Délmagyarország, 1991. április (81. évfolyam, 76-100. szám)

1991-04-30 / 100. szám

4 A helyzet 1991. április 30., kedd MAGYAR NYELVTERÜLET FELSEGVIZEIN Európai menedzser-stílus Szegeden „Eladni" Szegedet, mint régiwkozpontot - így lehet a legtömörebben megfogalmazni az 1991. julius S. és 14. között megrendezendő kereskedelmi hét célját. A szervezők olyan hetet álmodtak, amelyen a Dél-Magyarország, a Bánát és a Vajdaság gazdálkodói szándékaikat, terveiket, ötleteiket és vágyaikat összevethetik, megmérhetik egy piacorientált ko/egben: a tőkés világ kereskedőivel. E/cn a héten a gyakorlatban és fölerősödve találkozhat az információ az információval, privatizációs igény a míikódő tőkével, fejlesztési elkepzelés a befektethető penzzel, áru a vásárlóval, gyártó a kereskedővel - pénzügyi tanácsadók, idegenforgalmi és kereskedelmi szakemberek és nem utolsósorban a médiák, a sajtó, a rádió, a televízió segítségével. Sokan elemezték mar a ke­reskedelmi hét különböző oldalait, most azonban egy cgcsz.cn új megközelítést kaptunk a/ Opcn University Szegedi Regionális Iskolaközpontjának igazgatójától. Szügyi Györgytői. - Miért csatlakozik a ren­dezvényhez az F.uromenedzser Bt '.' - Talán nem kell mondanom, hisz sokan nap mint nap talál­kozunk azzal a jelenséggel, hogy a nemzeti különbözőségek elle­nére milyen egyforma menedzseri kultúrát képvisel a francia, a né­met, az angol vagy a holland üz­letember. Ezt a menedzser­standard-et Európa úgy alakította ki. hogy - ha nem is hibátlanul, de - a lehető leghatékonyabb tár­gyalási. üzletkötési együttmű­ködési kódexet adjon a résztvevők kezébe. Különös jelentőséggel bír a Szegedi Iskolaközpont, mivel a brit anyaegyetem tananyagának tanítását nem csupán magyar­országi területre engedélyezte, hanem a bárhol élő magyar anyanyelvűek számára. - Jelentheti ez azt. hogy olyan nemzetközi iskolaközponttá fej­lődhet a .szegedi, ahol a nem­zetköziség ellenére magyarul folyik az oktatás? - Természetesen. Sót, a magyar anyanyelvűek angol nyelvű képzését is végezhetjük. Bár KERESKEDELMI HÉT SZEGED, 1991. JÚLIUS 8-14. ennek előnye csak magasabb vezetői beosztásban érvényesül. - A; egyetemi szemeszterről már többször írtunk, tudna egyéb, intenzív tréningjeik közvetlen hasznáról is tájékoztatni ben­nünket? - A kereskedelmi hét, mint általában az ilyen, nagy üzleti tár­gyalássorozatot hoz majd. Köz­vetlen hasznot jelent, ha valaki az egyhetes időszakot intenzívebben használja ki. Ezt egyrészt a tár­gyalások megszervezésének, más­részt azok pergő lebonyolításának technikái tudják segíteni. A múlt héten megtartott egyik ilyen intenzív tanfolyamunkon például a Mary Cipőgyár műszaki igaz­gatóhelyettese, Kocsis Ferenc nyilatkozott úgy. hogy legalább 10 évvel ezelótf kellett volna megismernie ezt az anyagot. A RUSZÖV kereskedelmi osztály­vezetője. Lőrincz György, az anyag logikus felépítését és azonnali alkalmazhatóságát emel­te ki. De hirdetésszervező ügynök is jött vissza, hogy milyen siker követte a módszer alkalmazását. - Ha jól értem, sokan fel­ismerték már Szegeden az új. Magyarországon eddig tudatosan nem használt módszerek hasz­nosságát. - Igen. és nálunk az elméletet együtt kapták a gyakorlattal. Ma már sok üzleti lehetőség kínál­kozik a/, aktív, sorsát kezében tartó vállalkozás, vállalat részére, de a lehetőség nem elég: a végrehajtás hatékonysága az üzleti siker titka! - Felsorolná, mely területen lát fontos továbbfejlődést a magyar menedzserek számára ? - Két nagy területen kell fejlődnünk. Az egyik: a formá­lódó piacgazdaság új vezetői szemléletet kíván a piacke­zelésben. Meg kell barátkoznunk a marketing gyakorlati eszkö­zeivel és módszereivel, az üzleti tárgyalások hatékonyságának javításával. A másik fontos terület a vállalat belső hatékonyságának javítása. Ez feltételezi a világban évszázadok alatt felhalmozott módszerek hatékony kiválasztását és alkalmazását. Sok tanulni­valónk van az emberekkel való kommunikálás, a megfelelő mun­katársak kiválasztása, konflik­tusaink megelőzése és kezelése terén, egészen a módszerek gya­korlati alkalmazásáig. Ezután Szegeden már a vajdasági, az erdélyi magyarok is érdeklődnek, de előnyben a szegediek vannak sok szempontból. Ebből egyik: ősi lokálpatriótaként szeretem a várost.* K. A. VESZTESÉG. AVAGY NYERESEG A BANKBAN Homoki kórkép A sokak által irigyeit vezetői posztok eszik az emberek egészségét, lelki tartalékait. A mezőgazdasági szövetkezetekben az idén jó par elnök ment rokkantsági nyugdíjba, míg más egyéni vállalkozó lett, akadt, aki egy jobb helyzetben lévő, vagy annak vélt cégnél „csalt" szakemberkent kíván tovább dolgozni. Tanult, képzett emherek érzik, elérkezett a menekülés ideje. Ok a gyengék, vagy a külvilág lett elviselhetetlenül könyörtelen? ­szögeztem a kérdést egyiküknek. Elhárította a választ, mondván, a lelépő siráma hiteltelen lehet, hisz be lehet úgy állítani, hogy csak a saját elégtelenjét magy arázza. Kérdezzek olyat, aki hasonló körül­mények között még állja a sarat. Kalivoda Imrét, a Domaszéki Szőlőfürt Szakszövetkezet elnökét ajanlotta, ő felvázolja a homoki gazdaságok általános kórképét. - Elnökségem ideje alatt most állunk a legrosszabbul, négy­milliós veszteségbe csúsztunk. Ráadásul a múlt évi teljesítmé­nyünk a termésátlagokat, bevéte­leket tekintve nem a legrosszabb. Pár éve ebből meg 20 milliós nye­reség is kikerekedett volna. - Nem így történt. - A rengeteg ok közül a leg­közvetlenebb a pénzügyi. A kedvezőtlen termőhelyi adottságot kompenzáló támogatások erőteljes csökkentésének hatása kivéd­hetetlen. A tönkrement feldol­go/óipar késedelmes fizetését hitelekkel tudjuk csak áthidalni. A korábban felvett beruházási hite­lcink kamatait is fizetni kell. Te­kintve. hogy lehetetlen a terme­lésben a kamatokkal egyenértékű jövedelmezőséget elérni, úgy is mondhatjuk. Iiogv a nytrcségün­1 ' i hanbbaivtai'ii'.ik - Egyszóval eladósodtak, fordulat nélkül ennek előbb-utóbb esőd leltet a vége Az egészben az az erdekes. hogy még nem is mondanám magunkat eladósodottnak. Egy normális gazdaságban 280 milliós forgalom mellett 20 millió hitel nem sok. Csak az adott körül­mények között visszafizetni nem lehet úgy. hogy mi magunk ne váljunk jóformán működés­képtelenné. A hiteleknek bőven van fedezete, csődről szó sincs, mégis ha a mezőgazdasági terme­lés jövedelmezősége ezen az alacsony szinten marad, elkerül­hetetlenül önmagunkat éljük föl. - Meddig lehel ezt bírni .' - Míg végleg ránk nem te­keredik a/ öngerjesztő módon burjánzó adósság. A megsemmi­sítés legtisztábban politikamentes megoldása ez. - Ép ésszel felfoghatatlan cél. - Ha nem is deklarált cél. de valóság. Mindez nemcsak gazda­ságilag sajnálatos, hanem az itt élő lakosság számára is. Annak ellenére, hogy a szakszövetkezeti tagok zöme egyénileg gazdál­kodik. a közösben kétszáz ember munkahelye veszélyeztetett. Ke­vés könnyítéssel fenn tudnánk maradni. Gondolom, kevesebbe kerülne, mint egy gazdaságilag szétesett térségben új megélhetési forrásokat, munkahelyeket terem­teni. - A; ember reflexeiben él, hogy küzdjön a: életben maradásáért. Önök csak állnak, s várnak ' - Elképzeléseink vannak, de a mostani törvények adta lehető­ségek a szakszövetkezetek szá­mára nem jelentenek megoldást. Ezerötszáz, a közös munka­végzésben nem érdekelt taggal nehéz dűlőre jutni. Ok a közös tevékenységre gyanúval tekinte­nek. nem közvetlenül a bőrükre megy. s mégis az ó szavazatuk dönt. Számukra az egyéni gazdál­kodást segítő szolgáltatások a fontosak. A mostani szervezetben e kettő keveredik. Ezt kellene szétválasztani. - Ezek szerint mi a jövő? - A szakszövetkezeti forma nem rossz, csak fel kellene ol­vasztani s újra kristályosítani. Kü­lönválasztva a kistermelést non­profit módon kiszolgáló részt, s a közös tevékenység önmagában is működőképes egységeit. A meg­bízható s használható jogi keretek megszületéséig kénytelenek va­gyunk beérni a spórolással s a kisebb szervezeti változtatások ré­vén magunknak biztosított léleg­zetvételnyi időt adó eseti megol­dásokkal. Ami eltet, csupán ennyi, mi is ott akarunk lenni az új esélyekkel kecsegtető startnál. T.&.I. Információ - később A szegedi INFOTEC Infor­matikai és Információtechnikai Kft. alapításába egykor a város is beszállt. Üzletrészét még tavaly novemberben megvásárlásra kínálta fel a kft. „maradék felé­nek". A vételi ajánlat elhangzott, s a két fél - meglehetősen eltérő ­álláspontját közelítendő ese­ményre tegnap délután nyílott lehetőség az önkormányzat Va­gyonkezelő Vállalkozási és Pri­vatizációs Bizottságának ülésén. Az eredeti napirendben első pontként szereplő téma végül a harmadik helyre került s idő­közben a testület úgy döntött, hogy a tárgyalt kérdések nem tartoznak a nyilvánosságra - még­iscsak egy gazdálkodó üzleti adatairól esik szó. A sajtónak is engedélyezett napirendek közül elsőként a Kossuth Lajos sugárút 45. szám alatti - rókusi templommal szem­beni - beépítetlen telek sorsáról döntöttek. Négy éve arra a helyre az OTP saját beruházásában akart társasházat építeni, s ki is fizette a telek akkori vételárának 50 szá­zalékát. 625 ezer forintot. Történt, hogy a pénzintézet ma már nem akar olt - s talán máshol se na­gyon - lakásokat építeni, így az eredeti áron visszaadja a telket a városnak. A döntés értelmében a vállalkozási alap terhére kifizetik a telket, s mint az önkormányzat tulajdonát képező ingatlant, pályázat útján értékesítik. A befolyt pénz - 2-3 millió forint körüli összeg - a vállalkozási alapot illeti. Az üzletre áldását adta a bizottság, annál is inkább, hiszen a város ingyen használta négy évig a pénzintézet 650 ezer forintját. (kovács) HALLÁSSÉRÜLTEKÉRT . „Félünk, túl nagy a kihívás" Jobb elfoglaltsága is akadt volna szombaton este Újvári Józsefnek. a Hallássérültek Országos Szövetsége szociálpolitikai főosztálya vezetőjének. Csúri Imrének, a szövetség szegedi és megyei titkárának és Hégely Gábornak, a szegcdi siketek általános iskolája igazgatójának a velem való beszélgetésnél. A hallássérült gyerekek országos versenye akkorra veget ért. a 6o diák diszkózott, a tanároknak, kísérőknek sem akadt már dolguk, csak a kedv szerinti könnyed, laza csevely, fehér asztal melle való. Az idei verseny nagyon jól sikerült, a szegediek kitettek magukén, meg a niegyi önkormányzat vezetője is megtisztelte az eseményt, az adakozásra fölszólított hetvcnvalahany cég közül is több mint húsz küldött ajándékot, hogy legyen mivel kedveskedni eredményhirdetéskor a verseny legjobbjainak. Szóval mindén ok megvolt az örömre, az elé­gedettségre. engem pedig az érdekelt, aminek ezekhez az érzetekhez semmi köze, sőt. Mert szcp dolog a törekvés, hogy a fogyatékosok is próbál tehetnek közlekedésbiztonságból, elsősegélynyújtásból, meg lövészetből is. mint pár hete az egészséges gyerekek, ugyancsak Szegeden, nem­különben az önzetlen támogatásuk (meg akkor is. ha az adományok értéke az adóból leírható, még akkor is!), a kérdés marad örök: sike­riil-e beilleszkedniük, megtalálják-e helyüket az egészséges (legalábbis fizikai értelemben annak veti) közösségben, a társadalomban? Hogy megy ez a beilleszkedés mosi. napjainkban? Mondják, vesszük észre, versenyhelyzetben élünk. Bírják-e a/ iramot azok. akik hátrányból indulnak, akiknek a beszéd nem eszköz, hanem cél? A szülők, mesébe az igazgató, most már szabadon rendelkeznek a fogyatékos gyerekekről is. olyan iskolába íratják, amilyenbe akarják, legtöbben az egészségesek közölt szeretnek látni a magukét. Nem számolnak c döntésük következményeivel, hisz nem szakemberek, hiú és elkeseredett felnőttek. Akiknek a jó értelemben veit befolyásolásuk talán soha ilyen fontos nem volt. A pályaválasztás is nehezebb, ezentúl kalkulálni kell a munkanélküliséget is. nemcsak a munka­erőpiacot - újabb erőpróbája a szülői vágyaknak. A baj az. hogy c kényszerítő józanságok fejében nincs semmi, amit adhat az iskola, a beilleszkedést segítő szervezet. Vagyis nincs biztosíték, amely akár csak önbizalmat keltene szülőben, gyerekben egyaránt. A Magyarországon forgalmazott hallókészülékek szinte használhatatlanok, a fülillesztckek főleg, a készülékek szervizelése megoldatlan. Az iskolákban bevezetett fejkvóta, a normatív finanszírozás ellehetetleníti a hathatós gyógypedagógiai munkát. Es hát a költségvetés..., annyi a szövetségé és a szegedi iskoláé is. mint tavaly volt. Egyenesen megalázó. Megint növekedni fog az analfabéták száma, jósolta a szövetség embere, s a fogyatékosok előtt szűkül a „pűlyatükör". Sopronban és Vácott a hallássérültek szakmunkásképzőit sikerült úgy integrálni, hogy lassan mindenki járhat oda. csak a hallássérült gyerek nem. Nem egy szövetségi tag telefonál, ha egy munkahelyen választani kell. egy­értelmű. a fogyatékos embert menesztik, legyen bár szorgalmasabb, ügyesebb, megbízhatóbb az egészségesnél. „Félünk, túl nagy a kihívás, a versenyhelyzetben csökken a humanitás", hangzott a végszó. Mcghallják-c. nem tudom. Mag Edit Szeged a hazai lapokban 1991/17 1990. Baka István - Égtájak célkeresztjén: Válogatott és új versek / Kerék Imre = Dunatáj. - 4.sz. ­Könyvismertetés. 1991. Cigan és a játékengedély / (v) * Foci 7. - márc. 20. - Riporter: Vitos György. - Beszélgetés Zádori Gyulával, a Szeged SC elnökével. Balázs András - a Sámson holding ügyvezetője és tulajdonosa/Lindner András. Horváth Zoltán = Heti Világgazdaság. - ápr. 6. - Beszélgetés a Szegedi Konzervgyár megvásárlójával. Csemisevszkij és a „bolsevisták": Szláv Kultúrák Baráti Köre/Könczöl Csaba = Népszabadság. - ápr. 12. A JATE Szláv Filológiai Tanszékén alakult. Szigorú rendcsinálás = Pesti Hírlap. - ápr. 13. ­Szerző: Síposhegyi Pctcr - A Kisszínház Léni ncni című bemutatójáról. Hat pár már kiesett/- orv - = Mai Nap. - ápr. 14. - Szerző: Horváth Kálmán. - Rock and roll verseny Szegeden az orvostudományi egyetem klubjában. Összeáll a Fcszty-körkép: Gyűjtenek a restauráláshoz / (palkó) = Vasárnapi Hírek. - ápr. 21.- Szerző: Palkó Sándor. Születésnap Szegeden = Mai Nap. - ápr. 23. ­Hatvan éves a Szegedi Szabadtéri Játékok. Vaddél = Kurír, délutáni kiad. - ápr. 24. - Egyre több a z.ugkimcrcs Szegeden. Ki fog aratni? / Cseri István = Ország-Világ. ­ápr. 24. - ill. - Interjú Forrdskúton Mczcy Róbert jegyzővel és Lajkó Mihály gazdával a mező­gazdaság helyzetéről. Szegeden a szociálpolitika ..Lila Nyulak"-kal pótolható?: Válaszol a megye elnöke és az alpolgármester / Mészáros Ferenc = Dél-Kclet. ­ápr. 25. - A város szociális és egészségügyi helyzetéről. Bűnözési térkép. Milliomos valutázók/(halász) = Magyar Nemzet. - ápr. 25. - Szerző: Halász Miklós. - Szegedi és Csongrád megyei helyzetkép. Megáldották a csapatzászlót / Tanács István = Népszabadság. - ápr. 25. - A Szegeden működő rcndóriiszihclycttcs-képzó iskolában. Bárki bárhol nyithat kimérést?: A szegediek hiába tiltakoznak = Népszava. - ápr. 25. - Az önkormányzat lol aicar lepni ellene. Lebontják ar emlékművet = PcMi Hírlap - ápr 25. - A szegedi Széchenyi téri szovjet hősi emlékműveket. Élet és irodalom. (8. rész)/Tcmcsi Ferenc = Élet és Irodalom. - ápr. 26. - A Szegedről indult író „önéletrajza" a hozzá írott levelek tükrében. Válogatott levéltitkok: A címzett nem ismeretlen: Beszélgetés Temcsi Ferenccel / Kenéz Ferenc = Esti Hírlap. - ápr. 26. - A Szegedről indult író az Élet és Irodalomban közölt sorozatáról. A munkanélküliség lélektana: Gazdasági okok: Mit tegyen a szakszervezet? /Takács Ilona = Heti Magyarország. - ápr 26.: ill. - Beszélgetés dr. Balogh Tibor tanszékvezetővel, a rendszerváltás lélektanáról rendezett szegedi konferencia házigazdájával. Életmentők Szegeden = Kurír, délutáni kiad. ­ápr. 26. - (12 óra). - Életmentő Emlékérmet kapott Szabó Attila és Gyenes Tibor. Bóhm bácsi búcsúja/(sebes) = Mai nap. - ápr. 26.: ill. - Szerző: Sebes Erzsébet. - Nekrológ a Szegeden elhunyt Máriáss József színművészről. A Dél-Alföldre is jut pénz a Bush-Alapítványból? / Fekete Klára jelenti Csongrád megyéből = Világgazdaság. - ápr. 26. - Tanulmányterv készült Szegeden az élelmiszeripar támogatásáról. Az első Shell-kút - magánvállalkozó beruházásában / Fekete Klára jelenti Csongrád megyéből = Világgazdaság. - ápr. 26. - Az 55-ös úton. Asolthalom halárában. Egy statúium buktatói: Szegedi reklorválasztás érdek és morál között / Tanács István = Népszabadság. - ápr. 27. - A/ orvosegyetemen. „Ébresztő!": Katolikus értelmiségi fiatalok találkozója S/.cgcdcn / Bókay Lás/ló = Üj Ember. ­ápr. 28.: ill. - (Élő egyház) „A befektetett munka kamatozik!": A csapatcgységbcn az erő!/Vitos György =» Gól: labdarúgás, labdajátékok. - 4.sz.: ill. - Beszélgetés Szalai Istvánnal, a Szeged SC labdarúgóinak vezető edzőjével. Postabank a Dél-Alföldön / Kovács András = Privát Profit. - 4.sz. - Szegeden. A tulajdonviszonyok rendezése nélkül nem megy! / T.J. = Privát Profil. - 4.s/.. - Beszélgetés dr. Tóth Laszlu megbízott jegyzővel a privatizáció szegedi lehet őséwirőt

Next

/
Oldalképek
Tartalom