Délmagyarország, 1990. augusztus (80. évfolyam, 189-218. szám)

1990-08-10 / 198. szám

2 Röviden 1990. augusztus 10. péntek Félreértés? Értünk jöttek II féltestvérek vására Ausztria legrégibb vásárának, a grazi­nak története 1906-ig nyúlik vissza, s ez­zel fővárosukat is megelőzik. Az ideire 600 külföldi kiállítóból 23 Magyarország­ról érkezik, elsősorban a Dunántúlról, il-­letve Budapestről. Szegedről, a Dél-Al­földról eddig hírvivő sem nagyon jutott el az osztrák vásárvárosba, legalábbis ki­állítóként nem. A graziaknak nem volt más választásuk, egyszerűen eljöttek ér­tünk, s hogy tényleg fontos nekik a Dél­Alföld. az is bizonyítja, hogy maga a vá­sárigazgató, Gerd Novak úr volt a láto­gató. A tegnapi sajtótájékoztatót követően vele beszélgettünk. — Szegednek talán nincs olyan neve, mint az önök városának, de a mi vásá­runk is kinöheti magát nemzetközivé. — Bár először járok itt, ismerem a Sze­gedi Ipari Vásárt, Budapesten rendszere­sen találkoztam szegedi cégek képviselői­vel. Vásárigazgatáságukkal a közeljövőben vesszük fel a kapcsolatot. Ennek köszön, hetően. bizonyára szegedi kiállítókat is üdvözölhetünk. Különben elégedettek va­gyunk a magyar részvétellel, évről évre 10 százalékkal nagyobb területet igényel­nek. — Mit kínálnak önök a terület mellett? — Közvetlen árusítási lehetőséget, így a fogyasztási cikkek kelendősége azonnal lemérhető, és az árbevétel a részvételi költségeket is csökkenti. Ezen túl kiajánljuk a magyar résztvevők áruit, szolgáltatásait. Az idei, szeptember 29-étől október 7-éig tartó őszi vásár csak egy az éves sorozat­ban. A tíz tavalyi kiállitáson összesen 1,4 millió látogatónk volt, s ami még fonto­sabb, ez összesen 20 milliárd forintos szer­ződést hozott — S a látogatóknak mit tud ajánlani? — Az idei vásár gyakorlatilag már meg­telt, látogatóként azonban mindenkit vá­runk, köztük a későbbi kiállítókat is. A belépőjegyeket nagyon előnyösen adjuk, az utazási irodák 100 forintért árulják azt, ami nálunk 70 schillingbe kerül. A sze­gedieket külön is meg fogjuk becsülni, hiszen féltestvérvárosok lettünk. — Hogyan? — Önök most keveredtek rokonságba Darmstadttal, nekünk pedig már régóta testvérvárosunk. — Részt vesznek önök a Bécs—Buda­pest Világkiállításon? — Amit lehet, elveszünk Bécstől, s ezt ajánlom önöknek is. Egy Pécs—Szeged­tengely erős lehet, elcsábíthatja a főváro­sok látogatóit is. — Sajnos, én nem látom ezt a tengelyt, sem közúton, sem vasúton. Hisz ön a vi­lágkiállítás sikerében? — Mindenképpen meg kell rendezni, bár tudom, hogy a magyar Parlament még nem döntött Világkiállítás lesz, a kérdés csak az, hogy közösen, vagy önök nélküL Mi már túl sokat invesztáltunk. K. A. Rádiótelex A TÜKÖR A ROSSZ!? Petre Román szerint jól halad a demokratizálódás Romániában. A román kormányfő azt állftotta a Der Standard című osztrák lapnak adott nyilat­kozatában, hogy a román választások tisztességesek voltak, a létrejött demokratikus intézmények jól működnek, a parlamenti ellenzék szabadon, félelem nélkül tevékenyke­dik. Román miniszterelnök kijelentette: hazájában a par­lamenten kívüli ellenzék fenyegti a demokráciát. Ezek az erők „nem hajlandók a párbeszédre, és erőszakosan lépnek fel a demokratikus intézmények ellen". Petre Román sze­riint különösen nagy veszélyben voltak