Délmagyarország, 1990. november (80. évfolyam, 278-303. szám)

1990-11-09 / 285. szám

2 Körkép 1990. november 9., péntek // Új viszonyt kell kiépíteni a várossal" Megválasztása után Róna­Tas András interjút adott lapunknak. — ön többször is hangsú­lyozta az egyetemi munka nyilvánosságának' jelentősé­gét. Miért tartja ezt ilyen fontosnak? — A demokráciának el­engedhetetlen feltétele a nyilvánosság. Egy szavazást lehet manipulálni, de az egész közvéleményt, ha tel­jes nyilvánosság van, sok­kal kevésbé. Azt hiszem, ez a változás jelentősen fogja javítani az egyetemi közér­zetet is. Természetesen több időt vesz igénybe, ha mun­kánkat a ^nyilvánosság be­vonásával végezzük, de ez az erőfeszítés bőségesen megtérül. Persze, nem állí­tom, hogy eddig semmilyen nyilvánosság nem lett vol­na, de néhány döntés eseté­ben, azt hiszem, nem volt megfelelő az előzetes tájé­koztatás. — ön beszélt arról is, hogy változás szükséges p város és az egyetem viszo­nyában. Mire gondol konk­rétan? — Én 1968 óta dolgozom ezen az egyetemen, s töb­bek között azért nem köl­töztem le Szegedre, mert az egyetem és a város kapcso­latai nagyon rosszak vol­tak. Most megvannak a fel­tételei e viszony javításá­nak. Egyfelől anyagi kérdé­sekről van szó, például a város sokat tudna segíteni az egyetem krónikus épület­hiányának megoldásában. Ezt azonban úgy képzelem el, hogy ebből mindkét fél­nek legyen haszna. A kap­csolatok javításának azon­ban van egy szellemi olda­la is, sokkal nagyobb mér­tékben részt kell vennie az egyetemnek a yáros szelle­mi életében. S ez nem első­sorban pénz, inkább elszá­nás kérdése. Márok Tamás leosztásos módszer szinte teljesen kiölte a helyi veze­tőkből a gazdasági érzékeny­séget, a gazdaszemléletet. Nem volt egzisztenciális bi­zonytalanság, ezért leszoktak arról, hogy a saját fejükkel gondolkodjanak. Tevékeny­ségük at végrehajtásra szorít­kozott, így ez nem is történ­hetett másképpen. Minél ki­sebb egy település, annál in­kább igaz ez. Ami maradt: az akaratom és az elszántsá­gom a cselekvésre. Odor József Alapítvány a szerbekért November 2-étót minden pénteken este 21—02 óráig, DOMASZÉKEN A PRESSZÓ ÉTTEREMBEN disco-show November 9-én vendég: az Első emelet együttes. Sándorfalvi töprengések A községben Kónya Józse­fét, a volt tanácselnököt vá­lasztották polgármesterré. Igazi bennfentes tehát, több­éves tapasztalata birtokában a régi és az újonnan felme­rülő problémákat a helyi szakember szemével látja. — Az önkormányzat mű­ködéséhez — sokak szerint — számos tőrvény még hi­ányzik. Hogyan mutatkozik ez a hiány a napi gyakorlat­ban? — Hiába van önkormány­zati törvényünk, előre lépni nem tudunk. Egyszerűen képtelenség bármit is tenni, ha nem ismerjük saját lehe­tőségeinket. Az önkormány­zat nem tudja, mekkora az a vagyon, amely felett rendel­kezik, mekkora bevételekre számíthat, ugyanis a helyi rendszerváltás oazdaságí alapját érintő elvi állásfog­lalás jobbára az általános­ságok szintjén mozog, nincs részletes törvényi szabályo­zása. például szól arról, hogy létre kell hozni'a megyei vá­gyonátadó bizottságokat. De mikor, kérdem én. Tudjuk már azt, hogy közigazgatási területünkön minket illet az ingatlanok, erdők, viaek — egy része. Mekkora ez a rész? Ezt egy későtobi tör­vény szabályozza. Az önkor­mányzat kötvényt bocsát ki, de fedezetéül a törzsvagyon nem használható. Mi és mek­kora lesz ez a vagyon még nem tudni. Bevételt jelent­hetnek a törvényben rögzí­tett módon megállapított és kivetett helyi adók — de, ezt talán már mondanom sem kell, vonatkozó törvény még nincs. — összehasonlítaná a ko­rábbi és a mostani gazdálko­dási lehetőségeket? tette a középszintű bürokrá­cia, legfőképpen a pénzügyek területén. A pántlikás költ­ségvetés az alsóbb szint iránti tökéletes bizalmatlan­ságot jelentette; kétségbe vonta, hogy egy faluban is tudna önállóan gazdálkodni a vezető. — Sándorfalva költségve­tése jelen pillanatban 60-65 millió forint között mozog. Ennék 70 százaléka állami támogatás, 30 százalékát a helyi erőforrások biztosítják. Az állami támogatásbán a kulcsszó a létszámarányos­Ság és a részletesség. Egy­egy település kapott köz­ponti pénzt útjaira, temetői­re, lakásaira, inaktív és kül­területi lakosaira, állami gondozottéira és szociális otthonának lakóira, óvodás és általános iskolás gyerme­kéire, és még lehetne sorol­ni. Helyben maradt a szemé­lyi jövedelemadó egy része — nálunk a fele, s á külön­böző adók. Ha az előirány­zatnál több pénzt sikerült ki­gazdálkodni, a központ azt mondta rá: túlcsordulás, és elvonta. Régebben község­fejlesztési adó címén kisipa­rosaink többszázezres nagy­ságrendű összegét is befizet­tek a, községi kasszába. A köfa megszüntetésével ezt a pénzt az állam vette el, igaz, helyette támogatást adott, erősödött viszont a függőség. 1991-re nézve nincsenek tá­jékozódási pontok, a költség­vetés módszerei ugyanazok, korántsem vagyunk meggyő­ződve, hogy a helybén akku­mulálódó pénzt nem viszik el tőlünk. A Csongrád Megyei Ta­nács végrehajtó bizottságá­nak határozata értelmében Szegeden létrehozták a Szerb Intézetet; ennek érdekében alakult meg a Milos Crnjanski alapítvány. Törzs­tőkéjét a Csongrád Megyei Tanács (500 ezer forint) és a József Attila Tudomány­egyetem (100 ezer forint) mint alapítók biztosították. Az alapítvány célja a leen­dő intézmény működésének előkészítése és támogatása. A Szerb Intézet a jövő­ben szerb nyelvi, irodalmi, történelmi interdiszcipliná­ris kutatóközpontként gon­dot fordít a szerb nyelv ok­tatására, bázisát képezi a műfordítói munkának, fo­lyamatosan összegyűjti a ha­zánkban fellelhető szerb vi­lági levéltári anyagokat, azo­kat rendszerezi és földol­gozza. Vizsgálja a szerb tör­ténelmi múlt és a magyar­szerb történelmi kapcsolatok kölcsönhatásának alakulá­sát, széles kórben történő népszerűsítését. Gyakorlati munkájával a hazánkban és Szeged környékén élő kis létszámú szerb népesség fennmaradását kívánja elő­segíteni. Az alapítvány nyílt, a hozzájárulás legkisebb ösz­szegét 1000 forintban hatá­rozták meg. A százezer fo­rinttal csatlakozókat az ala­pítvány alapítóként ismeri el, és számukra kuratóriu­mi tagságot biztosít. A ku­ratórium jelenleg hattagú, elnöke Szokai Imre külügyi államtitkár, elnökhelyette­se Tóth Imre, a JATE taná­ra, titkár Gyánti Ferenc, a Csongrád Megyei Tanács nemzetiségi titkára. Az alapítvány kulturális céljain túl gazdasági, tár­sadalmi, politikai szempont­ból is szolgálni kívánja a szerbség és a magyarság együttélését. fl V VIDEOSZALON MŰSOROS VIDEOKAZETTÁK ÉS VIO€OKÉSZÜLÉKEK KÖLCSÖNZÉSE SZERVIZELÉSE •SMWMVVV A Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermeló Vállalat Szegedi Üzeme azonnali belépéssel felvesz szobafestő-mázoló szakmunkást. Érdeklődni: a 22-088/308-as melléken. MN f mVELEM! 1 - 100 új fftm érkezett! - Novomöerf mestoptt­téeüftk; «9y« keitől kap* MMr ••• • bért** wfoíáft INGYEN éMMt - A Hunsáfövídeóeift­leiegyeegeeertSOR­e.t Mtfcsón&fteMk y^ ceeknáttink! i Nyitva tartás: tfewx héttótóíi ( plj vasárnapig "EJ SZEGED. KERÉSZTTQtTÉS u. 31. LEFON: M/JMUi'IN FAISKOLA LERAKAT a Marx téren. T. Húspavilon mellett. GYÜMÖLCSFÁK. DÍSZCSERJÉK eladása és szaktanácsadás. KEDVES VASARLÓR*! A tezuKfn Ptoke Dtotfei HMm már gyamakfli* b vSUntwmA. togt víImz­bllwi ánaitufb bétthoML bfcéotal pó­IMM, naOágDtoL a bgufobó (Sva) azarint rózsaszín párduc gyermekdivat F*m» aaa u. 19—21. 1990. november 6-án a METÁLL Kisszövetkezet 6723 Szeged, Sándor a 28/A. Budapest Bank Rt. 284-66279 4 feliratú bélyegzője ELVESZETT Használata a mai naptól érvénytelen! — Az a tény, hogy nincs a — Miben reménykedik? nyakunkon a megye, a helyi _ A helyj rendszerváltás. demokráciát növeli, mert ed- ra nem álltak teljes mérték­dig csak a dolgunkat nehezi- ben készen a falvak. A pénz­AKAR ÓN SÉTAREPÜLNI? HÍVJA A 14-444 NAPFÉNY TAXI SZÁMÁTI Aki telefonon Napfény taxit rendel, havonta nyilvános sorsoláson vesz részt és 12 16 Ingyenes sétarepülést nyerhet. Sorsolás: 1990. december 3-án, 17 órakor. Csongrádi sgt. 70.. Napfény taxi Irodájában. f OLCSÓBBAN A 1 SZEZONBAN! Import harisnyanadrágok 68 ÓS 70 Ft-os reklámáron kaphatók, gazdag minta-, szín- ós méret­választékban. Amíg a készlet tartl Kérjük, keresse fel kötöttáru osztályunk harlsnyarószlegét. RELAXA BEMUTATÓ SZOMBATON, SZEGEDEN! A Relaxa nyelvtanulásról sokan hallottak már, de ed­dig Magyarországon csak mintegy százezren próbál­ták kl. Most szombaton, no­vember 10-én, 10-től 16 óráig BEMUTATAS. KIPRÓBÁLÁS, ÁRUSÍTÁS Szegeden a Deák Ferenc Gimnáziumban. Ha ráér. miért ne jönne el és próbálná kl ön is? Ha nem tud eljönni, kérje egy levelezőlapon Ismertetőn­ket Relaxa Magyar—Német In­novációs Kft.. Budapest V„ Szerb u. 9. Delta üzletközpont Szeged, Napos út Telefon: 62/27-833 9 Nyitva tartás: hétfő-péntek: 7.30—15.30 óráig, szombaton: zárva Ismét újdonság a Napos úton! Ródlik 600 Ft-os egységáron Egyéb ajánlatunk: — angol ruhaszárítógépek 19 500—23 800 Ft-ért — Philips fagyasztóládák még most Is engedményes áron: Méret Régi ár. Új ár 215 litere* 32 900 Ft 26 300 Ft 265 litere* 36 900 Ft 29 500 Ft. 325 litere* 42 300 Ft 34 000 Ft. 406 literes 47 000 Ft 37 600 Ft — Minszk 15 (285/45 literes) és Minszk 16 (280/27 literes) hűtőszekrények 16 875 ós 15 800 Ft-ért. Hulló falevél címmel MAGYARNÓTA­ESTET rendezünk Fellépnek: TALABER ERZSÉBET. HOL­LA Y BERTALAN, TARNAI KIS LÁSZLÓ magyarnóta-éneke­sek. IHOS JÓZSEF hunorista. 1990. november 10-én, 19—24 óráig. Hangulatos zene, kitűnő ételek. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket. Asztalfoglalás 73-302-es telefonon. HARNOCZI LÁSZLÓ, üzletvezető Centrum Hétfő Divat Centrum november 12-én Ú^yj 30 százalék PyKigfifcjJ árengedménnyej kínálunk CENTRUM férfi ós női frottírköntősőket, SZEGE D amíg a készlet tart. Szeged, Széchenyi tér 16. NEM EGTlIIAOMiNásÉG! EZ A MINŐSÉG! HI-TOP MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK AT-286/13-16 MHz (lMbfUM,40UbWD-28m«,mono,taUbFD) 89000.- Ft AT-266/16*21 MHz (NEATIMb RAM, 40MbWD-28m*,mono,L2 Mb FD) 94 000^ Ft AT-386/25*34MHz ( 2 Mb RAM, 40MbWD-28 ma, mora, 12 Ub FO) 114 000.-Ft SM DS-HD floppy tornázok (3.25') 30 doboztói H00.-F1 Áraink az ÁFA-t nem.de egy év csereszavatosságot tartalmaznak! Kéijerészletes árlistánkat! PÁRTUS ALAPÍTVÁNY Tisza Lajos krt. 2-4. telj 53-033,14-411/115

Next

/
Oldalképek
Tartalom