Délmagyarország, 1990. május (80. évfolyam, 101-127. szám)

1990-05-02 / 101. szám

0 80. évfolyam, 101. szám 1990. május 2., szerda POLITIKAI NAPILAP Havi előfizetési díj: 101 forint Ara: 4,30 forint Felszabadultan zengje a nép..." • Kínos ünneplés Moszkvában • Ma lemond a Minisztertanács • Püspököt szenteltek Temesvárott • Klasszisok a Maty-éren Ugye, nem megerőltető emlékezni az évtizedeken át hangszőrókból, fúvószenekari hangszerekből áradó, harso­gó dal szövegére — főcímünk folytatásaként: „érctorkok harsogva zúgják a szélben felszabadítónk hősi nevét"? Nem nehéz visszalapoznunk emlékezetünk könyvét — nem volt oly régen —, hogy megállapíthassuk: bizony, ez a tegnapi, (hazai) május elseje másról „zengett", mint akár­melyik előző az elmúlt száz évben. (A Tv Híradóban lát­hattuk, Moszkvában is, csak ott kínos körülmények között.) Mintha a felszabadultság új értelmet, tartalmat kapott vol­na. .. Nem elmúlt, s tán agyonkozmetikázott munkasike­rekről, -győzelmekről hangzottak el szónoklatok (ha egyál­talán elhangzottak), hanem a jövő esélyeit latolgatták, ki­nek óvatos, kinek magabiztos mondatai. S ez érthető. Ma 10 órakor összeül a Parlament. Csodát nem, kö­vetkezetességet annál többet vár a népképviseleti testület­től mindenki. S felszabadultságot. A vitákban* Ab emberi teljesítőképességet visszahúzó kötöttségek alól. A gazdaságban. A szellemi életben. A diplomáciában. A sor folytatható. Folytatása következik. Zengje a nép! Pálfy Katalin Ciklusindító Szűrös Mátyás, a Magyar Köztársaság ideiglenes el­nöke ma, délelőtt 10 órára hívta össze az új Ország­gyűlés ciklusindító tanács­kozását. A Himnuszt követő­en Oszter Sándor színmű­vész tolmácsolásában hang­zik el Petőfi Sándor A nemzetgyűléshez című köl­Az alakuló ülés második napján jelenti be a köztár­saság új ideiglenes elnöke — a Parlament elnöke — a kormányalakítási megbízást. Ezt követően az Országgyű­Az új Országgyűlés ala­kuló ülésére a pártok szá­mos vendéget hívtak meg. ök foglalnak majd helyet az üléstermet körülvevő páho­lyokban és a karzaton is. Emiatt ez alkalommal igen­csak nehézzé válik a sajtó munkája, hiszen az újság­írók kiszorulnak az üléste­remből, s csupán monito­rokon követhetik nyomon az eseményeket. MDF—SZDSZ közlemény A Magyar Demokrata Fó­rum és a Szabad Demokxaiák Szövetsége megállapodott abban, hogy az Országgyű­lés elnöke — amely tisztség a pártközi megállapodások értelmében a Magyar De­mokrata Fórumot illetné — Göncz Árpád, az SZDSZ Or­szágos Tanácsának tagja, az írószövetség elnöke legyen, míg ennek következtében az Országgyűlés első alelnöke Szabad György, az MDF Őr­lés határoz a Parlament ál- SZágos Elnökségének tagja lando es különbizottságai- jesz. nak megalakításáról, vala­mint a képviselők tisztelet­Budapest, 1990. május 1. Dr. Antall József, az MDF elnöke, Kis János, az SZDSZ elnöke. Szabadkán, látogatóban Az üzletajtóban várják a vevőt teménye. Szűrös Mátyás díjának és költségtérítésének megnyitója után Varga Béla, ideiglenes szabályozásáról, az 1946—47-es Nemzetgyűlés elnöke és Vörös Vince, az Ideiglenes Nemzetgyűlés és a Nemzetgyűlés volt jegyző­je mond ünnepi beszédet. Varga Béla az ideiglenes köztársasági elnök és a par­lamenti pártok meghívásá­ra vesz részt az alakuló ülé­sen; ugyancsak az ö ven- Lénárt Bélával, az Exp- szláv határőrök. A késöbbi­dégük lesz Habsburg Ottó, ressz szegedi irodájának ve- ekben az is kiderült, hogy az Európa Parlament ma- zetőjével nagyfokú naivitá- miért reménykedik a Kom­gyar szekciójának elnöke. sunkról adtunk tanúbizony- pas vezetője az utasforgalom Az ünnepélyes nyitány ságot, amikor úgy döntöt- fellendülésében. Ugyanis az után a köztársaság ideigle- tünk, hogy délelőtt fél 11- idén Magyarországról 30-40 nes elnöke jelentést tesz a kor indulunk a röszkei ha- százalékkal kevesebb ven. megbízólevelek átvételéről. A tárátkelőhöz. A kilépő autók déggel számolnak. A beszél­korelnök Kéri Kálmán sorának vége a benzinkút- getöpartner elárulta, hogy a (MDF; országos lista) lesz, a nál állt. A déli híreket még forgalmuk 60 százalékát mi, körjegyzői tisztet pedig a mindig csak az útlevélkezelő magyarok kötjük le. s ta­négy legfiatalabb képvise- kiskatonáknál hallgattuk vé- valy ez nekik 1 millió dol­gig. A plavikhoz pedig há- lár bevételt jelentett, s az romnegyed egy körül érkéz- idén jó lesz, ha 500 ezer be­tünk. A kishatárútlevéllel folyik. nem sokat törődtek, de an- Ezütán a jugoszláv hét­nál inkább foglalkoztak a lő tölti majd be. Kéri Kálmán szintén kö­szönti az új Országgyűlés tagjait, majd javaslatot tesz az ülés napirendjére. A dön­tést követően kerül sor az szovjet és a lengyel útieve­Országos Választási Bizott- lekkel és gépkocsikkal. Lé­ság, illetve a Belügyminisz- nárt Bélával körülbelül meg­térium Választási Irodájának saccoltuk, hogy 500 jugoszláv beszámolójára. E kötele- gépkocsira jutott egy-egv zettségüket törvény írja elő. más nemzetiségű. A több Az írásos beszámolókhoz fű- mint kétórás várakozás alatt zött rövid szóbeli kiegészí- még két H-s felségjelű autós téseket a mandátumvizsgálat várt sorára. köyeli- ,, . A Kompas utazási iroda A mandatumigazolás es szabadkai kirendeltségében a mandatumyizsgalat ered- hétvé volt má ményérol szóló jelentés alap- Mernjak Ferenc vezető és jan hoz határozatot a filé- helyettese Fut6 Mlhály za_ num, ismertetik az igazolt vartalanul válaszolhatott képviselők névsorát, majd a kérdésejnkre. örömmel je­lentették ki, hogy a 200 dol­láros átváltási kötelezettség az utazási irodáknak ked­Vez, ugyanis várhatóan meg­nő a szervezett utazások száma. De hogy pontosan mi is szükséges egy buszos , .. . csoport jugoszláviai átlépé­lentes, az országgyűlési tiszt- séh arról neklk is csak segviselok megválasztása, a Minisztertanács lemondása, hiányos információik voltak, továbbá törvényjavaslat Azt mindenesetre kijelentet­megtárgyalása az 1956-os ok- ték, hogy az utazási iroda tóberi forradalom és szabad- igazolását és utaslislát min­ságharc jelentőségéről. den esetben kérnek a jugo­koznapokra terelődött a (Folytatás a 2. oldalon.) honatyák ünnepélyes esküt tesznek. A programban szerepel a parlamenti pártok képviselő­csoportjainak megalakításá­ról, vezetőikről, illetve a független képviselők meg­bízottjának nevéről szóló je­Nagy László majálisi képriportja Kőolaj Kupa. Az időjárás nem fo-l gadta kegyeibe a tizenhatodik alka-1 lommal megrendezett szegcdi kajak­kenu kis maratoni résztvevőit*. En­nek ellenére népes mezőny indult ál Gróf Széchenyi István Evezőspályán. Az idénynyitó versenyen olyan spor­tolók ültek hajóba, mint az olimpiai és világbajnok Csipes Ferenc, a ju­goszláv világbajnok Ivan Sabján, vagy a vb-érmes Petrovics Kálmán, Gyulai Katalin, Huber Henriette. Aki tehát a maratoni távon valamit is számít, eljött Szegedre. Riportun­kat a hetedik oldalon olvashatják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom