Délmagyarország, 1989. április (79. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-28 / 99. szám

3 1989. április 28., péntek Kitüntetés­ozon Megint jön a május elseje előtt szokásos ki­tüntetésözön. Nagy el­lentmondás az, hogy a beteg gazdaságban esős­től hull érdemesnek, ér­demtelennek a babér. Lehet az. hogy ilyen so­kan nyújtanak kiválót, és mégis bajban az or­szág? Az utóbbi évek­ben megfigyelhettük, hogy miközben egyre romlott a helyzetünk, szaporodtak az egyéni és kollektív elismeré­sek. Talán valami baj van a megítéléssel? Le­het, hogy szubjektív (vagy elavult) a mér­ce? Jó lenne emelni a lécet, és talán az ugró­cipőböl is ki kellene szerelni egyeseknél a nem szabályos acélru­gókat.., Csak mezítláb fussanak neki a jelöl­tek a magasságnak, mert már lassan nincs pénzünk a cipőre. Amerikai szabvány szerint Légkondicionált utastérrel Üj típusú autóbuszok gyártására készül az Ikarus székesfehérvári gyára. Az Egyesült Államok részére 7,1 méter hosszú kisbuszt fejlesztett ki. A repülőtéri utasszállításra szánt jármű General Motors alvázra épül, ívelt szélvédővel, s az amerikai szabványoknak megfelelően kiszélesített karosszériával készül. Utas­terében 14 ülőhely van. Mo­torja 230 lóerős és ólommen­tes benzinnel működik. A vezető munkáját automata sebességváltó könnyíti meg, az utasok és a sofőr ké­nyelmét légkondicionáló be­rendezés szolgálja. Ebből a kocsiból kifejlesztettek egy olyan tipust is, amelyen az utasajtó mellett rokkant­lift működtetéséhez hasz­nálható ajtó is elhelyezhe­tő. Renault farmotoros al­vázra építették fel a 12 mé­ter hosszú, 259,68-as tipust. Ezt a kocsit a Renault Egyiptomban szándékozik értékesíteni, s várhatóan évi húsz darabot igényel belőle. A mintakocsi elkészítése az Ikarusnál — a tervezéstől a végszerelésig — alig- öt hó­napot vett igénybe. Reprezentatív tárgyaló­buszt is terveztek a gyárban. A jármű belsejében 14 fo­telülés és tárgyalóasztalkák szolgálják a tanácskozók munkáját. A légkondicio­nált utastéren kívül kony­hát, kézmosót, és toalettet is kialakítottak az autóbuszon, s lehetőség van televízió, videó és hangositórendszer működtetésére. // Útiterv"-vázlat Eredetileg arról akartam cikket írni: megyek a szegedi utcán, s nem tetszik, hogy veszélyben az életem. Sok oka van: rövid a gyalogosoknak adott zöld fázis az egyik lámpánál, „elcsúszott" a betáplált program a másiknál, szabálytalanul parko­ló autó miatt kell az úttestre lépnem, és négy sávban áramló kocsisorokat, keresztez­nem. Botlik a bokám, törik a cipőm sar­loa, sikitva fékez mögöttem egy legalább olyan ijedt autós. Mindez talán nem is ve­lem-történik — vagy nem csupán velem. Tehát e lap munkatársakiént, csak ennyit aligha lenne elég megírnom. Másnak is tudnia kell, miért sivítanak a fékek, csúsz­nak ki programjukból a lámpák, s hogy miért nincs pihenő-védő „sziget" a négy sáv fél útján ... Aztán, hogy eddig eljutottam, s kezdtem összegyűjteni az információkat, rá kellett jönnöm: szegény olvasóimat aligha elégíti 3d. ha az okokat, tényeket (főként, ha a számadatokat!) elősorolom — az utak fenn­tartására fordítható pénzek radikális csök­kenését. egy tervidőszaknyi periódusban az ;lrak ötven százalékos emelkedését, a for­f$almi adót, a forgalomnövekedést, az élet­tempónk felgyorsulását, az utazási szoká­sok változását — s nem elég levonnom a következtetést: hja, szegény az eklézsia. Mert hogy egyébként, minden látszat el­lenére. nem is olyan szegény. Igaz ugyan, hogy a közúti igazgatóság „gondozásában" levő főutakra, s a tanácsi kezelésűekre for­dítható összegek is apadoznak, de lehel pályázni kerépárút-éépítési pénzekért le­het egyszerűsített műszaki megoldásokat találni, s minálunk már az is gyakorlat, hogy az autósoktól beszedett pénzeket (parkolási engedélyek!) a közlekedés javí­tásába forgatják vissza. Az információs táblák ára akár az idegenforgalmi alapból is fedezhető, egy-egy útépítés pedig hosz­szabb távon megold gondokat, ha beszáll­nak a közműépítő vállalatok is. Szóval, ha a sok kicsit sokra menőnek vesszük, me­gyegetüjtk előre... Nem, látványosságokra mostanában tény­leg nem telik — legalábbis ahogy évekkel ezelőtt teremtettunk, vagy rekonstruáltunk utakat (Rókusi—Makkosházi körút, Csong­rádi sugárút). Most csak a „kis pénzek koncentrációja" lehetséges (Mikszáth Kál­mán és Oroszlán utca), vagy az, ami in­kább a szervezésen múlik. Most ez utóbbi­nak lesz igazán keletje — ahogy hallom. Egy rendszerbe foglalni a Lenin körút déli ágát — a Dugonics tértől a rakpartig, pél­dául. Feloldani végre a Csillag tér lehetet­lenségeit, a Rókusi körút és a Csáky utca kereszteződésének veszélyeit, a régi rókusi iskola előtti busz—villamos—járdasziget együttesének guzmisságát. Előtanulmányo­kat folytatni egy városi forgalom-ellenőrző központ létrehozására — a lámpák karban­tartóinak és a tömegközlekedési diszpécse­reknek a bevonásával. Behozni valami­képp a kerékpárosokat a rókusi állomástól a Belvárosba, és kivinni őket Dorozsmáról a Szikire. Megoldást találni a roncskocsik, a szabálytalanul parkoló, a forgalmat és a rakodást akadályozó autók eltávolítására, és Tarján egy részének lakó-pihenő öve­zetté nyilvánítására. Nos. hát szegénységes munkaprogram volna ez? Ugye, nem. S akkor még nem is szóltunk e tételek részleteiről, s az egyes lakóterületi bizottságok tanácsi pénzzel megtámogatott kezdeményezéseiről, parko­lókról, kohósalakos útstabilizálásról, tömeg­közlekedésről ... Minderről persze majd adunk hírt. információt bővebben is — al­kalomadtán. E helyütt csak vázlatot skic­céltünk föl, a szegedi közlekedésszervezés újdonságairól, elképzeléseiről. Tekintsék akár bevezetőnek egy sorozathoz, melyet a DM lapjain írunk majd . . . P. K. Hogyan látják a szatymaziak? Ha két kerékkel kevesebb... Gondolkozom egy felhívás fölött, amely tájékoztat ar­ról, hogy május 15. és júni­us 15. között rendezik a ke­rékpáros heteket. Olvasom benne, hogy vigyázzunk a kerékpárosokra. Rendben, vigyázzunk, mert ők védte­lenek. És meglátom emléke­im képernyőjén, hogy a 47­es úton holtan fekszik egy ember és látom laposra pré­séivé a biciklijét. Az azem­Nacy László felvétele ber az út szólén tolta a ke­rékpárját és mégis ... Vigyázzunk a kerékpáro­sokra! Mert hány autós „született autóba?" Egy sem. Akkor kérdezhetem: miért íelejbik (felejtjük) el négy kerékkel a fenekünk alatt, hogy valaha nekünk is kevesebb volt két kerékkel? Vigyázunk ám a kerékpá­rosokra úgy is, hogy kerék­párutakat építünk. Ha úgy akarom, már sok van Sze­geden. Hollandiára vagy Dániára gondolok, akikor ke­vés. Egy biztos: amit tehet ez ügyben a tanács, azt meg­tette és megteszi, „amíg a készlet tart." Nem olcsó mu­latság az útépítés! Hát kérem! Nem marad más, mint hogy vigyázzunk a kerékpárosakna. Ne azért, mert a Csongrád megyei au­tóklubtagok erre szólítanak fel írásukban, és ne csak május derékétól június de­rekáig. Egész évben és min­den esztendőben! Nem tudom, kér-e statisz­tikát a kedves olvasó? Jó tudnia, hogy tavaly az ösz­szes szegedi közúti baleset 11,8 százalékának biciklis volt a szenvedője. Mit mond ez az adat? Sokat, an­nak ellenére, hogy Pécsett csak 4,5 százalék ez. De ott érthető, hiszen a kerékpáro­soknak a vidék túl dombo­rú. S ahol nem? Például Kecskeméten ez az arány 22,7 százalék. Egyik sem di­csőség! Valamennyi szomo­rú! Vigyázzunk a kerékpáro­sakra! A. S. A napokban részt vettem az MSióMP saatyrnazi bi­zottságának ülésén, kíván­csi voltam, errefelé hogyan alapozzák az alulról jövő kezdeményezések sokat ígé­rő építményét. Nem számí­tottam rá, hogy ez az össze­jövetel ennyire de tudja ke­pezni országos állapotain­kat. Az előterjesztés, kiegé­szítve a hozzászólásokkal, értelmes és lényeges dol­gokról szólt, de csak moza­ikszerűen. A rendszerezést, a kollektív munkát nem más akadályozta, mint a párttag községi vezetők nem ideülő torzsalkodása. Figyel­meztető jelnek éreztem, hogy mielőtt a választások­ra programot készítenének, először saját berkükben jus­sanak egyezségre. Vitában, a személyeskedést mellőző érvekkel, s végül a tagság érdekeit figyelembe vevő megoldással, de mielőbb. A Faragó Mihály pb-tit­kár által előadott összege­zésből csak pár gondolatot emelek ki azzal, hogy ezt egy következő ülésükön még egy becsi szólják az észrevé­telek érdemi részeivel, s ki­egészítik további szatyrnazi sajátosságokkal. A mai napig is érezhető az elbizonytalanodás, amely egyfelől a legfelsőbb szintű vezetés ellentmondásos gondolkodásmódjából adó­dik, míg másfelől annak a szakadásnak a következmé­nye, mely a párttagság és az irányító pártszervek. Illetve a legfelső vezetés között a legutóbbi KB-ülést követően is fennmaradt. Változatlanul .egymásnak ellentmondók a vezetők megnyilatkozásai, s a párt reformszárnya I sem tudott átütő sikert elérni napjainkig. Ennek is tulaj­donítható, hogy a testület rendezvényei iránt visszafo­gott érdeklődést mutatott a tagság. Az aktívan pwliti­zálókat lehangolta, hogy a vitaanyagokhoz fűzött érde­mi javaslataik nem épültek be a KB állásfoglalásaiba. A platformszabadság vitára bocsátásának elhúzódása szintén erősítette ezt az ér­zést. A bevezetést késlelte­tök vélhetően tartanak a megmérettetéstől, s igy azt mindenféle jelzőkkel, szer­vezeti megkötöttségek hangsúlyozásával hátrál­tatják. E magatartás súlyo­san árt a párt belső meg­újulásának, a mozgalom versenyhelyzetének. E szem­léletből az látszik, hogy a vezetés nem szándékozik a sorsdöntő kérdéseket egy de­mokratikus, alulról építkező küldöttválasztás formájá­ban kongresszuson megvi­tatni. A pártbizottság egy­öntetű szavazással az idén megtartandó kongresszus mellett foglalt állást. A helyi pártmozgalom sa­játos feladatai közül kiemel­kedő a földikérdés meg­nyugtató rendezésének elő­mozdítása. Az agrártézisek­ből eddig az vehető ki, hogy pénzért mindenki kaphat földet. A szövetkezeti tagak tulajdonosi érzületét az fe­jezné ki, ha termelési esz­közei és a család munkaere­jének függvényében lehető­séget kapnának a föld fe­letti rendelkezés jogának részbeni visszaállítására. Politikai támogatást érde­mel, hogy a rendkívül ala­csony földjáradékot a föld utáni hozadékkal hozzák összhangba. A községben célszerű len­ne olyan méretű lakótelke­ket kialakítani, amelyek a lakásigények mellett a meg­élhetést is segítenék. A Sze­gedről elkívánkozókat szin­tén előnyös feltételekkel kell Szatymazra vonzani. A munkahelyi pártszerve­zetek további sorsának meg­oldására községen belül több változat él. A Zöldért üzemében saját döntés alap­ján megszűnt az alapszerve­zet, míg másutt munkahelyi szervezésben csak közsegpo­ütikávai kívánnak foglal­kozni. Van, ahol továbbra is hatni szeretnének politikai eszközökkel a gazdaságra. A testület egyik elképzelésnek sem gátja. A szatyrnazi párttagság komolyan veszi egy olyan választási program összeál­lítását, amelynek fő vezér­fonala: a lakosság jogos ér­dekeinek érvényesítése úgy helyben, mint az or­szággyűlési régióban. E célok elérésére az eddi­gi munkastílus alkalmatlan. A felgyorsult események a mozgalmi Irányítás és kap­•csolalrendszer átalakítását kívánják. A hozzászólásokban el­hangzott, hogy Szatymazon a népfront még nem mon­dott csődöt, a nyitott szelle­mű falugyűlések legalább ezt példázzák. Erre a fó­rumra továbbra is érdemes építeni. Az, hogy itt még nincs más párt- és alterna­tív szervezet, nem adhat okot az elbizakodásra. Nincs veszteséges gazdasági egy­ség a környéken, így a vi­szonyok még konszolidáltak. Székely Sándor, a városi pártbizottság elsó titkára el­mondta: vitázó pártból úgy lehet cselekvő párt, ha tart­juk a normákat, s a vita nem torkoll torzsalkodásba. Meg kell szabadulni a be­idegződésektől, a hátráltató (koloncoktól. A program fo­galmát mára sikerült Jejá­ratni. Most végre igazi prog­ram kell, külön az MSZMP egészére, regionális és helyi kérdésekre. Érezhetően erő­södik a hangulat: országos párlíórumot kell összehívni. A szatymaziak 'állásfoglalá­sa is ezt a tendenciát erősí­ti. T. Sz. 1. Több a baleset az iparban Az Ipwri Minisztérium vizsgálataiból kitűnt, hogy tavaly az iparban az 1000 főre jutó balesetek száma 8 százalékkal nőtt az előző évihez kép>est. összesen 32 ezren szenvedtek 3 napnál hosszabb ideig gyógyuló sé­rülést. Balesetek következté­oen 62 üzemi dolgozó vesz­tette életét. A balesetek 36 százaléka gondatlanság, fegyelmezet­lenség stb. miatt történt. Továbbra, is az emelő- és szállítóberendezések, vala­mint a közlekedési eszkö­zök okozzák a legtöbb sze­rencsétlenséget. A tapasztal­tak szerint az eddiginél na­gyobb figyelmet kell fordí­tani az új technológiák, be­rendezések alkalmazásával keletkező veszélyek és ár­talmak elhárítására. A kli­matizált számítógéptermek, az erőművi kapcsolóhelyi­ségek például korszerűségük ellenére is általában egész­ségkárosítók, az ingersze­gény környezet, a monotó­nia és a képernyők előtt ülők szemének erős igénybe­vétele miatt. Ugyancsak több figyelmet követel a lé­zertechnika és az ipari ro­botok alkalmazása is. A kohászatban, a villa­mosenergia-iparban és a könnyűiparban — ugyan kis mértékben, de mégis csök­kent a balesetek gyakori­sága. A korábbinál mérsé­keltebb volt tavaly a fog­lalkozási megbetegedések száma is. A minisztérium szorgal­mazza a munkavédelmi és biztonságtechnikai előírá­sok folyamatos korszerűsí­tését, amelyet az Állami Energetikai és Energia-biz­tonságtechnikai Felügyelet végez, üzemi es szakintézeti szakértők bevonásával. Liftakna és kényszernyitó Az érdekes helyzeték gyakran veszélyesek, de a veszélyes helyzetek nem mindig érdekesek. Néha csak primitívek ... Egé­szen primitív páldául a lif­tek, fölvonok külső ajtaját kényszernyitóval (más né­ven : T-kulccsal kinyitni, amikor nem áll mögötte a fülke. Ilyenkor ugyanis előfordulhat, hogy valaki — mondjuk a nyolcadikon — az átlagnál szórakozot­labban nyitja a liftajtót, az ajtó nyílik, az illető be­lép, sehol a fülke, ott ásít a feneketlen mélység ... Nem kellemes. T-kulcshoz gyakorlati­lag bárki hozzájuthat, mert minden lakatos elké­szitheti. A Szamos utcá­ban nemrég talán csak a véletlenen múlt, hogy nem történt tragédia. A kény­szernyitót használó — va­lószínűleg kényszeres — illető később szívbetegsé­gére hivatkozott, amely miatt neki nem szabad „bezártságot" ereznie, en­nélfogva mindig nála van a T-kulcs ... Szép indok, ezt akárki mondhatja ... S amikor a szerszámot be kellett szolgáltatnia, ezt mondta: beadja ő szíves­örömest, holnapra már úgyis kettő lesz neki be­lőle, mert 'lakatos lévén annyi T-kulcsot gyárt, amennyit akar ... Mások meg azt mondják: azért •tartanak kényszernyítót, mert a fölvonó esetenként 'beragad, s a benn ragad­Laknak ne kelljen vára­kozniuk az IKV-ra — majd ők kimentik a pórul­jártakat. Tudunk esetről, mikor egy eges:; emelet minden lakásában megtalálható volt a T-kulcs, s a szom­szédok alkalmanként egy­mást szabadították ki a liftből... Ugyanakkor tudnunk kell, hogy az IKV évek óta korszerű felvonó­ügyeleti rendszert mű­ködtet. Százötvenegy lif­tet kötöttek a rendszerbé, további négyet bérmunká­ban vigyáz az IKV, s öt kazánház- is élvezi az ügye­let által nyújtott segítsé­get. Az IKV felvonó mű­szaki vezetője. Zombori István azt mondta, ha egy lift beragad — legföljebb 10-20 percet kell a ben He­vüknek várakozniuk. Vész­jelzés esetén ugyanis a vállalat három, e célból működtetett Moszkvics furgonja közül valamelyik rögvest a helyszínre siet... Persze, elég sokon szóra­kozásból nyomogatják a vészjelzőgombot, eseten­ként tévedésből (tavaly 1097 valódi jelzésre 3304 „áljelzés" jutott) — ezért célszerű addig vészjelezni, ameddig az ügyelet ki nem jön. £> mivel mindig kijön — a kényszernyitó fölösleges. Az Olajbányász ter 1 számú házban nem elő­ször történt meg, hogy a liftajtó mögött feneketlen mélység várta a majd nem­belépőket ... Ki és miért feszíti ki kényszernyitóval az ajtót? Miféle ember le­het, mit akarhat? Én már semmin sem lepődöm meg ... Ilyenek vannak, tudjunk róluk, s legalább azt tegyük meg magunk érdekében, hogy vigyázunk a — li f la j tóban! F. Cs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom