Délmagyarország, 1990. november (80. évfolyam, 278-303. szám)

1990-11-02 / 279. szám

2 Körkép 1990. november 2., péntek (Folytatás az 1. oldalról.) alapelveiről is beszélt a pol­gármester, amelyeket egyút­tal követelményül állított az apparátus elé. Azt hang­súlyozta, a hivatal van a la­kosságért, és nem fordítva. Nem eshet meg többé az, hogy például az ügyfélszol­gálati irodában csupán egy­valaki törődik az állampol­gárokkal, miközben három másik dolgozó egymással társalog — tessék tudomá­sul venni, a választóknak az új önkormányzat iránti fel­fokozott várakozását, a la­kosság érezze, foglalkoznak vele, s véleményét, észre­vételeit, ötleteit a hatóság előtt bármikor kifejtheti — mondotta Lippai Pál. A város pénzügyi helyze­téről szólva megemlítette, hogy a tanács a hátralevő két hónapra tartalékolt ugyan pénzeszközöket, de a hivatalnak a jövőben a leg­apróbb részleteket is érin­tő takarékosság álláspontjá­ra kell helyezkednie. A köz­ponti kormányzattól kisebb támogatás várható, és a he­lyi feladatok köre kibővül:a szociálpolitika és a lakás­gazdálkodás gondjai teljes egészében az új önkormány­zat vállát nyomják — em­lékeztetett a polgármester, s az egyes osztályokat arra figyelmeztette, már most kezdjék meg a jövő évi költségvetés tervezetének előkészítését, az átmeneti időszakra pedig — 1991 elejéig: amíg a központi költségvetést is kidolgozzák — a szükségfinanszírozási rendszer megteremtését. Az elmúlt hét vége ese­ményeiből azt a következ­tetést szűrte le a polgármes­ter, hogy a jövőben belpo­litikai krízisek — az ország gazdasági labilitása folytán — nagy valószínűséggel elő­fordulhatnak, ezért a hiva­tal minden egyes osztályá­nak két héten belül létre kell hoznia a maga válság­kezelő forgatókönyvét. A törvény a megválasz­tott képviselők számára az önkormányzati munkában biztosítja a napi részvétel lehetőségét — mondotta Lip­pai Pál —, ezért az appará­tusnak meg kell teremtenie ehhez a feltételeket: ada­tokkal, tényekkel, informá­ciókkal álljon rendelkezésre. A polgármester nagyon fon­tosnak tartotta azt is, hogy a testület elé olyan szakér­tői javaslatok kerüljenek, amelyeknek van megfelelő alapossággal kidolgozott al­ternatívájuk, azaz a képvi­selőknek legyen módjuk több lehetőségről is tárgyal­ni. Végezetül arról szolt, hogy az aktatologatásnak és a határidőcsúszásoknak egy­szer és mindenkorra véget kell vetni. október elsejétől érvénye­sítendő 10 százalékos bér­fejlesztést. Szeretnék elér­ni, hógy a tárgyalások már november 10-éig befejeződ­jenek, ugyanis kudarc ese­tén 5-6 napra lenne szükség ahhoz, hogy a sztrájkra kel­lőképpen fel tudjanak ké­szülni. A munkabeszüntetés egyébként az egész országra kiterjedne, tehát nem mű­ködne a 3200 postahivatal, nem lenne hirlapárusítás, nem közlekednének a posta­vonatok, nem kézbesítenék a leveleket sem. Mundruczó Kornél felhív­ta a figyelmet arra is, hogy a 114-es postahivatalban működő 12 fős független postásszakszervezet napok­ban közzététt, november 8­ára szóló sztrájkfelhívása semmiféle összefüggésben sincs a november 16-ára tervezett országos sztrájk­kal. A két felhívás már csak azért sem tévesztendő össze, mert míg az előbbi egy kis létszámú csoport ak­ciója, az utóbbi 46 ezer pos­tás dolgozó támogatását él­vezi. (MTI) meggyilkolásával, illetve a hifi-bolt tulajdonosnője el­len elkövetett emberölési kísérlettel. Miután a gya­núsított visszatért hazájába, s kiadatására az érvényes jogszabályok szerint nem kerülhet sor, a Debreceni Katonai Ügyészség az ügyet. a jövő héten felterjeszti a Legfőbb Ügyészségre, s majd a legfőbb ügyész ajánlja fel a büntetőeljárás lefolytatását a Szovjetunió legfőbb ügyészségének — mondta Demeter Mátyás, a Debreceni Katonai Ügyész­ség vezetője. (MTí) Korlátozások a nemzetközi vasúti menetjegyek elővételében Uj arculattal nyit november 2-án a Liget Étterem. Fantázia diszkóbár a hét minden napján, este 6—06 óráig. Hétköznap a belépés díjtalan TECHNOÉP KISSZÖVETKEZET felvételre keres kőműves brigádokat, kőműves szakmunkásokat szegedi munkahelyekre. Jelentkezés: Szeged—Szőreg. Makal út 57. Jogtalan címerhasználat A Cserepes sori piacról a képviselő-testület dönt A MÁV közlése szerint a két német állam egyesülése miatt a keletnémet vasút 1991. január l-jével fel­mondta a kelet-európai vas­utak között fennálló sze­mélydíjszabási egyezményt. A jövő év első napjától tehát nem vásárolhatók az alacsony díjszintű vasúti menetjegyek. Sőt, 1990. no­vember l-jétől a keletnémet vasút a nemzetközi jegyek elővételét is megszüntette. Ez az utazóközönségnek azt jelenti, hogy a megváltott jegyek érvénytartama a jegyváltás napján kezdődik, és egyszeri utazásra — két hónap — oda-vissza utazás­nál 4 hónapig érvényes. A kelet-európai és távol­keleti vasutak között fenn­álló személydíjszabási egyez­ményt a magyar kormány is felmondta. 1991. január l-jétől ha­zánkban sem lehet alacsony díjszintű nemzetközi vasúti jegyeket vásárolni. A Ma­gyar Államvasutak a me­netjegy-elővétel korlátozását fokozatosan vezeti be a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársasággal, Lengyelor­szággal, Bulgáriával, Romá­niával, a Szovjetunióval és a távol-keleti országokkal (Kína, Mongólia, Korea és Vietnam). Menetjegyek elő­vételben úgy adhatók ki, hogy érvénytartamuk első napja 1990. december 31-e lehet. Ezek a menetjegyek az érvénytartamon belüli utazásra szólnak. A Magyar Államvasutak az 1991 január l-jén életbe lépő nemzetközi személydíj­szabásról később részletesen tájékoztatja az utazóközön­séget. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Kistelek város képviselőtestülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére. Pályázati (eltétet — állam és jogtudományi egyetemi vagy — Igazgatásszervezői végzettség és — 2 éves államigazgatási gyakorlat. A pályázathoz csatolni kelt — részletes önéletrajzot — a képesítést tanúsító okirat másolatát. Benyújtási határidő: megjelenéstől számított 2 hét. Cím: Kistelek Város Polgármestere. Kistelek. Árpád u. 1. 6760 Tegnap 13 órától a város­házán ülésezett a képviselő­testület ideiglenes bizottsága. Ügy döntött, az utcai árusí­tás módját az év végéig helyi jogszabályban rögzíti A ki­adott közterület-foglalási en­gedélyeket nem hosszabbítja meg, s a Tisza hajós körúton és a Dugonics téren az áru­sítást megtiltja — kivételt képeznek ez utóbbi helyen a szökőkút melletti fapavilo­nok, ezek december 31-éig maradhatnak. A karácsonyi vásár kezdete december 1-je, színhelyéül a Széchenyi te­ret, és annak két keresztirá­nyú utcáját jelölte ki az ideiglenes bizottság. A vá­sárra december 1-jéig csak szegedi árusok kaphatnak közterületfoglalási-enge­délyt, s ha marad még hely, a fenti időpont után ezt má­sok részére is megadja. Hosszadalmas és rendkívül éles vita után az ideiglenes bizottság a Cserepes sori pi­ac sorsáról nem tudott dön­tést hozni, a kötelező három­negyedes többség hiányában a kérdést a polgármester a képviselő-testület elé utalta. A Szegedi Napló címer­használati kérelméről el­mondták; az orgánum a Dél­világ mutációja, attól csak az első oldalban, illetve címé­ben különbözik, így tehát nem új szegedi lap. mint ahogyan önmagát megjelölte. Több képviselő is javaslatot tett; nem csupán á címer ­használatót kell megtiltani, hanem az ideiglenes bizott­ság ítélje is el a jogtalan cselekedetet; a Szegedi Nap­ló engedély nélküli címer­használata szabálysértési el­járást, s a hatóság pénzbün­tetését vonja maga után. Az ideiglenes bizottság a kérel­met elutasította és felhívta a Szegedi Napló szerkesztősé­gét, hogy a címerhasznála­tot haladéktalanul szüntes­se meg. Az ideiglenes bizottság megszavazta a 10 millió fo­rint 7 százalékos kamatra történő felvételét. A kölcsön összegét az OTP biztosítja, s a lakossági lakásvásárlás tá­mogatására fordítja az ön­kormányza A szociális jel­legű támogatást az érintet­teknek csak indokolt esetben nem kell visszafizetniük. Több általános iskola név­változtatási kérelemmel for­dult az ideiglenes bizottság­hoz. A döntés értelmében ezentúl a Mező Imre Altalá­nos Iskolát Tisza-parti Alta­lanos Iskolának, a Rózsa Fe­renc Gimnázium és Szakkö­zépiskolát Csonka János Gimnázium és Szakközépis­kolának, a szirmai István Altalános Iskolát Csongor Téri Altalános iskolának hívják. November 8-án, csütörtö­kön 9 órakor a városháza dísztermében összeül a kép­viselő-testület. Az ülés nyil­vános, napirendjén a költ­ségvetési előirányzatok mó­dosítása, polgármesteri elő­terjesztések és a képviselő­testületi tagok bejelentései szerepelnek. Bizonytalan az Expo A Költségvetési Bizottság a jelenlegi előterjesztést nem tartja alkalmasnak arra, hogy az Országgyűlés állást foglaljon a világkiállítás ügyében. Szükséges többek között megvárni a fővárosi képviselő-testület döntését, a koncessziós törvény meg­alkotását, valamint a kor­mány hároméves gazdasági programjának kidolgozását, így a Parlament Költségve­tési, Adó- és Pénzügyi Bi­zottsága nem foglalt állást — csupán ajánlásokat fo­galmazott meg a világkiállí­tásról csütörtöki ülésén. Tehát továbbra sem eny­hült a bizonytalanság a Bu­dapest—Bécs Világkiállítás megrendezése körül. A szak­értők többségének vélemé­nye egyébként az volt — tisztán gazdasági megfonto­lásokat véve alapul —, hogy a világkiállítást irreális meg­rendezni, ugyanis hazánk anyagi lehetőségei ezt nem teszik lehetővé. A Kereskedelmi és Vendég látóipari Szakmunkásképző Iskola 1990. november 6-tól zenés asszonytornát Indít Jelentkezni lehet az Iskolában. Helye : József Attila sgt. 122-126 (kedden—csütörtökön 6 órától) A sándortalvl MALEB—TÁP KFT. eladásra kínál VEGYESDARÁT. Klstételben, zsákban: 1093,- Ft Nagytótelben, ömlesztve: 983,- Ft Valamint kOonbozó féleségeket érdeklődni: Sándorfalva. Keverőüzem Telefon 62/73-344. Emberöléssel gyanúsítanak egy szovjet tisztet Levi's áruk teljes választékával nyílik márkabőltünk. Szeretettel várunk minden kedves vásárlót. CÍM: Szeged, Somogyi u. 20. sz. NYITÁS: november 5-én. Nyitva tartás: hétfőtől — péntekig 9h-tól 17h-ig szombaton 9h-tól 13h-ig 46 ezer postás terve Huszonnégy órás sztrájkot tartanak a postások, ameny­nyiben a munkáltatóval, il­letve a kormány képviselői­vel folytatott tárgyalásaik november 15-éig nem vezet­nek eredményre — jelentet­te be csütörtökön Mundru­czó Kornél, a Postai Dolgo­zók Szakszervezeti Szövet­ségének elnöke. A pénteken kezdődő tár­gyalások célja, hogy a fe­lek megoldást találjanak a posta ellehetetlenülésének megállítására, valamint a dolgozók bérhelyzetének rendezésére. Közismert, ti'gy a posta fennállásának legválságosabb időszakát éli át, hiszen működőképessé­géért szinte nap mint nap meg kell küzdenie. A hely­zetet csak nehezíti, hogy a tavalyi átszervezés kapcsán sokan és sok mindent ígér­tek. tgy ígértek többek kö­zött egy működőképes Posta Vállalatot, valamint a dol­gozók számára inflációköve­tő tarifa- és bérrendszert­Ezekből azonban nem sok valósult, meg, hiszen az idei esztendőre kért 16 százalé­kos bérfejlesztésből a Pos­ta Vállalat saját erőből csak 0 százaiékot tudott adni. így a postások most elsősorban az alapítótól — a közleke­dési és hírközlési tárcától —, valamint a vállalat ve­zetőitől várják a működőké­pesség garanciáinak meg­teremtését, s ezen belül az Emberölés, valamint em­berölés kísérletének elköve­tésével alaposan gyanúsít­ható az a szovjet tiszt, aki korábban a kunmadarasi alakulatnál szolgált, s 1989 februárjában visszatért a Szovjetunióba. — erről csü­törtökön tájékoztatta az MTI debreceni tudósítóját Demeter Mátyás ezredes, a Debreceni Katonai Ügyész­ség vezetője. Az ügy előzményeihez tartozik, hogy a Hajdú-Bi­har Megyei Rendőr-főkapi­tányság bűnüldözési osztá­lya nyomozást folytatott is­meretlen tettes ellen, aki 1988. december 9-én, dél­előtt tíz óra körül egy Deb­recen belvárosában lévő hifi-videó boltban tizenhá­rem késszúrással megölte Tasi Csaba, 37 éves, helyi lakost, az üzlet alkalmazott­ját. Az ismeretlen tettes tóbb videóberendezést ma­gához vett, majd a boltban talált lakattal az üzlethe­lyiséget kívülről bezárva távozott a helyszínről. Az ügy nem kevésbé hátbor­zongató előzménye: koráb­ban az említett videóbolt tulajdonosnőjét otthonában támadták meg. A szintén ismeretlen tettes 1987. júni­us 21-én erőszakkal hatolt be lakásába, s a táskájából elővett kalapáccsal több ütést mért az asszony fe­jére. Ezt követően a belső szobába húzta áldozatát, égy paplannal letakarta, s a szerencsétlen asszonyt to­vább ütlegelte, amíg el nem tort a kalapács nyele. A támadó több videóberen­dezést vett magához — el­lenben a jól látható helyen lévő nagy összegű pénzhez nem nyúlt hozzá — majd az előszobában talált kulcs­csal kívülről a súlyos sé­rüléseket szenvedett asz­szonyra zárta az ajtót, s el­távozott. A nyomozók több. mint ötszáz személyt hallgattak ki e két ügyben Az elkö­vetőről a tanúvallomások alapján fantomkép készült. A videóboltban ugyanis, a gyilkosságot közvetlenül megelőzően, többen tartóz­kodtak. Mint elmondták, feltűnt nekik egy fiatalem­ber, aki egy málhazsák­szerű táskát cipelt. Hasonló málhazsákot láttak egy év­vel korábban az asszony támadójánál is. A szemta­núk vallomása alapján, a gyanú egy szovjet tisztre terelődött, a kunmadarasi szovjet katonai alakulat ko­rábban itt állomásozó tiszt­je gyanúsítható Tasi. Csaba A Szegedi Ruházati Szövetkezet kedvezményes női konfekcióvásárt rendez Kiskundorozsmán, a Művelődési Házban 1990. november 3-án 10—18 óra között. Kabát, szoknya, kosztüm, farmer és egyéb termékeinkkel várjuk kedves vásárlóinkat. Közületek, viszonteladók, magánszemélyek FIGYELEM november 5-én, hétfőn a Metall-Technik Kft. megnyitja CSAVARSZAKUZLETET Szeged, Római krt. 41. sz. alatt széles választék, olcsó árak, gyors és figyelmes kiszolgálás METALL-TECHNIK KFT. A megyében a legszélesebb választék. Telefon; 28-949.

Next

/
Oldalképek
Tartalom