Délmagyarország, 1991. június (81. évfolyam, 127-151. szám)

1991-06-01 / 127. szám

2 KÖRKÉP DÉLMAGYARORSZÁG SZOMBAT, 1991. JÚN. 1. Tizenhárom titkos levél Antall József kormányfő péntek reggel zárt ajtók mögött tanácskozást folytatott a Kisgazdapárt II elnökségi tagjával a Parlamentben. A szigorúan bizalmasan kezelt találkozóról mindössze annyi szivárgott ki, hogy a koalíciós partnerek áttekintették az Alkotmánybíróság döntése után előállt helyzetet a kárpótlási törvény ügyében. A szigorú titoktartást azonban főként az indokolta, hogy e találkozón vehették át a kisgazda vezetők a saját kérelmükre, személyes feddhetetlenségükről lefolytatott vizsgálat eredményéi. Mint ismeretes. 13 kisgazdapárti vezető azzal a kérelemmel fordult a kormányhoz, hogy vizsgálják meg: politikai múltjukban vannak-e olyan „foltok", amelyek kizáró okot jelenthetnének jelenlegi funkció­jukban. Az MTI értesülése szerint a kormányfő személyre szóló, lezárt borítékokban nyújtotta át a kérelmező kisgazdáknak a vizsgálat eredményét. Ami a kárpótlási törvény kapcsán előállt helyzetet illeti, a Kisgazdapárt körömszakadtáig ragaszkodik ahhoz, hogy a föld ügyében továbbra is az eredeti törvényben meghatározott 1000 aranykorona legyen a kárpótlás mértékének felső határa, ennek megfelelően azt szorgalmazza, hogy emelkedjék az egyéb tulajdoni formák után járó kárpótlás mértéke. (MTI) mmtmmtmmmmmimmmmcm „Pozitív megkülönböztetés" Az SZDSZ álláspontja szerint az Alkotmánybíróság határozatának ismeretében nem lehet apróbb szövegbeli betoldásokkal kiigazítani á kárpótlási törvényt. Éppen ezért a szabad demokraták pártközi politikai egyeztető tárgyalást tartanak szük­ségesnek. Kis János, az SZDSZ elnöke ezt taglalva a párt pénteki sajtó­tájékoztatóján bejelentette: a szabad demokraták készen állnak egy átfogó egyeztetésre, amely a kárpótlási törvény felülvizsgálandó parag­rafusai mellett kiterjedne az egyházi ingatlanokkal, valamint az önkor­mányzati tulajdonba kerülő vagyon­tárgyakkal foglalkozó törvényekre is. Az SZDSZ ugyanis azon a véle­ményen van: e2 utóbbi két törvény­tervezetben is fellelhetők alkot­mányossági kifogások. A pártelnök ugyanakkor úgy látta, hogy a kormány nem ismerte fel az ellen­zékkel való egyeztetés szükséges­ségét e három tőrvényjavaslat kap­csán, márpedig - mint mondotta - a tervezetek kétharmados parlamenti többséget kívánó elemeket is tartalmaznak. Kis János - már az újságírók kérdéseire válaszolva - a továb­biakban kifejtette: a föld vonatko­zásában számukra a művelési kötelezettség kiindulópont, tehát egyértelműen azt vallják, hogy csak azok a volt tulajdonosok kaphassák vissza a földjüket, akik felvállalják a mezőgazdasági tevékenységet. A pártelnök úgy vélte, hogy ebben az esetben alkalmazható lenne a pozitív megkülönböztetés a földtulajdonnal összefüggésben. (MTI) Véget ért a bevonulás Közel nyolcezer fiatal vonult be nemű szolgálat teljesítését. Velük katonai szolgálatra a négyszer három szemben megindították az eljárást. A hónapos kiképzési rendszerű csapa- Magyar Honvédség illetékesei azt is tokhoz, beleértve a Határőrséget is - tis^ázták. hogy 79-en miért nem tájékoztatta az MTI-t pénteken T.kos jclemek meg a ^^ és László, a HM sajtóosztályának vezetője. Elmondta azt is, hogy lelkiismereti okokra hivatkozva mindössze hat fiatal kért lehetőséget polgári szolgálat, s egy pedig fegyver nélküli szükség esetén az érintett szerveknél feljelentést tesznek az igazolatlanul távol maradottakkal szemben. A határörségnél június 15-én, a honvédségnél pedig egy héttel szolgálat teljesítésére. Ugyanakkor később lesz az ünnepélyes eskütétel, tizenhármán megtagadták minden- (MTI) mmt^m^^mmmmmm mmmmmmteMmiMí Az oltáriszentség ünnepe A katolikus egyház nagy ünnepei közé tartozik az Űrnapja, az oltáriszentség ünnepe. Az ünnephez kapcsolódóan ma, szombaton este fél 8-kor Mozart születésének 200. évfordulójára emlékezve is. a Fogadalmi Templomban hangver­senyt ad a dóm ének- és zenekara. Szólót énekel Kerényi Tiborné Varjasi Ida, dr. Szútsné Joó Enikő, Juray Miklós és dr. Szúts István. Orgonál dr. Bottkáné Égető Mária. Vezényel Varjasi Gyula. Közre­működik a dóm gyermekkara. Farkas Jácinta vezényletével. Holnap, vasárnap este 6 órakor Gyulay Endre megyés püspök celebrál ünnepi szentmisét, majd ezt követően fél 8-kor körmenet lesz a Dóm téren. Hétfőn kezdik Útfelújítás a Bem utcában Június 3-án, hétfőn kezdik meg a Bem utca rég várt teljes útfelújítását a Gőz utcától a Ballagi sorig. A ko­rábban kockaköves utcára felhordott asztaltréteg annyira megrongálódott, hogy a 83-as autóbuszjárat útvonalának áthelyezésére gondoltak. Az útfelújítással egyidőben a Hámán Kató utcától a Ballagi sorig a víz- és gázvezetékek cseréjét, javítá­sit is elvégzik. A földmunkák miatt a 83-as autóbusz vasárnaptól a Pálfy utcában közlekedik, ideiglenes megállóját a Szabad sajtó utca sarkára helyezik. A gépkocsivezetők figyelmébe ajánljuk, hogy az útfelújítás követ­keztében a Barabás és a Pálfy utca kereszteződésében megváltozott az etsőhhségadás kötelezettsége, illetve a Pálfy utcán a páratlan oldalon vára­kozási tilalmat rendeltek el. A polgármesteri hivatal közle­kedési és építési osztálya a Bem ut­cában lakókat arra kéri. ha gáz-, vagy vízbekötési igényük van. azt minél hamarabb jelezzék, hiszen a követ­kező tíz évben nem engedélyezik majd az elkészült útfelület felbon­tását. Októberig sem a szemetes­autók, sem a szippantós kocsik nem tudnak majd a házak elé hajtani. A szemetet az utcasarkokon elhelyezett konténerekben kell elhelyezni, az emésztőgődrök ürítését a jövő héten kell elvégeztetni. A teljes útfelújítás októberre készül el. V.I. Kft. keres műterembe FÉNYKÉPÉSZT, videotékába 4 órás ELADÓKAT, valamint TITKÁRNŐT, számítógépes ismeretekkel. Jelentkezni lehet a 621 l-104-es telefonon, munkaidőben. Közösségi garanciák Mezőgazdasági vállalkozók hitele A világbanki integrált mezőgazdasági exportprogram 100 millió dolláros hitelkerete nem újkeletű, mégis csak töredékét vették igénybe. Az OTP a magángazdaságok, kistermelők, egyéni vallalkozók és azok a hatvan főt nem meghaladó társaságai számára kívánja hozzáférhetővé tenni ezt a tőkeszegény világban is megfogható szabad pénzt. A feltételekről tegnap, pénteken Perjési József, a Csongrád megy ei igazgatóság vezetője, és Gál Gy örgy né v állalkozási osztály vezető tájékoztatott. .<>::;:::-wt ;íW«S A hitelből, melynek alsó határa 300 ezer forint, a felső pedig 300 ezer dollárnak megfelelő összeg, gépek, berendezések, mezőgazdasági építmények anyagai, tenyész- és hízóállatok, növényi szaporítóanya­gok, védett eljárások, szervezési és marketing szolgáltatások fizethetők ki. A beszerzési forrás lehet külföldi is. A kölcsön kamata a mindenkori refinanszírozási kamatláb, amely jelenleg 22 százalék, megtoldva 3 százalékkal és I százalék kezelési költséggel. A törlesztési futamidő legfeljebb 10 év. Feltétel, hogy a fejlesztéshez a vállalkozó legalább 20 százalék saját erővel rendel­kezzen, s a hitel biztosítékaként másfélszeres fedezetet tudjon felmutatni. Köztudottan igen kevés mezőgaz­dasági beruházás kecsegtethet olyan hozamokkal, melyből az inflációhoz képest kedvező kamatú hitel vissza­fizethető. Az OTP az elbírálásnál az ügyfél és a maga együttes érdekében mindezt figyelembe veszi. Az általa ajánlott hitelcélok: falusi vágóhíd és húsbolt, biosertés-tenyésztés, falusi pékség és malom, takarmánykeverő, kisgép- állomás és -kölcsönzés, gyógy- és fűszernövény-termesztés, valamint a tanyai turizmus. A Csongrád Megyei Agrárkamara, mint ahogy azt Kotogány Mihály elnök elmondta, szükség szerint szakmai segítséget nyújt a hitel igénybevételéhez, tervezéshez és gépbeszerzéshez. Információival, kapcsolataival elő kívánja segíteni, hogy a közösséget is szolgáló beruházásoknál (például falusi pékségek, vágóhidak) az önkor­mányzat vállaljon garanciát. Ugyan­úgy sz övetkezetekben, állami gazdaságokban is léteznek olyan egyéni vállalkozási formák, amelyért a nagyüzem kezeskedhet. így érhető el, hogy ne csak a lehetősek kiváltsága legyen a vállalkozás lehetősége. T. SZ. I. Helyiből helyközi Volán: nem ultimátum - átszervezés Az indulatok a Volánt sem kímél­ték a közgyűlés legutóbbi ülésén. A legkeményebb megfogalmazás első számú vezetőjét is célba vette, azt hangoztatva, hogy az igazgatói prémiuma után ne a város zsebében kotorásszon - tudniillik a cég kevesellte a helyi közlekedés fenntartására folyósított összeget. A városatyák többek között azért nem vetettek ki helyi adót. mert nem találták elfogadhatónak a közlekedési vállalat további támogatását. Mi a véleménye Farkas Károlynak, a Volán gazdasági igazgatóhelyette­sének á kialakult helyzetről? - A Volán nem intézett ultimá­tumot a városhoz. Kevesebb pénz áll rendelkezésünkre, költségeink csökkentésére valamit tennünk kellett. A közlekedési vállalat és az önkormányzat viszonyát törvény szabályozza: a tulajdonos az állam, az árhatósági jogkört a közgyűlés gyakorolja. Az év elején megkér­deztek bennünket a városházáról, mennyi pénzből tudjuk fenntartani a helyi autóbusz-közlekedést; a be­nyújtott árkalkulációnkat magasnak találták az önkormányzat szakem­berei, s a csökkentésre igyekeztek rábírni, ugyanakkor kérték, jelezzük árkiegészítési igényeinket. Ez meg is történt: 50 millió forintot szerettünk volna kapni, noha a szegedi utazó­közönség 60 százalékát mozgatjuk ­a fennmaradó 40 százalékra az SZK\' 210 millió forint támogatásért folyamodott, s az önkormányzat ezt részére ki is fizette. Mi az 50 milliónkból 20,1 milliót kaptunk meg, s ráadásul a pénzügyi ellenőrző bizottság s mások a városházáról megjelentek nálunk működésünk felülvizsgálatára. A pénz elapadt, ám megkívánták a színvonal őrzését ­mi viszont bizonyos átszervezésekre kényszerültünk: például az algyői (cs esetleg más hasonló) vonal hely­közivé tételére. Errefelé ugyanis nincs összefüggő házsor, több kilo­méteres út vezet odáig, az üzemel­tetés gazdaságtalan, nekünk pedig ki kell védenünk a veszteséget, s a vál­lalat vagyonát hasznosan működ­tetni. Itt kell megjegyeznem, hogy a város jól fizető útvonalakat adott ki vállalkozóknak - a Szeged­Hódmezővásárhely magánjárat például a mi indítóállomdsunkről két perccel a mi buszunk előtt indul, önmagát megtévesztően i olánosnak álcázva. Vállalatunk pedig üzemel­tetheti az algyői, gyálaréti stb. ráfizetéses járatokat. Ezt nem bírjuk. Az Ikarus 60 százalékkal emelte az autóbuszok vételárát, tízévesnél jóval öregebb masináink pedig már-már életveszélyessé válnak: legutóbb is kiesett az egyik csuklós buszunkból egy kislány. Valamit tennünk kellett - pénz híján a legjobb megoldásnak a racionalizálás látszott. ÓDOR JÓZSEF Tehetséggondozás Indul a hatosztályos A megyei statisztikák szerint Szeged városában eleddig igen mostohán bántak a gimnáziumi férőhelyek fejlesztésével. Az 1988H9-es tanévben a Deák Ferenc Gimnázium beindításával némileg javult a helyzet, de korántsem oldotta meg a beiskolázási feszültségeket. A fejlettebb európai országokban a gimnáziumi beiskolázási arány meghaladja a 20 százalékot. Szegeden, bár iskolai és egyetemi városról van sző, ez az arány hosszú évekig a 20 százalék alatt maradt. Ugyanakkor vannak olyan vélemények is, melyek szerint a jelenlegi általános iskolai struktúra képtelen jó alapkészséget kialakítani, ugyanakkor nemzeti alapműveltséget biztosítani. A Deák Gimnáziumban ezért jutottak arra az elhatározásra, hogy a tehetséggondozást a legcélszerűbben és a legeredményesebben egy hatosztályos gimnáziumi struktúrában lehetne folytatni. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium a következő tanévtől engedélyezte a hatosztályos gimnáziumi kísérleti osztály indulását. A gimnázium ezért iskolaszövetséget hozott létre az Arany János, a Madách és a Tatján III-as általános iskolákkal, azzal a céllal, hogy a hatosztályos kísérleti gimnáziumi osztályok az első két évüket egységes tanterv szerint, a fenti általános iskolákban végezzék. Ám a felvételt nyert gyerekek jogilag a Deák Ferenc Gimnázium tanulói. A rendszer előnyei: a tananyag lineáris elrendezése révén csökkenthető a tanulók túlterhelése, több idő marad ismétlésekre. Kiemelt szerepet kap a képzésben az idegen nyelv, az információtechnika és a természettudományos oktatás. A részletek megismerésére a diákok és a szülők részére tájékoztatást tartanak hétfőn délután 3 órakor a gimnázium színháztermében és aulájában. A felvételre jelentkezhetnek azok a jelenleg hatodik osztályba járó tanulók, akik angol és német nyelven tanultak, vagy erre orientálódnak, és a gimnázium követelményeinek megfelelő tanulmányi eredménnyel rendelkeznek. A jelentkezés határideje 1991. június 14. A felvételi vizsga ideje június 17-e és 18-a, amikor adott témakörből kell fogalmazni, gondolkodtató matematikai és anyanyelvi feladatot megoldani. ímrnemmmmmm*Mmmmmm Munkában a közterület-felügyelők Ezért vagy azért, de jószerével mindenki szapulja a közterület-felügyelőket. Munkájukat egyesek lagymatagnak ítélik, miután nem lépnek1 fel kellő eréllyel a közgyűlés rendeleteinek betartatásáért, s hogy szólni merjenek, rendőrt kell melléjük állítani; mások azt hiszik, a szüntelen közlekedési bírságolás nyomán csak úgy dől a pénz a városháza kasszájába. A közterület-fel­ügyelet tavalyi eredményességét, tevékenységét igyekszik szemléltetni az alábbi táblázat. A felügyelók naponta 55 szóbeli figyel­meztetést osztottak ki, de: a 279, engedély nélküli árusításra egyenként és átlagosan kivetett 363,40 forintos helyszíni bírság feltehetőleg nem elrettentő erejű, sem a határozattal kiszabott 500 forint. Vagy: sokat panaszkodunk. Szeged szeméttelep, a falak tele vannak ragasztva plakátokkal, stb. - ám a fentiekből kiderül, hogy a várost napi két és fél ember rondítja össze, s mindössze hatan végeztek tiltott hirdetést, hat igazi sztahanovista időt, fáradságot nem kímélve teleplakátolta a Hősök kapuját; a műemléképü­letek falait, szobortalapzatokat stb. Azoknak pedig, akik a várost a túlzott mértékű meggazdagodástól féltik: tavaly a közterület-fel­ügyelet 3 millió 693 ezer forintba került, s alig több mim másfél milliót hozott: az idén a tervezeti bő 4.5 millióból már elköltött I millió 660 ezret, s az előirányzott egymillióból 63 ezret tudott produkálni. ÓJ. Szóbeli Helyszíni Határozattal kivetett Szabálysértési figyelmeztetések bírság pénzbírság feljelentések fő Ft fő Ft 1. Közterület engedély nélküli 2576 217 85 100 1 500 42 használata 2. Engedélytől eltérő árusítás 1753 279 101400 1 500 5 3. Szemetelés 4023 808 207 200 ­­­4. Parkrongálás 957 362 120300 73 29 600 8 5. Ebrendelet megszegése 1205 69 16 600 ­­­6. Közlekedési kihágás 9007 2494 848 000 352 153 900 74 7. Tiltott hirdetés 47 2 700 -­4 8. Egyéb 450 66 19 000 -­6 Összesen: 20018 4297 1 398 300 427 184 500 139 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom