Délmagyarország, 1990. július (80. évfolyam, 158-188. szám)

1990-07-30 / 187. szám

8 Hirdetés 1990. július 74., hétfő (Folytatás az l. oldalról.) ságot, hogy a helyzetet a kormányzat éllenőrzi, s a hadsereg körülvette a meg- _ ü szállt épületeket. A Vörös- Akarnak távozni ZS^J^SSL « ^f^Ü^ nisztérium szombaton este büntetlenül az országban maradjanak. Korábban olyan híreik terjedtek el, hogy a puccsisták repülőgé­pet követelnek és Líbiába Bdkríak 25 halottja és nyllatko2atbím mintegy 120 sebesültje van, u Waihington (Port-of-Spam utcáin még biztosi tot­támogatá­vasárnao reaael S szórvá- SárÓ1 a 1PPÍdadl kormány­^ZiT' zatot es felszólította a puc^ TtS^'Ü^ -tákat. hogy engedjöí a város több pontján tüze ket jeleztek szabadon túszaikat és adják meg magukat. A Fehér Ház Szombat este a puccsisták egyik szóvivőjének közlése nyolc túszt szabadon bocsá­tottak. Nem sóikkal ezután a kormánycsapatok szerint Bush elnök figye­lemmel kíséri a fejleménye­nyitottak a parlament épü­letére. A megszállók azon­ban figyelmeztették a ható­tüzet ket és támogatja Arthur Ro­binson demokratikusan megválasztott kormányát. 'A BBC-tévének adott nyi­ságokat, hogy az ilyen latkozatában Emeka Anyao­akcáók a túszok életébe ku, a Nemzetközösség főtit­azzal hogy kerülhetnék; nyegetőzték, b irtson néhány robbanóanyagot! és felrobbantják őket • Az éjszaka folyamán fe- kára ds elítélte a puccskísér­Ro- Jetet. Trinidad és Tobago miniszterelnök és 1962-ig brit gyarmat volt, miniszter testére azóta pedig a Nemzetközös­erősítenek ség tagországa. A CARíOOM-tagállamok vezetői, akik a karib-tenge­Pantin érsek közvetítésével ri országok gazdasági közös­tárgyalások kezdődték a ségének hétfőn kezdődő kormányzat és a puccsisták csúcsértekezletére gyűltek között. Ennek esetleges össze a jamaicai fővárosban, eredményeiről hivatalos Kignstonban, szintén el­közlés vasárnap kora dél- ítélték az akciót és táimoga­utánig nem volt A CANA fásukról biztosították Ro­karibi hírügynökség azon- binson miniszterelnököt és ban Barbadosból telefon- kormányát. Dávid Coare ja­kapcsolatot létesített a parlamentben magukat el­barikádozó lázadókkal. Egyi­kük azt nyilatkozta Robin- ga, valamint Barbados had­seregét, s szükség esetén ké­szek azonnal katonai segít ­belül választásokat kiírni, s séget nyújtani Trinidad és abba is beleegyezett, hogy a Tobagónak. (Reuter, AP, muzulmán csoport tagjaijUPI, AFP) Meghalt Bruno Kreisky Vasárnap hajnalban szívelégtelenség következ­tében elhunyt Bruno Kreisky volt osztrák kan­cellár. Ausztria világhábo­rú utáni történetének leg­ismertebb és legnagyobb népszerűségnek örvendő politikusa 79 évet élt. Kreiskyt hosszabb ideje kezelték keringési és szív­panaszokkal. Július 17-én szállították egy bécsi kór­házba, ahol állapota előbb stabilizálódott, két nappal ezelőtt azonban hirtelen rosszabbra fordult. A szocialista párti Kreis­ky az Osztrák Köztársaság létrejötte óta a leghosz­szabb ideig — 1970-tól 1983-ig — állt előbb ki­sebbségi, majd szocialista többségű kormány élén. Szintén egyedülálló módon, 26 éven át látott el külön­böző kormánymegbízatáso­kat. 1967-től az Osztrák Szo­cialista .Párt elnöke. 1983­ban — az abszolút több­ség elvesztését követően — mondott le pártelnöki tisz­téről, azonban 1987-ig még a párt tiszteletbeli elnöke­ként tevékenykedett. 1976­tól a Szocialista Interna­cionálé elnökhelyettese volt, melynek tiszteletbeli elnöki tisztét 1989-ig töl­tötte be. Kreisky az osztrák „ak­tív semlegességi politika" atyjaként nagy nemzetkö­zi tekintélyt szerzett hazá­ja számára. Az enyhülési politika élharcosa, s az egyesült Európa eszméjé­nek egyik első meghirde­tője volt. Vitathatatlan ér­demeket szerzett a kelet­európai országokhoz fűző­dő viszony javítása terén, s részt vett a közel-keleti konfliktus rendezésére tett kísérletekben. A PFSZ-t támogató politikája miatt éles bírálatok érték. (REU­TER DPA) mat. Vasárnapra kiderült, hogy Taylorék nemcsak Doe elnök hívei, hanem a láza­dók egy másik szárnya ellen is harcolnak a főváros ellen­őrzéséért. Bár a szombati jelentések szerint Taylor már elnökké kiáltotta ki ma­gát, a Reuter és az AP hír­ügynökségek tudósítói úgy tudják, hogy nem az egész főváros, csupán annak kele­ti része áll Taylor csapatai­nak ellenőrzése alatt, s a küzdelem a lázadók Prince Johnson vezette másik cso­portjával tovább tart. A zűr­zavarban továbbra is civi­lek ezrei menekülnek Mon­roviából. Taylor egyébként vasár­nap úgy nyilatkozott, hogy megbocsát a rivális csoport tagjainak, ha azok leteszik a fegyvert. Johnson és hivei mintegy két hónapja váltak ki Taylor csoportjából. Továbbra is tisztázatlan, mi lett Sámuel Doe elnökkel, akit utoljára testőrségének tagjaival együtt láttak mon­roviai rezidenciáján. A lá­zadók Taylor vezette szár­nya az AFP hírügynökség szerint vasárnap még csak 3 kilométerre közelítette meg az elnöki palotát. Maga Tay­lor úgy nyilatkozott, hogy az egykori elnököt vagy elfog­ják vagv megölik. Sámuel Doe korábban többször is bejelentette, hogy nem adja meg magát. A Libériában kialakult helyzet kapcsán az Afrikai Egységszervezet elnöki tisz­tét betöltő ugandai államfő a harcok beszüntetésére szó­lította fel a szembenállókat, s a szervezet nevében közöl­te: mindent megtesz, hogy elősegítse a konfliktus ren­dezését. János Károly király, az életmentő maicai külügyminiszter rá­dióbeszédben közölte: ké­szül teégbe helyezték orszá­son miniszterdlnök hajlan­dó lemondani és 90 napon tetlen jogi és közigazgatási egyszerűsítések érdekében. Parlamenti munkacsoport is alakult hasonló céllal, ezt nevezték el „egyszerűsítési maffiának". Ilyen előzmé­nyek után történhetett, hogy Helmut Kohl kancel­lár 1983-as kormánynyilat­kozatában a biirokráciátla­nítást a kormány fontos tö­rekvésének nevezte. „Egyszerűsítési maffia n Gorbacsov pénzügyi rendelete Személyes bátorságáról tett tanúbizonyságot János Károly spanyol király, ami­kor a Földközi-tengeren motorcsónakjából a vizbe ugrott, hogy kimentsen két fiatal lányt, akiknek az erős szélben felborult a vi­torlásuk. A királyi ház szóvivője vasárnap elmondta, hogy az uralkodó, aki szenvedélyes vitorlázó, szombaton motor­csónakkal tért éppen vissza vitorlásedzéséről, amikor a hajótörötteket megpillan­totta. Őfelsége — testőrei legnagyobb megdöbbenésére — ruhástul vízbe vetette magát, hogy a süllyedő vi­torlás mellett életükért küzdő lányok segítségére siessen. Besegítette őket motorcsónakjába, és be­vontatta szerencsétlenül járt hajójukat a kikötőbe. A helyi tengerészeti ha­tóságok táviratban mondtak köszönetet a spanyol ural­kodónak önfeláldozó tetté­ért. (Reuter, AP, DPA) — És honnan tudta meg a címünket? — hangzott a kérdés az Adenauer fasor 209-es szám alatti ház kis emeleti irodahelyiségében, amelynek falain Daumier, a nagy és szigorú francia mester gúnyrajzainak má­solatai láthatók. Többször dolgom volt a házban, s az ajtón megláttam a feliratot Mivel pedig furdalta az ol­dalamat a kíváncsiság, hát felhívtam a tudakozót — válaszoltam. Bizony, jól tet­te — mondta a kedves és készséges Gabriele Brock asszony, az ügyvezető —, mert mi vagyunk a vilá­gon az egyetlen ilyen intéz­mény, a „bürokráciától való mentesítés előmozdításának társasága". A „bürokráciamentesltők" 1982. március 11-én szerve­ződtek bejegyzett, közhasz­nú társasággá, amely tag­dijakból, adományokból tartja fenn magát. Az évi legkisebb tagdíj 150 márka, ez azonban önkéntességi alapon, tetszés szerint kere­kíthető felfelé. A taglét­szám 70 fő: magánszemé­lyek, például ismert politi­kusok, a szövetségi gyűlés és a tartományi gyűlések képviselői, a közigazgatási, a tudományos és a gazdasá­gi élet kiemelkedő szemé­lyiségei, kis-, közepes és nagyvállalkozók, nemkülön­ben érdeklődő hétköznapi állampolgárok De tagjai lehetnek testületek, egyesü­letek is. Elnöke Herbert Helmrich, aki a Bundestag jogi bizottságának is az élén áll, az ő ' helyettese pedig Georg-Berdt Oschatz, a szö­vetségi tanács, a Bundestag igazgatója. A társaság alap­jait lényegében Helmut Schmidt volt kancellár ve­tette meg egy híres kiszó­lásával. A Bundestagban egyszer a bürokráciára pa­naszkodva kijelentette: az ember hovatovább már a vízszámláját sem tudja el­olvasni, olyan bonyolult. Egyszerűsíteni kéne az ért­hetetlen hivatalos dolgokat. Ám a nagy előfutárok kö­zött számon tartják a tar­tományokat is, amelyek már korábban kezdték ütni a vasat, a már elengedhe­A szovjet államfő az or­szág pénzügyi egységének megóvására szólította fel a köztársasági parlamenteket. Egyúttal igen határozottan állást foglalt a köztársaságok saját fizetőeszközeinek beve­zetése ellen. Mihail Gorbacsov vasár­nap aláírt elnöki rendeleté­ben felszólította valamennyi szovjet köztársaság legfel­sőbb tanácsát, hogy az új szövetségi szerződés megkö­téséig tartózkodjanak a szovjet pénzügyi és bank­rendszer aláásására irányuló törvényhozási lépésektől. Az elnök szorgalmazta, hogy a Moszkva és a köztársrs :gok kapcsolatainak egészét újra­szabályozó új szőve ségi szerződés megteremtéséig együttes erővel dolgozzanak ki olyan elveket, amelyek az átmeneti időszakban is biztosítják a pénzügyi, a hi­tel- és bankrendszer műkö­dőképességét, s alapul szol­gálhatnak a szövetségi szer­ződés vonatkozó paragrafu­sainak kidolgozásához. A szovjet pénzügyi helyzet javítása szempontjából el­engedhetetlen a köztársasá­gok közötti egyeztetett pénz­ügyi és költségvetési politika — hangoztatta Gorbacsov. A rendelet értelmében az átmeneti időszakra megala­kítják a Szovjetunió Állami Bankjának Tanácsát, amely­ben a bank elnöke mellett helyet kapnak a köztársasá­Ji bankok vezetői is. Szándékos gyújtogatás Erdőtüzek Spanyolországban Doe nem adja meg magát Teljes a zűrzavar Libériában A hírügynökségek vasár- Taylor, a lázadók vezére napi jelentései szerint ko- szombaton a rádióban beje­rántsem egyértelmű a hely- lentette, hogy az általa ve­zet Libériában, ahol Charles zetett erők átvették a hatal­Több mint 2 ezer hektár­nyi erdő pusztult el a spa­nyolországi Valencia tarto­mányban pusztító tűzben. A hatalmas erőkkel dolgo­zó tűzoltók munkájával párhuzamosan végzett vizs­gálatok szomorú végkövet­keztetést hoztak: az erdő­tüzeknek csak egy elenyé­sző részét okozta gondat­lanság, vagy az avar ön­gyulladása. A legnagyobb kiterjedésű erdópusztuláso­kat minden Jel szerint szán­dékos gyújtogatások okoz­ták. A tengerparti Alicante körzetét és a tőle északabb­ra fekvő dombos, hegyes vidéket sötét, felhőszerü füst borította napokon ke­resztül. A helyzet csak va­sárnapra enyhült némileg: a hét végi záporok sokat segítettek a helikopterek­kel, repülőgépekkel és föl­di tűzoltó eszközökkel küz­dő alakulatoknak az oltás­ban, illetve a tűzfészkek lokalizálásában. Kárvallottai az erdőtü­zeknek a nyári táborok fia­tal lakói is, akiket a he­gyekből folyamatosan tele­pítettek ki, elkerülendő az esetleges emberi katasztrófá­kat Madridi összegező je­lentés szerint az elmúlt tíz esztendőben — főként a nyári hőségek idején — két és fél millió hektár égett le Spanyolországban A kár 1980 és 1989 között mintegy 350 millió dollár volt. (MTI) Várpsazerte terjed a hír. hogy új can­berrai nagykövetünk nem más. mint dr. Pordány László tanszékvezető főiskolai tanár, a szegedi MDF elnöke — Még csak jelölt vagyok. Hátravan a meghallgatás a Parlament külügyi bizott­ságában — Hogyan „teremnek" a nagykövetek rendszerváltás idején? Elég, ha valaki an­gol nyelvet és irodalmat tanít — nem kö­zépiskolás fokon? —, és a legnagyobb kormányzópárt alapító tagja? — Pontos információim nincsenek ar­ról. hogyan választották ki a magyar diplomáciai testület új tagjait Magam is képtelenségnek tartanám, ha mondjuk, a svájci nagykövetünk olyan valaki lenne, aki még sohasem járt Svájcban; de Auszt­rália messze van, és nem valószínű, hogy új demokráciánk politikusai közül olyan sokan jól ismernék. Én sem voltam még ott Az angolszász országokat azonban már bejártam; vendégtanárként előadó­körutakon, ösztöndí.'.is kutatóként össze­sen közel öt évet töltöttem az Egyesült Államokban. Angliában. Skóciában, Ka­nadában. Jó másfél évtizede részt veszek az erdélyi és a hazai magyarság kapcso­latainak fönntartásában. Az MDF külügyi kapcsolatainak alakításában is részem volt, p. kisebbségi, illetve a külügyi bi­zottságban dolgoztam, és részt, vettem a balti köztársaságokkal való kapcsolataink kialakításában. Szereztem tehát némi ta­pasztalatot a külügyi szolgálatban. Tavaly nyáron egyébként az ausztrál parlamenti küldöttség magyarországi, R a nagykövet Ausztrália mégsincs messze Nagykövetjelölt: dr. Pordány László úr szegedi látogatása idején a szervezők, a vendégfogadók között voltam. — Nem tart a „karrierdiplomatáktól"? Akik mellett mégis csak amatőrnek szá­mit? — Ha nem értékkategóriaként használja a szót, természetesen elismerem: amatőr vagyok, vagyis nem gyakorlott, nem hiva­tásos diplomata. De nem fölkészületlenül utazom majd Canberrába — Hogyan készül? — A megfelelő szakirodalomból. És be­gyűjtöm mások tapasztalatait is. Részt ve­szek egy több hetes diplomatakurzuson a Külügyminisztériumban. — Hogyan változik Maavarorszáq és Ausztrália viszonya a közeljövőben? — Politikai, gazdasági, kulturális, tu­dományos szempontból Ausztrália nyil­vánvalóan a nyugati, fejlett világ integ­ráns része. Oj külpolitikai elveink szerint megszűnik a korábbi ellenséges viszony, és szoros kapcsolatok teremtésére törek­szünk. Ez rengeteg munkát jelent ottani diplomáciai testületünk minden tagjának. Senki sem képzeli, hogy a barátság dekla­rációja elég, a baráti viszonyt létre is kell hozni. — A'iohonem meghatározó lesz. hogy a kenguruk földjén viszonylag sok magyar származású ember él. — Ez külön fontos feladatot Jelent. Becslések szerint 50 ezren, vagy még töb­ben élnek magyarok Ausztráliában, vagy­is a környező országok és az Egyesült Államok után ott a legtöbben. Korábban nyugati nagykövetségeink viszonya az il­lető országban élő magyarokkal megbo­csáthatatlanul, csapnivalóan rossz volt; követségeinket a kinti becsületes magya­rok nagyon gyakran elkerülték. Vagyis, óriási munka lesz megváltoztatni a Ma­gyarországról alkotott képet. — De ha sikerül, a földrajzi távolság is lerövidíthető; a kereskedelmi, kulturális cserében valószínűleg szívesen vesznek részt ausztráliai magyarok. — Én is ezt remélem, annál inkább, mert most a lehetőségeinknek csak a tö­redékét használjuk ki. Az éves exportunk; például alig haladja meg a 20 millió dol­lárt. Becslések szerint ezt rövid Idő alatt az ötszörösére lehet emelni. Ha hozzáve­szem az új-zelandi lehetőségeket — hi­szen a mindenkori canberrai nagykövet akkredltációja Üj-Zélandra is szól —, még sokkal jobbak a kilátásaink.. — Vagyis igen gyors, látványos sike­rekre számit? — Nem tagadom. Ausztrália a remé­nyeim szerint sokkal nagyobb szerepet fog játszani kapcsolatrendszerünkben, mint eddig bármikor. — Mi lesz a szegedi MDF-fel? Vezetői garnitúrája elment a városból, a képvise­lők Pesten elfoglaltak, kormánypozíciókba kerültek, az elnök meg nagykövet lesz. Van „második vonal"? — A mozgalom jellegéből következik, nincs olyan gondunk, hogy kifogynánk az emberekből, akik rátermettek a helyi feladatok elvégzésére Tudatosan is ké­szültünk erre. Koha Róbert például ügy­vivő alelnökként már hónapok óta olyan munkát végez, hogy bármikor a helyem­re állhat — 0 lesz az új pártelnök? — Akit megválasztanak majd. az lesz. Egyébként nem is minden képviselőnk került kormánypozíciókba, van köztük, aki kepviselói elfoglaltsága mellett to­vábbra is sokat dolgozik itthon. Magam szintén úgy tervezem, hogy akár Canber­rából is segítem a helyi szervezet mun­káját mert annyira nem lehet messze még Ausztrália sem, hogy Szegedtől el­szakadjak. — Igaz, hogy a Juhász Gyula Tanár­képző Főiskolán marad a munkakönyve? — Igen. Bár természetesen nem innen kapom a fizetést. De visszatérhetek majd eredeti munkámhoz csakúgy, mint ezen­túl mindenki, aki külügyi szolgálatot tel­jesít Mj több. én nem is szeretném ab­bahagyni. hiszen angol nyelvészeti tanul­mányaimhoz is jö terepnek ígérkezik Ausztrália (sulyok)

Next

/
Oldalképek
Tartalom