Délmagyarország, 1990. március (80. évfolyam, 51-76. szám)

1990-03-24 / 70. szám

12 1990. március 24., szombat rm DM RQU1DEN Még enyhe idő Nyugaton és északon eleinte időnként még megnö­vekszik a felhőzet, néhol záporcső is várható, egyébként folytatódik a derült, száraz idő. Az északnyugati szél kez­detben még többfelé élénk, a Dunántúlon időnként viha­ros lesz, később jelentősen mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 16 és 20 fok kőzött való­színű. A DM TELEFONJAI Tájékoztatjuk olvasóin­lkat, ihogy a Sajtóházban fo­lyó felújítási munkálatok miatt a 13-710-es telefonunk nem „él" Helyette kérjük, a 24-633-as vagy a 12-847-cs számot kéressék szerkesztő­ségünk munkatársait. LOTTÖ­TAJÉKOZTATÓ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása 6zerint a 12. heti lottónyere­mények az illeték levonása után a következők: 5 tala­latos nem volt. A 4 találatos szelvényekre egyenként 198 ezer 656 forintot, a 3 talála­tos szelvényekre egyenként 1271 forintot, a 2 találatos szelvényekre egyenként 42 forintot fizetnek. A követ­kező 'hétre átvitt nettó ju­talom összege 9 millió fo­rint. A közölt adatok nem véglegesek. A nyeremények ellenőrzése folyamatban van. A nyereményösszegek változhatnak. ETKA-JOGA A megyei művelődési köz­pontban március 28-ától 10 "héten át, minden szerdán délután háromnegyed 5-től háromnegyed 7-ig Etka-jóga foglalkozást tartanak. Je­lentkezni lehet az 53-144-es telefonon. TÁNCTANFOLYAM A megyei művelődési központban tánctanfolyam indul április 6-án, pénteken délután 3 órától. Jelentkez­ni lehet az 53-144-es telefo­non­Előny a földeken Szántanak és vetnek or­szágszerte a gazdaságokban. Ha az idő engedi így lesz ez a hét végén is, hiszen a mag elvetése a falusiak számára ezen a tavaszon is minden körülmények között a leg­fontosabb tennivaló. Mivel az időjárás a mező­gazdasági munkák végzésé­hez az elmúlt hetekben ked­vező volt — korán kitava­szodott —, ezt kihasználva a gazdák 14-15 napos előnyre tettek szert. Mint Mezei Já­nos, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium mezőgazdasági főosztályának helyettes vezetője az MTI munkatársának pénteken el­mondta; a tavaszi növények vetésére előkészített 2,7 mil­lió hektár szántó jelentős ré­szén már földbe került a mag. Az országos kép azt mutatja, hogy míg tavaly ilyenkor a zöldborsónak, a tavaszi árpának és a zabnak csupán a felét vetették el az üzemek, addig az idén már a 65-75 százalékával végeztek. Gyógyulva — Jean, segítsen fel! — ? 9 9 — Átestem az influen­zán. (manczy) Mi történik? MA Gyermekek „KI mit tud"­jának középdöntője kezdő­dik délelőtt 9 órakor a Pos­tás Művelődési Házban. Tíz­től gyermekfoglalkozás. A Dcl-Kclet Magyarorszá­gi CB-rádiósok „Bagoly Klubja" találkozót rendez délután 3 órától Hódmező­vásárhelyen, a tiszti klub­ban (Szántó Kovács János utca 28.). Jugoszláviából a szabadkai Pannónia rádió­klub tagjai, Budapestről Do­bai Sándor, a Rádiósok Or­szágos Egyesületének főtit­kára lesz a vendég. A ta­lálkozót műsoros est kö­veti­VASÁRNAP Az Erdély Kör vezetősége kéri a tagságot, hogy köz­érdekű kérdések megbeszé­lése miatt vegyenek részt a délután 4 órától tartandó megbeszélésen, a Római kör­út 31. szám alatt. Az alsóvárosi ferences­templomban a Tömörkény István Zeneművészeti Szak­középiskola vegyes kara és hangszeres kamaraegyüttese J. S. Bach Christ lag in To­desbanden című kantátáját adják elő, este háromnegyed Versenyfutás Sietek, nehogy lemaradjak. Mi­ről? Honnét? Hát amiről és — ahonnét nem szívesen maradna le az ember. Sőt az az óhajtása, hogy pontosan ott legyen, időben és lehe­tőleg elsőként. Mivel annak a leg­jobb mindég, aki az első. Vagy ha nem is legelső, hát legalább is az elsők közt van. Közel a legelsőhöz. Jó helyezéssel várhatja az embere, hogy elér valamit ebben a feneette futós világban. Hát nem? Rohanvást élünk. Az ember nyargal a munkában, nyargal oda, nyargal ott. nyargal vissza. Hátha sikerülne elérni a kí­vápt jót, bármi légyen is: jobb poszt, jobb kereset, jobb kilátás, még jobb ... mégjobbmégjobbmég­jobb. Aztán a szabadidőben is ro­hanunk. Másodállásban vagy anél­kül. Beszerzés, kiszerzés, visszaszer­zés. Mit tudom én, mit nem lehet mostanában elérni. Hát amit lehet, ha lehet, akkor azt akarjuk el­érni. Azért rohanunk. Nekem egyszer volt egy nagy ál­mom. Ahol születtem, nem túlságosan nagy hely, nem is jeles, nem is ne­vezetes. Onnét ugyan senki se ju­tott túl magasra, túl messzire. Ott éltek szegénykéim, drága jó eleim egy utcában a város szélén. A leg­szélén. Együtt. Aztán onnét vitték őket sorban a végső nyughelyre. Ott is szinte egy az utca, lehet olvasni a névsort Hogy ne próbált volna rohanni az ember valami szeren­cséért. Még fél kiló húsért is rohan­tunk a háború alatt, mert císak nagy ritkán osztották. Ritkán. És keveset. Ott láttam egyszer egy remekszép biciklit. Valaki jobbféle vásárolta. Postás. Nyugdíjas állású. Annak telt. Megláttam a gyönyörű új ke­rékpárját és nyomban megkíván­tam, mint süket nagynéném a te­kintetesné hallókészülékét. Igen. Takarítani járt szegény nagynéne a tekintetesékhez be a városba, de mivel nagyothallott, csak fele fi­zetést kapott, pedig a teljes se fu­totta sokra. Egyszer a szobalány a fölébe dugta az ugyancsak nagyot­halló tekintetesné hallókészülékét. Utána csak azért imádkozott sze­gény nagyi, mint én a bicikliért, amit a postás alatt láttam. Vasár­nap járt vele a postás. Hétköznap a szolgálatival kerekezett. Ünnep­lésként vásárolta a gyönyörű Dür­koppot. Ez volt a kerékpár neve. Gyári név: „Dürkopp!" Vagy tíz esztendő múlt el, ami­korra sikerült odajutnom, hogy sa­ját biciklim legyen. Miért? Hát... tán mert akkoriban még nem igye­keztünk annyira, mint mostanában. Bicikli sem volt annyi, mint most autó, amennyi van. Rávaló nem ju­tott úgy. mint mostanában amikor — ugye — a szegénységről papol­nak sokan, mert sajnos, van sze­génység, de azért — valami jut mindég rnée tán autóra is. A mi ut­cánkban, ahol születtem, akkoriban újság volt a postás új biciklije. Most majd minden udvarban van egy autó. olyan, amilyen. Ezért a rohanás. Nekem aztán, amikor megvásá­roltam a saját biciklit a legelsőt, rövidesen sikerült meglátnom egy motorkerékpárt. Az is éppen a DOS­tásé volt. Eladta nekem a biciklidét, a vasárnapit, a Dürkoppot — jó né­met gyártmány volt —, és magának motort vásárolt. Csepel 100. Így mutatta be. Tiz év múlva azt vet­tem. meg tőle. A Csepelt. Lemezvil­lás, száguldó szépség. Majdnem úgy örültem neki, mint újabb tíz év múlva a Pannóniának. Az meg nagymotor volt. Sokáig jártam ve­le. Egészen addig nyargalásztam ve­le, amíg öszse nem jött egy autóra való. Moszkvics. Micsoda öröm volt! Most egy másik tetszene. Mazda. De... közben az idő eljárta ma­gát. Felettem is, mint a Moszkvics fölött. Hol van az már! Meghát a nyugdíjból még arra se telne. Lej­jebb adtuk az álmokat. Amikor nyugdíjaztak, elhatároz.­tam, hogy vásárolok egy kismotort. Akkor hat-hét ezerért kínálták. Mire összegyűjtöttem, felvitték az árát nyolcra. Vállaltam mellékmun­kát, futottam, hogy összespóroljam azt a tízet, amibe akkorra került volna, mire a nyolc összegyúlt. De csak nem sikerült megvásárolnom, mivel legközelebb már tizenkettőért kínálták. Nyargalni kezdtem, hogy azért is összeszedjem saját erőből a magasabb árat, ahová közben fel­ijedt a kismotorka ára. Hiába futot­tam. Mire sikerült összerakni a rá­valót, akkorra ráírták a gyönyörű­ségre az új árat: 14 000. Hát — mondom — bemeszelem az eget a hétnemjóját, de akkor is megszer­zem. Esztendővel ezelőtt lehetett ez •vagy nem sokkal korábban, és a pénz megvan. Megyek a Vidiába tegnap, s látom, hogy ott a kismo­torka. Ott ám, 17 700-ért. Legyőztek már megint, de nincs kedvem gratulálni a győztesnek. Inkább nézem a kézbesítőt. Hogy milyen takaros új biciklije van! Kaczür István 7-től. Énekel Fekete Ag­•nes. Huszár Barbara, Szántó Andrea és Boncz Tamás. Ve­zényel- Ordasi Péter HÉTFŐN Harmadik osztályos gyer­mekvezetók képzése kezdő-, dik fél 3-kor a Balázs Béla Űttöröházban. A Micimackó kuckója dél­után 5 órakor kezdődő fog­lalkozásán a lepkék, tücs­kök, bogarak életével ismer­kedhetnek a gyerekek az ifjúsági házban. , A közelmúltban megala­kult Szegedi Magyar—Ro­mán Baráti Kör délután 6 órakor tartja vezetőségvá­lasztó rendezvényét a Bar­tók Béla Művelődési Köz­pont magasföldszinti tanács­kozótermében. Az alapító tagokon kívül várják az ér­deklődőket is. ÉJSZAKAI FOGÁSZATI ÜGYELETI A Zöld Sándor utca 1—3. szám alatt működő éjszakai fogászati ügyelet március 26-ától 29-éig a Fogászati és Szájsebészeti Klinikán (Sze­ged. Lenin krt. 64—66.) fo­gadja a sürgőis eseteket. Március 30-ától ismét a ré­gi helyen üzemel. KÖNYVVITELI TANFOLYAM A TIT városi szervezete április 3-ától 30 órás elő­adás-sorozatot indít gazdál­kodó szervezetek részére Egyszerűsített kettős könyv­vitel címmel. A sorozat elő­adásait a Juhász Gyula Mű­velődési Központban hall­gathatják meg az érdeklő­dők reggel 8-tól délután 2 óráig keddi napokon. Je­lentkezni lehet a 12-458-as telefonon, vagy a Kárász u. 11 szám alatt­VTV­MEGLEPETÉS A városi televízió — az el­ső szabad választás apropó­ján — felállítja kameráját a Széchenyi téren vasárnap délelőtt 10 és délután 3 óra­kor. A kamera előtt bárki kaphat egy percnyi időt, és elmondhatja a vélemenyét. S hogy mi ebben a megle­petés? Az majd a felvétel sugárzásakor várható, ami­kor a megszólalók magukra ismernek Szabadban Felhívás MINI KOMMENTÁR Elszólás Egy tanácskozáson a miniszteriális ember a következőkben összegez­te az eszmecsere tanul­ságait: „Nagyon érdekes vitának voltam a fül­hallgatója." Érdekes — és elgon­dolkodtató —, hogy az önmagát fülhallgatónak minősítő úr nem a bel­ügy-, hanem egy másik minisztérium: alkalma­zottja. Somogyi Károlyné felvétele Talán csak megszokásból öltöztetjük föl a gyerekeket — hiszen meg csak most kezdődik a tavasz —, ám délre mindenkiről lekerül a sapka, kabát. Az időjárás mostaná­ban a nyarat idézi, a Hóbiárt basa utcai óvoda apróságai is szívcsen játszanak a szabadban Harisnyabongó Tegyük fel, hogy valaki bemegy egy habos női fe­hérneműket kínáló üzletbe, és vesz egy dobozos haris­nyanadrágot (hab nélkül). A dobozt ugyebár csak ott­hon nyithatja ki, de meg­éri a hazáig tartó várako­zásteljes izgalom; nem várt meglepetésben lesz része. A kukucskálólyukas do­bozkából (ára 87 forint) egy kutya száját megjárt vala­mi hullik ki, két remekbe­szabott lyukkal, amelyek kizárják, hogy a ruhadarab valaha is egy karcsú lábra simulva vonzza a férfiak tekintetét (A blokk termé­s/eteseh elveszett.) Tudjuk persze, hogy az ilyen harisnya is jó azért valamire. Például, ha aludttejet öntünk bele, és türelmesen lógatjuk egy darabig, kiváló minőségű túróhoz jutunk, ami a mai tejtermékárakat tekintve nem csekélység. Lehetetlen azonban nem fölfedezni azt a lehetőséget, ami a becsempészett vacak harisnyák mélyén rejlik. Ez nem más, mint a „haris­nyabongó" (a fekete bongó már úgyis lefutott). Azok a kivételezettek, akik lugga­tott harisnyát húznak a polcról, a doboz oldalán ta­lálható termékszámmal a bongohoz hasonló sorsolá­son vehetnének részt A nyertesek — meghatározott értékhatárig — tóbzódva válogathatnának a kombi­nék, nadrágocskák és más fehérnemük között. Ily mó­don egy idő után csak a le­szaladt szemű harisnyákat keresnék, egymás kezéből tépnék ki a használhatat­lan holmikat, esetleg magas áron feketézhetnének is ve­lük. A kötözködők megkér­dezhetik, mit csináljanak azok, akik így sem nyernek. Nekik már csak egy lehető­ségük van; fejükre húzzák a harisnyát, kiveszik a kre­dencből a húsklopfolót, és rátörik a boltosokra a kira­katot; így ök is hozzájut­hatnak néhány finomabb holmihoz, amit egyébként úgyse tudnának megfizetni (nyilas) ». A VÁROSI TELEVÍZIÓ MŰSORA » 16.00: Vtv-mozi — (ism.) — Fekete gyémántok — 1938-ban készült magyar film Közlemény Értesítjük tisztelt eizfogvasz­tóinkat. hogy az 1 1999 (IV. G.) NIM sz. rendelet VII. fejezet i(J. 5 (11 bekezdés alánján meg­kezdjük a gázüzemű berendezé­sek 1990. évi ellenőrzését. •Ceriük kedves gázfogyasztóin­kat, hogy támogassák ellenőrző munkánkat és a klértesftőn fel­tüntetett Időpontban biztosítsák z. lakásba való bejutást. A kiértesltőn feltüntetett idő­pont amennyiben nem megfele­íő, úgy azt szíveskedjenek kö­zölni a 14-922 telefonszámon, a 115 melléken, vagy személyesen a Dégáz Szegedi Uzemlgazgatő­tőság. Szeged, Vásárhelyi Pál utcai telepén. Szerelőink fény­képes vállalati Igazolvánnyal rendelkeznek, amelyet kércsre kötelesek felmutatni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ellen­őrzési munka diiat csak a vál­lalatunk altal kesz'tett hivata­los gázkészülék-ellenörzesí "számla ellenében fizessek ki. Pegaz Szegedi Üzemigazgatóság. KÖSZÖNET­NYILVÁNÍTÁS Az Ózdi Kohászati Üze­mek, a Rima Kft. dolgozói és gazdasági vezetése, a vál­lalati szakszervezeti bizott­ság es szervezetei köszönetet mondanak Ózd város és a kúrnvezo kozséaek lakossá­gának, a társvállalatok, va­lamint az ország vezető szer­vejnek, hogy az 1990. márci­us 3-i üzem; baleset áldoza­tinak emlékére szervezett kozponti gyászszertartá­son a gyászoló családok mely fájdalmában osztozva, részvételükkel együttérzé­süket fejezték ki. A Szakszervezetek Csong­rád Megyei Szövetsége a Juhász Gyula-díjra javasla­tokat vár. Azok az oktatás­ban. szakképzésben, köz­művelődésben, művészetek­ben és publicisztikában ki­magasló érdemeket szerzett személyek vagy közösségek javasolhatók, akik tevé­kenységüket Csongrád me­gyében fejtik ki. Javaslatot tehetnek szakszervezeti ta­gok, alapszervezetek, kö­zösségek, szervezetek, intéz­mények. A díjjal egyéni kitüntetés esetén 10 ezer forint, kol­lektíva esetén 20 ezer fo­rint, oklevél és plakett jár. Az elismerést a május 1-jei ünnepség keretében adják át. A javaslatokat a szövet­ség címére (Szeged, Esz­perantó utca 3—5., 6743) várják április 5-ig. 1 SZAKRENDELÉS A ZÖLD SÁNDOR UTCÁBAN A Föltámadás utcai nő­gyógyászati és fogászati szakrendelés épületfelúií­tás miatt 1990. március 26­ától előreláthatólag egy hó­napig a Zöld Sándor utcai Rendelőintézetben fogadja a betegeket. A rendelési idő mindkét szakrendelésen vál­tozatlan. MEGTILTOTTAK A Fővárosi Bíróság meg­tiltotta a Művelődési Szak­szervezetek Szövetsége, Ka­leidoszkóp Műsoriroda által (kiadott „Miért nem jössz el?" című műsoros kazetta forgalmazását. A bírói vég­zésre azért került, sor, mivel a műsoriroda a Nivó Hang­lemezgyártó és Forgalmazó Kft. engedélyé nélkül szere­peltette a kazettán Mikio­vics Pál tolmácsolásában az Álmodj királylány című slágert. A zenedarab — amely egyébként Homonyik Sándor előadásában az 1989-es év dala lett, s el­nyerte a rádió Emerton-dí­ját — kizárólagos joga 5 évig a Nivó tulajdonában van. DELMA6YAR0RSZAG Politikai napilap Főszerkesztő: Sz. Simon István Főszerkesztő-helyettes: Dlusztus Imre Kiadja a Csongrád Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Kispál Antul. — Szerkesztőség és kiadóvállalat: Szeged. Tanácsköztársaság útja lú.. Sajtóház 6740. — Telefon: 24-633. — A lapot nyomja: Szegedi Nyomda. Szeged. Bajcsy-Zsilinszky utca 28. 6720. Igazgató: Suráilyi Fibor. — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a postahi­vataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj eg» hónapra I0I lorinf. INSN 0133-025N •jajjjjjr

Next

/
Oldalképek
Tartalom