Délmagyarország, 1990. november (80. évfolyam, 278-303. szám)

1990-11-10 / 286. szám

12 Röviden 1990. november 10., szombat ROSSZ HIR Csütörtökön éjszaka, Sze­geden, a JATE-klubban, 27 éves fiatalembert ért halá­los kimenetelű szívinfark­tus. A Szilléri sugárút és a Budapesti körút keresztező­désében telefonrongálókat fogott el a lakosság által értesített rendőrjárőr. Segítenek Szegeden, a Dugonics mo­ziban (Kossuth L. sgt. 53.) ma este 6 órától holnap reg­gel 6 óráig a szociális mun­kások beszélgetésre várják a magányos, gondokkal küz­dő embereket. Lelkisegély­szolgálatuk telefonszáma: 62-13-007. A szervezők olya­nokat is várnak a hét végi klubba, akik segíteni sze­retnének. Megalakult a Délmagyarország Kft. Tagjai: e lap újságírói, a szerkesztőség dolgozóiból szerveződött Dél­magyarország Cjságiró Egyesület és a Dél-Francia Nlce-Presse-Invcst. (x) DSN-ttA8tAR DÉLMA6YAR0RSZÁ6 A Cserepes sor többé nem lesz KGST-piac Szeged képviselő-testülete a Cserepes sori piac mű­ködését az alábbi feltételekkel engedélyezte: — a piacon kizárólag használt cikkek árusítása történhet, a KGST-jcllcgnek egyszer és mindenkorra meg kell szűnnie; — a nyitvatartási engedély ideiglenes, december 31­éig szól, naponta 6-tól 14 óráig — vasárnap és hétfőn szünnap; — a Szabadkai út. a Cserepes sor és a piac alkotta háromszögben ezentúl tilos a parkolás: — a piacon és a parkolóban biztosítani kell a WC-k ingyenes használatát; — gépkocsival csakis a Partiscum körút felől lehet behajtani a parkoló es a piac területére: — a gyalogosok valamennyi bejáratot használhat­ják — kivéve, a Gólya utcai oldalbejárat, melyet köte­lező zárva tartani. Változatlan idő Somogyi Kácolyné felvétele Változóan felhős idő várható. Számottevő csapadék se­hol sem lesz. Az éjszaka második felétől egyre többfelé keletkezik köd, amely a keleti és -délnyugati országrész­ben néhol napközben is megmarad. A változó irányú szél mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet fagypontt körül alakul. A legmagasabb nappali hőmérsék­let szombaton általában 3 és 8 fok között lesz, csupán a tartósan ködös helyeken marad 0 fok közelében. (MTI) Politikai napilap Főszerkesztő: Dlusztus Imre Főszerkesztő-helyettes: Sulyok Erzsébet Kiadja a Csongrád Megyei Lapkiadó Válíalat. Felelős kiadó: Kispál Antal. — Szerkesztőség és kiadóvállalat: Szeged, Tanácsköztársaság útja 10., Sajtóház 6740. - Telefon: 24-633. Tele*: 82-282. Telefax: 13-130. — A lapot nyomja: Szegedi Nyomda, Szeged, Fekete sas utca 28. 6720. Megbízott Igazgató: Kónya Antal. — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 101 Ft. ISSN 0133 -025X Várjuk a nyugdíj-kiegészítést Szűcs Édua rajza Gyászközlemények Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a tisztelt és nagyon szeretett feleség, édes­anya, nagymama, anyós, testvér és rokon, HORVÁTH JÓZSEFNÉ Miklós Erzsébet 1990. október 28-án váratlanul meghalt. Drága szerettünk hamvait 1990. november 14-én, 11 órakor helyezzük örök nyuga­lomra. a Belvárosi temetóben. A gyászoló család. Örök gyásszal szivünkben tudatjuk. hogy ALBERT GYULA, a legdrágább férj, rajongva szeretett édes­apa, nagyapa, dédapa és após szive 1990. november 6-án, egy tartalmas, dolgos életút végén, 85 éves korában, csendben megpi­hent. Hamvainak örök nyugalomba helye­zése 1990. november 13-án (kedden), dél­után 14 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SIMON VILMOS, szeretett édesapánk, rövid szenvedés után, váratlanul, 77 éves korában elhurtyt. Teme­tése november 12-én, 10 órakor a bordányi temető ravatalozójából. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk mindazok­kal, kik ismerték és szerették, hogy BALI GÉZA hosszan tartó, súlyos betegség után váratla­nul elhunyt. Szerettünktól november 14-én, 13 órakor veszünk búcsút az Alsóvárosi temetó kápolnájából. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szere­tett, drága jó férj. édesapa, após, nagyapa, sógor és rokon, TOMÁN SÁNDOR Szeged. Szeder u. 8. alatti lakos, életének 52. évében elhunyt. Temetése 1990. no­vember 13-án, 13 órakor lesz az algyói temetóben. A gyászoló család. Fájó szfwel tudatjuk, hogy szeretett fiú, férj és édesapa. OLÁH FERENC életének 30. évében hirtelen elhunyt. Te­metése november 14-én, 14 órakor lesz a tápéi temetóben. A gyászoló család. Vadas M.u. 41., Pápai u. 15. Ezúton fejezzük ki köszönetünket min­den kollégánknak és az asszisztenciának, akik édesapánk, DR. VERECZKEY CSABA betegségét minden rendelkezésükre álló eszközzel gyógyítani igyekeztek. A gyá­szolócsalád. Ezúton fejezzük ki köszönetünket min­denkinek, aki édesapánk, DR. VERECZKEY CSABA elvesztése okozta fájdalmunkat részvétük­kel enyhfteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. „Fáradt tested nyomja sfrhalom, tied a csend, a nyugalom, enyém a könny, a fájdalom." Hálás szfwel mondok köszöne­tet mindazon rokonoknak, jó barátoknak, ismerősöknek, segítőkész szomszédoknak, akik felejthetetlen édesapám, FEHÉR LAJOS Köszönetet mondunk mindazon roko­noknak. ismerősöknek, akik felejthetetlen szerettünk, DOBAY JÓZSEF temetésén megjelentek, részvétükkel, virá­gaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mindazon roko­noknak. jó barátoknak, ismerősöknek, a ház lakóinak, akik felejthetetlen halottunk, HERKE JÁNOS temetésén részt vettek. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk. ZINA LAJOSNÉ temetésén megjelentek, részvétükkel és vi­rágaikkal mély fájdalmunkat enyhfteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik mély gyászunkban együtt éreztek ve­lünk, és felejthetetlen, drága, jó édesanyán­kat, ÖZV. HERKE MIHÁLYNÉT utolsó útjára elkísérték. Köszönjük a test­vérségnek, rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak. Külön mondunk köszöne­tet a II. kórház bel-, sebészeti, és intenzív osztály orvosainak, ápolóinak, és a körzeti orvosnak, asszisztensnőnek, akik oly sokat fáradoztak súlyos betegsége alatt. Gyászoló gyerekei. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, ÖZV. MONOSTORI ANTALNÉ temetésén megjelentek, jelenlétükkel fáj­dalmunkat enyhfteni igyekeztek. A gyá­szold család. temetésén megjelentek, részvétükkel, virá­gaikkal mély fájdalmamat enyhfteni igye­keztek . Külön mondok köszönetet a körzeti doktornőnek áldozatos munkájáért. Gyá­szold leánya. Köszönetet mondunk rokonoknak, szomszédoknak, a Bartók Művelődési Ház dolgozóinak, kik szeretett halottunk, ÖZV. BÁRKÁNYI GYÖRGYNÉ Császár Amália temetésén megjelentek, részvétükkel, virá­gaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk a bőrklinika orvosainak, ápolóinak, az éjszakai ügyelet doktornőjének, körzeti orvosának, kik fáj­dalmait enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetet mondok mindazon rokonok­nak, barátoknak, ismerősöknek, akik fe­lejthetetlen férjemet, OROSZ JÁNOST utolsó útjára elkísérték, és részvétükkel fájdalmamat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló felesége. Csütörtökön hirdették ki az idei Csongrád megyei néprajzi és nyelvjárási gyűi­tópályázat eredményét. A ta­valyinál lényegesen maga­sabb volt a pályázók száma, ami a honismeret iránti ér­deklődés növekedését mutat­ja. A díjakat dr. Juhász An­tal múzeumigazgató-helyet­tes adta át a szegedi Móra Ferenc Múzeum könyvtárá­ban. A pályázatok részt vesz­nek az országos versenyben is, melynek eredménye de­cemberben születik majd meg. A megyei pályázaton I. dí­jat nyert Szigeti György (Budapest; Apátfalva népi jogélete II.), II. díjat nyert Orgovány János (Szentes: A szentesi . halászok életéről, munkájáról szóló leírás), III. díjat nyert Bitó Józsefné (Balástya: Rokoni kapcsola­tok) és özf Sándorné (Szék­kutas : Szülőföldem, Szeg­vár). Pénzjutalomban részesül­tek: Pánczél Józsefné (Csa­nádpalota ; Az állatokat ERZSÉBET-GALA SZEGEDEN Hétfőn, este 7 órától a Szegedi Nemzeti Színházban tartják a Spéter Alapítvány Erzsébet-díjának negyedik díjkiosztó ünnepségét. Az est díszvendége lesz Spéter Erzsébet mecénás asszony is, aki az ünnepség utáni na­pokban is Szegeden tartóz­kodik, s jó néhány iskola és kulturális intézmény meg­hívásának tesz eleget. A díjkiosztó esten közre­működnek: Darvas Iván, Gregor József, Vajda Júlia, Voith Ági, Bodrogi Gyula, Bács Ferenc, Lang Györgyi és Falusi Mariann, Fógel László (Temesvár), Kishonti Ildikó, Dobsa Sándor, Gyar­mati István, a szegedi Salie­ri zenekar és a Szeged táncegyüttes. Díszletterve­ző: Varga Mátyás, rendező: Bodrogi Gyula, a műsort vezeti: Antal Imre. szeretni kell). Szabó István (Makó: Ásó-kapa és a nagy­harang), Komoly (Kochan) Pál (Szeged: Pitvarosi nép­dalok, szlovák nyelven), Rácz Sándor (Makó: Igaz mesék, történetek és Folklór­biblia), ónozó Lajos (Komló: Tejesök. A Bába család tör­ténete), Hegyi Flórián (Hód­mezővásárhely: A fafaragó életrajza), Kardos János (Makó.- Makai hagymások és egyéb emlékek), Sípos István (Makó: Csúfolódó). Könyvjutalmat kapott Csí­pés Attila, Seres Ferenc, Németi Bálintné, Nagyfalusi Ilona, dr. Nagy Jjászló. Az ifjúsági tagozat I. díja­sa Nagyfalusi Eva (Csanád­palotaidiák: Lidi néni kony_ hája), III. díjat kapott a makói Kálvin Téri Altalá­nos Iskola Micimackó Ha­gyományőrző Szakköre köz­mondások gyűjtésével. Pénz­jutalmat nyert Mucsi Eva kardoskúti diák egy vásár­hely-pusztai tanya tárgylel­tárával. A CSÍZIÓ NYERTESEI A „Három a magyar igazság, egy a ráadás" rejt­vénypályázat negyedik for­dulójának megfejtése: Üj barátok, tájak, szokások megismerése a cél. A meg­adott határidőig 306 meg­fejtés érkezett a CSÍZIÓ szerkesztőségébe. A helyes megfejtést beküldök közül 500—500 forintot nyert: Bul­lás Imnéné 6726 Szeged, Derkovits fasor 86., Czifra Pálné 6728 Szeged, Algyői út 28.; Dombi Gyula 6720 Szeged, Arany J. u. 15., II. em. 15.; Ludányi István 6721 Szeged, Római krt. 18,(B; Varga András 6750 Algyó, Szegedi út 19. A nyereményeket a CSÍ­ZIÓ szerkesztősége küldi meg a nyerteseknek. Ki tud róla? Csütörtökön délután 3 óra körül, Röszke közelében, a határtól 300 méterre, egy is­meretlen férfit tartóztattak fel a határörök. Az illető nem tud beszélni, adatait nem tudja közölni írásban sem. Személyleírása: 25—30 év körüli, 180—185 cm ma­gas, vékony testalkatú, sző­késbarna, félhosszú hajú, álla hegyes, bajsza és sza­kálla szőkésbarna. Ruháza­ta: kék színű, géppel kötött környakú pulóver, szürke, kockás szövetnadrág, fekete bokacipő. Aki a férfit fel­ismerni véli, vagy róla bár­milyen információt tud szolgáltatni, jelentkezzen a 07-es, vagy a 23-011/14-36-os telefonszámon, illetve sze­mélyesen bármelyik rendőri szervnél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom