Délmagyarország, 1990. július (80. évfolyam, 158-188. szám)

1990-07-19 / 176. szám

\ 1990. július 19., csütörtök Cserepes sor piac. taxis srác — régi meglepődik, mikor mondom a címet: ismerősöm — mellé ülvén Cserepes sori — Te szoktál erre a szeméttelepre jár­ni? — kérdi, hangjában nem titkolt meg­vetéssel. — Éppen a szemét miatt megyek. Munkaköri kötelességem okán. Mert, hogy önszántamból nem múlatnám ott az időt egy verőfényes, kánikulát ígérő vasárnap reggelen. — válaszolom piaci látogatásom tisztázandó. — Szóval, megírod? Aztán jó keményen ám — biztat reménykedve, majd hirtelen vattással, rezignáltán teszi hozzá: persze, felesleges. Tucatnyi újságcikk után sem változik ott semmi. Azazhogy, egyre ri­asztóbb a helyzet. Tudod, te, mi folyik ott? ... és sorolja a városlakók többsége ál­tal igen jól ismert rémtörténeteket, mi­közben lépésben haladunk a Petőfi Sán­dor sugárút hatalmas forgalmában, az ott parkoló autók miatt már-már egysávosra szűkült úton. Segítség, elúsztunk! Böntanya a szeméttelepen A piac bejáratát jószerével eltorlaszolják az egymást túl­üvöltő szerencsejátékosok. Bejutni csak úgy tudok, ha rendre hozzáérek az őket se­gítő asszisztenciához. Ma­gamhoz szorítom a táská­mat. Rossz arcú emberek tes­ti közelségében ez reflexsze­rű védekezés. A bejárat körül a legna­gyobb a tömeg. Az áporodott bűz, a sütödék olajszagával elegyítve gyomormozdító. Távolabbra igyekszem, leve­gősebb helyről figyelni a bü­fék körüli életet. Ki a földön ülve, ki a kes­keny asztaloknál falatozik. A hurka, a kolbász bőrét laza ívben a földre köpködik, s az étkezés utáni szájöblítés is a nyílt placcon bonyolíttatík. A szemétláda gyanant kirakott papírdobozok, nejlonzacskók jószerével üresen tátonganak. Az olajtól csicsogó papírok, ételmaradékok rendre a föl­dön landolnak. Végigsétálok a sorokon. Még nincs tíz óra. s máris több mázsányi mindenfajta hulladék gyanús eredetű tó­csáktól övezve. Egyetlen kifolyócsap, egy mellékhelyiség. Több tízezer ember számára. Higiénés ál­lapotuk ebből következően részletes leírást nem igényel. A hangulathoz illő zene: rockosított magyarnóták a 3 plusz 2 elővezetésében. Vadkemping a város szélén Délután ötkor már saját kocsival merészkedek vissza a tett színhelyére, hogy meg­nézzem a tájat vásár után. A terület — autók és tömeg nélkül — hatalmasnak lát­szik. Képzeletben parkosítok. Egy népligetnyi tömény zöl­det álmodok ide padokkal, játszótéri fajátékokkal, ki­csinyke sportpályákkal, pá­zsittal és sűrű lombú fákkal. Ha ma hozzálátnánk, az uno­káink már élvezhetnék ál­dásos munkánk szépségeit. De hát ez Európa keleti fele. A kft. piacának ajtaja zár­va. Belül már rendet tettek, a szemetet összeszedték. A be­járat előtti törmelékes, po­ros területen néhány idős férfi rakosgatja a kifüggesz­tett nejlonzacskókba a dél­előtt hordalékait Innen mi­kor szállítják el? Nincs időm kivárni. Elindulok a benzinkút, ' a szalámigyár felé. AZ út men­ti árok egyvégtében szemét­gödör. Minden, mi hulladék­nak neveztetik, itt megtalál­tatik. Ez már a senki földje, így aztán az itteni tisztogatás elmarad. Egy nemzetközi fő­útvonal mellett az árokból lassan kidomborodik a sze­mét. Jobbra autók sorakoznak. Utasaik — vagy inkább la­kóik, hiszen a gépkocsik Ke­let-Európa kereskedő vándo­rainak otthonául is szolgál­nak — hozzáláttak a vacso­rakészítéshez. Parányi gáz­tűzhelyeken gőzölög a harap­nivaló. A krumplihéj, a me­legben megposhadt paradi­csom, gyümölcs, az elszáradt kenyér kis kupacokban a gyorskonyhák mellett. Hol sírjaink domborulnak Átsétálok a temetőbe. Be­szélik: itt is vandál piszkítás folyik. Mikor belépek — első pillantásra — nem látom nyomát. A népharag bizo­nyára eltúlozta a kegyelét helyszínéről szóló tudósításo­kat. Sírt gondozó idős bácsit szólítok. ő bizonnyal gyak­ran jár ide. Kérdem: igaz-e a hír, hogy a piacosok s a vad­kemping lakói nem kímélik a temetőt? Az öregúr nem szól, csak int menjek utána. Néhány méter után megálljra emeli a kezét, ö sem lép tovább. A kerítés tövében végig fekália. Az öreg nem kommentál. Karon fog s a legközelebbi kúthoz vezet. Mintha tejjel töltötték volna meg. Kérdően nézek rá, mert nem is sejtem, a hófehér víz keletkezésének az okát. — Itt borotválkoznak, mo­sakodnak, mosnak, A terege­tés sem marad el, van bőven fa itt. — Egy lélek sincs rajtunk kívül. — mondom hitetlen­kedve. Véletlen, hogy nem találkoztunk közülük senki­vel? Köjál-engedély nélkül — Jöjjön el hajnalban, vagy délelőtt. Most elvonul­tak a Marx téri piacra. — mondja a szűkszavú öreg, s a társalgást berekesztendő, elsiet. A vásártér és környéke még csendes. Este 7 óra van. Az új transzport majd éjsza­ka érkezik. — Mielőtt bármit is kér­dezne; elmondom; a piac közegészségügyi hatósági en­gedély nélkül működik. — kezdi beszélgetésünket örs­vári Judit, a Szeged Megyei Városi Közegészségügyi-jár­ványügyi Szolgálat vezetője. — Ezek szerint semmit sem tehetnek? — Kötelességünk a piac általános higiénés helyzeté­nek és a büfék, sütödék álla­potának az ellenőrzése. A pi­ac közegészségügyi helyzete azonban megfoghatatlan, ugyanis nem találunk felelő­söket. Kit kényszerítsünk a kukák, konténerek, közkifo­lyók, mellékhelyiségek szá­mának növelésére, a szemét szabályszerű tárolására és el­szállítására, tömören az alap­vető higiénés szabályok be­tartására. A közegészségügyi hiányosságok megszüntetésé­re születtek ugyan határoza­tok, de ha nincs gazda, nincs kit felelősségre vonni. Már­pedig pillanatnyilag nincs vezető, felelős. Mi annyit te­hetünk, hogy rendszeres el­lenőrzéssel a büféket kény­szerítjük az alapvető tiszta­sági állapotok biztosítására, a sütödékben, és a közvetlen környékükön lévő terület tisztaságának megteremtésé­re. — S a gyanús küllemű élelmiszereket áruló magán­kereskedőkkel szemben? — Amennyiben külföldi állampolgár árulja ezeket, nem tehetünk semmit. Már­pedig javarészt ők árusítják a romlott húst, tejterméket. Ennek megakadályozása el­sősorban a vámhatóság és a rendőrség dolga lenne. Mi legfeljebb annyit tehetünk, hogy elkérjük a büfék szám­láit. így igazolhatják, hogy nem kézalatt vásárolták az élelmiszert. Amennyiben a tárolt áruról nincs számlája, kidobatjuk, esetenként a bü­fét bezáratjuk. — Milyen veszéllyel fe­nyegeti a várost e nagybani szeméttelep? — A rágcsálók, nevezete­sen a patkányok elszaporo­dása várható. Külön magya­rázatot nem igényel, hogy a rágcsálók a legszaporább fer­tőzésterjesztők. Ilyen körül­mények között bármikor ki­törhet ételmérgezés és járvá­nyos megbetegedés. Talán ezt nem kellene megvárni. Kalocsai Katalin A piaccal elúsztunk. Már régen nem az, amire kita­lálták, megépítették. No, igen. Kapható olcsó bugyi, olcsó zokni, olcsó, olcsó ... Használtpiac-jellege az árakban érvényesül. Való­ban kevesebbet fizetünk a bécsi, a török használatlan (új) bóvlikért, a lengyel, a román, a bolgár könnyűipar termékeiért — nekünk jó. Ilyen igénytelenek lennénk? Dehogyis. Pénzünk nincs. Van persze sok levetett hol­mi is. Azok is olcsóbbak a turkálósokban kaphatóknál. S a piacon az olcsóra is al­kudni lehet. Stílusosan, hisz a piac léte önmagában kényszer szülte megalkuvás. Szemet hunyunk minden törvénytelenségen (magyar külföldivel, külföldi külföl­divel nem kereskedhet). Va­lutázunk. A többség kicsi­ben, kevesek nagyban. Erről is hallgatunk, már csak azért is, mert büntetik a vevőt éppúgy, mint az el­adót. Megadtuk magunkat a kiszolgáltatottságnak, s úgy tűnik, megadja magát Sze­ged a piacnak. Ami már ré­gen nem a szegények, a spó­rolósok bolhapiaca, illetve már nem elsősorban az övék. Ott most már legki­fizetődőbb minden alku nél­kül lopni, zsebelni, rabolni, csalni. (Hogy az „itt a piros, hol a piros" tiltott szeren­csejáték lenne, az is egy humbug, tiszta csalás.) Me­sélik, a szegedi piacon új értelmet nyertek egyes ma­gyar szavak. A „megfőtt a pacal" hangzatú közlemény igazi jelentése: vigyázat, jönnek a rendőrök! A vá­ros bankjaiból napjában át­lagosan kétszer telefonoz­nak hamis valuták miatt. Áz egész város területén, és a környező településeken soha annyi lakásbetörés, au­tófeltörés, garázdaság nem történt, mint azóta, hogy piacunk működik. A vele szemközt levő temetőben mindennapos a sírgyalázás. Elúsztunk. A hatóságok tehetetlenek. Keseregnek a vámosok, a rendőrök, az ügyészek — a minap is piacügyben érte­keztek a Csongrád Megyei Főügyészségen — nincs elég emberük, elegendő hatáskö­rük. Az alkalmazható szank­ciók hovatovább nevetsége­sek a bűnözés mértékéhez viszonyítva. Eljutottunk (össznépi) megalkuvásunk határára. Ha tetszik, ha nem, most már arra is fi­gyelnünk kell, mennyibe kerül is nekünk ez az olcsó piac. Az egész országra jel­lemző romló közrend, köz­biztonság ütemesebb Szege­den. S ne áltassuk magun­kat! A vámosokra, a rend­fenntartókra hiába mutoga­tunk: sem a jövő hónapban, sem azután nem lesznek képesek többre, jobbra az ed­digi teljesítményeiknél. Mi a teendő? Be is lehet­ne zárni, meg is lehetne szüntetni a Cserepes sori piacot (mint a harkányit), de ez egy nagyon népszer rűtlen intézkedés lenne, s kétes eredménnyel járna (most még legalább egy he­lyen vannak ... így érvel­nek a piac betiltásának el­lenzői). Volna másik, gyors intézkedésre (s nem megol­dásra) lehetőség (?): ha a vámőrség országos parancs­noksága, a Belügyminiszté­rium máshol nélkülözhető embereket küldene Szeged­re, a helybélieket megerősí­tendő. Több szem, többet lát... Addig is szelektív bűnüldözés marad, illetve lép érvénybe, a csip-csup ügyekkel nem foglalkoznak. A Csongrád Megyei Fő­ügyészségnek pedig az a szándéka, hogy összegyűjt minden, a piacot terhelő, azzal összefüggésbe hozható tényt, információt, s kellő mérlegelés után, ha úgy lát­ja jónak, a cégbírósághoz folyamodik. Ugyanis a cég­bíróság a formailag egyet­len illetékes, amely föllép­het a piac gazdájával, a kor­látolt felelősségű társaság­gal (benne a szegedi ta­nács!) szemben. Talán a cég­bíróság megkérdezheti: mon­danák már meg, mennyit áldoznának nyereségükből Szegedre? Akár meg is al­kudhatnának. Mag Edit alsóvárosi rettegő — Hajlandó meghallgatni? — Természetesen. — Tudja, hogyan élünk? — nem bírja folytatni, zokog egy sort, aztán nehezen újrakezdi. — Rettegünk. Se éjjelünk, se nappalunk. A tizenöt éves lányunkat nem merjük egyedül hagyni otthon. — Hol laknak? — Az Alsónyomás soron. — Akkor már értem. — Dehogy érti, fogalma nincs, mi lett itt Éjjelente az utcában isznak a jugo­szlávok. Hangoskodnak, részegen vere­kednek. Nincs nyugtunk. Képzelje el az idős, egyedülállókat házaspárokat! Sokan laknak errefelé. Nappal újabban felénk menekülnek a bűnözők a rendőrök elől. — Ügy érti, be a házakba? — Pontosan. Beugranak a kerítésen, szaladnak a kertek alján végig. A múlt szombaton hozzánk is — újból elsírja magát — bejött egy. Főztem, amikor hal­lom, ugat a kutya. Kinézek az udvarba, hát, ott áll előttem egy férfi. Egyik ke­zében kés vagy mi, nem tudom pontosan, azt láttam, hogy fénylett, csillogott. Csöndre intett, és szaladt tovább. De már az üldözői, a rendőrök, kintről kiabáltak: nyissák ki a kaput! Fogják meg a ku­tyát, nehogy megharapjon! Mozdulni sem bírtam a félelemtől. — Előfordult már máskor is? — Hányszor, de hányszor! Ezek úgy röpülnek, mint a madarak. Egészen ide­szoktak. A szomszédom, megtermett férfi mesélte, rá fegyvert fogott egy. Elhiszi nekem, hogy rettegünk? — El. — Mondja meg, mit csináljunk? Húz­zunk szögesdrót-kerítést? Éljünk, mint egy gettóban? Különben, mesélik, akik el­szaladnak a rendőrök elől. azoknál nincs is semmi, ök terelik el a figyelmet a fu­tásukkal az igazi bűnözőről. Kihez for­duljunk? Az ember sírva fakadt ezen a temetőn is. Itt vendégeskedett egy nyu­gatnémet házaspár, videóra vették amit láttak, mert azt mondták, ha mesélnék, senki sem hinné el nekik. Kell ez ne­künk. erre van szüksége Szegednek? — Nem, nem, dehogyis. — Hát a tanácsé is ez. a piac, nem? Higgye el. még a környéken sem láttam közterület-felügyelőt, azt sem tudom, hogy néznek ki. Miért nem ide jönnek? Fé­lünk! Nem tudna maga segíteni, vala­hogy? — Most, hogy elmondta, megkönnyeb­bült legalább? Kis szünet után: — Igen, azt hiszem. — Ennyit tudtam segíteni. — mag — Nagy László felvételei

Next

/
Oldalképek
Tartalom