Délmagyarország, 1990. július (80. évfolyam, 158-188. szám)

1990-07-30 / 187. szám

DÉLMAGYARORSZÁG 80. évfolyam, 187. szám 1990. július 30., hétfő ALAPÍTVA: 1910-BEN Havi előfizetési díj: 101+20 forint Ára 4,30 forint Elnököt a Parlament... A Szovjetunió is a Valutaalapba igyekszik — Egy nap két puccs Meghalt Kreisky — Hová lettek a szegediek? Eredménytelen volt a tegnapi népszavazás. A válasz­tópolgároknak csak mintegy 14 százaléka jelent meg az urnáknál. S noha a szavazólapok több mint 85 százalékán IGEN szerepelt, ennek a csaknem egymillió embernek a véleménye keveset nyom a latba... A nem túl meglepő, ám talán nem is szivdcritő eredményről nyilatkozott la­punknak azon melegében a kezdeményező Magyar Szo­cialista Párt elnökségi tagja. A népszavazás szegedi ese­ményeiről szóló összeállításunkat pedig a harmadik olda­lon olvashatják. Ezenkívül egyébként a politikában teljes az uborka­szezon. Még .szerencse", hogy uborkában van esemény, azaz némi mérgező vegyszer. Tegnap a sörivókat marta a lúg, ma az uborkasaláta szennyez. Városunkban befejeződtek az ifjúsági napok. Munka­társunk személyes benyomásairól számol be az utolsó ol­dalon — sok képpel. Erre az eseményre egyébként szerdai ifjúsági rovatunkban visszatérünk. Tegnap bemutató volt a szabadtéri játékokon is; az újszegedi szabadtéri színpa­don a sepsiszentgyörgyi színház Tamási Áron darabját mutatta be: A boldog nyárfalevél. A premier azonban egyben darabtemetés is volt, lévén ez az egyetlen előadás. Márok Tamás ¥ Érdektelenség, tájékozatlanság... Vasárnap reggel 6 órakor országszerte megnyitották a szavazóhelyiségeket — ugyanazokat' a szavazókörö­ket, ahol az országgyűlési képviselők választásakor ad­ták le a voksukat az állam­polgárok —, ám a délelőtti órákban mindenütt igen cse­kély volt a forgalom. Általá­nosan megállapítható, hogy a most meghirdetett népsza­vazás — vagyis hogy dönt­sék el az állampolgárok, maguk akarnak-e dönteni az államfő személyéről, avagy rábízzák ezt a Parlamentre — nem késztette a lakosság tömegeit véleménynyilvání­tásra. Az előkészületekben min­denütt volt több-kevesebb íönnakadás — mégpedig amiatt, mert a szavazatszedő bizottságok tagjai közül igen sokan elhárították maguktól a megtiszteltetést, magyarán nem vállalták a megbízatást, s így helyenként a szavazat­számláló bizottságok létszá­mát ötről háromra kellett re­dukálni —, ám ennek elle­nére e kánikulai vasárnapon mindenütt megnyitották a szavazóköröket. Csongrád megyében dél­előtt 10 órai összesítés sze­rint a lakosság 6,57, Szege­den 8 százaléka jelent meg a szavazóhelyiségekben. Szegeden korábban attól tar­tott a tanács, hogy nem tud­ják összeállítani a város és a környező községek 244 sza­vazókörében az öt tagú sza­vazatszámláló bizottságokat, mert nem lesz elég jelentke­ző. Kérték a pártok segítsé­gét, ám azok nem vállaltak részt a szervezésből. A vá­rosi tanács magára maradt, de megoldotta a feladatot. A helyzet délutánra, az urnák lezárása előtti órákra sem változott, továbbra is az általános érdektelenség volt a jellemző. A sajtó ugyan hírül adta, hogy ezúttal nem értesítik .kopogtatócédulán" a vá­lasztókat, a tanácsok pedig ezen kívül falragaszokon azt is tudatták a lakossággal, hogy hol — legtöbb helyen az országgyűlési képviselő­választások szavazóköri i ben — adhatja le szavazatát a vá­lasztó. Föltételezhető, hogy ennek ellenére sokan nem is tudtak a népszavazásról. Csongrádban a részered­mények délutáni összegzése­kor 10,56 százalékos volt a szavazók aránya. A szava­zásra jogosultak száma 361 706. közülük csak 35 050­en adták le voksukat. Szege­den 12 százalékos megjele­nést regisztrálhattak a sza­vazatszámláló bizottságok. A községek között a legalacso­nyabb százalékot — 2 5-öt — Csengeléről jelentettek, a városok közül Csongrádról 10,95 százalékot. * Az MTI tegnap 22.16 óra­kor kiadott, lapzárta előtti jelentése szerint: Az Orszá­gos Választási Bizottsághoz este 22 óráig a népszavazás­ról készült jegyzőkönyvek 80 százalékának adatai érkeztek meg, e szavazókörökhöz 6 253 000 választópolgár tar­tozik. A jegyzőkönyvek ta­núsága szerint 860 000 az ér­vényes szavazatok száma, ez a választásra jogosultak szá­mának 13,8 százaléka. Az érvényes szavazatot leadot­tak 85,9 százaléka igennel, 14,1 százaléka nemmel sza­vazott. Tüntetés lasiban Beszélgetés egy nyertessel Géczi József, a Szocia­lista Párt elnökségi ,tagja nyert a tegnapi népszava­záson. Egy láda sört tett ugyanis arra, hogy a rész­vétel nem éri el a har­minc százalékot. Amikor délután leültünk beszélget­ni, még nem volt hivata­los eredmény, de a rész­adatok ismeretében nem volt túl nagy hazárdírozás e „nyereség" okairól szót váltani... — Minden köszönetem azoké, akik a népszavazást ilyen fortélyosan írták ki! Amikor Tölgyessy Péter felállt a Parlamentben, és azt mondta: döntsön a nép, de azonnal, akkor már le­hetett tudni, hogy ez a népszavazás a nyár köze­pén csak érvénytelen le­het. Az MSZP-nek erre egyetlen logikus válasza az lehetett volna, ha az általa kezdeményezett népszava­zás bojkottjára szólít föl. Ez lett volna az illően ab­szurd reagálás. Az új ha­talom kissé lemeztelenítet­te magát a kétpárti pak­tummal és a mostani nép­szavazás körülötti huzavo­nában. A szocialisták ebbe belementek, most itt a büntetés. Ez egy olyan szavazás volt, ahol a kam­pány utána fog kezdőd­ni... — Ezt hogy érti? — Ügy, hogy támadások indulnak a kezdeménye­zők ellen, s ezt a mostani eredményt ütőkártyaként fogják majd használni a helyhatósági választások előtti kampányban. E hosz­szú procedúra során a nép meg is roggyant egy ki­csit ... — Miért nem mentek el az emberek szavazni? — Az ismert okokat nem akarom megismételni. Sze­rintem az aláírásgyűjtés során a nép nem kívánt egy új procedúrát, csak je­lezni kívánta a Parlament felhatalmazásának határait. A közvéleményben egy je­lentős hangulatváltozás állt be akkor, amikor a Parlament a maga hatás­körébe vonta az elnök megválasztását. Király Zol­tán most megtapasztalhat­ta, hogy könnyebb volt Gracchusnak lenni a bom­ló egypártrendszerben, mint a kemény kétpártrendszer­ben. — Akik elmentek sza­vazni, azoknak több mint nyolcvan százaléka IGEN-t mondott. Ennek a közel egymillió választópolgár­nak a véleménye most tel­jesen hatástalan marad? — Véleményem szerint igen. Az ország már tavaly megszenvedte, hogy nem volt, egy a nép által vá­lasztott, erősen legitim el­nöke. Most a Parlament még zaklatottabb, a kor­mány ' labilis. Márpedig bármennyire szimpatikus is az a személy, akit a két nagy párt alkuja ebbe a székbe emelt, ő nem tud­ja ellátni ezt a szerepet... (márok) Hivatalos adatok szerint több mint ezerfős tüntetés volt vasárnap lasiban, a román—szovjet határtól nem messze levő egyetemi városban. A békés meg­mozdulás többségében egye­temista és értelmiségi részt­vevői a júniusi bukaresti diáktüntetés vezetőjének, Marian Munteanunak, illet­ve társainak a szabadon bo­csátását követelték. Bár a rendőrök gumibo­tokkal felszerelkezve, nagy számban vonultak ki, a de­monstráció békésen zajlott le, rendbontásról, incidens­ről nem érkezett hír. A fel­vonulás a polgármesteri hi­vatal előtt nagygyűléssel ért véget. A szónókök a di­ákvezetők szabadon engedé­sén kívül azt követelték, hogy a bukaresti kormány 6zámolja fel az önkény minden formáját, ítélje el a szélsőséges megnyilvánu­lásokat, és maradéktalanul szavatolja az emberi jogok érvényesitését Romániában. A kormányellenes jelszava­kat skandáló tüntetők éle­sen bírálták a román par­lamentet, és személy szerint Ion Iliescu államfőt is. CCCP az IHF be — Elérkezett az idő, hogy a Szovjetunió is tagja le­gyen a Nemzetközi Valuta­alapnak — jelentette ki szombaton Eduárd Sevard­nadze szovjet külügyminisz­ter, aki Moszkvában tárgya­lásokat folytatott Michel Camdessus-vel, az IMF ügy­vezető igazgatójóval. A szovjet diplomácia ve­zetőjének véleménye szerint megérett az idő a tagsággal kapcsolatos tárgyalások meg­kezdésére. Ez nem öncél, ha­nem a modern világgazda­sági kapcsolatokhoz való csatlakozás folyamatának lo­gikus folytatása — hangsű­Trinidad és Tobago lyozta. Sevardnadze emlé­keztetett arra, hogy a bélé­pés gondolata már 1945-bén, az IMF alapító konferenciá­ja idején felvetődött. Az ak­kori vezetés azonban nem vette figyelembe á szovjet szakemberek azon vélemé­nyét, hogy a kívülmaradás gazdaságilag elszigeteltté te­heti az országot. A találkozón egyebek kö­zött megvitatták a hét leg­fejlettebb ipari ország hous­toni csúcsértekezletének eredményeit a Szovjetunió és a hetek együttműködésé­nek szempontjából. (TASZSZ/Reuter) Ellentmondásos hírek a puccskísérletről Továbbra is ellentmondá­sos hírek érkeznek a Trini­dad és Tobago fővárosában pénteken este végrehajtott puccskísérlet fejleményei­ről. A hírügynökségi jelen­téseik alapján ügy tűniik, patthelyzet alakult ki, s or­szágszerte rendkívüli álla­pot és kijárási tilalom van érvényben. A két szigeten, elterülő kis karib-tengeri ország fő­városában, Port-of-Spain­ben egy 200-300 fősre be­csült szélsőséges muzulmán csoport péntek este elfog­lalta a parlament és a tele­vízió épületét, s túszul ej­tett húsz személyt, köztük Arthur Robinson miniszter­elnököt és kormánya több tagját. Jasszin Abu Bakr, a Dzsamaat al-Muszlimi nevű csoport vezetője többször megjelent a televízióban és közölte, hogy ideiglenes kormányt alakít és 3 hóna­pon belül általános válasz­tásokat rendez. Emmanuel Carter ügyvezető elnök, Clive Pantin közoktatási mi­niszter és Anthony Pantin római katolikus érsek ezzel szemben több rádióbeszédé­ben azzal nyugtatta a lakos­(Folytatás a 2. oldalon.) Nagy László ieüivöteíei Vasárnap városunkban is lezajlott a népszavazás — csakúgy, mint országszerte: a szavazatszámláló bizott­ságok nyomasztó számbeli fölénye mellett, összeállítá­sunkat lapunk 3. oldalán olvashatják. Ifjúsági napok Ha a rizling már elfogyott... Meleg volt. nyáridő, kinek hogy: elviselhető. Az ifjúsági napok kevés szint, s a már megszokott módon, jó nagy hippis-rockos-punkos felfordulást hozott. Erről szól a dal a 10. oldalon. Pedró világbajnok! SHSÍÍAÍ*; G yenes Kálmán felvétele Koppenhágában, egészen pontosan a főváros Lyng­by nevű részében, zajlik a 2. kajak-kenu maratoni vi­lágbajnokság. Az első nap nagy magyar sikerrel zá­rult, versenyzőink szinte kibérelték a dobogót: két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet szereztek. A férfi kajak egyes öldöklő küzdelmében Petrovics Kálmán, alias Pedró, a Szegedi Olajbányász SE versenyzője vég­zett az első helyen, a 42 kilométeres távot 2:53á8 óra alatt tette meg, egy másodperc előnnyel ért célba!

Next

/
Oldalképek
Tartalom