Délmagyarország, 1990. április (80. évfolyam, 77-100. szám)

1990-04-23 / 94. szám

25 1990. április 25., szerda Katolikus szabadegyetem Négy évtizedes szünet után ismét lesz katolikus szabad­egyetem Szegeden. A Katoli­kus Értelmiségi Szövetség sze­gcdi csoportja és az Egyházfó­rum rendezvénysorozatát ápri­lis 24-én, kedden Gyulay Endre szeged-csanádi püspök nyitja meg, majd megtartja A katoli­kus értelmiség helye és külde­tése az egyházban és a társada­lomban című előadását. A sza­badegyetem előadásainak helye: a KÉSZ szegedi központja, (a Dugonics tér 12. szám alatti székház) időpontja: minden esetben 19 óra. Farkas Beáta május 3-án elmondja, mi Az Egyház tanítása a társadalom­ról és a közjóról, majd május 8­án Benyik György beszél a Teo­lógiai pluralizmusról a Bibliá­ban. Bűn és félelem, — keresz­tény válasz címmel május 9-én, Sávay János tart előadást, majd május 15-én Máté-Tóth András Vallástanítás, vallástalanodás, — szekularizáció és pluralista társadalom címmel. Az egyház mai helyzetéről szóló kerekasz­tal-beszélgetés zárja a katolikus szabadegyetem tavaszi indulá­sát. Ósszel 10 előadásból álló sorozaton vehetnek részt az ér­deklődók: külföldön éló ma­gyar teológusokat, egyházi ve­zetőket hallgathatnak. A kato­likus szabadegyetem előadásait kötetben is megjelentetik. Munkás­tulajdont! Szombáton a Vasas Szak­szervezeti Szövetség székházá­ban országos munkásküldött­találkozót tartottak, több mint 400 résztvevővel. A tanácskozásról a Munkás­tanácsok Országos Szövetsége, valamint a Munkástanácsok '56—'90 Bizottság képviselői az MTI munkatársának nyilat­kozva egyebek között leszögez­ték: a résztvevők egyetértettek abban, hogy a gazdasági és po­litikai átalakulás során köz­ponti kérdés az 1956-os mun­kástanácsok hagyományainak folytatása és a munkástulajdon létrehozása. El kell érni, hogy a munkásságról és más dolgozói rétegek sorsáról ne nélkülük hozzanak döntést, alapvető törvényeket. Ácsolják az európai faházat? „Balkániába" 200 dollár a belépő! Szegeden, élelmiszer-kivi­teli titalom ide, vagy oda — minden hét végén szabályosan kirabolják a boltokat. Péntek délután már lehetetlen kocsi­val megközelíteni a Belvárost — autó autó hátán: jugoszlá­vok, románok, oroszok. Amolyan balkáni közlekedési kultúrával törnek utat maguk­nak. A Cserepes sori piacon virágzik a valutaüzérkedés, a szeszcsempészet, a nagy kelet­európai „csencselés". Az el­múlt hónapokban az osztrá­kok, a nyugatnémetek, sót a lengyelek is szabályszerűen ki­tiltották a KGST-zugkereske­dóket; az elmúlt hét végén minket tiltottak ki Jugoszlávi­ából. Teljesíthetetlen követel­ményeket szabnak a szomszé­dos vámszervek. Péntek éjfél­től kilenc kelet-európai (szo­cialista) ország polgárainak 200 dollárt kell felmutatniuk, ha be akarnak lépni Jugoszlá­viába. Mi több, ezt az összeget át is kell váltaniuk dinárra. A megmaradt bankókat nem váltják vissza, az Európában továbbra sem „jegyzett" va­luta — ablakon kidobált pénz. A magyar állampolgárok vá­laszlépést sürgetnek, a pénz­ügyi tárca viszont jugoszláv belügynek tekinti az egészet. Egész Jugoszlávia nem ér ennyit Reggel kilenckor már min­den csendes a röszkei határon. Magyarok alig, legföljebb új­ságírók, tévések téblábolnak a sorompók között. A túloldal­ról azonban özönlik a nép: az olcsó hús, harmadárú sajt, a kenyér, a tojás nagy vonzerő — Ez elképesztő! — mél­tatlankodik egy esztergomi házaspár. — Honnan vegyünk kétszáz dollárt, amikor csak ötven a magyar fejadag? Egész Jugoszlávia nem ér ennyit, inkább visszafordulunk... Sokan kényszerűségből vá­lasztották a hátraarcot. — A szerb határőrség igen­csak pontos volt. Éjfél után egy másodperccel már kérte a Javaslat Szegedről a litván konfliktus ügyében Levél a Magyar Szocialista Párt elnökségének Kelet-Európa politikai va­júdásának drámai, az egész térség biztonságát és jövőjét érintő konfliktusa bontako­zott ki Litvániában a szovjet vezetés bojkottot elrendelő lépéseinek nyomán. A szocialisták, akik szoli­dárisak a litván nép önren­delkezési jogért vívott mél­tóságteljes küzdelmével és a szovjet peresztrojka óriási belső ellenállással viaskodó kísérletével, keserűen és megdöbbenéssel tapasztal­ják, hogy e két, stratégiai érdekeit tekintve alapvetően rokon törekvés szembeke­rült egymással. Ha e konflik­tus elmélyül, ez beláthatat­lan következményekkel jár­hat az egész térség jövőjére, és a Szovjetunió konzervatív erőinek kedvez. A történelem sok példát mutat arra, hogy a nagyha­talmi erőfölény és nyomás eszközei nem pótolják a po­litika eszközeit és sohasem vezetnek megnyugtató meg­oldáshoz. A kis litván nép melletti mély szolidaritás kinyilvání­tásával és a szovjet reform­politika sorsáért érzett aggo­dalom szellemében a párt el­nöksége kéresse azokat a nemzetközi lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel elő­mozdíthatja a balti konflik­tus demokratikus megoldá­sát. Szeged, 1990. április 22. A Magy ar Szocialista Párt Szeged városi elnöksége — Ez már tűrhetetlen! Egy zacskó tejet, egy fla­kon olajat alig kap az em­ber. Szombat délelőtt las­san életveszélyes lesz be­jönni a Belvárosba. Min­dent elárasztanak a kül­földiek. Múltkor a kosa­ramból vették ki a marga­rint. Hát kötelesek va­gyunk mi ezt eltűrni? — panaszkodik a háziasz­szony. Vén­kétszáz dollárt — mesélik a határőrök. — Hányan jöttek vissza? — Ötvenkilenc magyar ki­lépőből eddig ötöt küldtek vissza — mondja az ügyeletes parancsnok, Zakar János őrnagy. Inkább a szovjet autó­kat stopolják: eddig 25 kény­szerült megfordulni. — És a lengyelek? — Nekik inkább akad 200 dollárjuk, viszont a kivinni szándékozott árumennyiség­gel baj van. Kereskedelmi té­teleket nem engednek be a jugoszlávok. Péntek délután kellett volna jönnünk — mondják. Akkor kilométer hosszan álltak itt kocsik. Az átlagos várakozási idő 450 perc volt, reggelre sem fogyott el a sor . A fennakadást persze akkor sem a magyarok okozták, inkább a bevásárlás­ból visszatérő jugoszlávok. — Egy átlagos napon 5—6 ezren jönnek át Szegedre — mondja Zakar őrnagy. — Nincs hétvégi csúcs, gyakorla­tilag éjjel-nappal jönnek. — Kishatárátlépővel kijut­hatunk-e? — Elvileg igen, de akadt olyan utas, akit ezzel is vissza­fordítottak. Nem tudni, miért. Letáboroztak a határban A határon több tucat autó­busz vesztegelt. Senki nem tudott semmit, délelőtt teljes volt a pánik: — Minket már másodszor fordítottak vissza — meséli a Mecsek Tourist egyik idegen­vezetője. — A szervezett utakra nem vonatkozik a rendelet! — Törökországba igyekez­nénk, de külön papírt kérnek az irodától, pecséttel, pozí­ciószámmal, hogy hová me­gyünk. Hiába a vízum, az ide­genvezetői igazolvány. A ma­gyar határőrök nagyon segítő­készek: igyekeztek elintézni, hogy kapjunk igazolást a helyi IBUSZ-tól. De ezt odaát nem fogadták el. Kitartóak a szovjet, lengyel vándorok is. Szabályszerűen letáboroznak a határ menti szántóföldeken. Mindenfelé eldobált zacskók, papírok, szemét, letarolt vetemény. Abban bíznak, hogy váltás után lágyszívúbb lesz a ju­goszláv határőr. — Hiába mutattuk a török vízumot. Magyaráztuk a ren­deletet, úgy tettek, mintha nem értenék — mondja egy visszafordított magyar család. — Mi volt az indok? — Semmi. Menjünk repü­lővel, vagy hajóval, oda nem kell kétszáz dollár! — mond­ták. Igencsak nehéz helyzetbe kerültek most a nálunk élő szerb nemzetiségű állampol­gárok. Ha kívül esnek a 20 kilométeres kishatárforgalmi sávon, gyakorlatilag szá­mukra lehetetlenné vált a ro­konlátogatás, a kapcsolattar­tás az anyaországgal. — A szegediek is csak Sza­badkáig mehetnek, elvben persze —, kacsint az egyik várakozó. — Itt bemutatom a kishatárt, odaát előveszem a világútlevelet és már mehetek is tovább. — Azt te csak gondolod! — veti közbe a hátul álló autóból valaki. — A magyarok nem bélyegeznek, de a jugoszlá­vok igen. Ók is rájöttek már erre a trükkre. Az az igazság, hogy a lengyel és a román turisták ellen hozták ezt a ren­deletet, a levét meg mi isszuk. Ezt a nagy csencselést úgysem tudják megállítani. Arra is gondoltam már, hogy így akarják elfogadtatni velünk az új dinárt. Elszabadult indulatok A határon elszabadultak az indulatok. Sokan nyomdafes­téket nem túró szavakkal mi­nősítették a rendeletet. Az el­múlt hetekben egy nap átlago­san ezer szegedi utazott a szomszédos Szabadkára, szombaton délben még százan sem lépték át a határt. A vas­úton próbálkozóknak sem volt sokkal jobb a helyzetük: — Tizenöt percet késett a vonat, a magyar oldalon ha­mar megvolt a vámvizsgálat. Huszonhét utasból azonban ti­zenhármat visszaküldték Hor­gosról — mondja az állomás­főnök. — A Meridián expresz­szel volt a legnagyobb baj, ott 350 utas rostokol most, mert nem akarják beengedni Ju­goszláviába. Visszafelé már sokkal hosz­szabb az út. Hatalmas a szembeforgalom. Jugoszláv autók rogyásig megrakva ma­gyar élelmiszerrel. — Ez már nem Európa! — méltatlankodik a határ menti fogadóban egy visszafordított utas. — Közös európai házról beszélünk? Ez a rendelet azonban balkáni. Ácsolják odaát az európai faházat... A város szélén már moc­canni sem lehet. A KGST-pi­acnál teljes a dugó. Aligha­nem megszűnünk tranzitor­szág lenni. Ezután a lengye­lek, szovjetek, románok végállomásnak tekinthetik Sze­gedet. Itt fogják kínálni a por­tékáikat, tovább rontva a ha­zai kereskedelem versenyké­pességét. Talán még a mainál is nagyobb méreteket ölhet a valuta- és szeszkereskedelem. Mindenki tudja, valamit tenni kellene. De mit?... Rafai Gábor Odaát is idegesek Nem használ a A mi oldalunkon beütik a pecsétet. A vámos — nem marasztalva, de — utánam szól: — Hé, hová megy? A piros-kék csíkos sorompó felé mutatok. — Csak átnéznék. — És a táskában mi van? Palástolatlan kíváncsiság: fényképező­gép, jegyzetfüzet, toll. Kendben, mehe­tek. Odaát néhány jugoszláv rendszámú gépkocsi, autóbusz, kamion. Türelmet­lenül várnak a továbbhaladásra. Az ok­mányt kezeló rendőr hosszasan telefo­nál. Megvárom, míg befejezi. Kisablak nyílik, beadom útlevelem, a tudósítói igazolvánnyal. A parancsnok felől érdek­lődöm. Újabb hosszú percek telnek, a tisztes ismét telefonál, s közben tüzete­sen böngészgeti okmányaimat. Korábbi tapasztalataimmal szemben kimondot­tan nehézkesnek, lassúnak érzem a rutin­ellenőrzést. — A parancsnok? — Én vagyok a parancsnok — válaszol a kék egyenruhás szakaszvezető. — Menjen be itt, a kisajtón — mutat balra. Belépek. Előttem az ideiglenesen odahe­lyezett asztalon dollár-, márka-, schil­lingkupacok. Félreértés, gondolom. — Azt szeretném tudni, ki mentesülhet a dollárbeváltás alól? — mondom zavaro­dottan. — Ezt ne tőlem kérdezze — válaszol a borostás civil, s maga mögé, a vámosok irodája felé küld. Továbbra is a parancsnokot keresem. A fejetlenség egyre nyilvánvalóbb. „A paranésnók házon kívül van". — A Délmagyarország olvasóit szeret­ném informálni arról... — Mi nem válaszolhatunk. Várja meg az illetékest. A Magyar Szó és a Szubotiéke Nóvine újságírói szólítanak meg Képletesen: egy cipőben járunk, tanácstalanul. Velük sem állnak szóba, mert nem jelentkeztek be időben. Vámtiszt lép mellénk. Kávéra invitál, üvegezett, félreeső irodába. Rendőr jön, s így szól a szabadkai kollégához: — Jöjjön velem! Király László, jegyzetfüzetét hátrahagyva kö­veti. A horgosi Miskolci Magdolnával kérdezgetjük egymást. Nem túl szeren­csés ez az intézkedés, túl sok körülötte a tisztázatlanság. Termetes úr jön be hozzánk. Elsó ránézésre tipikus belügyes. Kezd kínossá válni a szituáció. A kolléganő közelebb hajol: — Nem értem, mi történik, hova vitték... Néhány perc elteltével ót is hívatják. Kettesben maradok a szótlan úrral. Be­szélgetést kezdeményezek, nem sok si­kerrel. Ő most nem tud (és nem akar) válaszolni. A 200 dollár rám is vonatkozik, az újságíró-igazolvány nem mentesít, a hi­vatalos utat a kiküídó cég pecsétes igazo­lásával kellene bizonyítanom, pontos út­leírással. (Ami engem illet, hivatalos akkreditáció nélkül ezentúl meg sem moccanhatok — szűröm ki szavaiból). — Kérem, az a benyomásom, mintha hír- és határzárlatot rendeltek volna el — jegyzem meg, úgy tűnik, felelőtlenül, mert ettől szemmel láthatólag ideges lesz vigyázom; megemelt hangsúllyal utasítja vissza a „vádat". Ettól kezdve minden kérdésemet pro­vokációnak minősíti, türelemre, megér­tésre int. Az általam felvetett összes problémára megoldást keresnek, s ké­sőbb válaszolnak. Addig kérjek enge­délyt a Belügyminisztériumtól... Nem várom meg, míg esetleg engem is hívatnak. Dolgavégezetlenül köszönök el a viszontlátás reményében. A senki földjén „kis Polski" gurul a jugoszláv oldal felé. Fiatalok ülnek benne. Tompán visszaküldték óket, most fejenkent 200 dollárral kísérlik meg az átkelést, sikerrel. Vajon tudják-e, hogy visszafelé majd nem válthatják vissza a kapott dinárokat. Miként vélekednek a 200 dollárról -a jugók? Beszélgetőtársat keresni sem kell, úton-útfélen beléjük botlok a szom­bat déli Szeged belvárosi bevásárlótö­megben. Nem örülnek a Markovics-kor­mány döntésének. Attól tartanak, Ma­gyarország válaszlépésként rájuk is kiveti a havi fizetéssel egyenértékű beváltási kötelezettséget. — A magyarokkal nem is volt gon­dunk! Durva tévedés ez részünkről. A nyugatiak személyi igazolvánnyal jöhet­nek az európai határtalanság jegyében, ti meg... A szabadkai kiskereskedők épp­úgy, mint a szegediek a turizmusból él­nek. — Szerintem túl sok valuta áramlik ki Jugoszláviából, s ez veszélyezteti a gaz­dasági stabilizációnkat garantáló valuta­tartalékot. A dinár amúgy is félkonverti­bilis. Amíg Magyarországon nem vált­ható be, márkát kell hoznunk, a romá­nok, bolgárok, szovjetek feketézni jön­nek, s ók sem a dinárt viszik ki Jugoszlá­viából. Ez a mi gondunk. — Magyarország már nem tartozik Kelet-Európához, ez az intézkedés pedig minősít. Ráadásul most rátok szakad a tőlünk kirekesztettek áradata. A jugoszláv bevásárlóturista tehát együttérzónek mutatkozik. Válaszlépés­tói tart. Joggal? Varga Iván

Next

/
Oldalképek
Tartalom