Délmagyarország, 1990. november (80. évfolyam, 278-303. szám)

1990-11-09 / 285. szám

80. évfolyam, 285. szám 1990. november 9., péntek ALAPÍTVA: 1910-BEN Havi előfizetési díj: 101 forint Ára 4,30 forint — A képviselő-testület elfogadott napirend szerint dolgozik, ebben szerepel a Cserepes sori piac ügye £s. Nincs akadálya, hogy a tüntetés szószólói kifejthessék vé­leményüket — a döntésre hivatott testület, és nem külön a polgármeíster előtt —, ezért szünetet nem rendelek el — válaszolta Láppal Pál. — Szeretnek mindenkit emlékeztetni, hogy a képvise­lő-testület ülései nyilvánosak, nem értem, miért kell oda­kint ácsorogniuk ezeknek az embereknek — hangzott el egy képviselői közbevetés. S rogtón a tromf, a karzatról: — Azért, mert nem engedték be őket' Délelőtt 11 óra tájban előbb Póda Jenő, majd Király Zoltán országgyűlési képviselők érkeztek a terembe. Lip­pai Pál polgármester Király Zoltán számára ügyrendi kér­désben biztosította a rendkívüli felszólalás lehetőséget: — A városházára jövet találkoztam, és szóha elegyed­tem a tüntetőkkel. Szóvivőik itt várakoznak a bejáratnál. Kisnyugdíjasok, szegényebb sorsú emberek szeretnének gondjaikra megoldásit Ügyrendi javaslatom a következő: vagy rendeljen el a polgármester szünetet s hallgassa meg a tüntetőket; vagy bocsáttassanak a testület elé — mon­dotta az országgyűlési képviselő. A rövid közjáték után az előzetesen megállapított na­pirend szerint folyt tovább a pénzügyi vita. Délben,, a tíz­perces szünetet követően, a teremben és a karzaton helyet foglaltak az apadó létszámú tüntetők megbízottjai. Lippai Pál köszöntötte Raffay Ernő államtitkárt, országgyűlési képviselőt, aki szintén megérkezett a testület ülésére. A képviselők Szabó Editet a Radnóti Miklós Gimnázium, Tekulics Pétert a gyermekkórház-rendelőintézet igazgató­jává nevezték ki. Délután került teritékre a Cserepes sori piac. A kép­viselő-testület előtt a következő alternatíva állott: vagy megszünteti ott a piacot az idők végezetéig, vagy szigorú­korlátozások mellett, feltételesen engedélyezi működését. A képviselők hallottak a kompromisszumra, s úgy dön­töttek. a piac nyitva tarthat, naponta reggel 6 órától dél­után 2 óráig, a vasárnap és a hétfő szünnap, a piac terü­letén csakis a használtcikk-kereskedést engedték meg Pozsgay hátat fordított pártjának Kamatplafon — Hunkaülés tüntetésasszisztenciával — Rektorjelöltek mérkőzése: 12:8 — Menekültek lázgörbéje P ozsgay Imre nem csupán lemond a Magyar Szocia­lista Pártban viselt alelnöki tisztéről és a párt parlamenti frakciójának vezetői funkciójáról, ha­nem a pártból is kilép — adta hírül csütörtökön több na­pilap. Pozsgay Imre a Szocialista Párt Bács-Kiskun megyei listáján jutott be a Parlamentbe, szerzett országgyűlési képviselői mandátumot. Tóth Zoltán, a BM Választási Irodájának vezetőjét arról kérdezte az MTI munkatársa: a politikus ezek után megtarthatja-e képviselői mandátu­mát. A válasz egyértelmű igen volt. Pozsgav Imre ugyan­is személyre szólóan kapta meg országgyűlési képviselői megbízólevelét. S miután a visszahívás intézménye máj­nem létezik, mandátuma csak akkor szűnik meg, ha ő ar­ról lemond. A választási szakértő egyébként annak a vé­leményének is hangot adott, hogy a politikus döntése nem jogi, hanem etikai és politikai kérdés. Felemelték a lakossági betétek kamatának felső határát A kormány csütörtöki ülésén, rendeletileg fel­emelte a lakossági betétek kamatának felső határát. Eszerint, november 20-tól 4 száz.-lékponttal emelkedik az egy éven belüli lejáratú, de előre meghatározott idő­re lekötött betétek, vala­mint az egy éven túli, de három éven belüli lejáratú betétek kamata (22 százalék­ról 26 sziálzalékra, illetve 26­ról 30 százalékra). A látra szóló betétek kamíata 14-ről 17 százalékra emelkedik. A kormány a gazdálkodó szervezetek egymás közti viszonyában a késedelmi kamat mértékét a minden­kori jegybanki alapkamat kétszeresére emelte. Ez az intézkedés az érintetteket adósságaik mielőbbi megfi­zetésére ösztönzi; így elen­gedhetetlen a „sorban állá­sok" megszüntetéséhez. A kormány megtárgyalta az illetékekről szóló tör­vényjavaslat módosítását. Elfogadta Bossányi Katalin képviselő (MSZP) javaslatát az öröklési illeték mértéké­nek megállapításáról. Az il­letékmentes ajándékozás felső határát 150 ezer fo­rintra emelte, és 5000-ről 2000 forintra csökkentette az adó-, a vám- és az illeték­kötelezettséget megállapító határozat elleni kereset il­letékét. jogi dokumentumait is — tájékoztatta az MTI munka­társát dr. Bán Ernő, a Mi­niszterelnöki Hivatal illeté­kes szaktanácsadója. Dr. Bán Ernő hangsúlyoz­ta: részletesen tanulirjá­nyozták a különböző nem­zeti jogszabályokat és az Európa Tanács ajánlását, amelyekből körültekintő módon használták fel azo­kat a gyakorlatban is bevált szabályozásokat, amelyek „jogi pontosságukkal és ele­ganciájukkal megfelelően alkalmazhatók a mai ma­gyar társadalmi viszonyok között is". A kodifikációs bizottság tagjai, akik mintegy hat hó­napig dolgoztak a törvény­javaslat tervezetén, ine'ynek összeállításakor a szakértők figyelembe vették az Euró­pa Tanács miniszteri bizott­ságának „A rendőrség mű­ködési területén történő sze­mélyes adatok felhasználá­sának szabályozásáról szóló ajánlás" alapelveit is. Ez a dokumentum többek között hangsúlyozza annak szüksé­gességét, hogy az érintett kormányok a rendőrségi cél­hói történő személyes ada­tok gyűjtését olyan mérté­kűre korlátozzák, amilyen mértékben a bűncselekmé­nyek visszaszorítása, vagy egy reális veszély megelőzé­se érdekében szükséges. Az ajánlás szerint, tilos adat­gyűjtést folytatni: az egyén vallásáról, felekezeti hova­tartozásáról; szexuális ma­gatartásáról; politikai véle­ményéről; valamint olyan mozgalmakról, illetve szer­vezetekről, amelyek műkő-: dését törvény nem tiltja. Fontos alapelv: minden pg.ves tagállamnak rendel­keznie kell egy, a rendőr­ségtől független felügyelő hatásággal. Dr. Bán Ernő véleménye szerint, a tudományos igé­nyű és összehangolt tör­vény-előkészítés alapján re­mélhető, hogy az Ország­gyűlés elfogadja majd a nemzetbiztonságról szóló törvényjavaslatot. BőrfejŰYeszély A JATE új rektora: Róna-Tas András Rektorválasztó ülést tartott tegnap délután a József Attila Tudományegyetem tanácsa. A nyilvános tanácsülés­nek azzal is nyomatékot adtak, hogy a központi épület aulájában rendezték, ahová az egyetem minden érdeklődő polgára bejöhetett. Amikor az ember a Dugonics térre ért, azt gondolhatta, a hallgatóság valóban komolyan vette az invitálást. A téren ugyanis több száz egyetemista várako­zott. Egyik ismerőstől azonban hamar megtudtam, ösztön­díjosztás van. arra várnak. A titkosszolgálatok jogai Mint ismeretes, a kormány vaslat összeállítói figyelem­csütörtoki ülésének napi- be vették a működő demok­rendjén szerepel a nemzet- ráciák, különösen a német biztonságról szóló törvény- és az olasz, valamint at javaslat-tervezet is. A ja- Európa Tanács kapcsolódó A mai nyugtalan társa­dalmi környezetben nagy a veszélye annak, hogy a fia­talok szélesebb tömege szá­mára is vonzó lesz a bőrfe­jűek mozgalma — hangzott el csütörtökön délelőtt az Országos Rendőr-főkapi­tányság központjában tar­tott sajtótájékoztatón. Ka­cziba Antal rendőr ezredes, a vizsgálati főosztály napok­ban kinevezett vezetője ar­ra hívta fel a figyelmet:'a bőrfejűek fasiszta, újfa­siszta gondolkodású csopor­tosulások. Illegálisan ki­nyomtatott lapjukban — egyebek közt — „Hol vagytok, magyar nemzeti szocialisták?" címmel jelent meg írás. Az ezredes emlékeztetett arra, hogy az elmúlt hetek­ben többek közt Egerben, Miskolcon és Kalocsán csaptak össze a bőrfejűek és a helyi cigánylakosság kép­viselői. Szólt a sátánizmus­ról is. A közelmúltban, mint ismeretes, két, ilyen indíttatású gyilkosság is történt. A rendőrség most a gyilkos fiatalok motivációját kívánja felderíteni, hogy hatékony módszert dolgoz­hasson ki a hasonló borzal­mas bűncselekmények meg­előzése érdekében. A tanács mégsem a leg­nagyobb érdeklődéssel várt napirenddel kezdte munká­ját. Csákány Béla, volt rek­tor, ki a megelőző ülésen vált meg tisztétől, vendége­ket köszöntött a teremben. Faludy György költó jött el Szegedre. Az ősz poéta kö­zelmúltban ünnepelte nyolc­vanadik születésnapját. Eb­ből az alkalomból ünnepi estet rendeztek a Zeneaka­démián, s ennek bevételéből Faludy alapítványt tett a szegedi egyetem javára. A pénzösszeg kamataiból az intézmény egy tehetséges fiatal irodalom szakos hall­gatója kaphat évente tá­mogatást. Rövid beszédében Faludy György a városhoz fűződő bensőséges kapcso­latára hivatkozott, s arra a szívélyességre, amellyel múlt á" szeptemberében fogadták az -gyetemen. Az alapít­ványhoz, amelynek feltétele­it ezután fogják tisztázni, százezer forinttal csatlako­zott Faludy magyarországi kiadója, ötvenezerrel a JA­TE. Ezután következett az új rektor megválasztása. Az előzetes jelölés során két professzor, Burger Kálmán és Róna-Tas András neve került fel a szavazólapra. A két jelölt rövid beszédben is­mertette programját, majd a tanácstagok kérdéseire válaszoltak. Mindketten hangsúlyozták, a tartalmi kérdésekben nincs közöt­tük jelentős véleménykü­lönbség. Háromnegyed 5-kor Csá­kány Béla levezető elnök tit­kos szavazást rendelt el. Tóth Károly fótitkár egyen­ként olvasta fel a szavaza­tokat. öt—ötig „fej-fej mel­lett" haladtak a jelöltek. Vé­gül, Róna-Tas Andrásra 12­en, Burger Kálmánra 8-an voksoltak, a 22 fős tanács­ból csak a két jelölt nem szavazott. Ennek alapján az elkövet­kezendő egy évre a? egyete­mi tanács Róna-Tas And­rást javasolja a rektori szék­be. A kinevezés a köztársa­sági elnök joga. Az új rek­tor megköszönte a bizal­mat, s elmondta: akkor kí­ván hivatalba lépni, ha a művelődési és közoktatási miniszter megbízását meg­kapja. (Interjúnk a 2. ol­dalon.) Döntött a képviselő-testület Cserepes sor - csak használt cikk Tegnap reggel 9 órakor kezdte meg ülését a városháza dísztermében Szeged képviselő-testülete. Ugyanebben az időpontban az épület előtt tüntetés zajlott — érdekeinek védelmében néhány száz ember a politikai nyomás gya­korlásának eszközével élt. A testület napirendje nem iga­zodott az utca eseményeihez: a Cserepes sori piac ügyet hosszadalmas költségvetési viták előzték meg. Tegnap ismét bezárt a %f I I "I i" 1 ifi. I „Kísértet zárja be a ba­CsereUegysoriaPKGST?piac1 l\er©SkedOk tüntettek *rt, a bolsevista burokra­az ott dolgozó kereskedők a kétezer főre szólt; a néze- viselőiket. A forgalomelte- tak ktscr,eíe"-' ••Aki a ba" népes tábora a városháza Iődőkkel együtt csupán 2— relés és a közrend fenntar- ellenzi, szegény ember elé vonult, ahol az önkor- 300 tiltakozó gyűlt össze, tása végett odavezényelt nem lehet"; „Nem a bazárt, ményzati testület készült hogy a használtcikk-árusítás rendőrök végül is túlóráz- a Kisoszt kell bezárni" — sorsuk felől dönteni. A engedélyezése mellett de- a tüntet6k a ü-ven ^iratokat lehet^ oU D taxisoktól mar megismert vásni a transzparenseken, rendőrségnél megkért enge- monstráljon Délig viárakoz- gesztussal, forró teával kí­dély délelőtt 9-től 12 óráig, tak. akkor engedték be kép- nálták őket. • (varga)

Next

/
Oldalképek
Tartalom