Délmagyarország, 1990. július (80. évfolyam, 158-188. szám)

1990-07-19 / 176. szám

4 Olvasószolgálat 1990. július 19., csütörtök Levélcímünk: Pf. 153. Telefonunk: 12-847. Meddig kell tűrnünk, rettegnünk? időn belül intézkedjenek és gondoljuk, hogy nem a jelen­minden idegen rendszámú legi állapot vezet egyenesen kocsit haladéktalanul tiltsa- az európai házhoz, nak ki a temető széléről! Úgy K. M. és sokan mások Tollat kellett fognom, hogy leírjam azt a szörnyű állapotot, ami az Alsónyomás soron tör­ténik. Én különben temetőszéli lakos vagyok 50 éve. Ebből le­het következtetni, hogy idős nyugdíjas vagyok. Jómagam és az egész temetőszéli lakosok nevében és plusz az egész kör­nyék nevében kérdezzük, hogy kik azok a tanácsi dolgozók, akik ezért az áldatlan állapo­tért felelősek? Bizton valljuk, hogy egyik sem a környék lakó­ihoz tartozik. Legalább egy he­tet kellene éjjel nappal itt tölteni a tisztelt tanácsiaknak, akkor majd megtudnák, hogy az ottlakók megkérdezése és beleegyezése nélkül milyen csúnya nagy hibát követtek eL Tudom, hogy nem újat fesze­getünk, többször lehetett már olvasni az újságokban azt a szennyet, amit ránk szabadí­tott a jelenlegi tanács Itt je­gyezzük meg, hogy sokkal előbbre kellett volna tekinteni piactelepítés kérdésében. Nem számoltak azzal, hogy van itt egy 300 éves temető. Nem is olyan régen az újságokból lehe­tett olvasni, hogy a zsidóteme­tőket meggyalázták. Mélysé­gesen elítélünk minden faji megkülönböztetést, de joggal elvárjuk, hogy az alsóvárosi temetőt is kíméljék meg a mindennapi kegyeletsértés és az aljas mocsokság ellen. Úgy gondoljuk, hogy egyes taná­csi vezetőnek is van hozzátar­tozója eltemetve a temetőben, szeretnénk meg­tudni a gondolatát mire gon­dol akkor, mikor a nagy rakás sz..Jc miatt nem tudja megkö­zelíteni kedvese sírját? A másik nagy kérdés. Ki biztosítsa a környék lakossá­ga nyugalmát és biztonságát? Nagyon furcsa megállapítás­ra jutottunk. Megállapítot­tuk, hogy minimális műveltségről egyáltalán nem lehet beszélni az oda betola­kodó személyekről. Sokszor előfordul, hogy éjfél és két óráig is dáridóznak, az utcai villany mellett kártyáznak, természetesen ital mellett. Itt mind a három nemzedék megtalálható. Az arra járók este fél kilenc után nagy ívben elkerülik a temetőszélét és mellékutcákon félelem érzés­sel érnek az otthonukhoz. Kérdezzük mi, ott lakók és munkába arra járók, meddig kell rettegésben élnünk és el­tűrni ezt a szörnyű állapotot? Kérjük, hogy a legrövidebb Népakarat? A nép akar köztársasági el­nököt választani. Jól hangzik. A politikát kevésbé értők, pü­lanatnyüag helyeslik. Aláírá­sukat adják, mi bajuk lehet belőle. Nem gondolják át, hogy ez mivel jár. Elképzelhető, hogy dikta­túrával is járhat?! Ki a felelős a népszavazás­ra kidobott sok millióért? Mi meg éhezünk? A jövőnk bi­zonytalan, előre be nem lát­ható nehézségek tornyosul­nak fejünk felett! Persze ezt senki sem meri megmondani, hogy ez nem népakarat. Ez az aláírásgyűj­tés egyrészt fölkapaszkodás, evickélés a süllyedő hajón a vizbe fulladás elkerülésére. Tanúsítom, e nép nem gyönge elméjű. Tisztán lát és átlát a szitán, nem hagyja ma­gát félrevezetni, becsapni. Nem kell a népszavazás, ha lesz is, figyeljék meg az ered­ményét. B. J.-né egy nyugdíjas olvasójuk, ir A hitoktatás ne megtűrt tantárgy legyen A ,.Hallgatag tömeg nevé­ben" című cikket elolvastam és a cikkíróval, Szokol Lajos úrral teljesen egyetértek. A régi Horthy, fasiszta ura­lom alatt is teljesen szabad volt a hitoktatás és a hittan ta­nárok ugyanúgy a tanári kar egyenjogú tagjai voltak, mint a többi tanár. A Horthy érá­ban legalább tízszer akkora volt a nyomor és a nélkülözés, mint ma és mégsem volt annyi rablás és gyilkosság állami és magánvagyon elleni vétség, mint ma. Az akkori felső tíze­zer — ma felső százezer — tagjai gond nélkül, dőzsöl, él­tek és élnek, de a proletár ak­kor is nyomorgott és ma is. Csak akkor nem volt annyi rablás—gyilkosság, mert a vallás, az Isten hit kordában tartotta az emberek nagyré­szét. A rablást, a gyilkosságot azok követik el, akik vallásta­lanok, nem hisznek Istenben. Én római katolikus vagyok. MOZI reggei 7 Orálg: Szeged, ZöldSándor KORZÓ: délelőtt 10. délután fél 4, u. 1 —3. Telefon: 14-642. háromnegyed 6 ós 8 órakor. Vak CSALÁDVÉDELMI TANÁCS­végzet (színes m. b. amerikai film. ADÁS: Hétfőtől délután 2 ós 5. csü­V. helyárl) törtőkőndélelőtt9és 12óraközött FÁKLYA- délután fél 3. háromne- a Szent Mihály utca 1. szám alatt, gyed 5 és 7 órakor: Robotpárba] telefon 13-740. Kedcten, szerdán (színes m. b. hongkongi akciófilm, és pénteken délután13-6 óráig a IV helyárl) családsegítő szolgáalatnál Esz­BELVAROSI: délután 3, negyed 6 perantó utca 1. szám alatt, telefon: helyárl) LAT: Minden este 7 órától reggel 7 KAMARATEREM:délután3órakor .I6]0'^!^, A medve (színes francia film, III. ^USÁ?1 DROG TE LEFON: 54­helyárl), negyed 6 és fél 8 órakor 773. Minden munkanapon 8-16 Kincsecském (színes angol búnü- »alg. gyl film, IV. helyárl) ZÖLD TELEFON: 12-513. BALÁZS BÉLA FILMTÉKA: délután AUTÓMENTŐ: 23-888. fél 5. fél 7 és fél 9 órakor: I loveyou (színes francia—olasz film. IV. helyárl) KERT: este 9 órakor: Tremors (Ahová lépek, szörny terem) (szí­nes amerikai Ilim, V. helyárl) KISKÓRÖSSY HALÁSZCSÁRDA, VIDEÓMOZI: délután 4 és este 8 órakor A hekus (színes m. b. ame­rikai krimi) KISKÓRÖSSY HALÁSZCSÁRDA, KERT:este lOórakor: Erotikus fan­táziák (színes olasz erotikus film, V. helyari) Tévé BUDAPEST 1. 9.00: Képújság. 9.05: Tóvótorna nyugdíjasoknak. 9.10: Egy szívdobbanás fele — zenés játék (Ism ). 10.55: Mozgató — torna mozgás­korlátozottaknak. 11.05: Képújság. AUTÓS MOZI (dorozsmai vásár- 16.45: Képújság. tér): este 9 órakor Nincs kiút (szí- 16.55: Pannon krónika — a pécsi mokba :ép Szó szerkesztője..1939-ben k Nem bírta sokáig az Újvilágban. 1 941-ben hazatért. MA nes amerikai film. V. helyárl) ÜGYELETEK GYÓGYSZERTÁR Klauzál tér 3. szám (13/5 7-as). Este 8 órától reg­gel 7 óráig. BALESETI. SEBÉSZETI ÉS URO­LÓGIAI FELVÉTEL Ma a balesetet szenvedett személyeket Szege­den. a II. Kórház (Toibuhln sgt. 57.) veszi fel, sebészeti felvételi úgye­letet az I. sz. Sebészeti Klinika (Pé­csi u. 4.). urológiai felvételi ügyeletet a II. Kórház tart. A balesetet szenvedett gyere­keket a kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el. ÉJSZAKAI ORVOSI: Este fél 6 órától reggel fél 8 óráig a felnőtt la­kosság részére. Szeged. Hunyadi János sgt. 1. sz. alatt. Telefon: 10­100. GYERMEKORVOSI: Munkanapo­kon 13 órától másnap reggel fél 8 óráig, szombaton, vasárnap és munkasz&ietl napokon reggel fél 8 órától másnap reggel fél ffórálg. a Lenin krt 20. sz. alatti körzeti gyer­mekorvosi rendelőben történik a sürgős esetek orvosi ellátása. GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉ­SZETI ÜGYELET: este 7 órától reg­gel 7 óráig az újszegedi Gyermekkórház tart úgyeletet (Odesszai krt. 37., telefon: 22­655). FOGORVOSI ÜGYELET: Hétfőtől péntekig. 22 órától reggel 6 óráig, szombaton reggel 7 órától hétfő stúdió híradója 17.05: Hírek szerbhorvát nyelven. 17.15: Mindenki szereti a cirkuszt — szovjet kisfilm (Ism.). 18.00: A világ nagy városai — fran­cia—magyar dokumentum­film (Ism). 18.50: Reklám. 19.00: Gyermekhlttan. 19.05: Esti mese. 19.15: Lottósorsolás. 19 20: Reklám. 19.30: Híradó. 20.00: Reklám. 20.05: Seregélyek — angol tévé­film. 21.3a Reklám. 21.35: Beszélgetés Szűcs Imrével (ism.). 22.05: Hazai tükör. 22.25: Híradó 3. TV2 Sugár Ágnessel ós Déri Jánossal. 17.0a Képújság 17.15: TV2: reklám, riportok, Idöjá­rás. zene. 17.45: Bummlll Telefonos játék. 18.0a Telesport. 18.25:Gyerekeknekl 18.49:TV2. 19 .oa Titkos küldetés — NSZK bű­nügyi film. 2029: TV2. 21.00: Híradó 2. 21.20: TV2. 21.30: Napzárta kb. 22.15: Forró könnyeimmel — 3 kb. 23.50: TV2. de azt tudom: legyen az bár­milyen vallás, mindegyik hir­deti a becsületet, szeretetet, tisztességet, mind a saját, mind mások tulajdonának megvédését s a 10 parancso­lat betartását és betartatását! Jöjjünk már rá végre, hogy a 40 éves kommunista dikta­túra, amely az ateizmust hir­dette, a felnövekvő nemzedékben mekkora kárt okozott! Elítélem mindazon vezető állásban lévőket, akik azt akarják, hogy a hitokatás csak mellékes és megtűrt tan­tárgy legyen az iskolákban. Amennyire becsültem az egyik igen jó munkát végző miniszterünket a végzett álla­mi felelős munkájáért, épp­úgy elítélem hitoktatás ellenes magatartásáért! Ne­vet nem mondok, de remélem úgyis sejtik, kiről van szó! Szavazatunkkal bizalmat ad­tunk jelenlegi vezetőinknek, hogy a régi rendszer minden­féle káros maradványát eltün­tetik és íme, még most is akad az Országházban több olyan felelős vezető, aki szeretné, ha továbbra is ateista rend­szerben nevelnék ifjúságun­kat! Csak megjegyezni kívá­nom, legalább50-60 olyan ré­gi nyugdíjas ismerőssel és baráttal beszélgettem, akik­nek ugyanaz volt a szavazás után a véleménye, mint az enyém. Amennyiben a vá­lasztás — illetve a szavazás— előtt láttuk volna a tévében Petrasovits Anna szereplésé­vel azt a filmet, ahol első áldo­zóként vett részt a szentmisén — okvetlen a szocdem pártra szavaztunk volna. Az olyan vezető, aki nem ateista, hisz Istenben, betartja és beosz­tottjaival is betartatja a tíz parancsolatot, csak jó vezető lehet!! Ne akadályozzuk a hit­oktatás bevezetését. így is rettentő nehéz lesz a 40 éves ateista nevelést helyrehozni! Vass József 74 éves, MÁV nyugdíjas Ősvadon Nemrég olvastam az alsóvá­rosi temetőhelyzetéL Úgygon­doltam.hogyén is írok pár sort A szomszédunkban pár he­te meghalt egy néni. A teme­tés után a családjával (leányával, és az unokájával) mentem ki a temetőbe. A sír­nál a bokor és az orgona olyan nagy, hogy nekik kellett még a mellettük levő sírról is leirta­ni a növényt. A temető bejá­ratánál a temető szép, és gondozott, de hátul nagyon úgy néz ki az egész, mint egy ősvadon. Nem lehetne ezen segíteni? Egy dorozsmai fiatal PhMI? hol? mikor? 1990. JÚLIUS 19., CSÜTÖRTÖK NÉVNAP: EMÍLIA A Nap kel 5 óra 6 perckor, nyugszik 20 óra 35 perckor. A Hold kel 1 óra 33 perckor, nyugszik 18 óra 42 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása Szegednél szerdán plusz 161 cm (apadó). NYOLCVANÖTÉVES Kentner Lajos (sz. 1905.) magyar születéső angol zongoraművész. 1935 óta el Angliában. A modern zeneirodalom mesteri előadója. Éveken át Yehudl Menuhln zongoraklsérője. Szegeden Is hangver­senyezett a Tisza Szállóban a húszas—harmincas években. KILENCVEN ÉVE született Remenyik Zsigmond (1900—1962) író. Hat évig kalando­zott Dél-Amerikában (1920—26). ahol divatkerekedó, bárzongorls­ta, sót még csempész Is volt. Első két műve Is ott Jelent meg; 1922-ben Chilében és 1924-ben Peruban. József Attila halála után ó TRANSZCENDENTÁLIS meditáció, mint az öngyógyítás ősi Indiai módszere címmel Ingyenes előadásokat tartanak a Maharlshl Inter­national Unlverslty (USA) tanárai este fél 7 órakor a Ságvári Endre Gimnáziumban. AZ SZDSZ szegedi szervezete délután 5 órakor ülést tart a Rákóczi utcai Ideiglenes székházban. HOLNAP A DARNEL személyiség fejlesztő tréning bemutatót tart a Deák Fe­renc Gimnáziumban, melyre minden érdeklődőt várnak. A MUNKÁSPÁRT (MSZMP) Ingyenes jogi tanácsadást tart az érdeklő­dők számára délután 2 órátóU Óráig a Kállai albert utca 6— 10. szám alatt. RPI rnÁn 1 21.3a Hírek. 21.35: Tévéklállítás. BCLÜ U 1' 21.45: Klubest. 22.30: Dokumen­9.45: Műsorismertetés. 9.50: Té- tumest. 23.30 Műsorzárás. Határ ­vénaptár. 10.00: Angol nyelv nélküli álom (Ism.). 10.3a Rajzfilm. 11.00: Hí- SUPER rek. 11.05: Nyári program. 12.35: 8.0a Hírek. 8.3a Egyveleg. 9.0a He-Man — rajzfilmsorozat. 13.00. Hírek. 9.15: Egyveleg, óránként hí­Költészet. 13.35: Arsen Lupén rekkel. 17.30: Nyári hullámhosz­vlsszatéróse — filmsorozat, szon. 19.30 Hírek. 19.45: kJólánc. 14.35: Oktatóműsor. 15.05: Pero 20.00 A kapcsolat—bűnügyi film. Kvrzlca társasága — gyermek- 22.00 Hírek. 22.15: Thlka lángoló éknek. 15.35: Műsorismertetés, (ál — ausztrál kalandfilmsorozat. 15.40 Hírek. 15.50 Ráadás (Ism ). 23.15: Keserédes — új-zélandi 16.30: Magyar híradó. 18.00 Tévé- filmsorozat. 23.45: Egyveleg. naplói. 18.20 Számok és betűk. 00.15: Hírek. 00.30: Időlánc. 18.40: Hírek külföldi turistáknak. 00.45—7.00: Egyveleg. 18.45: Dokumentumprogram. 19.15: Rajztllmm. 19.30 Tévénap- JVS ló 2. 20.00:Polltlkal magazin. ,fin<;.ufrAk 1fi ic anfnkíirnvék 20.50: Szórakoztató műsor. 21.50: 16.05. Hírek. 16.15.40tokárnyék­tethajó (ism.). 9.50: Egész­ségvédelem. 10.00 Hírek. 10.05: Tévébolt. 10.30 Gyémánt reggeli­re (Ism.). 12.15: Szerencsekerék (Ism.). 13.00 Tévétőzsde. 14.05: Perrlne — rajzfilmsorozat. 14.30 Főzőcske. 14.40: Szeretethajó. 15.30: Boszorkányt szeretek. 15.55: Tóvébolt. 16.05: Füstölgő coltok — westernsorozat. 17.35: Hasznos tudnivalók. 17.50: Egy Duke ritkán jár egyedül — akció­film-sorozat. 18.45: Hírek. 19.05: Szerencsekerék. 19.50: Hírek. 20.00 T. J. Hooker: Az igazság ár­nyéka. 20.55: Hírek. 21.00: Rejtély a borzalom szigetén — spanyol kalandfilm. 22.50: A nap hírei. 23.00 Sport. 23.15: A félelem ör­dögi kőre — Thrlller-sorozat. 00.05: T.J. Hooker (Ism.). RTLPLUSZ 8.35: Telebutik (Ism.). 9.10: A Sprlngfleldek története (Ism.). 10.05. Gazdagok és szépek (Ism.). 10.35: Telebutik. 11.00 A fodrász tanácsai. 11.05: Vigyázat, robbanl (Ism.). 11.50 Úrshow(lsm.). 12.30: Klasszikusok délidőben. 13.00: Gazdagok és szépek. 13.25: Kali­forniai Klán. 14.10 A Spr Ingfleldek története. 14.55: örültek háza. 15.45:Hírek. 16.00:AMunster csa­lád — családsorozat. 16.30 Buck Rogers—scl-tl sorpzat. 17.10. Já­tékshow. 17.45: Urshow. 17.55: Hírek. 18.00 Két fortélyos detek­tív — krlmlsorozat. 18.45: Hírek. 19.10 A hatmillió dolláros térti — akciófilm-sorozat. 20.00: A modell és a detektív — sorozat. 20.50: Hí­rek. 21.00 Én a vízilovakkal va­gyok — olasz kalandfilm. 22.40: Hírek. 22.45: Amerikai jégkrém — amerikai játékfilm. 00.15: A háború rémhírei — amerikai Játékfilm. zgyűjtemények. 22.00 Késő ónlka. 22.30 Ir-reálisálmodo­ban. 18.00 Kincskor esés. 19.00 ít^irV/i^ffiEE Teletúlsriíka 19 30H^. 1040 Számok és betűk. 20.00 Orvosi ^r^^rnm magazin. 21.00: Amerika-Afrika M 25~H£ 00 30AróntekiStúf®22.00 Tévéhíradó. 22.35: Iro­l^rtetéae 031011 23.50 Allce Kultu­sor ismertetése. rálls magazin fiataloknak. BELGRÁD 2. SAT1 19.30: Műsorismertetés. 20.008.30: Hírek. 8.35: Szomszédok Koncert — jugoszláv Játékfilm. (Ism.). 9.00: Hírek. 9.05: Szere­KOSSUTH 8.05: Hangszemle. 8.20 Ez aktuális. 8.50: Külpolitikai figyelő. 9.05— 11.00: Napközbea 11.10 Népze­netár. 12.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 13.06: Klassziku­sok délldóbea 14.05: Könyvszem­le. 14.15: Népzenéről mindenkinek. 15.05: Könyveim-barátaim. Csoóri Sándor. 16.00: Délutáni krónika. 16.15: Zenés talákozás. 17.05: Hol­landia — kisgazdaszemmel. 17.30: Kanderzenés Játékaiból. 18.00 Esti krónika. 18.30: Ráadás. 19.05: Sportvilág. 19.15: Láttuk,hallottuk, olvastuk. 19.30 Hol volt, hol nem volt... 19.40 A Kaláka együttes ját­szik. 19.50: Hajszálgyökerek. 20.05: Közvetlen kapcsolat. 21.05: Lemezg estlkrónil zások. 23.05: Napy mesterek—vH lághi'rű e lőadómuvészek. PETŐFI 8.05: Robi, Tóbl és a Tötröcsó — fantasztikus rádiójáték gyerekek­nek 8.37: Kököjszl és Bobojsza. 8.56: Hátizsák. 9.00—13.45: Nyári zene-szó. Benne: blokkműsorok. 14.00— 16.30 Elegem van Buda­pestből. 16.30: Hogy tetszik lenni? 17.00—21.00: Radlóma. Benne: blokkműsorok. 21.03: A kígyó pil­lantása - rádiójáték. 21.23: Slá­gerről slágerre. 22.00: Ml újság? Az Újvidéki Rádió műsora. 23.03: Sporthíradó. 23.10 A dzsessz tör­tenete. 23.50: Tlp-top parádé. BARTÓK 9.10: Szimfonikus zene. 10.21: Gyermekkoromból. Remenyik Zsigmond két írása. 10.43: Ameri­kai szerzők rézfúvós kamaraze­néjéből. 11.21: Dvorzsák: VII. szimfónia. 12.05: Operafelvéte­lekből. 13.00: Hallgassuk újral Svejk. 13 58: Francia kórusmu­zsika. 14.20: Barokk zene. 16.05: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. 16.20: Mozart: D-dúr szimfónia. 16.40: Farsangi lakodalom. Részletek Poldinl vígoperájából. 17.27: Be­mutatjuk a Magyar Hanglemez­gyártó Vállalat uj lemezét. 18.30: A MR román nyelvű nemzetiségi műsora Szegedről. 19.05: Új le­mezeinkből. 19.59: Rlenzl. Rész­letek Wagner operájából. 21.00: Debreceni Dzsessznapok. 22.06: Napjaink zenéje. 23.21: A Rádió­színház bemutatja: A boldogság kényszere — hangjáték. SZEGED Szentes 66.29 MHz Szeged 94,9 MHz 1990. július 20.. péntek 5.55: Műsorismertetés, hírek, me­teor, útlnform. 6.00: Krónika (Kos­suth). 6.15: Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről — az ügyeletek Je­lentik. 6.30: Hírek, lapszemle (Kossuth). Miről ír a Békés Megyei Népújság, a Petöll Népe, a Délvilág és aD élmagyaroszág. 6.45: Reg­geli párbeszéd. 7.00: Krónika (Kossuth), sport. 7.25: Körzeti Idő­járás-jelentés. 7.30. Dél-alföldi hí­rek, tudósítások, programajánlat. Műsorunk tartalmából: — 9 nappal a népszavazás előtt. — Üzem­anyagár ós tömegközlekedés. — Kezdődik a szabadtéri. — Könyv­ajánlat. Szerkesztő: Lang János. 16—18: RADIO SZEGED. A Ma­gyar Rádió Szegedi Körzeti Stú­diójának szolgáltató műsora.

Next

/
Oldalképek
Tartalom