeptember 19-én, vasárnap kerül sor. Fortuna Panzió Újszegeden, a Termál fürdő közelében L kétágyas szobák zuhanyzóval, telefonnal Minibár, színes teve, faxszolgrilhiKi i. Szeged, Pécskai u. 8. Telefax: 62/431-585. Ugyancsak csütörtökön, 18 órakor az önkormányzat foga­dásán Szeged város vezetői üdvözlik a vendégeket, majd 20 órától kezdődik a Szent­Györgyi bál a Tisza Szállóban. Szeptember 17-én, délelőtt 1 I órakor dr. Surján László népjóléti miniszter nyitja meg a Móra Ferenc Múzeum Szent­Györgyi emlékkiállítását a Fekete Házban. Déli 12 órakor a Dóm téri Panlhconban meg­koszorúzzák a nagy tudós mellszobrát, ahol Andrew Szent-Györgyi professzor (Brandeis Egyetem, Boston) és dr. Guba Ferenc, a SZOTE emeritus profeszsora mon­danak beszédet. Ugyanaznap 15 órakor a Szegedi Nemzeti Színházban tartja ünnepi egyetemi tanács­ülését a SZOTE. Az ülést dr. Fráter Ixtránd rektor nyitja meg, majd Antall József mi­niszterelnök felkérésére dr. MádI Ferenc kultuszminiszter mond beszédet. Emlékbeszéd hangzik majd el Gergely John (Bostoni Orvosbiológiai Kuta­tóintézet) és Mommaerts Wilfried (Califomia Egyetem, Los Angeles) professzorok ré­széről. Az ünnepségen fellép a Salieri zenekar, Pál Tamás ve­zényletével. • Szent-Györgyi Albert születésének 100. évfordulóján Centenáriumi programok Mint arról már beszámol­tunk, kétnapos rendezvényso­rozattal ünnepli szeptember 16-án és 17-én Nobel-díjas névadója, Szent-Györgyi Al­bert születésének 100. évfor­dulóját a SZOTE. íme a cente­náriumi ünnepségek pontos programja: Szeptember 16-án, délelőtt 9.30-kor a Szegedi Akadémiai Bizottság székházának előadó­termében kezdődik tudomá­nyos ülés, melyet dr. Dux László, a SZOTE rektorhelyet­tese nyit meg. Előadók: Fodor Gábor (Nyugat Virginiai Egyetem, USA), Ernster Lars (Stockholmi Egyetem), Bárány Michael és Bárány Kate (Illi­noisi Egyetem, Chicago), Pette Dirk (Konstanzi Egyetem, Németország), Martonosi An­thony N. (New York Állami Egyetem, Syracuse), Schwartz Arnold (Cincinatti Egyetem, USA), Venetianer Pál (MTA Szegedi Biológiai Központ), Muszbek László (Debreceni Orvostudományi Egyetem). A tudományos ülés máso­dik, 15 órától kezdődő részé­ben a laikus közönség számára Szent-Györgyi Albert feleségével 90 éves korában Ameri­kában. Bihari József adománya a Szegedi Orvostudományi Egyetem Könyvtára számára, 1986 szeptemberében. is nyitott előadást tart Dicz­falusy Egon professzor (Karo­lina Kórház, Stockholm) Vil­ágnépesség és reprodukciós egészség: quo vadis homo? címmel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom