Délmagyarország, 1989. augusztus (79. évfolyam, 179-205. szám)

1989-08-01 / 179. szám

240 1989. augusztus 2., szerda Kinek a véleményét tükrözi a központi sajtó? 0 Moszkva (MTI) Az átalakítás következetes ts radikális végi gvi teléért harcoló reformpárti népi küldöttek öttagú vezetőség és huszonöt tagú szervező­iroda megválasztásával, va­lamint a képviselőcsoport közös platformjának jóvá­hagyásával zárták vasárnap késő éjszaka kétnapos moszkvai ülésüket. Az ülésen megvitatták a csoport megbízásából előző­leg kidolgozott platformter­vezetet, cs jóváhagyták azt. A lényegi kérdésekben egyetértés volt a felszólalók között, a tervezetet mégis — további módosítások, kiegé­szítések rögzítése céljából — visszaküldték az előkészítő bizottságnak. A kiigazításo­kat a csoport egy hónap múlva sorra kerülő, követ­kező ülésén hagyják jóvá, és a tervek szerint a doku­mentumot nem tekintik vég­legesnek, az a szükséges igazítások előtt nyitva áll. A felszólaló képviselők töbhsége indítványozta, hogy külötn dekrétumban rögzít­sék a tanácsok jogkörét, és a politikai rendszer minden intézménye hatáskörét n ta­nácsok segítségével gyako­rolja A Szovjetunió módo­sított alkotmányának mi­előbbi kidolgozása ugyan­csak a leggyakrabban elő­kerülő javaslatok egyike volt. A felszólalók foglal­koztak a sajtó önállóságának kérdésével, többen feltették a kérdést, kinek a vélemé­nyét tükrözi a központi saj­tó, „mert az olvasók többsé­géét nem". • A reformpárti képviselők platformja a tu­lajdonreformok mielőbbi megvalósítását sürgette: a termelőeszközökkel azoknak kell rendelkezni ük, ukik dolgoznak rajtuk. Szükséges n gazdasági monopóliumok felszámolása, valamint a széles körű, mindenre kiter­jedő társadalombiztosítási rendszer kidolgozása. A halaszthatatlan felada­tok között a választási rend­szer reformját jelölték meg elsőként. Határozatot fogad­tak el arról, hogy a legfel­sőbb tanácstól a népi kül­döttek rendkívüli kongresz­szusának szeptemberi össze­hívását kérik. Felhivással fordultak továbbá a legfel­sőbb tanácshoz, hozzon lét­re bizottságot az afganisztá­ni háború okainak, valamint az 1986 telén Alma-Atában történt eseményeknek a ki­vizsgálására. Javasolták továbbá, hogy vizsgálják felül az olyan törvényeket, kormányren­deleteket, amelyek egyértel­műen ez átalakítás megva^ lósítása ellen dolgoznak, például gátolják a radikális gazdasági reformok megva­lósítását A legfelsőbb tanács segítségével szeretnék elérni, hogy a minisztertanács hoz­zon határozatot a spekuláció és u gazdasági bűnözés elle­ni harcról, mert az e jelen­legi körülmények közölt nem eredményes. A reform­párti képviselők egy cso­portja hétfőn este a Luzs­nyild sportlétesítmény terü­letén találkozott a válasz­tókkal. Szűzbeszéd a marxizmusról # Varsó (MTI) Míeczyslaw Rakowski, a LEMP KB új e'bó titkára a szombaton este véget ért KB-ülésen, amely öt erre a posztra megválasztottá, szűzbeszédében ostoba fecsegésnek minősítette azokat a véleményeket, hogy a marxizmus el­avult. Kijelentette, hogy az ellenzék a parlamentben kam­pányt indított az ő lejáratására. Az ellenzék részéről tu­datos politikai manőver az a törekvés, hogy parlamenti különbizottságot állíttasson fel a Rakowski által eddig vezetett és most távozó kormány megbírálására, Rakows­ki t pedig alkotmánysértés vádjával az állambíró6ág elé állíttassa — mondta az első titkár. A marxista ideológiáról szólva azt mondta, hogy tőle idegen minden olyan kon­cepció, amely a pórt ideológiai gyökereinek elvágására irányul. Ostoha fexsegésnek minősítette azokat a vélemé­njyeket, hogy a marxizmus elavult, és más ideológiával kell felváltani. Szibériában is olvasható lesz a Gulag szigetcsoport # Moszkva (MTI) Egy vezető szovjet publi­cista szerint, lehetséges, hogy Alekszandr Szolzsenyi­cin hazatér, és az sem ki­zárt, hogy parlamenti kép­viselő legyen. Jurij Csernyi­senko, aki az Ogonyok cirnű hetilap kulturális rovatánál tevékenykedik, s egyben tagja a Népi Küldöttek Kongresszusának, az UPI amerikai hírügynökségnek nyilatkozott vasárnap. Csernyisenko szerint, a most hetvenéves Szolzsenyi­cin egyetlen feltételt szabott hazatérésének: azt, hogy ad­ják ki műveit a Szovjetunió­ban. Csernyisenko utalt ar­ra, hogy a Novij Mir című szovjet irodalmi folyóirat augusztusban megkezdi a Gulag-szigetcsoport folyta­tásos közlését. A titkos záradék öröksége 0 Moszkva (Reuter) A Moldáviai Népfront ne­vű szervezet egyik aktivis­tája szerint, mintegy har­mincezren tüntettek vasár­nap Kisinyovban, Szovjet­Moldávia fővárosában a nyelvi önállóságért. A meg­mozdulásra a moldáviai szovjet tagköztársaság létre­hozásának közelgő — au­gusztus másodikán esedékes — 40. évfordulója adott al­kalmat. A gyűlés román zászlókat lengető résztvevői azt köve­telték a jövő hónapban ösz­köztársaság hivatalos nyel­vévé, s egyben értelemsze­rűen térjenek vissza a latin­betűs írásra. „Ha a moldá­viai Legfelsőbb Tanács nem teljesiti követelésünket, ak­kor két lehetőség közül vá­laszthatunk. Az első az álta­lános sztrájk, a második an­nak kinyilvánítása, hogy nem látjuk értelmét a Szov­jetunión belül maradás­nak" — mondta a Reuternek Jurij Roska, a megmozdulás egyik szervezője. A szóban forgó térség — az egykori Besszarábia és Észak-Bukovina — az 1939­szeülő kisinyovi parlament- es Molotov—Ribbentrop tői, hogy a moldovánt, paktum titkos záradékának amely a román nyelv egyik értelmében vált „szovjet be­dialektusa, nyilvánítsák a folyási övezetté". 0 Bejrút (Reuter) A Hezbollah hétfőn dél­után közleményben jelentet­te be, hogy emberei fel­akasztották William Higgins amerikai alezredest. A ki­végzésről videofelvételt is nyilvánosságra hozott a síita szervezet. * D Jeruzsálem (AFP) Izrael azt javasolta, hogy az ott őrzött síita foglyok, köztük a múlt héten elra­bolt Abdel Karim Obeid Hez bollah-vezető szabadon engedéséért cserébe a Liba­nonban működő Irán-barát szervezet engedje szabadon összes izraeli és külföldi tú­szát — jelentette be hétfőn Jichak Rabin védelmi mi­niszter. Rabin az izraeli ka­tonai rádióban 'beszélt, 50 perccel annak a határidőnek lejárta után, amelyet a Hez­bollah szabott Abdel Karim Obeid szabadon bocsátására. * 0 Washington (Reuter) George Bush elnök hétfőn William Higgins meggyilko­lásának hírére Chicagóban bejelentette, hogy azonnal megszakítja kétnapos közép­nyugati körútját, és' vissza­tér Washingtonba. Időközben újabb részletek vállak ismeretessé a gyil­kosságról. A 'Hezbollah bej­rúti közleménye azt han­goztatta, hogy Higgins „ki­végzésével" akarják meg­büntetni az Egyesült Álla­mokat és a „cionista ellen­séget", mivel nem vették komolyan a szervezet ulti­mátumát, amely az izraeli kommandósok által pénte­ken elrabolt Abdel Karim Obeid sejk szabadon bocsá­tását követelte. „Az ameri­kai kémet azért akasztottuk fel, hogy leckét adjunk az életben maradottaknak" — hangzik a kommüniké. A közleményhez mellékelt vi­deofelvételen látható a kö­télen lógó, összekötözött lá­Kivégezték Higgins alezredest bú, fölpeckelt szájú ameri­kai. * S i Jeruzsálem (Reuter) t palesztin vesztette éle­iét vasárnap az Izrael által el valaha is visszavonul on­megszállt területeken folyó non. összecsapásokban. Ezzel egy­idöben a rendőrség behatolt Meir Kahane rabbi szélső­ségesen arabellenes szerve­zetének, a Kach mozgalom­nak a főhadiszállásaira, s ott a csoport nyolc tagját őrizetbe vette. A letartózta­tottakat az illegális „Júdea­állam" elnevezésű szerve­zetről akarják kihallgatni:a jobboldali csoport önálló zsidó államot akar kikiálta­ni Ciszjordániában, ha Izra­Békejobb... A Washington (Reuter) Az amerikai kormányzat hétfőn beleegyezett abba, hogy Kubával közösen lép­jen fel a kábítószer-kereske­delem felszámolásáért. Tör­vényhozási képviselők kö­zölték, hogy a kormány en­gedélyezte olyan kommuni­kációs csatorna megszerve­zését, amelynek segítségével tájékoztatni tudják Kubát a kábítószer-csempészéssel kapcsolatos eseményekről. Melvin Levitsky kábítószer­ügyekben illetékes amerikai külügyminisztériumi szak­értő ugyanakkor elmondta; ez egyben annak is próbája lenne, hogy a kubai kor­mány mennyire veszi komo­lyan a kábítószer-kereske­delem felszámolásának szándékát. Fidel Castro júli­usban, a karibi szigetország­ban kirobbant súlyos kábító­szerbotrány után, több íz­ben javasolta az Egyesült Államoknak az együttműkö­dést ezen a téren. Washing­ton eddig nem adott pozitív választ az ajánlatra. ÜDVÖZLŐ TÁVIRAT Nyers Rezső, az MSZMP elnöke és Grósz Károly, az MSZMP fótitkára távirat­ban üdvözölte Míeczyslaw Rakowskit abból az alka­lomból, hogy a Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kárává választották. ( Rádiótelex területén elszennyeződött — közölte hétfőn délután Hasa Mitrovics, a vajdasági tartományi vízgazdálkodási bizottság elnöke. MEGTORLÁS KINEVEZÉSEK A kínai Vuhanban szom­baton kivégeztek két halál­A Minisztertanács augusz- raít*ltet TT Jelentette vasár­nap az uj-Kina hírügynök­ség. Azzal vádolták őket, hogy a májusi—júniusi di­ákmegmozdulások idején fegyvereket szereztek, és egy rablás során két embert megöltek. tus 1-jei hatállyal Doros Bé­lát közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszterhelyet­tessé, Farkas Istvánt pénz­ügyminiszter-helyettessé. Káinoki Kis Sándort közle­kedési, hírközlési és építés­ügyi miniszterhelyettessé kinevezte. Az újonnan kine­vezettek Medgyessy Péter inj niszterelnök-helyettes előtt hivatali esküt tettek. MÉRGEZETT A TEMES FOLYÖ VIZE A Temes vize a román— jugoszláv határtól kezdve lefelé, egészen a 'bánáti Szé­esényig (vagyis mintegy 15 km hosszúságban) mérgező FÖKONZULÁTUSOK Augusztus l-jétől Kijev­ben nyugatnémet, Mün­chenben pedig szovjet fő­konzulátus kezdi meg mű­ködését — erről adtak tájé­koztatást hétfőn az NSZK külügyminisztériumában. ŐRIZETBE VÉTEL Havannában őrizetbe vet­ték Jósé Abrantes táborno­anyagokat tartalmaz, fekete kot, volt belügyminisztert es színűvé vált, mert Románia vele együtt több más volt belügyi vezetőt — jelentette hétfői számában a Gramna. A minisztérium néhány je­lenleg is dolgozó magas ran­gú tisztjét lefokozták. KONZULTÁCIÓ Az afganisztáni kérdésről kezdtek konzultációt hétfőn Stockholmban amerikai és szovjet szakértők. Az Egye­sült Államok küldöttségét John Kelly, a közel-keleti és dél-ázsiai ügyekért fele­lős külügyminiszter-helyet­tes vezeti, a szovjet delegá­ció élén pedig Nyikolaj Iva­novics Kozirjov különleges feladatokkal megbízott rendkívüli nagykövet áll. 15 KATONA MARADVÁNYA A vietnami háborúban el­tűnt újabb 15 amerikai ka­tona maradványait szolgál­tatták vissza az Egyesült Államoknak hétfőn Hanoi­ban. Ezzel 184-re emelkedett azoknak a száma, akiknek maradványait egy 1987-ben kötött egyezmény értelmé­ben a vietnami hatóságok kiadták Washingtonnak Madridi légiposta Bikaünnep (1.) Spanyolországról ma még keveseknek jut az eszébe, hogy ez az évszázadokig el­maradottságával kínlódó or­szág rakéta sebességével zárkózik fel Európához, s elmaradottságának lassan alig marad nyoma. A bika­viadal az egyik állandó elem, ami a spanyolokról eszünkbe jut, s persze a to­reo (viadal) még mindig erős hagyomány. A nagy matadorról könyveket Ír­nak, a fantasztikus Manoló­nak múzeuma van például Cordobában; és az országos sajtóban külön oldala a via­daloknak. A kiskocsmákban is híres csaták plakátjait, és bikafejtrófeákat láthatunk az egyre zajosabb ameri­kai játékautomaták mellett. Szóval, e pogány agrárha­gyomány erősen él még a félszigeten. Eredete azon­ban elvész a múltban. Am azt például tudjuk — rajz is fennmaradt róla —, hogy Don Rodrigo, a híres Cid szenvedélyes matador volt. A XI. században azonban még lóról, és hosszú lán­dzsával folyt a harc — amely lóra-harcosra talán veszélyesebb volt, mint a mai, balett-koreográfia sza­bályait idéző viadal, a to­reo. Hogy nagy kultusza volt e vad viadalnak, mutatja kasztiliai Izabella királynő is, aki a XV. század végén hevesen küzdött e „nemte­len" szenvedély ellen. Hat dráma A mai szabályok a XVII. században formálódtak. Eszerint egy-egy viadalon 6 bika és 3 matador (nálunk a torreádor név terjedt el) küzdelme folyik, hat tétel­ben. A ceremóniát két lo­vas nyitja meg, akik a via­dal elnökétől engedélyt kér­nek a játékra. Az elnök, ál­talában neves közéleti fér­fiú az engedély jeléül át­adja azt a kulcsot, amely­lyel az arénát az istállóktól elválasztó kaput nyitják. A díszes felvonulást a matadorok, a lovas-lándzsás picadorok, a két-két rövid, szigonyszerű lándzsát (ban­derilla) vivő banderillerók és a szolgák alkotják, majd elkezdődik a küzdelem: egymást követő hat küzdel­met, hat drámát láthatunk. Mindegyik 20 percig tart, szigorú szabályokkal, ame­lyek sikeres-sikertelen volta dönti el a végső pillana­tokat A berohanó, s már egy kis nyíltól sebzett vad bikát a quadrilla tagjai nagy lila posztókendőkkel ingerlik, forgatják, majd megjelennek a lovas pikadorok, akik hosz­szú lándzsáikkal és lovukkal harcolnak. Ekkor ló és bika feszül egymásnak.- a ló pasz­szívan, tehetetlenül, de taka­rókkal jól védetten állja az ökleld rohamokat. Talán a L A FÉMTEX BOLTOK NYÁRI AJÁNLATA: Nói. bakfis nyári ruhák Női, bakfis szoknyák Nói, bakfis blúzok Pamut pólók Cappuccinó farmernadrág Lepedó. fehér 214x150 Férfi­szandál Cseh edzócipó szandál 470­Cseh mamaszandál Keressék fel boltjainkat: Tolbu­hin sgt. 30., Mikszáth K. u. 4., Ortutay u. pavilon, Dorozsma, Czékusu. 40. 350 Ft 200 Ft 100 Ft 190 Ft 500 Ft 130 Ft 560 Ft 800 Ft -1000 Ft 370 Ft legveszélyesebb pillanat a 3 banderilleróé, akiknek a va­dul feléjük rohanó bika há­tába kell szúrniuk a 2—2 fél­méteres szigonylándzsát. Ez ritkán sikerül teljesen, oly­kor futásba kell menekülje­nek. szerepük persze kiemel­kedő, ha nem 6, hanem csak 3 vagy i szigony kerül a bi kába, lassabban vérzik, s ez­zel a matador 5 perces vég­játéka válik igen nehézzé. A már erősen vérző, kétségbe­esetten támadó bika elszédí­tése a feladata a matador­nak, kis piros kendője (mu­leta) segítségével. Az elegáns csillogó ruha, a nyakkendő, a könnyed tánclépések és forgások kötelező kellékek. A Hemingway által is megcso­dált veronica például a leg­szebb, teljesen a bika szarva mellett ellejtett forgás min­dig óriási ollé-hangorkánt vált ki a nézőkből. A végső pillanat akkor következik be, amikor a bika teljesen el­szédülve megáll; ezt kell ki­használnia a matadornak a tarkó mögötti halálos szúrás­ra az egyméteres vékony kardjával. A „siker" foka a halál pillanatának hosszától függ, s jó esetben jutalma a bika egy, vagy mindkét füle. San Ferminben a bika a király A félszigeti bikaviadalok csúcspontját a július máso­dik hetében a navarrai San Ferminben tartott ünnep­vásár jelenti, ahol a nagy te­nyésztők bemutatják állatai­kat. Ellentétben pl. Baszk­földdel, ahol a bika ezen az ünnepen passzív tárgy, aki­nek szarvára 3 másodperc alatt kell gyűrűt verni, vagy akinek a szarvai között ak­robaták mutatják be tudá­sukat, itt, ahogy az El Pais írta, „a bika a király". Egy héten keresztül, minden reg­gel — meghatározott útvona­lon — az istállótól a viadal arénájáig űzik a bikákat: mindig egy istálló állatait. A megvadított állatok előtt emberek futnak, vadítva és menekülve a bikáktól. Ez fő­leg akkor véres játék, ha éj­szaka esett az eső; ám az idei futások is mindennap sebe­sülésekkel jártak. A sebesül­tek viszont névvel, életkor­ral, lakcímmel kerültek az országos sajtóba és a törté­nelembe. E futtatás több mint egy évtizede stopper­órával történik. A 820 méte­res távot leggyorsabban 1976-ban futották a bikák (és előttük persze a vakmerő emberek), l perc 45 másod­perc alatt. Az idei sem volt rossz: csütörtökön a madri­di Baltazar-istálló bikái 2 perc 19 másodperccel az ed­digi negyedik legjobb időt futották. Anderle Ádám Szűkül a határsáv 0 Prága. (AP) Szűkíti* a határsávot Csehszlovákia nyugati, Ausztriával és az NSZK-val közös határánál, valamint csökkentik az állampolgárok kiutazásával járó bürokrá­ciát — jelentette hétfőn a CTK csehszlovák hírügy­nökség. A keddtől életbe lé­pő rendelkezések szerint, a határsávot „az államhatár megbízható védelméhez szükséges minimális kiterje­désűre csökkentik". A jelen­tés azonban nem részletezi sem a sáv eddigi szélességét, sem pedig a csökkentés mértókét. Csupán azt jegyzi meg, hogy ezzel az intézke­déssel mintegy 14 500 hektár erdőt, illetve mezőgazdasági termelésre alkalmas terüle­tet nyernek. Csehszlovákia Ausztriával és az NSZK-val közös határa mintegy 500 kilométer hosszú.

Next

/
Oldalképek
Tartalom