Délmagyarország, 1991. március (81. évfolyam, 51-75. szám)

1991-03-27 / 72. szám

4 A helyzet 1991. március m ! 3 wmEUm i 1 í lllllil v,, s > : • ííisísk • • ív'/i;: : • •-^jss BIZTONSÁGERŐSÍTÉS? liliisíií: vkív/ií:!:;^:";; Tervekről, gondolatokról szabadon A sürgősségi alapellátásban részt vevő körzeti orvosok nagy kihívás előtt állnak, ezt nyilat­kozta lapunknak szombati számá­ban dr. Morva László tataházai körzeti orvos. Vajon érzékelik-e a kihívást, és hogyan reagálnak a közlekedésben, a baleseti mentés­ben érdekelt többi szakterület képviselői? Ezt kérdeztem, dr. Göbl Gábortól, az Országos Mentőszolgálat főigazgatójától, dr. Krajcsovics Pál rendőr orvos­ezredestől. az ORFK osztályveze­tőjétől és Kalanovics Lászlótól, az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács titkárától. Dr. Göbl Gábor: - Munkánk jelentós része, a fele, a sérültek mentése. Nálunk nincsenek men­tóutak. amelyek vonulásunkat gyorsítanák, könnyílenék, lét­számhiánnyal küszködünk, mun­kafeltételeink korántsem mondha­tók ideálisnak. Tavaly készítet­tünk egy korszerűsítési progra­mot. amely a szolgálat hatékony­ságát célozza, ez az esztendő a megvalósítás éve lenne. Saját erőnkből kellene boldogulnunk. Költségvetésünk szűk keretet szab, a rendelkezésünkre bocsátott összeg reálértéke a tavalyihoz képest csökkent. Fölmerülhet a gondolat, nem kellene-e a mentésbe is beengedni a vállalkozókat? Annál is inkább, mert vannak ilyen jellegű kezdeményezések. Szeretném hangsúlyozni, mi nem akarjuk kisajátítani magunknak e szol­gálati munkát (egyébként törvény rendelkezik róla), ugyanakkor, szerintem, azt sem szabad meg­engedni. hogy bármely újon­nan alakult szervezet kénye-kedve szerint válogasson a rászorulók között. A mentés szolgálatjellegét meg kell tehát hagyni, itt nincs helye a korlátlan magánvállal­kozói szabadságnak. Ezért mi úgy gondoljuk, akik képesek az álta­lunk kialakított egységes mentő­szolgálati rendszerbe beilleszked­ni, azokkal működünk együtt szívesen. Dr. Krajcsovics Pál: - Tíz éve foglalkozom közlekedésbizton­sági kérdésekkel, sajnos, most igazolva látom, amit mindig hang­súlyoztam: a megfelelő rendsze­rességgel és gyakorisággal végzett rendőri ellenőrzés, valamint a rendőri szigor jó hatással van a közlekedési állapotokra. Jelenleg általában. így az utakon is, kevés a rendőr, a meglévők is elbizony­talanodtak, óhatatlanul bekövetke­zett ez a kétségbeejtő helyzet. Ne higgyük, még véletlenül se. hogy a járművezetés állampolgári jog. Feltételesen az, ám gyakorlatilag csak az egészségügyileg is alkalmas ember ülhetne a volán mögé. Szerintem az egészségügyi alkal­masság elbírálásának módja sür­gős változtatásra szorul. Kalanovics László: Szerveze­tünk bejegyzett társadalmi szervezet lett, ez is jele önállósodásának, átalakulá­sának. Egy év műlva már talán új néven, a minisztériumoktól függetlenül tevékeny­kedünk. Szervezetünk központi jellegét meghagynánk, de a helyi KBT-ket az önkormányzatok mellé rendelnénk. Testü­leteinkbe várjuk a tárcák, az érdekképvi­seleti szervek, a biztosítók, a sajtó és a parlamenti pártok országos és helyi képviselőit. Szeretnénk elérni, hogy azokat a közlekedésszervezési, biztonsági kérdé­seket és problémákat, amelyeket mi felvetünk, a jövőben maradéktalanul hajtsák végre. Amennyiben nem tennék, a felelősöknek nagy nyilvánosság előtt kellene magyarázatot