Délmagyarország, 1993. szeptember (83. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-01 / 203. szám

Roszik szelleme kisértett • A polgármester tanévnyitója SZERDA, 1993. SZEPT. 1., 83/203. Eladó lesz a Szegedi Nyomda Fotó: Schmidt Andrea • A múlt héten sikerrel egyezett meg hitelezőivel a tavasszal öncsődöt jelentett Szegedi Nyomda. A törté­netben azonban legalább tavaly májusig érdemes visszamenni, amikor a vál­lalatot állami felügyelet alá helyezték. Ezt pedig nem dicséretképpen szokta cse­lekedni az Állami Vagyon­ügynökség - mondta teg­napi sajtótájékoztatóján a 15 hónapos „országlása" óta igazából először meg­szólalaló állami biztos, Pe­rényi Ottó. A múlt lezárása gyorsan megtörtént a nyom­dánál - felmérték a siralmas gazdasági állapotot -, ezen belül az ÁVÜ bűnvádi eljárást kezdeményezett a volt igazgató ellen. (Folytatás a 3. oldalon.) Dr. Balsai István igaz­ságügy-miniszter péntek esti autóbalesetével kap­csolatban dr. Halász Gi­zella, a tárca szóvivője az alábbiakról adott tájékoz­tatást kedden: „Dr. Balsai István - aki egyébként 22 év óta vezet balesetmentesen - augusz­tus 27-én este negyed ki­lenckor hazafelé tartott feleségével, gyermekével és unokaöccsével az általa jól ismert útvonalon. A XII. kerületi Városmajor utca és Szilágyi Erzsébet fasor kereszteződésében szabá­lyosan haladt személyi használatú gépkocsijával, amikor vele összeütközött egy fehér Skoda 120 tipu­sú személyautó. Mint az igazságügy-miniszter el­mondta: megnyugodva észlelte közvetlenül a bal­eset után, hogy sem saját utasai, sem a balesetet okozó másik gépkocsiban utazók nem sérültek meg, illetve nem szorultak or­vosi ellátásra. Az egyetlen szokatlan körülmény az volt, hogy a Skodában ülő középkorú férfi a minisz­ter által értesített rendő­rök megérkezése előtt a helyszínről eltűnt. A jelen­tős anyagi kárra tekintet­tel a rendőrség vizsgálja az ügyet." Az ország legjobb sminkese • Röpködnek a férfiember számára ismeretlen kifejezé­sek: nagyestélyi smink, színhá­zi smink, nappali smink. In­kább kétszer is rákérdezek, csakhogy pontos legyen mind­az amit erről a törékeny, csinos fiatalasszonyról és roppantul érdekes munkájáról leírok. Mert Daróczi Andrea szegedi kozmetikusról nem írhat az ember csak úgy „egyszerűen" Fotó: Somogyi Károlyné mint szakmabeliről, ő ugyanis a maga szakterületén, a smin­kelésben a No. 1. Magyaror­szágon! Amióta indul a külön­féle versenyeken, tavaly még ifjúsági, idén pedig felnőtt kategóriában, begyűjti a leg­jobbnak kijáró dijakat... De hogyan válik valaki az ország legelső, legjobb sminkesévé? Mondja el ő maga. (Részletek a 13. oldalon.) • Kedden véget ért az Or­szággyűlés^nyári rendkívüli ülésszaka. Délelőtt Balsai István igazságügyminiszter előterjesztette az ügyész­ségről szóló, három jogsza­bályból álló törvénycso­magot, amelynek általános vitáját a vezészónokok fel­szólalása után elnapoltak. A délutáni interpellációk után a területfejlesztési támo­gatás irányelveiről, és a • Országgyűlés Véget ért a nyári ülésszak kedvezményezett területek besorolásának feltételrend­szeréről tanácskoztak a kép­viselők. Tűzsziineli megállapodás Genfben Tűzszünetben és fogoly­cserében állapodott meg teg­nap Genfben kettejük találko­zóján Alija Izetbegovic bosz­nia-hercegovinai elnök és Ra­dovan Karadzic, a boszniai szerbek vezetője. A háború ki­robbanása óta először az ellen­felek „forró drótot" is létesí­tenek főparancsnokságuk kö­zött - jelentették be Genfben, miután létrejött egy ötpontos megállapodás a két politikus között. A többi rendelkezés az áram- és vízellátás helyreállí­tásáról és a helyi, uszító sajtó lecsendesftéséről szól. A hírt Karadzic egyik mun­katársa adta közzé, s hozzá­tette, hogy a köztársaság fel­osztásáról szóló béketervet vé­leménye szerint legkorábban ma írják alá. Bár Alija Izetbe­govic szerint a béketerv a szerb agresszort jutalmazza, a hozzá közel álló forrásoktól a Tanjug tudni véli, hogy a bosnyák parlament elutasítása ellenére mégis szándékában áll aláírni azt- Megfigyelői vélemények szerint Izetbegovic azért sze­retné aláírni a béketervet, mert ezzel úgy vonulhatna be a történelembe, mint az első európai iszlám állam megala­pítója. Biblikus konferencia Szegeden Az Apostolok Cseleke­detei könyvét választotta témájául a Szegedi Hittu­djományi Főiskola negyedik Biblikus Konferenciája - a Bibliának azt a könyvét, amelyet az útját és hitének megfogalmazását kereső egyház első hiteles törté­netírásaként Lukács evan­gélista tollából ismerünk; azt a könyvet, amely az őskereszténységtől kezdve nemcsak iránymutató az egyház számára, de önref­lexiójának dokumentuma is. (Folytatás az 5. oldalon.) Teológia és történetiség Isten vize ömlik ugyan, de a konferencia résztvevőit várja a hajókiiindulás. (Fotó: Schmidt Andrea) Ünnepelje velünk Hódmezővásárhelyen egy új Shell-kút megnyitását! Meglepetéssel, kedvezményes árakkal várjuk! Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. Szeptember 3., 4., 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom