Délmagyarország, 1989. április (79. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-28 / 99. szám

2 1989. április 28., péntek A kormányszóvivő tájékoztatója (Folytatás az 1. oldalról) úgy foglalnak állást, hogy mert a helyzet ezt nem te- megbeszélés nem helyettesí­emiatt ne késlekedjék a szi szükségessé. A Minisz- ti, nem is helyettesítheti az lási torvény életbe lépése törvényalkotás, mert a tertanács elnöke a májusi ilyen kérdésekben szüksé­£!2?iK5!i teS° a vagyon~ „technikai" szabályozás a parlamenti ülésszakon tá- ges politikai tárgyalásokat, értékelésről, valamint az j^j 2úrzavaros állapotok- jékoztatja a képviselőket az amelyek folyamatosan meg­Ipari szövetkezetekről szóló hoz képest előrelépést je- idei évre szükségesnek lát- kezdődnek. rr®ndfletek lent a piacgazdaság felé. Mi- szó intézkedésekről, ame- At mtt ,llrtAcí,Aln arrM módosítását US. Ezek terve- , L,. vaevnnkezelé* Ivek hiTtocítiák a terv tol- Az MTI tudosltóJa arró1 zetét a kormány megtár- 'm S Sés4 Az egész táraa érdeklődött: szóba került-e gyaJta, elfogadta és az Elnöki szervezete meg nem alakult jesitéset. Az egész társa- korrnány m05tani ülésén Sc eléTrSzti A leg- f^ég Várat magára a dalmat énnto kérdésekről a flz álu]|nos választások főbb változás, hogy növek- reform, egyfaj- Parlament, altalában a tar- elörehozatala. Az szik a szövetkezeti tagok * techmkai szukségmegol- sadalom nyilvánossága előtt e,mú hetekben ugyanis vagyonérdekeltsége, ami- dásnak ls tekinthető a ter- születik meg a döntés A számos politikai szerVezet, nek alapvető formája a yezet- Erre az átmenet, jel- szóvivő Könyves Kálmán litikai személyiség fogai­részjegyek jegyzése lesz. le8re utalya az kerultt be király mondását - boszor- mazU ezz£l kapcsoia. ... . a törvénytervezetbe, hogy kanyokról pedig, akik nin- , állásoontiát A kor­A Minisztertanács tar- amíg nincs állami vagyon- csenek, többé ne essék szó!" nvszóvi vő merít é lése mL gyalt az egyesületek fel- kezelő szervezet, az alapító, - némileg módosítva arra toanyszovivo megiteiese sze ügyeletéről szóló jogszabály illetve a Minisztertanács ál- kérte az újságírókat: módosításáról is. Ügy fog- tal kijelölt szervezet jogo- dasági italt állást, hogy még az idén suit a rint a képviselői választá­• + ?aÍT 6°k előrehozatala, az ezzel . . , . szukségallapotrol. i^pcso,atos döntés pomi­íeJül keü vizsgálni "a társa ŰT ~ Vagy0nkef a™ly nincs> tobbé n€ ess€k kai mérlegelést igényel. A JztI „ ZS,. a torsa- kat gyakorolni. Sárközy Ta- szó! „i^^ukk dalm'i szervezetek tevékeny­ségét, szervezetét, ' illetve felügyeletét szabályozó rendelkezéseket, és azokat az egyesülési, valamint a ké­szülő piárttörvényhez kell igazítani. . Végezetül a kormány meg­vitatta a bős—(nagymarosi vízlépcsővel összefüggő gaz­daságossági és nemzetiközi jogi (kérdéseket. A mostani tanácskozás — ahogy a szó­vivő fogalmazott — a par­lamenti felkészülés egy .közbülső állomása" volt. Még nem dőlt el véglegesen, milyen álláspontot képvisel majd a kormány a nagybe­ruházás ügyében, annyi azonban már biztos, hogy a beruházás megszüntetésé­nek összes lehetséges követ­kezményét csak egy, vala­mennyi szempontot figye­lembe vevő tudományos elemzőmunka során lehet felmérni. Ez a munka a mostani üléssel gyakorlati­lag megkezdődött. A szóvivőtől Sárközy Ta­más igazságügymuniszter­heűyettes vette át a szót. El­mondta az újságíróknak, hogy a kormány elé került törvénycsomagban hat alap­más utalt arra: a tervezet­be garanciákat építettek be a nemzeti vagyon védelmé­re. megakadályozandó, hogy 'L'^LtT.UUl­azt esetleg jóval érték alatt mcdl ko™y«*én árusítsák ki külföldieknek. mindinkább plurálissá váló A Népszabadság tudósi- magyar politikai életben va­tója egy sajtójelentést idé- lóban mind több alternatív zett, miszerint Szatmárné- szervezet, párt fejti ki vé­a román leményét e kérdés kapcsán, ha'árőrök lelőttek egy ma- Sokszor egymásnak ellent­gyar kisfiút. Arról érdek- mondó nézetek hangzanak Várhatóan bírálatokat kap lődött, van-e hivatalos ér- el. Voltak olyan alternatív majd a kormány a törvény- tesúlés erről az esetről. Ma- szervezetek, amelyek támo­csomag parlamenti vitájá- rosán György válasza: „Én gatták ezt a gondolatot, má­ban, amiért csak módosítá- is hallottam róla, de mint sok éppenséggel ellenezték, sokat hajtanak végre a kap- kormányszóvivő, sem meg- Különösen érdekessé teszi csolódó törvényeken, s nem erősíteni, sem cáfolni nem a kérdést, hogy két veze­törekednek átfogó változta- tudom a hírt; magyar te- tő politikai személyiség, tásra. A miniszterhelyettes rúleten nem történt erő- Grósz Károly és Szűrös Má­véleménye szerint a jogsza- szakos cselekmény." tyás — személyes vélemé­bályok átfogó felülvizsgá- . „r CT4mlít nyének hangot adva — nem latát meg kell előznie a tu- ^gj-gj^ e?mond! ^ ki 3 VaUsZtaS°k idő . „»•,... előtti kiírását. A kormány ^Lh?gy 3 J^n4ztf^n.aCS_? feladata ebben a helyzetben az, hogy amennyiben a kü­lönféle tárgyalások ered­devizaszamla-rendszer to- ményeként a képviselő­. . ccx, , j , ., c javas" választások előbbre hozása lat abból indul ki, hogy az meUett döntenek> akkor en„ lajdonviszonyok rendezésé­nek, amiben az alkotmány- '~ nak kell állást foglalnia. táreval a Egyelőre tehát a módosítá- heten targyalja sokkal kell beérni. A jog- váhhfpiles7tését A államiság felé tett jelentős ^ST indul lépéskent értekelte Sarko- '"T"' ... .. — —, — zy Tamás, hogy az állami lí^i^.^^üli3 f.ej" nek semmilyen akadálya ne Vállalatok és a szövetkeze­tek törvényességi felügyele­tét az állami szervektől a cégbírósághoz javasolják át­helyezni Hasonlóan jelentős Pénzpiacoknak megfe­lépés, hogy a tervezet sza- lelő kamatot az ilyen bé­kít a szövetkezet osztha- tétekre. Növelni szeretnék tatlanságának eddigi dog­hasznalasi lehetőségeit to- ]egyen A kormánynak te. vabb bővítik, liberalizálják. hát gondoskodnia kellene ­Tervezik, hogy a bankok fi- a pártok működésének ­zessenek vonzó, a nemzet- úgymond infrastrukturális feltételeiről, illetve a válasz­tások alkotmányos hátteré­nek megteremtéséről. Kú­a devizaszámlát kezelő fió- önösen fontosnak tartotta a kok számát is. A Népszava újságírója szóvivő, hogy a kormány előkészítő munkálatokat in­májával. Kimondja: a szö­vetkezeti vagyont a tagok vető jelentőségű jogszabály között részben meg kellosz­volt, ezek Iközúl a legfonto- tani, értékpapírok útján, párttörvénytervezet társa- dított a majdan megalakuló rtSkS^öX"1^ t dalm< a tevékenységének tá­megalkotása során a tör- százalékban maximálja ezt kormány véleményét. Ma- mogatására. A Miniszterta­vény-előiké6zítök midenek- a törvény. Kisszövetkezetek rosán György azt emelte ki, nács Hivatala és a Fővárosi fitótt arra törekedtek, hogy esetében azonban semmilyen- hogy a tervezetben meg- Tanács képviselői ennek ér­korlát nincs. jetölt határidő nem végle- dekében egy munkabizottsá­Sárközy Tamás szólt ar- ges dátum, tehát egészen a got hoztak létre, amelynek ról is hogy a földtörvény törvénytervezet benyújtásé- feladata lesz a pártok inf­módositasa megszünteti a . ... , , , . .. , tulajdonjog és a kezelói jog ,g ~ gyakorlatilag juniusig rastrukturahs problémainak irreális szétválasztását. A — a társadalomnak, illet- megoldása. Mindenekelőtt törvénytervezet úgy rendel- ve az alternatív szerveze- helyiségekre és telefonra kezik, hogy «tamlx tulaj- teknek lehetőségük van el- lesz szükségük. A kormány mondani véleményüket. Az emellett kötelezte a pénz­esetleges félreértések elosz- úgyminisztert, hogy az in­latása végett hozzátette: az dokolt kérelmek teljesitésé­egy technikailag korrekt jogszabályt hozzanak létre, amely nem determinálja a tulajdonviszonyok jövőbe­ni fejlődését. (Más szóval az átalakulási törvény nem azonos a tulajdoni reform­mal. ©ár a tervezet az át­alakulás technikai kérdé­seivel foglalkozik, az érde­kek ütközésének problémá­ját itt sem lehetett megke­rülni. így például az állami vállalatok átalakulásánál nyilvánvalóan felmerül az állam érdeke, az átalakuló vállalatok érdeke, s figye­lembe kell venni a leendő részvényesek érdékeit is. A miniszterhelyettes véleme­don a jelenlegi kezelőre le­gyen átírva. Kérdésekre válaszolva Sárközy Tamás elmondta, hogy az átalakulás elösegí- Igazságügyi Minisztériuméi- hez bizonyos költségvetési tésére egy bizottság létre- tal szervezett vita, szakmai forrásokat is biztosítson, hozását fontolgatja a kor­mány. Ez a testület taná­csokkal láthatná el az át­alakulásra készülő vállalato­Grósz Károly fogadta a spanyol kulturális minisztert Grósz Károly, a Magyar érintkezés gyakoribbá té­Szocialista Munkáspárt fő- telére. titkára csütörtökön fogadta A találkozón jelen volt Jorge Semprun világhírű Major László, az MSZMP spanyol írót, Spanyolország KB tagja, a KB Iroda veze­kulturális miniszterét. A tője és Knopp András mű­szívélyes, kötetlen légkörű velődési miniszteri állam­megbeszélésen az MSZMP titkár. Részt vett Luis de la főtitkára szólt az európai Tőrre de Andrés, Spanyol­népek együttműködésének ország magyarországi nagy­szükségességéről, kifejezte kö^(ert6ub F BriJnö az hazánk készségét kulturális, k, Tanács ' elnöke' raútörtö­tudományos kapcsolatok bo- kbn az Országházban fogad­vítésére, az emberek közötti ta Félix Ponst. Kohl Kelet-Európáról 0 Bonn (MTI) meny kéreg, és alatta kisar­jadhat a német egység új Helmut Kohl, az NSZK reménysége is. kormányfője a szövetségi Az NSZK szilárdan eltö­gyúlés (Bundestag) csútörto- k©jt szándéka — jelentette ki ülésén előterjesztett kl hogy él minden olyan kormánynyilatkozatában fel- lehetőséggel, amely alikal­szólitotta a nyugati szövet- Q kölcsönös jobb meg­ség tagállamait, hogy közo- értés és együttműködés elc­sen támogassák a reform- mozdítására, az európai bé­erőket a Varsói Szerződés ke és biztonság megszilár­összes államában. Európai dítására. A szovjet politika és amerikai 'barátainkkal ma kívül-belül egyaránt érintkezve kúállunik azért, hajlamosabb a kompromisz­hogy együttesen viseljük S2umókra, készségesebb a egy ilyen politika felelőssé- párbeszédre, gét és egyeztessük eljárá- KohI kijelentette, hogy sunkat - mondotta. országa kapcsolatai kedve­A kancellár szerint a má- zően fejlődnek közép- és sodik világháború óta elő- délkelet-európai szomszé­ször kezd testet ölteni az a daival is. „Magyarországgal remény, hogy sikerül kilép- való viszonyunk példamuta­ni a kelet—nyugati szem- tó." benállás árnyékából. Világ- Kohl ugyancsak példás­szerte lenyűgözi az em'bere- nak nevezte a magyarorszá­ket az, ami az óvilágban gi németség kulturális jogai­történik. A szociális piac- nak szavatolásáról 1987­gazdaság ma már a szocia- 'ben kelt megállapodást. Je­liste országokban is növek- ienleg Bonn sikert ígérő vő egyetértésre talál, és tárgyalásokat folytait Len­keleti-délkeleti szomszéda- gyelországgal és a Szovjet­inknál mindinkább utat tor unióval is. A kancellár je­magána'k az emberi jogok és lezte, hogy intenzív szaka­a szabadság iránti vágy. szába jutott lengyelországi Kohl ebből a tényezőből látogatásának előkészítése, eredeztette azt az esélyt is, s remény van arra, hogy a hogy Európáról fokozatosan közeli jövőben ellátogasson lepattogzik az évtizedes ke- Varsóba. Rádiótelex CSERNOBIL NEM ISMÉTLŐDHET Kijevben szerdán húszez­res nagygyűlés volt a cser­nobili katasztrófa harma­dik évfordulóján a helyi Dinamó sportklub stadion­meg tiltakozott az atom­energiával kapcsolatos tá­jékoztatáspolitika hiányos­ságai miatt. A gyűlést az ukrán főváros párt- és ál­lami vezetői a helyi környe­zetvédőkkel karöltve szer­jában A „Csernobil nem vezték. Részt vett többek ismétlődhet!" feliratú transz­parensek alatt felvonuló tő. nye szerint a mostani terve- kat- Döntés egye őre meg zet — amelyet a kormány ni"cs; külön eloterjesztes szinte változtatás nélkül el- készül e kérdésben. A Fi­fogadott — az eltérő érde- gyelö munkatársának ér­iek összehangolásában egy deklődésére a miniszterhe­kellően korrekt kampro- lyettes leszögezte: az átala­misszumot alakított ki. A kulási törvény általános kormány ülésén vita jobbá- rendelkezései minden gaz­ra csak arról folyt, hogy a dálkodó szervezetre vonat­vállalati tanácsok és a köz- koznak, állami vállalatokra gyűlés által irányított válla- csakúgy, mint a szövetkeze­latoknál mennyire legyen tekre és a társaságokra. Te­önkéntes az átalakulás, s milyen mértékben avatkoz­hassanak be az állami szer- alakulhat vek. A miniszterhelyettes formába, ezzel kapcsolatban leszögez­te: átalakulási, és nem át- A KéPes 7 újságírója ar­atakítási törvényről van ról érdeklődött: igaz-e a hír, tzó; nem kényszerből, ha- miszerint hétszázalékos fő­ném a gazdaság önmozgá- rintle^rtékelés készül. Ma. akár egy mgtsz is át­részvénytársasági 6ának szükségletei szerint kell azt végrehajtani, min­denekelőtt magukra a válla­latokra bízva az ezzel kap­csolatos döntést. rosán György leszögezte: ilyen hírt nem hallott, a M'nisztertanács ülésén er­ről nem volt sző, a kor­Az átalakulás menetének mány nem készül ilyen in­egyik „érzékeny" pontja a tézkedésre. vagyonértékelés, mert ez ha- A Magyar Hírlap tudósí­zánkban a nem tisztán pia- tója arról kérdezte a szó­ci viszonyok miatt nem vivőt: okozott-e mérhető m.goldott, s gondok fórrá- kárt Grósz Károly szomba­sa, hogy az állami vagyon- ti kijelentése a gazdasági kezelő szervezet sem ala- szükségállapot bevezetésé­kult még ki. Ez felvetette nek lehetőségéről. Marosán azt a kérdést is: elhalasz- György a kormányfőt idéz­szák-e emiatt az átalakulási ve hangsúlyozta: a Minisz­törvény bevezetését. A gaz- tertanács ilyen jellegű kér­dasági érdekképviseletek déssel nem foglalkozott, „Rendőrvicc helyett vicces rendőrt" Qlősztrájk a Belügyminisztérium elótt Csütörtökön ülősztrájkot ken helyet foglaló fiatalok— csolatban vannak problémák, tartott a Belügyminisztérium afféle „szendvicsemberként" A jogellenes cselekmények­épülete előtt a Fidesz vá- — transzparenseket viseltek, tői a rendőrség is elhataröl­lasztmánya. A kora délutáni órákban a ja magát, akik azokat elkó­A testület tagjai többször Roosevelt téren át közieke- vetik, a jogszabályok szerint felolvasták azt a nyilatkoza- dők, valamint a hazai és a felelősséggel tartoznak, tukat, amelyben a rendőrség nemzetközi sajtó tudósítói Azokba az esetekbe, amelyek egyes tagjainak brutális, egyebek között olvashatták: ügyészi, bírói szakaszba ke­minden jogalapot nélkülöző „Rendőrállam helyett jogál- rülnek. a rendőrségnek nincs fellépéseivel szemben a kato- lamot!", „Ne bántsatok en- beleszólása. A parancsno­nai bíróságok részrehajlóin gem, mert én nem harag- koknak kötelessége a jog­enyhe és egyes esetekben jo- szom!", „Találkoztam már sértő intézkedéseket is elbí­gilag is téves ítélete ellen, kedves rendőrökkel is." rálni, s a megfelelő eljárást valamint amiatt tiltakoztak, „Rendőrvicc helyett vicces a szabályszegő rendőrrel hogy a hatalmukkal súlyosan rendőrt!", „Biztos úr! ön szemben lefolytatni, visszaélő személyek többsége biztos úr?". . , . továbbra is a rendőrség köte- A . ... t , t ,„Joguk a"a 'f: bogy az lékében maradhat. A testület Az epulet elottl forgatag- állományból eltávolítsák azo­tagjai követelték a belügy- baa a Belügyminisztérium kat, akiknek minden kétse­miniszter lemondását, a Bel- képviselői rögtönzött sajtó- kizáróan bebizonyosodik ügyminisztérium feletti koz- tájékoztatót tartottak, vala- a bundsseg"k. A rendor vetlen MSZMP-irányítás mennyi érdeklődő kérdésére ^d® nem eritetteigyet azzal, megszüntetését, azt, hogy a válaszoltak. Kántor Géza s elutosltoua azt a veie" fegyveres testületek kötélé- rendőr ezredes, közbiztonsá­kébe tartozók a jövőben ne gi és közlekedési csoportfő­lehessenek politikai szer- nök-helyettes az MTI mun­a ményt, hogy a rendőrség munkáját társadalmi kont­roll nélkül végzi. Eddig is vezetek tagjai, s haladékta- katarsának elmondta, hogy a ^af fnté^níekf'amí lanul rögzítsek torvenyben a Belugyminiszterium is egyet- ' rendőrség működésének rész- ért a jogállamiság megte­letes szabályait, s számolják remtésével, elutasítja a tör­fel az állampolgári jogegyen- vénytelenségeket. Nem tar­lőséget sértő katonai birósá- totta indokoltnak, hogy a gokat. szervezet ilyen módon hívja A Belügyminisztérium előtt, fel a figyelmet arra, hogy a békés demonstrációja az esti a pokrócokon, kerti széke- rendőri intézkedésekkel kap- órákban ért véget. lyek ellenőrzik tevékenységét Hangoztatta, hogy a rendőr­ség nem akarja eltussolni a jogszabályt sértő eseteket. A Fidesz választmányának között Konsztantyin Ma­szik, a kijevi városi párt­bizottság első titkára. A nagygyűlés résztvevői kö­vetelték: teljesen oszlassák el a titkolózás ködét Cser­nobil körül! RAKÉTAESÖ KABULRA Valóságos rakétaesőre éb­redtek csütörtökön a kabu­liak: a felkelők több tucat rakétát lőttek ki hajnalbaVi az afgán főváros polgári ne­-r„(,Joire s a nap folyamán is hevesen támadták a vá­rost. Véres „ébresztőjük" szomorú mérlege: 16 halott és 54 sebesült. VEGYES BIZOTTSÁG ALAKULT A Magyar—Szovjet Köz­gazdasági Bizottság buda­pesti ülésének nem volt célja konkrét ajánlások ki­dolgozása "a KGST-együtt'­műkodés mechanizmusának reformjára, illetve a két­oldalú kapcsolatok új mód­szerekkel való* átalakításá­ra, de a tanácskozás végén vegyes bizottságot alakítot­tak, amely rövidesen kidol­goz ilyen konkrét elképze­léseket a két ország kor­mányai számára — közölte Oleg Bogomolov neves szov­jet közgazdász, a tanácsko­zás befejezéseként tartott csütörtöki sajtókonferenci­án

Next

/
Oldalképek
Tartalom