adniuk. -mag­Kerékpárral az úton Ki élvezetből, sportból, ki anyagi okok miatt választja ­avagy cseréli fel a négykerekűt ­a lábmeghajtásos kétkerekűre. Egyre többen tekerünk, ezért is megszívlelendő a Honvéd Kórház baleseti sebészeti osztályának felmérése, amit ezer biciklisbaleset elemzése kapcsán készítettek el. Az értékelés szerint a balesetet szenvedett ezer kerékpáros 25 százalékánál az alkoholos be­folyásoltság - magyarán az ittas­ság - okozta a szerencsétlenséget. A kerékpárosokat legtöbbször ­ak esetek 24 százalékában ­elgázolták, döntő részt azért, mert nem voltak jól láthatóak az úton. A 19 halálos végű kerékpáros­balesetnél kilenc ember tragé­diáját okozta az alkohol. A kerékpáros-baleseteknél a fej, az arc és a felső végtagok sérülése a leggyakoribb, ezért nem elve­tendő az a javaslat, amely köte­lezővé tenné a védősisak és a védőkesztyű használatát a bicik­liseknek. Az orvosok szerint a sisak 85 százalékkal képes csök­kenteni a koponyasérülést. A legnagyobb tragédiaforrás: a kerékpárutak hiánya. Csak egy példa az összehasonlításra; Buda­pest öt összefüggő, mintegy 25 kilométernyi kerékpárútjával szemben Bécsben több mint 300 kilométernyi út áll kizárólag a biciklisták rendelkezésére. Házasság Domonkos Tibor és Patai Piroska Ilona. Lengyel Zoltán és Lajkó Enikő, Szarka­Kovács János és Rácz Ágnes. Konstantin Gábor és Kónya Barbara Judit, Németh András és Somogyi Etelka. Gergi Zoltán János és Deák Erika. Csányi Zsolt és Czeglédi Erika, Válv Attila cs Kaizer Zsuzsanna. Nagy Mihály és Ökrös Zsuzsanna, Nagy Gábor és Nagy Ánges, Rácz Károly és Ábrahám Erzsébet. Mulati József Zoltán és Halmai Zsuzsanna házasságot kötöttek. Születés % Nagy Zoltán Károlynak és Varga Ilonának Zoltán Dávid. Dobó Vince Ferencnek és Tombácz Piroska Juliannának Erika, Hermán Attilának és Kovács Ibolyának Éva. Szabó Imrének és Bánfalvi Juliannának Csilla, Szabó Imrének és Bánfalvi Juliannának Szilvia. Kamarás Györgynek és Elek Ceciliának Ildikó. Bagi Györgynek és Németh Zsuzsan­nának Richárd, dr. Mezey Róbert Károlynak és Sándor Tündének Csaba Bence, Molnár Sándornak és Nagy Évának Éva, Babos József Tibornak és Sándor Évának Anita. Vörös Zoltánnak és Horváth Ilonának Renáta, Ferenczi Zoltánnak és Kovács Évának Éva, Jóján Eleknek és Szűcs Máriának Róbert. Tóth Sándornak és Varga Reginának Ádám, Tibai Józsefnek és Vastag Katalin Lídiának József Gábor. Rekedt-Nagy Mihálynak és Faragó Irénnek Viktória. Mcrlák Tibornak és Dombovári Jozefa Ibolyának Iboiya. Merlák Tibornak és Dombovári Jozefa Ibolyának Zoltán, Csonka Csaba Istvánnak és Farkas Mariannának Ervin. dr. Sipos Miklósnak és dr. Seres Erika Beatrixnek Nikolett. Kurucsai Istvánnak és Égető Katalin Etelkának Kitti Dzsenifer, Farkas Imrének és Gonda Teréziának Zita, Temesvári Péter Bálintnak és Horváth Martának Renáta, Sz.tupovszki Gézának és Székely Krisztina Magdolnának Szabolcs, Györgyi Antalnak és Simon Ágnes Csillának Bence Almos. Radvánszki Lász­cs Bi .., M.iiia Magdolnának Rita, Fodor Györgynek és Evellei Mártának Zoltán, Szabó Pálnak és Angyal Tündének Tünde. Paragi Józsefnek cs Czirok Ilona Erzsébetnek József. Patkós Attilánál; és Nádházi Mónikának Nikolett. Turcsik Istvánnak és Dugolity Rita Tímeának István. Bárkányi Családi események László Illésnek és Busa Edit Ilonának Ágnes, dr. Szabó Tibor Józsefnek és dr. Dömötör Ilona Máriának Levente Péter. Sáfár László Zoltánnak és Tösmagi Editnek Edina Krisztina. Vass Istvánnak és Kálmán Timea Dórának Timea. Kovács Lászlónak és Molnár Irénnek László, Farkas Sándornak és Borbély Ilonának Fruzsina. Farkas Sándornak és Borbély Ilonának Rebeka, Bíró Józsefnek és Tóth Ildikónak Péter, Újvári Ferencnek és Szilasi Erzsébet Magdolnának Zoltán. Fekete Péter Andrásnak és Korbély Margitnak Péter, Fodor Gábornak és Kispál Zsuzannának Gábor, Balog Sándornak és Czirok Anikó Juditnak Enikő, Paczuk Sándor Mihálynak és Horgász Erikának Olivér Márk. Fehér Attila Lászlónak és Mader Krisztinának Szabolcs Dániel. Trója Gábor Csabának és Ferenczi Zsuzsannának Gábor. Árva Tibornak és Angyal Emesének Cintia, Kiss Zoltánnak és Jutási Jusztinának Anikó, Kiss Zoltánnak és Jutási Jusztinának Erika. Kovács Miklósnak és Furján Margitnak Miklós Ferenc, Lengyel Béla Istvánnak és Nagy Magdolnának Tamás. Sutka Mihálynak és Szász Ilonának Anita, Bedckovics Lajosnak és dr. Balogh Erika Mariannának Norbert Attila, Korom Imrének cs Siroki Gizellának Edina, Zombori Balázs­nak és Herczeg Editnek Balázs Norbert. Túri István Józsefnek és Katona Zsuzsanna Iloná­nak Dénes. Fekete Ferencnek és Mezei Ilona Nórának Ferenc. Barta Ferencnek és Molnár Dóra Krisztinának Győző Titusz. Buza András Lászlónak és Tímár Ilona Máriának Péter, Kollányi Miklós Györgynek és Gócsa Evanak Bence Miklós, Mucsi Mihálynak és Szabó Csilla Gyöngyinek Mihály, Kulcsár Gábor Vilmosnak és Grandpicre Szilviának Rcnátó, Mihalccz Gábor Lajosnak és Mata Erzsébet­nek Anikó, Csehó Tibornak és Pintér Máriá­nak Dóra. Buda Róbertnek és Kormányos Zsuzsannának Zsuzsanna Veronika, Kovács Mihálynak és Ollé Ilonának Lili. Gyurkó Zoltán Janosnak és Ancsin Katalinnak Kitty Katalin. Pusztai Józsefnek és Rácskai Andreának Anita. Tölgyi Gyulának és Tóth Ilonának Zsófia. Miskolczi Istvánnak és Kiss Juditnak István, Ágoston Jánosnak és Pósa Rozáliának Zoltán, Illés Tibornak és Stiebel Máriának Gergő, Bodor Gábornak és Hódi Erikának Martin, Zab Antalnak és Vesze Edit Tündének Vivien Patricia. Tari Ferencnek és Tési Katalinnak Zsolt. Rácz Norbert Vil­mosnak és Garas Franciskának Norbert. Szöllósi-Vágó Jánosnak és Fehér Valériának Gábor, Rákosi Ferencnek és Marton Erikának Anita,- Vessenauer Péternek és Prágai Évának Dániel. Furák János Zsoltnak és Örlei Andreának Gergő, Szabó Lajosnak és Fodor Máriának Zsófia, Tari Sándor Józsefnek és Szabó Ilonának Vivien. Farkas Gábornak és Kocsis Gyöngyi Andreának Patrik, Pap Lajosnak és Muntyán Annamáriának Annamária. Mészáros Zoltánnak és Varga Évának Katalin, dr. Molnár Zoltánnak és Szabó Éva Andreának Luca Anna nevű gyer­meke született. Halálozás Zombori Antal Gergely. Molnár István, Csamangó Dezsőné Varsandán Ilona. Ficsor Józsefné Szekeres Ilona Katalin. Gregus Lajos. Karsai István Lajos. Mózes Józsefné Mojzes Erzsébet, Majoros Márk. Bite József, Léderer Irén, Bali Antal. Nyerges Andrásné Szügyi Terézia. Veres Károlyné Csikós Margit, Horváth János László, Rakovics Istvánné Soczó Brigitta. Répás Józsefné Mészáros Rozália, Fodor Józsefné Mózes Anna. Dobó Sándorné Sós Margit. Farkas Zoltánné Kasza Erzsébet. Kócsó Sándorné Domonkos Erzsébet. Kóli István, Herbály Andrásné Szabó Magdolna. Baricz Eszter Magdolna. Simon Andrea. Kószó János. Komlósy Lajos. Mucsi Antalné Nagy Mária. Bellány Sándorné San Veronika. Dér Imréné Benkő Etelka. Jaresák Nándorne Barna Etelka, Tóth Béla. Bálint Vincéné Hódi Erzsébet, Pusenszki Pálné Fenyvesi Julianna, dr. Varga Sándor, Tari Vilmos, Ruppcrt Antalnc Juhász Hilda. Tábit Frigyes. Szilvási Szilvesztcrné Döme Julianna, Kunszabó Antal. Megycry Lajos. Peták Istvánnc Soós Viktória, Sánta Fcrencné Mészáros Mária, Trója Pélemc Gyövai Erzsébet. Német István. Mészáros Károly. Varga Józsefnc Kiss Veronika. Juhász Csilla meghaltak. Mórahalmon Kisistók Mihaly'es Nagy Illés meghalt. a hazai lapokban 1991/12. 1990. Újabb eredmények a Duna­Tisza köze és a Dél-Alföld nép­rajzi kutatásában / T. Bereczki Ibolya = Néprajzi Hírek. - 1/2. sz. - Beszámoló az 1989. nov. 20-21-én, Szegeden megrendezett Migráció és település a Duna­Tisza közén elnevezésű néprajzi konferenciáról. Bálint Sándor emléke Szegeden /Bárkányi Ildikó = Néprajzi Hí­rek. - 1/2. sz. ill. - A néprajztudós emlékének megörökítése szü­lővárosában. Ferenczi Imre : 1931. január 6. - 1989. május 8. : Lélekjajok egy majdani tudósi pályarajzhoz / Farkas József = Néprajzi Hírek. ­1/2. sz. - Nekrológ a szegedi néprajzkutatóról. A legidősebb magyar fény­képész - Liebmann Béla / Kin­cses Károly = Fotóművészet. ­3/4. sz. : ill. - A szegedi ripor­terről. 1991. Számítógépes szakkör a szege­di könyvtárban / Herendi István = Vakok Világa. - 2. sz. - A So­mogyi Könyvtár hangos könyvtá­rában. Könyvajánlás - aktualitással / Dénes László = Demokrata. ­l.sz. - Ismertetés Szent-Györgyi Albert Az őrült majom c. köny­véről. Ugy változik, hogy nem vál­tozik / t. i. = Népszava. - márc. 12. - Szerző: Takács István. ­Nem döntött a színházi struk­túraváltásról a szegedi köz­gyűlés. Csongrád - Olajtüzet oltanak homokkal / Tanács István = Népszabadság. - márc. 13. ­Gyakorlat az üllési földgázmezön. Most milyen vevő a Szegedi Szalámigyár? : Harmincezer túltartott sertés / Soltész Jolán = Számadás. - márc. 14. - (Piaci információk.) - Bihari Vilmos vezérigazgató nyilatkozata. Csongrád - 21 nem nyerő /Sz. L. I. = Számadás. - márc. 14. ­(Zárszámadás.) - Szerző: Sz. Lu­kács Imre. - Megyénk mezőgaz­dasági szövetkezeteinek 1990. évi eredményei. A „hírős város" polgármestere / -so- = Magyar Virtus. - márc. 15. : ill. - (Portré). - Dr. Lippai Pál szegedi polgármesterről. „Szegedet szolgálom" = Új Ember. - márc. 17. - A Szegedért Alapítvány díjával kitüntetett Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök nyilatkozata. Ki tervez, ki végez : A halasz­tást választották Szegeden / Bólé István = Vasárnapi Hírek. - márc. 17. - Gyimesi Kálmán operaéne­kes. önkormányzati képviselő a szegedi színházi struktúra meg­változtatásáról. KALOT-tanévzáró Szegeden = Magyar Hírlap. - márc. 18. ­(Magyar híradó). - Befejeződött a négy Csongrád megyei községben rendezett katolikus népfőiskolai tanfolyam. Szeged - Ne morzsolják párt­viszályok az akaraterőt /H. M. = Magyar Nemzet. - márc. 18. ­Szerző: Halász Miklós. ­Szándéknyilatkozatot írt alá a város öl felsőoktatási intézménye az univerzitás létrehozásáról. Dr. Boda Domokos Széchenyi­díjas - A gyermek előtt az élet / Tanács István = Népszabadság. ­márc. 18. : ill. - A szegedi gyer­mekgyógyász professzor nyilat­kozata kitüntetése alkalmából. A polgárosodás felé / Rafai Gábor = Pesti Hírlap. - márc . 18. - Tudósítás a márc. 15-i ün­nepségekről. Kriptafelújítás = Kurír, délutáni kiad. - márc. 19. - (12 óra). ­Gyulay Endre szegedi megyés püspök szentmisével avatta föl a Fogadalmi templom átépített altemplomat. A sportolás luxus lett'' Halász Miklós = Magyar Nemzet. ­márc. 19. - Beszélgetés dr. Török Bélával, a Szeged SC vízilabdá­zójával. A sakk elnémult zene : Titkos rendszer a skálák mögött / Győri Béla = Ring. - márc. 19. : ill. ­Beszélgetés Vántus István szegedi zeneszerzővel. Mi újság az újságunkkal? : Kö­rülnéztünk az országban. Szeged. - A harmadik nem jött / (vitos) = Foci 7. - márc. 20. - Szerző: Vitos György. - A Foci 7 fogad­tatása, terjesztése a városban. Faludy is alapít = Kurír, reggeli kiad. - márc. 20. - (12 óra). ­Faludy György-díj Alapítvány a szegedi tudományegyetemen. Munkásfórum alakult Szege­den Csintalan Sándor ­Szerveződik a baloldal (sz.ó) = Népszava. - márc. 20. - Szerző: Szabó Iréné. - Új szervezet a szociáldemokrata és a szocialista párt tagjaiból. Kiugró nyereség a Dél-Tisza Menti ÁFESZ-nél : Szeged ­Bíznak a jövőben / Bányász Hédi = Új Szövetkezet. - márc . 20. Dugonics, a matematikus / Bá­tyai Jenő = Magyar Nemzet. ­márc. 21. - (Tisztelt Szerkesztő­ség!). - Dugonics András oktatói tevékenységérői. Rendőrkézen a csalafinta tele­fonáló : Feltörte az ajtót a perse­lyes / -orv- = Mai Nap. - márc. 21. - Szerző: Horváth Kálmán. ­Nyilvános telefonkészülékeket fosztogatott és betörést kísérelt meg Szegeden Leidecher József. Élet és Irodalom. (3. rész) /Te­mesi Ferenc = Élet és Irodalom. ­márc. 22. - A Szegedről indult író „önéletrajza" a hozzá írott levelek tükrében. Elfekvő kincsek - újjászületett szazadok : Egy újonnan megnyílt szegedi régészeti kiállítás ürü­gyén / Trogmayer Ottó = Heti Magyarország. - márc. 22. : ill. ­„Avarnak mondták magukat..." c. kiállítás a Móra Ferenc Mú­zeumban. Aboimov szegedi tárgyalá­sai / L. A. Gy. = Magyar Hírlap. - márc. 22. - Szerző: Lengyel András György. - Ivan Aboimov szovjet nagykövet látogatása után sajtótájékoztatót tartott Szegeden. Közös döntést az emlékművek­ről : A szovjetek kérése / (halász) = Magyar Nemzet. - márc. 22. ­Szerző: Halász Miklós. - Ivan Aboimov szovjet nagykövet látogatása után sajtótájékoztatót tartott Szegeden. Óvszer után privatizáció: Ez­után is - csak óvatosan / orv = Mai Nap. - márc. 22. - Szerző: Horváth Kálmán. - Fölavatták a Dentalcoop svájci-belga-magyar vegyes vállalat szegedi fogtech­nikai laboratóriumát. Király Zoltán „normális" nép­szerűsége / Deli Mária = Tallózó. - márc. 22. - Beszélgetés a szegedi országgyűlési képviselő­vel. - A Képes Éxtra c. lap márc. 15-i cikkének utánközlése. Ételízesítőt gyártó vegyes vál­lalat a Dél-Alföldön / Fekete Klára jelenti Csongrád megyéből = Világgazdaság. - márc. 22. ­Közös vállalatot hozott létre a szegedi paprikafeldolgozó-és a CPC International Inc., Dr. Bába a hátát mutatta a bíró­ságnak / Bólé István = Kurír, reggeli kiad. - márc. 23. - Nem vállalja tovább a Szőke Tisza hajón történt gyilkosság elsőrendű vádlottjának védelmét dr Bába István Torgyán Jó/sef lovat vált? / L.. A. Gy. = Magyar Hírlap. - marc. 23. - Szerző: Lengyel András György. - A független kisgazda politikus részt vesz a Nemzeti Kisgazdapárt Kisteleken rendezett országos nagygyűlésén. A régió ma meg senki földje : Erősödnek a központosító törek­vések / (halász) = Magyar Nem­zet. - márc. 23. - Szerző: Halász Miklós. - Tudósítás a szegedi te­rületfejlesztési konferenciáról

Next

/
Oldalképek
Tartalom