Délmagyarország, 1990. augusztus (80. évfolyam, 189-218. szám)

1990-08-11 / 199. szám

Kié a gumibot? „Tegyék már el, uraim, azt a Kádár-kolbászt" — mondatta barátom az őt igazoltató rendőröknek, akik e mondatát rendszerellenes támadásnak vélvén, megis­mertették a Kádár-kolbász (azaz: a gumibot) rejtel­meivel. Nem kell megijedni: mindez; még azon átkos időkben történt, amikor a „rendőr" és a „kommunista" félig-meddig szinonim fogalomnak számított. Pedig ba­rátom nem tehetett arról, hogy olyan vidékről szárma­zott, arhol a „Kádár-kolbász" említésekor mindenki automatikusan egy (rendőr oldalán fityegő), gumiból készült botocskára gondolt, s arról sem, hogy olyan vi­dékre — Szegedre — sodorta sorsa, ahol a szolgálatot ellátó törzsőrmesterek nem ismerték ezt a fogalmat. (Csak a botot.) Immár más idők járnak: ugyanazon emberek, akik rendőrterrort epnlegéttek — némi joggal —. most rend­őrért kiáltanak, tapasztalva az egyre nagyobb méreteket öltő bűnözést. Jó példa erre a Pofasz. azaz a Politikai Foglyok Szövetsége, amelynek tagjai olyan emberek, akik kommunistaellenes, 1945 utáni (főleg „ötvenhatos") tevékenységük miatt üldöztetésben, netán Rákosi- vagy Kádár-kolbásszal történő megveretésben. és/vagy bör­tönbüntetésben részesültek, „érdemeik" szerint. Nincs tehát semmi csodálkoznivaló azon, hogy Sze­geden éppen a Pofosz kezdeményezte — nem bízván a jelenlegi rendőrségben, illetve tudván azon nehézségeit (létszámhiány, felszereltségbeli hiányosságok), melyek miatt valóban nem képes maradéktalanul ellátaii fel­adatát —. hogy „társadalmi önvédelmi csoportokat" alakítsanak, azaz a garázdaságot, a lopásokat, az erő­szakos cselekményeket az állampolgárok „önszervező­dései" önmaguk, saját hatáskörükben torolják meg. Legalábbis — szándékuktól függetlenül — mindenki ezt képzelte. A kezdeményezés egyébként nem szegedi, az ország számos szögletében már (félig-meddig) működ­nek ilyen csoportok; s ha belegondolunk, természetes dolog, hogy a politikai üldözöttek nem bíznak ugyan­azon személyekben, akik esetleg őket annak idején le­tartóztatták, kihallgatták, netán agyba-főbe verték, bár. mint említettem, ha lopás, rablás, gépkocsifeltönés ta­núi, ők is — mint mindannyian — rendőrért kiáltanak. A politikai pártok eleve hamvába' holtnak tartot­ták ezt az elképzelést; hiszen a munkásőrséghez hason­latos, civil személyekből álló fegweres testület felállí­tását nem tartják kívánatosnak. Ám nem' is kell mind­járt keretlegényekre gondolni: elegendő csak arra, hogy mit szólna a szegedi polgár, ha civil, de ebbe az „ön­védelmi" testületbe tartozó haragosa könnygázsprével a zsebeben, nyakra-főre igazoltathatná a Széchenyi téren, s ha nem tetszene neki valami, mondjuk, az, hogy nincs rajta sapka, vagy éppen az. hogy sapikát hord, nos, ak­kor szemközt fújná ezzel a sprével. Bizony, ha ilyen „polgárőrségek" alakulnának — biztos lévén abban, hogy a beteg lelkű, hataloméhes emberek is jelentkez­nének tagjai közé, s őket semmiféle előzetes alkalmas­sági vizsgálat nem volna képes kiszúrni —. én magam is ilyen sprével a zsebemben merészelnék csak korzóz­ni a szegedi utcákon, s ha egzaltált ismerősöm, a „tár­sadalmi önvédelmi csoport" tagjai sapkahiány miatt a szemembe sprézne, biz' Isten, másodperceken belül visszafújnék! Kétségtelen, hogy az embernek ökölbe szorul a ke­ze, ha reggel az autóját feltörve, lakását kifosztva, ön­magát megverve, nagylányát megerőszakolva találja. bi_ ciklijét ellopták; a rendőrség pedig nem tudja fellelni a bú iöst. Mégsem az a megoldás, hogy civil testületek: (még ha egytől egyig jó szándékú emberekből állanak is) járjanak az ügyek végére, mert az óhatatlanul ön­bíráskodáshoz, beteges (addig rejlett), agresszív hajla­mok kiéléséhez vezetne. Egészen biztos vagyok abban, hogy civil embernek nem nyújtanám át a személyi igazolványomat; még ha egy ilyen csoport tagja volna is. mert sértené a személyi szabadságomat. (Az sem tetszett túlságosan, hogy annak idején, tíz éve; derékig éró hajam és kopott farmerszerelésem miatt a rendőrök állandóan igazoltattak a Balaton partján, s minduntalan meglepődtek, hogy csak egy egyetemistával. s nem egy rablógyilkossal hozta őket össze a sors. Mégis beláttam: joguk van hozzá, tették áldolgukat.) Nem kétséges, valóban bűnözési hullám előtt (alatt) állunk, bár a szegedi rendőrkapitány adatai szerint ez korántsem olyan mértékű, mint az a közvéleményben elterjedt (Szeged amúgy is a „legnyugodtabb"' magyar nagyváros, akármennyire is furcsa; ezt bizonyítják a kimutatások.) Mégsem az állampolgárok dolga a köz­rendet fenntartani, bármennyire is segítő szándék vezér­li őket Jómagam azzal a szegedi országgyűlési képvi­selővel értek egyet, aki azt mondotta: minden erejével azon lesz, hogy ősszel, a költségvetés parlamenti tárgya­lásakor minél nagyobb összeget csikarhassanak ki a rendőrség számára — létszámhiányát enyhítendő; fel­szerelését modernizálandó. Hiszen csak úgy követelhetünk európai szinvonalat s általában európaiságot rendőreinktől, ha először adunk nekik valamit: mondjuk, tiszta lapot. Még akkor is, ha (Kádár-)kolbásszukkal előtte elnáspágoltak ben­nünket. Az egész rendőrséget ugyanis nem lehet — és nem is szabad — leváltani. Saodi István 80. évfolyam, 199. szám 1990. augusztus 11. szombat ALAPÍTVA: 1910-BEN Havi előfizetési díj: 101 +20 forint Ára: 5,30 forint Hazudós számok? Magyartáncok a dóm színpadon Magyar rapszódia címmel tegnap este a Dóm téren a Magyar Állami Népi Együt­tes műsorát láthattuk. A be­mutató előadás kínálata hű maradt a műsor címéhez. Határon kívüli és belüli ma­gyarlakta területek táncai­nak, a régi folklórhagyomá­nyú vidékekről ihletett pro­dukcióknak tapsolhatott a közönség: kalotaszegi, kalo­csavidéki, tyukodi, sóvidéki, csongrádi, vajdakamarási, tolnai, méhkeréki, soproni,, hortobágyi, zempléni, vagy szatmári táncoknak, A két­részes látványos előadásban volt pásztortánctól tapsos táncig, Icarikázótól üveges táncig minden. Láttunk gyermekjátékokat és persze, felcsendült Liszt Ferenc II. Magyar rapszódiája is. Közreműködött a Szeged Táncegyüttes. A Magyar Állami Népi Együttes második szegedi fellépése ma este fél kilenc­kor lesz a szabadtéri színpa­dán. Teljes a blokád — Megvan öt sem repülnek — Mindennapi a kolbász magyar — A vízilovak Szegeden kenyerünk? — A nyugodt verő, és a hurkák Haderők az Öbölnél J. EGYESÜLT ÁLLAMOK: — Perrsa-(Arab) öböl: 9 hadihajó, 2 cirkáJó, 1 romboló, 5 fregatt; — Vörös-tenger: Eisenhower repülőgép-hordozó 5 kísérő­hajóval. ebból 3 romboló; — Indiai-óceán: Independence repülőgép-hordozó, 6 ha­dihajó; — Szaúd-Arábia: a 101-es légihadosztály (15 ezer kato­na, 123 helikopter; a 24-es gyalogos hadosztály (16 ezer ka­tona, 174 harckocsi, 162 harci Jármű, tüzérségi; a 82-es légi­hadosztály (12 800 katona. 180 harckocsielháritó fegyver; 14 F—lll-es bombázó, ezenkívül F—15-ösök és A—10-es táma­dórepülőgépek. 2. ARAB ORSZÁGOK: — Egyiptom: 320 000 fős reguláris hadsereg, 72 000 fös félkatonai haderő, 2425 harckocsi, 517 harci repülőgép — Jordánia: 74 000 fös reguláris hadsereg, 15 000 fős fél­katonai haderő, 1131 harckocsi, Hl harci repülőgép. — Omán: 25 000 fős reguláris hadsereg. 3500 fős félkato­nai haderő, 39 harckocsi, 31 harci repülőgép. — Katar: 6000 fős reguláris hadsereg, 24 harckocsi. 19 harci repülőgép. — Bahrein: 2300 fős reguláris hadsereg. 250 fős félkato­nai haderő, 54 harckocsi, 12 harci repülőgép. — Egyesült Arab Emirségek: 40 000 fős reguláris hadse­reg, 131 harckocsi. 38 harci repülőgép. — Jemen: 59 000 fős reguláris hadsereg. 40 000 fős félka­tonai haderő, 1044 harckocsi, 197 harci repülőgép. — Sziria: 360 000 fős reguláris hadsereg. 118 000 fős fél­katonai haderő, 4050 harckocsi, 499 harci repülőgép. (AP/MTI) Az asztalfőnél Gyulai Zsolt olimpiai és világbajnok kaja­kos. Edzőtábori riportunkat a négyes oldalon olvashatják Bi VASÁRNAP MmmvmmM A TARTALOMBÓL: — Magyar nyelvű újságok Romániában és Szlovákiá­ban. sajtóügyek itthon; — Benzingőzben a város; — Virágh-sütemcnyno6ztalgia; — Literátus ember a pápa. IS Egy-két dolog még hiányzik minálunk ahhoz; hogy követketnenk a receptet: hogyan kell pillanatok alatt el­törölni egy ország sok milliárdos adósságállományát? Még­is, talán az a legnagyobb bökkenő, hogy akiknek tarto­zunk, túl messze vannak... Szaddám Huszeint viszont — a jelek szerint — nem zavarja, hogy a fél világ piros lapot mutat neki. Egészségesek, és a bagdadi követségün­kön tartózkodnak a volt hadifoglyok, ők öten elhagyhat­ják Irakot A Magyar Nemzeti Bank elnöke kétségbe vonta a sta­tisztikai adatok igazát: jobb a félévi gazdasági helyzetünk, mint a számok mutatják — mondta. Az érvelés ismerős. Az agrárminiszter viszont, mint 3. oldalunkon közölt írása mutatja, nem túl optimista. Arab csúcs Hoszni Mubarak egyip­tomi elnök az iraki—kuvai­ti válság rendezésére össze­hívott rendkívüli afab csúcsértekezlet megnyitá­sakor ismételten felszólí­totta Irakot, hogy vonja ki csapatait a szomszédos or­szágból. Tárik Aziz iraki külügy­miniszter, aki a csúcsérte­kezleten megjelent iraki küldöttség tagja, még a ta­nácskozás előtt tartott szűk­körű — csak amerikai új­ságíróknak szánt — sajtó­értekezletén azt fejtegette, hogy a pánarab fórumnak mindenekelőtt az amerikai­ak szaúd-arábiai távozá­sát kell követelnie, hogy „az arabok szabadon tár­gyalhassanak a saját dolga­ikról". Tagadta, hogy Irak meg akarná támadni Szaúd­Arábiát. „Ez csak ürügy az amerikai csapatok 'behívá­sának igazolására" — han­goztatta. Szaddám Húszéin iraki el­nök eltörölte Bagdad Ku­vaittal szemben fennálló több milliárd dolláros adós­ságát. Közben folyamatosan érkeznek az amerikai kato­nai egységek Szaúd-Ará­biába. Pentagon-források szerint újabb ötvenezer iraki katona közeledik Kuvait felé, s iraki csapatösszevonások vannak az iraki—torok határon is. 'Egyes fehér házi és Penta­gon-források 250 ezres ame­rikai szárazföldi erő Szaúd­Arábiába küldését sem tart­ják kizártnak. Brüsszelben megkezdő­dött a NATO külügymi­nisztereinek tanácskozása. A közösség közleményében egyben felajánlja a Tizen­kettek támogatását a fe­szültség enyhítésére és a nemzetközi legitimitás hely­reállítására irányüló arab erőfeszítésékhez. (Az összeállítás a 2. oldalon folytatódik.) Dunavarsányi menü

Next

/
Oldalképek
Tartalom