a demokratikus in­tézmények június közepén, amikor „az erőszakra bujtoga­tó" diák, Marian Munteanu vezetésével „az alvilág tá­madt a demokratikus rend ellen". A román kormányfő az újságírókat hibáztatta azért, hogy kedvezőtlen kép alakult ki a nemzetközi közvéleményben a román folyamatok­ról. (MTI) ' VAGY MÉGSEM? Romániában lassabban halad a de­mokratizálódás, mint a térség más országaiban, a román forradalom még csak a kezdetén tart — mondta Göncz Árpád a Dle Furche című. csütörtökön megjelenő osztrák hetilapnak adott nyilatkozatában. A magyar államfő a ro­mán demokratizálódás lassúságát az ország történelmi ha­gyományaival és soknemzetiségű mivoltából fakadó ne­hézségeivel magyarázta. Hangoztatta meggyőződését, hogy végső fokon Románia útja is Európához vezet. (MTI) NÉMETORSZÁG SZICÍLIÁJA? Bombameglepetéssel zárult csütörtökön, a hajnali órákban az NDK parlament­jének vitája a német—német választási törvényről: nem kapta meg az elfogadáshoz szükséges kétharmados többsé­get, ami 267 szavazatot jelent Csütörtökön hajnali kettő­kor azonban csak 258-an szavaztak a szerződés mellett, 63-an ellene, öten tartózkodtak, egy szavazat pedig ér­vénytelen volt. A botrány határát súroló jelenetek után a népi kamara ülésének elnöksége telefonon próbált beren­delni képviselőket a hajnali órán. ami nem járt. teljes eredménnyel. Berlinben szerdán, az esti órákban tüntetés is volt a német—német választási törvény ellen. A meg­mozdulásán Gregor Gysi, a Demokratikus Szocializmus Pártjának elnöke az Alexanderplatzon kijelentette: nem szabad megengedni, hogy a német újraegyesítés az NDK kiárusításával legyen egyenlő, és a keleti országrész „Né­metország Szicíliájává váljon". CSEHSZLOVÁK FORINTKORLATOZAS. A Magyar Nemzeti Bank illetékeseit váratlanul érintette a csehszlo­vák állami banknak az a döntése, hogy évi 8 ezer koro­nában maximálta a Magyarországra utazó csehszlovák ál­lampolgárok által vásárolható forintot. Az MNB-ben el­mondták, hogy információik szerint 1990. június 30-án 2 milliárd forint bankjeggyel és 1,477 milliárd forint értékű utazási csekkel rendelkezett a csehszlovák állami iiank. míg egy évvel ezelőtt 1,2 milliárd forint bankjegy és 1.5 milliárd forint csekk-készlete volt. Tehát a forintállomány most még valamivel nagyobb is, mint az elmúlt év köze­pén. Szeged új erőtérben A vállalkozók támogatják en szem előtt tartva, támo- Így lesz mindannyiunk Az SZDSZ IS kíváncsi gatja, segíti a vállalkozások megelégedésére nyugodt éle­fellendülését, mert akkor tet, munkát, biztonságot adó lesz a városnak pénze és a Szegedünk, pénzből lesz iskola, út, tele- Gulácsy Zoltán, fon, kórház, közbiztonság, a V. P. szegedi munkahely, fizetés, nyugdíj helyi csoport stb. vezetőségének tagja Tíz kérdés a választékhoz A szakértői munka folyik! Tőkés László két hónapig ágyhoz kötött Sikeres műtétet hajtottak végre Miskolcon, a Szent­péteri Kapui Megyei Kór­házban Tőkés Lászlón. Mint ismeretes, a nagyvára­di püspök Szerencsen autó­baleset következtében sú­lyosan megsérült, medence­csontja mindkét oldalon több helyen eltörött, ezen­kívül könnyebb mellkasi és fejsérüléseket is szenvedett. Az orvosok tegnap dél­után mondtak el, hogy a medence eredeti állapotát sikerült a négyórás műtét­tel helyreállítani. A műté­tet végző orvoscsoport ve­zetője, dr. Bárány Ist­ván főorvos kijelentette: Tőkés László járóképességé­nek visszaszerzésére minden lehetőség megvan, ám hosz­szú időbe telik, amíg a sé­rült medencét ismét terhel­ni lehet. A tapasztalatokat figyelembe véve a sérültnek két hónapig ágyban kell maradnia. Médiapánik Akin a kések átszaladnak A tévé körüli pánikhan­gulat csak részben indokolt. Sok új dolgot kell majd ki­találnunk, de a munkát nem a semmiből kell elkezdeni — mondta Hankiss Elemér, a IMagyar Televízió nemrég kinevezett elnöke, aki csü­törtökön néhány újságíró­val találkozva fejtette ki gondolatait. Tegyenek fél kényes kér­déseket — kezdte a beszél­getést Hankiss Elemér, s az elsőre válaszolva ismertette kinevezése történetét. Az MDF és az SZDSZ vezetői imájus elején keresték meg elŐ62ör — a két párt közöt­ti egyezségre hivatkozva — javaslatukkal, ám akkor még nemet mondott, nyolc embert is ajánlott maga he­lyett. A helyzet azonban úgy alakult, hogy nem ma­radt más — mindenki Által elfogadott — jelölt. Nem akarok itt maradni, nem akarok hatalmat — folytatta az elnök —, eaért azt hiszem, lesz elég erőm a szükséges változások vég­rehajtására. Olyan vagyok, mint egy marslakó, az elle­nem irányított kések átsza­ladnak rajtam. Január l-jé­től új műsorstruktúrát sze­retnék életbe léptetni, de már addig is új adásokat in­A cél az, hogy Szeged vá­rosában kihasználva a föld­rajzi, természeti, kulturális adottságait egy oflyan keres­kedelmi, ipari, kulturális központ alakuljon ki, amely megfelel az Európához csat­lakozás követelményeinek ós a városban lakó polgá­roknak olyan otthonos kö­rülményeket teremt, amely­ben az ott lakók joggal sa­játjuknak érezhetik a vA­'rost, ahol biztonságban él­hetnek, beruházhatnák, vállalkozhatnak, igy teremt­ve saját és a város haszná­ra új munkahelyeket, új bél- és külföldi kapcsolato­kat, ezen keresztül pénzt és további fejlődési lehetősé­get. Ilyen körülmények kö­zött a polgár szívesen segíti a város vezetőségét a város érdekében hozott döntések támogatásával, azok kivite­lezésében való aktív részvé­telével, adományaival és joggal elvárja, hogy a váro­si vezetőség segítse munká­ját, problémáinak megol­dását, és új értéket teremtő vállalkozásainak megvaló­sítását. Olyan városi vezetőséget kell választani, aki a polgá­rokkal kölcsönösen együtt­működve, messzemenően a város érdekeit szem előtt tartva, a reá bízott városi dítuhk el — mondta. A te­levíziónak európai szellemi­ségűvé kell válnia. Szükség lenne egy, a közép-európai tudatot, ismeretek bővítését szolgáló programra is. Ver­senyeztetni szeretném a po­litikai hírműsorokat — vá­laszolt Hankiss Elemér az MTI kérdésére. Elképzelhe­tő, hogy a műsorok készíté­sének jogát, vagy a műsor­időt pályázaton lehet majd elnyerni. A győztesekkel is csak meghatározott időre kötnének szerződést. Lehet, hogy egy időben akár két­három Híradót is sugároz­nak, hiszen csak a többpó­lusú műsorstruktúra egyen­lítheti ki az esetleges torzu­lásokat. Nem vagyok haj­landó azzal kezdeni a mun­kámat, hogy fejeket veszej­tek mások utasítására — szögezte le az MTV elnöke, s még hozzáfűzte: kineve­zésem előtt nagy nyomás nehezedett rám, hogy —ha­sonlóan az olasz vagy a hol­land gyakorlathoz — osszuk meg a két csatornát az el­lenzék és a kormány kö­zött Meggyőződésem, hogy Magyarországon ennek romboló hatása lenne, ezért ezt a javaslatot nem fogad­tam el. javak gazdaságos befekte­tésével, azokkal jövedelme­ző vállalkozásokban való részvétellel, maga is vállal­kozva megteremti az anya­gi alapjait a város szociális, kulturális, infrastrukturá­lis fejlődésének. (Nem árt az ügynek, ha a megválasz­tott személyek maguk is gyakorló vállalkozók.) Egy ilyen testület megválasztá­sában az összes városlakó­nak (saját érdekében is) együtt kell működni, füg­getlenül attól, hogy melyik párt tagja. Semmilyen más szempont nem érvényesülhet, csak a város érdeke, nincs helye sem pártvitáknak, seim sze­mélyes vitáknak. Igenis szükségesnek tartjuk, egy független, pártérdekektől és befolyástól mentes szakértői testület létrehozását, mely a jelenlegi helyzet és a lehe­hetőségek ismeretében ki­dolgozza a leendő vezetőség programját, valamint aktív közreműködésével segíti annak munkáját. A Vállalkozók Pártja a fenti célok elérése érdeké­ben hajlandó együttmű­ködni minden párttal vagy helyi szerveződéssel, haj­landó támogatni minden je­löltet, aki bizonyíthatóan a város érdekeit messzemenő­A Magyar Demokrata Fó­rumnak nincs központi ren­dészete, így rendészetvezető­je sem lehet. A közvéle­ményt hetek őta foglalkoz­tató körlevelet, amely a he­lyi szervezeteket, rendező­csoportok megalakítására szólítja fel, továbbá kéri a rendezők nevét, lakcímét egy központi nyilvántartás­hoz. Lengyel Imre írta, aki abban az időben az MDF Bem téri székházának egyik rendészé volt, s a portási feladatokat is ellátta. Ezt közölte az MTI munkatár­sának kérdésére Furman Im­re, az MDF alelnöke o szer­vezet szegedi elnöksége és a helyi MDF-es képviselők a rendezőcsoportok létreho­zását kifogásoló nyilatkoza­tára reagálva. A párt vezető tisztségvi­selője szerint Lengyel Imrét nem rossz szándék vezette a körlevél megírásakor, igaz esetleges félreértésekre ad­hatott alkalmat megfogal­mazása. Helyesebben tette volna, ha szervezöcsoportok­ról ír, hiszen feladatuk nem lett volna más, mint a ren­dezvények technikai lebo­nyolításának segítése. (MTI) A DM augusztus 7-ei szá­mában Ökrös Tamás által felvetett kérdések fontosak, mi több, a kérdésekre adan­dó válaszok mielőbbi kidol­gozása minden szegedi lakos régen várt óhajának teljesü­lését jelentheti. Abban is egyetérthetünk, hogy a vá­rospolitikai koncepciók ki­dolgozása során valószínű­leg közel azonos körből kér­jük fel a szakértőket. Éppen ezért a Magyar De­mokrata Fórum, a Keresz­ténydemokrata Néppárt, va­lamint a Körgát Klub né­hány jelöltje közös várospo­litikai koncepció kidolgozá­sán munkálkodik. Szerettük volna ebbe a körbe a Fi­deszt is bevonni, azonban egyelőre ez még nem sike­rült. Az MDF és a KDNP tagságának a véleménye to­vábbra is az, hogy a város jövőbeni fejlődését nem hát­ráltathatják a pártok között feszülő elvi, politikai kü­lönbségek. Ezért a polgár­mesterjelölt állításakor sem volt szempont a párthoz va­ló tartozás — a jelöltünk. Borvendég Béla pártonkívüli —, csak a szakmai, emberi alkalmasság. Fontosnak tart­juk még, hogy a koncepció kidolgozásában a szegedi polgárok közvetlenül vegye­nek részt, miután közösen kell azt megvalósítanunk, s ezt csak akkor tudjuk meg­tenni, ha a magunkénak érezzük. Ezért kértük fel a város lakóit a DM hasábjain, hogy együtt készítsük a programot. Ebből adódóan továbbra is készek vagyunk minden programegyeztetö tárgyalásra, ha ez a javaslat ésszerű határidőn belül érke­zik. A megválaszolandó kér­désekre — többek között az Ökrös Tamás által feltettek­re is — választ adunk a kö­zösen kidolgozott progra­munkban, ami augusztus 20-a után jelenik meg írás­ban. Ekkor még mindig adott a lehetőség arra, hogy a további javaslatokat és bí­rálatokat a végleges kon­cepció kidolgozásakor figye­lembe vegyük. Ezúton is kö­szönjük az eddigi és a to­vábbi hasznos együttműkö­dést. Dr. Farkas László KDNP Szeged Koha Róbert MDF Szeged A napokban az SZDSZ­aktivisták — körülbelül 40­en — kezdték el járni a vá­rost. Bekopognak • a csalá­dokhoz azzal a kéréssel, hogy Szeged polgárai vála­szoljanak — tíz kérdésre. A kérdőíveket szakemberek se­gítségével állították össze, a válaszokat számítógéppel dolgozzák fel, azzal a céllal, hogy fölhasználják az ön­kormányzati választásokra készülő programban. Az ívek bevezető monda­tai: „A Szabad Demokraták Szövetsége azt szeretné, ha olyan vezetők kerülnének a leendő önkormányzatok élé­re, akik a szegedi adottsá­gokat, gondokat jól ismerik. A mai nehéz gazdasági hely­zetben különösen nagy je­lentősége van annak, hogy a helyi vezetők olyan célokért dolgozzanak, amelyek az itt élők számára a legfontosab­bak, és hogy a szűkös anya­gi lehetőségeket olyasmire használják fel, amivel a la­kosság legnagyobb része egyetért.,. Kérjük válaszai­val segítse munkánkat és ezzel azon törekvésünket, hogy jelöltünk — megvá­lasztása esetén — valóban az itt lokók érdekeit képvi­selje és mindent megtehes­sen azért, hogy az Önök éle­te minél könnyebb és jobb legyen." A kérdezőbiztosok termé­szetesen nem jutnak el min­denkihez, mindössze a vá­lasztók egy százalékát ve­szik célba, nagyjából a sze­gedi lakosság összetételét tükröző, szakszóval: repre­zentatív csoportot. A mód­szerük is a profi közvéle­ménykutatókét közelíti, a közvetlen találkozásokkor egy-egy kérdésre részletező válaszokat kérnek. Megkérdezik, hogy a szű­kebb lakóhelyen melyek a legfontosabb megoldásra vá­ró gondok, és hogy melyik­nek az orvoslásához látna hozzá a kérdezett, ha ő len­ne a polgármester. Az isko­laiaknak megfelelő osztály­zatokat kérnek a lakóhelyi bolthálózatról, a közlekedés­ről, a szórakozási lehetősé­gekről, a kulturális intézmé­nyekről, az orvosi ellátásról, u közbiztonságról, a környe­zetvédelemről, a munkalehe­tőségekről, az iskolahelyzet­ről, a gyermekintézmények­ről. Arról is érdeklődnek, hogy milyen lakossági cso­portok helyzetén kellene el­sősorban javítani. Megkér­dezik. hogy a lakók szem­pontjából mennyire fontos az, hogy ki a polgármester, és hogy a választások után megváltozik-e, és mennyire a helyi elöljáróságok mun­kája. Érdeklődnek, hogy el­megy-e szavazni az illető, és ha igen, szerepet játszik-e döntésében, hogy a jelöltet melyik párt támogatja. Mivel a kérdőíveket úgy dolgozzák fel, hogy a vá­laszok városrészenként is értékelhetők, azt remélik, hogy az eredményt a jelölt­jeik is jól hasznosíthatják. (Akinek kedve támad meg­válaszolni a fönt ismertetett kérdéseket, természetesen el­küldheti a Rákóczi utca 11. szám alatti SZDSZ-irodába.) S. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom