Délmagyarország, 1990. május (80. évfolyam, 101-127. szám)

1990-05-02 / 101. szám

r 1990. május 4., péntek 2 Diákfórum az oktatási rendszer(telenség)ről Rekordgyorsasággal jelent meg a „Szabadon választott" című könyv, amely összegzi a szabad magyarországi par­lamenti választások adatait. Április 20-án adták nyomdá­ba, s-a mai alakuló ülés nap­ján meg is vásárolhatják — potom 98 forintért — a bel­politikai életünk Iránt ér­deklődők. A könyv legnagyobb ré­szét az újonnan megválasz­tott képviselők „foglalják el"; e kiadvány tulajdono­sai tehát lexikonszerűen for­gathatják, ha a parlamenti televíziós közvetítések alatt valamelyik képviselő felszó­lalásakor az illető életrajzi adatara, pártállására kíván­csiak. Csak olyan adatokat közöltek, amelyeket a pártok illetve maguk a képviselők bocsátottak a szerkesztők rendelkezésére. Mosolygós, komoly és marcona arcok te­kintenek ránk a lapokról. Az MDF egyik vezetője — ő az egyetlen — nem járult hozzá fényképe és adatai közlésé­hez, még is szerepel a töb­biek között; a „Ki kicsoda?" című életrajzi lexikon alap­ján. A kiadás olyan örven­detesen gyors volt, hogy a szerzők reagálni tudtak az azóta kulmináló Haraszti Miklós (SZDSZ) — Maróti László Ferenc (MDF) — „perre" is; mint ismeretes, a budapesti 11. számú egyéni választókerületben a törvé­nyességi óvás és a szavaza­tok újraszámlálása után a korábban nyertesnek kikiál­tott Haraszti helyett 1, azaz egy darab szavazattal Maróti László Ferenc jutott a Par­lamentbe; az ö adatai is sze­repelnek. Számos ábra, rajz, dia­gram segíti a tájékozódást e bonyolult választási proce­dúra eredményeinek dzsun­gelében; több ízben megyék­re, választókerületekre le­bontva. öt tanulmányt je­lentettek meg; választási rendszerünkről, a politikai közvélemény nagykorúsodá­sáról, a bejegyzett pártokról (ezek legfontosabb adatai is olvashatók), a két választási forduló eredményeiről. A Magyar Közvéleménykutató Intézet munkatársa, Bokor Ágnes érdekes gondolatával próbálunk végezetül kedvet teremteni ez egyedülálló ki­adványhoz: „Amikor majd a Magyar Demokrata Fórum­nak nem kell folyton mente­getnie magát nacionalizmusa miatt, s vállalhatja a ma még egyértelműen rosszul ható jobboldali címkét, és amikor a Szabad Demokra­ták Szövetsége madarának Püspökszentelés volt szom­baton Temesvárott. Ezt a •tényt, a tény jelentőségét az értékelheti Igazán, aki tud­ja, milyen megpróbáltatáso­kat kellett kiállniuk azok­nak, aki.k nem csupán a hí­vók lelki üdvéért, de a ró­mai katolikus egyház romá­niai létéért küzdöttek az el­múlt évtizedékben. Abban az egyházmegyében, amely­nék első püspöke az évezred legelején (1030—1(146) Szent Gellért volt, s amelynek székhelyét 1923-ban tették át Temesvárról Szegedre, s hívják azóta a szegedi püs­pököt egyben csanádi püs­pöknek is; nos, abban a „csonkán" maradt megyé­ben bebörtönözték az eddigi utolsó püspököt, Pacha Ágostont, 1950-ben. nem kell nemzeti színben repülnie nyugat felé, s a múlt emléke elhalványodik annyira, hogy vállalhatja a jelenleg szintén rosszul hangzó baloldali jelzőt, ak­korra a magyar állampolgá­rok politikai kultúrája is lesz olyan minőségű, hogy ne csupán egyetlen ünnepi pil­lanatban, hanem a hétköz­napokban is kiérdemeljék a citoyen nevet" (Idegenfor­galmi Propaganda és Kiadó Vállalat, 272. oldal). (sandi) Szélhejjyi Károly felvétele Az egyház fokozatos leépí­tésére törekvő totalitárius hatalom formálisan sem tűr­te ezután az egyházmegye működését. Ezért is olyan nagy jedentőségű dolog, hogy a decemberi forrada­lom után újból engedélye­zett egyházmegyében — 60 évvel Pacha püspök fölszen­telése, 40 évvel letartóztatá­sa után — újból püspököt szenteltek. Az új püspök, Krauter Sebestyén, 68 éves. Éppen Pacha püspök szentelte pap­pá, 1946-ban. Ez a mostani, a temesvári hívők százai előtt lezajlott bensőséges ünnep — bízzunk benne — tán csak nyitánya az egy­ház föl támadásának (is). (balogh) Még mindig vannak ezer­szer megkérdezett kérdések, melyekre nem érkezett vá­lasz. S néha a megkérdezett nem is jön el (történetesen a szegedi diákfórumra Glatz Ferenc, művelődési minisz­ter), de a kérdések így is elhangzanak, olykor felrázó hangerővel, s olykor odafi­gyelésre késztető csendesség­gel: mi lesz a magyar okta­tással; az ordításokat sem nélkülöző káromlások közt van-e még egyáltalán, aki meghallgatja az egyre izga­tottabb ifjakat; szükség van-e még mindig egy kö­zépiskolai mozgalomra; épí­tőtáborokra; mekkora jelen­tősége van az érettséginek (ha van egyáltalán?) stb. Az egyik fő szervezőt, a Bajai Műszaki Főiskola hallgató­ját, Füzessy Tamast kér­deztem a Deák Ferenc Gim­náziumban rendezett fórum­ról, és a két éve (Kecskemé­ten) létrejött Országos Diák­tanácsról : — Nem elsődlegesen a problémák megoldása a cé­lunk — mondja —, hanem, hogy rávilágítsunk oktatá­sunk gyengeségeire. — Miben látod a mai ok­tatási rendszer legfőbb hi­báját? — Talán a maximalizált tananyagban, a teljesíthetet­len követelményekkel szét­züllesztett érdeklődésben, a tehetségpusztító kényszerí­tettségben, és ezzel kapcso­latban: a felvételi rendszer csődjében, hiszen nem tük­röz valós tudást: egyfajta személytelen válogatás, ide­ges és elegáns ifjak külö­nös rendezvénye. — Milyen kérdésekben le­hetne változtatni, s ho­gyan? — A mi elképzelésünk egyfajta nemzeti alaptan­terv kidolgozása, mindenki számára kötelező felvételi és M érettségi együtt, és ha egy tarárnak a jó eredményhez esetleg tankönyvre nincs szüksége, akkor ne használ­jon, illetve azt használja, amit ő akar. Mondok egy példát: a mai szakmunkás­képzős tankönyvek már év­tizedekkel ezelőtt elavultak, de az oktatónak ragaszkod­nia kellett hozzájuk. Most mi úgy tervezzük, hogy az esetleges használható tan­könyv modul rendszerű le­gyen, vagyis eldobható és cserélhető elemekből álljon össze, de mondom, a ragasz­kodás sem kötelező. Melles­leg, szerintem túlzás 152 szakmát tanítani. — Hogyan képzelitek el a megvalósítást? ' — Egyelőre csak a felrá­zás a célunk, azt bizonyíta­ni, hogy lehet másképpen is. A fórumnak három fő célkitűzése volt: az elsőt, hogy iskolák fellebbezési fó­ruma legyünk, most lehetet­len megvalósítani. A máso­dik: általános, a diákokat érintő problémák felvetése a tanulók jogaival kapcso­latban, esetleg jogszabály­módosítások kierőszakolása. A harmadik: diák-önkor­mcnyzati hálózat, diák-ér­dekvédelmi rendszer kiépí­tése, amely (teljesen politi­kamentes, KISZ-re semmi­ben sem hasonlító szerve­zetként) helyi szinten pró­bálná orvosolni a gondo­kat. — Beszélnél még a terve­zett új, középszintű oktatási rendszerről? — Másodiktól kezdve csak. az érettségire felkészülés lenne a feladat, mégpedig úgy, hogy ebben az évben a tanuló eldönthetné, hogy mit kíván a következő két évben megtanulni: egy ter­mészettudományi, egy tár­sadalomtudományi tárgyat, idegennyelvet, matemati­kát, irodalmat, plusz egy ha­todikat, mondjuk számítás­technikát. Ebből kell fel­készülnie a lehető legjob­ban. Lehetséges még, hogy negyedikben kötelező lesz vizsgadolgozat irása. Mint a folyosói beszélge­tésekből kiderült, a jelenle­vők többsége úgy érezte, hogy nem kapott megnyug­tató választ a középfokú ok­tatással kapcsolatos problé­máira. A háromnapos fó­rumnak, amely tegnap feje­ződött be, s amelyen több mint félezer, az ország min­den részéből érkezett kö­zépiskolás vett részt, legél­vezetesebb eseményei mégis­csak a kulturális műsorok voltak, például a hangula­tos, esti koncertek. Kolozsi László • (Folytatás az 1 oldalról.) nárért kfnálták. A magas­szó. Legelső kérdésünk az szárú Pumát 750-ről 600-ra inflációra vonatkozott. Sike- árazták le. A kirakatot egy rült megállítani? munkából hazafelé igyekvő — Megfogták. A konfek- idősebb férfi fürkészte. Igen ció-, a cipő-, az iparianyag- nehezen tudtam szóra bírni, árak egyre lejjebb csúsz- — Háromezer dinárt kere­nak. t sek. jó beosztással lehet csak — A dinárt nálunk még- megélni belőle. De vállalom sem jegyzik... a lemondást annak remé­— Az utóbbi időben több nyében, hogy előbb vagy európai országban jártam, utóbb emelkedni fog az A bankok átváltják, mégpe- életszínvonal. dig nem sokkal rosszabb ár- Mindezt szinte egy szusz­folyamon, mint itt, Jugo- ra mondta el, majd választ szláviában. Szerintem felül sem várva elköszönt. A kellene vizsgálni a jugoszláv Borovóval szemben levő Na —magyar valutaszerződést. Ma divat- és méterárubolt­— A bérek? i ban három eladó is az aj­— Befagyasztották, ösz- tóban sütkérezett. Nevüket szébb kell húzni a nadrág- a világért sem akarták el­szíjat. Az életszínvonal so- árulni. De készségesen mond­kat romlott. De az mégsem ták el véleményüket. volt helyes, hogy tavaly már — Sajnos, elsősorban ben­jkora reggel rohantam a nünket sújt a 200 dolláros boltba, hogy megvegyem a kötelező beváltás. Nem jön­kenyeret, mert délben már nek a magyarok, az oroszok, sokkal többe került. A hazai pénztárcáknak pe­— Az áruválaszték? dig magasak az áraink. Drá­— A boltok tele vannak ga minden. Itt van például áruval. Kevés a vásárló, de egy bélésanyag. Negyvenkét az előbbi okok miatt. Sok dinárról indult egy hónap­üzletben szinte folyamatos pal ezelőtt, most 105 dinárt az árleszállítás. kértünk érte. A leárazáskor — Az átlagkereset? ötöt elengedtünk. Ugyanak­— Szlovéniai adatot tu- kor a fizetésünk a forga­dok, ott 4 ezer dinár. Az lom függvénye is. Az elmúlt utazási irodánkban közel hónapban 1800 dinárt vit­hasonló. « tem haza, plusz 600-at az — Hogyan lehet a bérből üzlethálózatban kell levásá­megélni? rolnunk. — Nehezen. Én villany- Egyébként minden szabad­árammal fűtök, nekem ez kai boltban csak panaszkod­havi 2 ezer fix kiadást je- tak az eladók. Visszasírják a lent. régi szép időt, amikor mi. Április 27-én Szabadka magyarok több ismerőssel főtere csendes volt. Igen ke- találkoztunk Szabadkán üz­vesen járkáltak az utcán. A létről üzletre járva, mint magyarok által is sokat lá- például itt. Szegeden. De ar­togatott Borovo cipőbolt ki- ra is emlékszem, akkor meg rakatában öles betűk hirdet- a magyar áradat volt terhes ték az árleszállítást. A női egyes eladóknak... cipőket például 300-525 dl- Süli József Új képviselőink mosolya Szent aktus Temesvárott De igen, érthető! A Kádár-hagyaték hányattatásairól irt cikket a szombati DM-ben Márok Tamás. Pontosabban, az európaiságról meg a ke­let-európaiságról, a törvényességről meg a törvénytelenségről. Mondanivalója jó ré­szével egyetértek — amivel nem, azt tisz­teletben tartom. Vitám egy — bár lénye­ges — ponton van csak vele. Nem hiszem, hogy nem érti — talán csak nem akarja — az ügy szereplőinek nem túl bonyolult motivációit. Egyáltalán, miért lehetett ebből ügy? Egy demokratikus rendszerben, nemde, örülni kellene annak, hogy — pláne, a sokszor elítélt, de pontosabban megérteni vágyott közelmúltról — minél több hite­les dokumentum kerül nyilvánosságra. Ki fél, és miért félhet attól, hogy ezeket va­laki — akárha Grósz Károly is — nyilvá. nosságra hozza? Egy berendezkedő új ha­talom embereinek szemében miért bűn az is, ha az elmúlt korszak dokumentumait megsemmisítik, és az is, ha nyilvánosságra hozzák? Hogy sem az egyiket, sem a má­sikat nem kívánják, akkor mi marad? Nyilván az. hogy a dokumentumok mind­egyike kerüljön az ő hatáskörükbe, ami­ből aztán szelektíven — ahogyan a min­denkori érdekeik megkívániák — egyese­ket nyilvánosságra hozzanak, másokat el­titkoljanak. A múltra vonatkozó dokumentumok nemcsak azért értékelődnek fel a világnak ezen a fertályán, mert a szabad sajtó hiá­nya miatt a mindenkori jelen idejű törté­nések lényeges részei, vagy ezek motívu­mai homályban maradnak a közvélemény előtt, hanem főleg azért, mert errefelé minden rendszerváltás nélkülözhetetlen velejárója az előző korszakkal és azok reprezentánsaival intoleráns leszámolás. Csakhogy az emberek többsége az elmúlt korszakban sem volt minősíthető egyértel­műen fekete vagy fehér színekkel. Sem azok, akikkel leszámoltak, sem maguk a leszámolok. Am ha a közvéleménynek va­lóban árnyalt képe lenne a múlt repre­zentánsairól is, meg a jelen reprezentán­sairól is, az nyilván zavarná az új elit po­litikai honfoglalását, berendezkedését. Nézzünk csak Romániára, vagy az NDK-ra: az átmeneti időszakban minden­napos téma. ki volt szekus, ki volt a Stasi ügynöke. Ott az új hatalom és az új pár­tok számos prominens személyiségéről de­rült ki, hogy — akár kényszerből, akár másféle érdekből —, bizony, együttműkö­dött a korábbi állambiztonsági szolgála­tokkal. Nálunk mindez enyhébb formában zajlik: ki volt MSZMP-ttag, ki volt maois­ta, kinek a szülei voltak kommunisták, ki előszobázott Aczél Györgynél, ki volt fő­cenzor a Művelődésügyi Minisztériumban? Így aztán nem csoda, ha sokan úgy gon­dolják, ahogyan kollégám írja: „a közzé, tétel súlyosan sérti több ember személyi­ségi jogait". Én nem csodálkozom Grósz Károly ma­gatartásán. Miért várják el, hogy tisztelje mások személyiségi jogait az, akinek a sa­ját személyiségi jogait semmibe veszik? Hiszen másként aligha lehetett volna őt büntetlenül bántalmazni, leköpködni a választási kampány idején. Az akkori nyilvánoi visszhangokat úgy lehetne ösz­szefoglalni: nem szép, ami vele történt, de hát Grósz Károly úgysem érdemel mást — még akkor sem, ha egy többpártrend­szerű ország törvényes politikai pártja képviselőjeként történik vele mindez. Akit beszorítanak a sarokba, és még ott is to­vább szurkapiszkálják, az csíp-harap, vé­dekezik ameddig tud mivel. Grósz való­színűleg már csak ezzel tud. Ez azonban nem kevés. Hogy mennyit érnek a Nagy Imre-do­kumentumok? Lehet, hogy igaza van Má­rok Tamásnak, napi politikai árfolyamon egyre kevesebbet. Hiszen napi politikai árfolyamon a koalíciós tárgyalások folya­mata ma a legértékesebb, benne többek közt az is, hogy miután a kormányt ala­kító {Jártok ölre mentek a belügyi tárcá­ért, melyikük fogja azt megkaparintani. Márpedig (az idősebb) Rajk László óta so­kan tudják, milyen nagy segítséget nyújt­hat ez a minisztérium a hatalom megszi­lárdításában. Lehet, hogy Grósz Károly életében nem is adódik már olyan pilla­nat, amikor a Nagy Imre-iratok nyilvá­nosságra hozatala igazi politikai szenzá­ciót jelentene. A bennük elhelyezett rob­banóanyag — amennyire Grós2 célzásai­ból, és napvilágra került részinformációk­ból kikövetkeztethető — nem más, mint hogy Nagy Imre a szov.iet állambizton. sági szolgálat besúgója volt moszkvai évei ideién, és információi alapján számos elvtársát végezték ki. Ez a bomba ma va­lószínűleg nem robbanna nagyot Sokan ta­lán csak legyintenének: ő is olyan kom­munista volt, mint a többi. Szimbólumokat kedvelő régiónkban azonban mégsem lehetne ezt a momentu­mot örök időkre a feledés homályába utalni. A most alakot öltö új rendnek ugyanis Nagy Imre tavaly június 16-i te­metése volt a szimbolikus alapköve. A re­formkommunistákat akkor már ellökdos­ték a reformkommunista Nagy Imre ko­porsója mellől — talán magát Nagy Im­rét Is eltaszigálták volna a saját ravatala mellől, ha hirtelen föltámadt volna —, de azokban a pillanatokban bizonyára ke­vesen gondoltak arra, hogy az új rend alapítói egy volt NKVD-ügynök földi ma. radványai előtt tisztelegnek. Talán arra is keve-en gondoltak abban a fennkölt pil­lanatban, hogyan fogják majd az akkori díszőrök — már nem az állampárt tagjait, hanem — egymást lekommunistázni, le­zsidózni, leanttszemitázni néhány hónap múltán. Amit Márok Tamás írt a kelet-európai.­ságról, azzal maximálisan egyetértek. Csakhogy az európaiságot 1990. április 8­ától fogva végképp nem Grósz Károlyon kell számon kérni. Grósz eljátszotta tör­ténelmi epizódszerepét, megbukott, kész, vége. A kérdés most az, mennyivel lesz­nek különbek nála az. új vezetők, akik C-iurka István, vagy a jogállamiságot sa­játságosan értelmező Torgyán doktor nyo­mában kivánnak bennünket Kelet-Euró­pából Európába vezetni. Ki tudja: talán nem is egyértelműen rossz az. ha ilyen körülmények között a kormánynak és tör. ténészeinek nem lesz teljes körű infor­mációs monopóliumuk. Tanács István

Next

/
Oldalképek
Tartalom