Délmagyarország, 1988. október (78. évfolyam, 235-260. szám)

1988-10-11 / 243. szám

4 1988. október 11., kedd 4 1974. november 10-én a Dél­magyarország és a Csongrád Megyei Hírlap hasábjain egy­szerre — tehát több százezer példányban — jelent meg az azóta elhunyt Sárközi István cikke, amelyben történelem­hamisítással rágalmazott ben­nünket. Oltvai Ferencet meg engem. Vádja az volt, hogy hitelt adtunk (Oltvai a Szeged múltja írott emlékekben címmel 1968-ban megjelent dokumen­tumkötetében. én a Délma­gyarországban megjelent cik­keimben) annak az 1944. októ­ber 23-án fölvett jegyzőkönyv­nek. amely szerint két héttel elóbb, 10-én, tehát szeged föl­szabadulásának előestéjén a Város néhány helyén maradt vezetője levelet küldött a szov­jet hadseregnek már az alsóvá­rosi temetó táján állomásozó egységéhez, parancsnokát arra kérve, „a felesleges vérontástól és a város további lövetésétól tekintsen el, azt szüntesse be, mivel rendszeres katonai ellen­állásról a városban a további­akban úgysem lehet szó". Arról Sárközi mélyen hallga­tott, hogy ezt a jegyzökönyvet közölte az MSZMP Csongrád Megyei Bizottságának és a Csongrád Megyei Tanács vég­rehajtó bizottságának kiadásá­ban 1970-ben megjelent Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmoz­galmának történetéből 1944—1945 című könyv is. Kettőnkön kívül tehát e doku­mentumkötet szerkesztőjét és szépszámú munkatársi gárdáját is vádolhatta volna történelem­hamisítással. Hozzájuk azon­ban nem mert nyúlni. Pörújrafölvétel nelemhamisítás bélyege tehát máig rajtunk van. Most, Szeged fölszabadulá­sának negyvennegyedik évfor­dulóján csak a kérdés tárgyias, érdemi részét kívánom újra föl­vetni. Nem is csupán magunk védelmében, nemcsak a törté­nelmi igazság helyreállításáért, hanem hogy megtisztítsuk azoknak a derék, városukat szerető, demokratikus gondol­kodású férfiaknak emlékét, akiket a Sárközi-féle vád ná­lunk is súlyosabban rágalmaz. Hiszen ha a Pálfy György, Bohó András, Órley Zoltán, Wagner Ferenc. Lippóy Gyula és Viola György aláírta jegyző­könyv valótlant állít, akkor ezek egytől egyik hazudozók, hisz be akarták csapni az utó­kort. Egyszer majd közlöm az 1974-ben kérésemre a dolgot ismét papírra vető Bohó And­rás vallomását. Most csak anv­nyit, hogy az emlékezetnek harminc év után természetes kihagyásait beszámítva, lényé­gében ugyanúgy adta elő a tör­ténteket, mint az események után 13 nappal született jegyző­könyv. Tudni kell, hogy Bohó András volt „a szegedi parla­menter": ó vitte Pálfy György levelét az orosz parancsnok­hoz. Történelemhamisítás ? Eljön az idö, amikor majd fény derül arra. miért éppen kettőnket szemelt ki támadásá­nak célpontjául. Kiviláglik majd az is, hogy a hang ugyan Jákobé volt. de a kéz Ezsaué: ki ösztönözte Sárközit, hogy lépjen föl ellenünk; s arra is: ki akadályozta meg, hogy vála­szaink (többek közt az MSZMP KB Párttörténeti In­tézete munkatársának mellet­tünk érvelő szakvéleménye) megjelenhessenek ugyanazok­ban a helyi lapokban. A törté­Polgármesteri jelentés Szeged fölszabadulásának történetével újabban és legala­posabban Kanyó Ferenc foglal­kozik. A Tanulmányok Csong­rád megye történetéből című le­véltári évkönyv legutóbbi, 12. kötetében (1987) Szeged felsza­badulásának vitatott kérdései című dolgozatában tárgyalta „Szeged átadásának" kérdését is. Az egyébként kiválóan föl­készült. az adatokat tisztelő és elfogulatlan szerző két furcsa érvet hoz föl a jegyzőkönyv hitelessége ellen. Egyrészt az­zal kelt ellene gyanakvást, hogy a jegyzőkönyv példányai közül 1968-ig (Óltvai köny­véig) egy sem került elő. Ez kimondatlanul, de egyértel­műen azt az ítéletét sugallja. hogy az ötvenes években inter­nált, majd Szatymazon szám­űzöttként éldegélő Pálfy Györgytől ekkoriban előkerülő példány — utólagos hamisít­vány. Csakhogy — jóhiszeműségé­ben nem kételkedem — valami elkerülte figyelmét. Ha tovább lapoz a piros dokumentumköt­etben (VDCSMMT 4: 59). né­hány lappal később olvashatja a Szeged város törvényhatósági bizottságának 1944. december 27-i rendes közgyűléséről szóló, „eredeti, hatoldalas, kézzel írott" jegyzőkönyvet, amely Valentiny Ágostonnak (akkor már igazságügyi minisz­ternek, s ezért Debrecenben tartózkodván. Dobav Pál ta­nácsnok által fölolvasott) polgármesteri jelentését a város fölszabadulásának körülmé­nyeiről. Ez a jegyzőkönyv nem Pálfytól került elő. hanem kez­dettől fogva a város iratai közt. majd a levéltárban őrizték, hi­telességéhez tehát szó sem fér­het. S ebben is ezt olvassuk: „A város tüzérségi tűz alatt állott, miért is a város helyzete annyira kritikussá vált, hogy Pálfv György megkereste a vá­roson kívül tartózkodó és védő katonai parancsnokot a város katonai feladása iránt. A város katonai védője ez elől elzárkó­zott. A helyzet tarthatatlansá­gára tekintettel azonban a vá­ros itt maradt vezető polgárai­nak meghallgatása után Pálfy György dr. úgy határozott, hogy az orosz katonai parancs­nokot a tüzelés beszüntetésére kéri. s személyében felelőssé­get vállal az iránt, hogy a város részéről polgári ellenállás nem lesz. Az orosz katonai parancs­nok 10-én este 8 órakor kapta meg a várost vezető tanácsnok átiratát, az abban foglalt kérés­nek azonnal eleget tett. A tü­zérségi tüzet beszüntette, ami által a város a leégéstől megme­nekült. Az orosz katonaság 11­én reggel 1/4 6 órakor a várost elfoglalta, amely körülményt hivatalosan közölte a városve­zető tanácsnokkal és ugyanak­kor a polgármesteri teendők ellátásával Pálfy György dr.-t bízta meg. Pálfy György dr. a tisztségét f. évi október hó 17­ig látta el. Az orosz katonai parancsnokság megbízása fol­ytán f. évi október 17-tól kez­dődöleg a polgármesteri teen­dőket dr. Valentiny Ágoston látja el." Érdemes rámutatni és maj­dan tanulságos lesz elemezni, hogy ugyanazok az erők vitat­ták el utóbb ama bizonyos jegy­zőkönyv hitelességét és Pálfy György érdemét, amelyek már akkor áskálódtak ellene, és elérték az orosz parancsnok­nál, hogy vonja vissza Pálfy polgármesteri megbízatását. Tanúk Kanyó Ferenc másik érve a jegyzőkönyv hitele ellen, hogy a szovjet forrásokban nincs nyoma Pálfy levelének és kö­vetkezményének, a harcok be­szüntetésének. Csakhogy ez feje tetejére állított érvelés. Negatívumot nem lehet bizo­nyítani. Az anekdota jut eszembe: a bíró előtt a vádlott­nak a szemébe mondja két tanú, hogy látta, amint kilopta az áldozat zsebéből a bukszát. Mire a tolvaj így védekezik: ..Bíró úr. hozok tíz tanút, aki nem látta!" Először is, kevéssé való­színű, hogy abban a kisebb szovjet egységben, amely októ­ber 10-én este a Petőfi Sándor sugárút végén „harcálláspon­tot" foglalt el, akadt olyan pon­tos bürokrata, aki iktatta volna Pálfy levelét, és gondolt volna rá. hogy a harcok viszontagsá­gain keresztül megőrizze a szovjet hadilevéltár számára. Másodszor meg: miért kívá­nunk olyan önzetlenséget egy harcoló katonai alakulattól, hogy ne azt jelentse Szegedről: a várost „éjszakai rohammal" elfoglalta, hanem azt. hogy az éjszaka folyamán szép csönde­sen, békésen megszállta. Elis­merés. kitüntetés csak a harc­értjár... Á hat aláíró ellen az ellen­szenv fő oka volt, hogy a pol­gárság képviselői voltak. Azt senki nem említi, hogy a jegy­zőkönyv írásakor, október 23­án közülük már ketten. Bohó András és Lippóy Gyula a Ma­gyar Kommunista Párt tagjai voltak. Az elhallgatás is törté­nelemhamisítás. Péter László Házasság Rátky László ós Szrnka Vero­nika. Csikós Mihály András és Mi­kula Ilona Rozália, Berentés Béla és Pánger Klára, Illés Géza Mihály ós Németh Andrea, Csontos Fe­renc és Szegvári Andrea. Seres Gábor ós Juhász-Varga Gyöngyi, Ábrahám Ferenc ós Bárány Valé­ria, Tápai László és Dunai Erzsé­bet, Garamszegi Tamás Zsolt és Herczeg Kamilla, Csábi József és Szántó Zsuzsanna, Oláh Ferenc és Schöffer Mária Zsuzsanna. Zatykó Zoltán Pál és Makó Tünde. Szélpál Géza és Nagy Marianna Mária, Császár Zoltán és Szalma Éva, Császár Sándor és Berta Ibolya, Vass Kálmán ós Szabó Edit, Ter­hes Pál ós Patyi Ilona házasságot kötöttek. Születés Gajdán János Istvánnak és Sop­roni Juliannának Orsika Fruzsina, Gajdán János Istvánnak és Soproni Juliannának Tamás Attila, Bognár Ferencnek és dr. Béres Máriának Zsófia, Magyar Róbertnek ós Zóka Máriának Róbert Krisztián, Kiszner Lászlónak és Viski Ilonának László, Kónya Ferencnek ós Bozsogi Anna Rozáliának Ferenc. Ábrahám An­talnak és Nagy Ildikónak Antal Já­nos, Busa Csabának és Balázs Rita Ildikónak Gabriella, Névery Gyulá­nak, és Tari Gagriella Annának Kitti Anett, Szabadi György Jenónek és Pataki Zsuzsannának András Ta­más. Bodó Imrének és Kovács Már­tának Szilvia, Sebók Antalnak és Sclesinger Beatrixnek Antal, Sebók Lászlónak ós Fikó Piroskának Bi­anka, Szécsi József Tibornak és Négyökrú Ágnesnek Roland, Török Károly Ferencnek ós Tórök Katalin Erzsébetnek Tamás Dávid, Búza Jánosnak és Fekete Ilonának Já­nos, Kovács Ferencnek ós Hege­dús Gyöngyinek Beáta, Harkányi Lászlónak és Fülöp Editnek Viktor, Családi események Szabó Zoltánnak ós Paplógó Anna Ilonának Beatrix, Soós Józsefnek ós Makra Piroskának Ádám, Ve­csernyés Andrásnak és Ármán Má­riának Nikolett, Paragi Ferencnek ós Hegedús Erzsébetnek Norbert, Szemendrey Istvánnak és Kele­men Zsuzsannának István, Nagy Róbertnek és Takács Ágnesnek Vi­rág. Martinecz Zsolt Istvánnak és Antunovics Katalinnak István, Barna Jánosnak és Szűcs Éva Má­riának Balázs, Virág Sándornak és Dedovics Tündének Márió, Vékes Györgynek és Simon Anita Editnek Martin Valentin, Schlesinger Lász­lónak és Csamangó Margit Zitának Zita, Szilágyi Sándor Istvánnak és Fodor Máriának Tamás. Molnár Fe­rencnek ós Tóth Erikának Anett Éva, Messerschmidt Alfrédnek és Bárkányi Évának Roland, Lestyák Jánosnak és Mohácsi-Nagy Anikó­nak Barbara. Szekeres Tibornak és Gera Zsuzsannának Eszter, Kmetykó La|os Andrásnak és Pa­muk Etelka Máriának Eszter, Sü­veg Józsefnek és Botye Mária Ildi­kónak József Máté. Bráj József Ti­bornak és Juhász Ilonának Roland Jácint, Kohl Róbertnek és Császár Angelika Irénnek Róbert, Juhász Károlynak és Kondász Amáliának Dénes. Turcsány Józsefnek és Tribl Erikának Marianna. Szépfa­lusi Gyulának és Ignéczi Ilonának András Ádám, Nádas Zoltán Jó­zsefnek és Szűcs Margitnak Niko­lett, Gyurász Lászlónak és Papp Klára Erikának Melinda, Németh Lászlónak és Kis Teréziának Péter, Szabó István Józsefnek és Farkas Katalin Zsuzsannának Gabriella, Tasnádi Ferenc Józsefnek és Ve­csernyés Irén Erzsébetnek Ferenc, Barabás Attilának és Tomolik Csillának Tamás, Kalmár Tibornak és Kovács-Bera Évának Tibor, Székesi Lajosnak és Szabó Évá­nak Dániel Lajos, Prágai Jánosnak és Tandari Ildikónak Dávid János, Szabó Lászlónak és Igaz Erzsébet­nek László György, Papdi Sándor­nak és Rékasi Erzsébet Teréznek Zsolt Jácint, Zara Csabának és Puskás Györgyi Erzsébetnek Pé­ter, Sörös Józsefnek és Benke Magdolna Máriának József Péter, Gémes Józsefnek ós Trója Jolán­nak Timea nevü gyermeke szüle­tett. Halálozás Benedek Imréné Faragó Piroska, Takács Istvánné Szeri Katalin. Be­nevári Józsefné Farsang Margit, Lung Vazulné Jovicsin Vidoszáva, Molnár Péter, Donga Sándor, Bór­csök Péterné Újvári Etelka Ilona, Rúzsa István, Ungi Józsefné Szé­csényi Julianna, Nyári Józsefné Engi Erzsébet, Bakaity István. Ma­joros Ferenc, Molnár Antalné Mik­lós Mária, Korom István, Balogh Imréné Ambrus Mária, Hegedűs Mátyás. Lusztig Gyuláné Mihók Anna, Dicső Sándor, Kovács Ba­lázsné Fehér Rozália, Bánkuti Al­bin, Magyar Sándorné Nagy-Csá­szi Eleonóra, Varga Mihályné Gi­licze Erzsébet, Rokk Imre. Boros József Béla, Szalai Albert, Kurucsai Jánosné Borza Mária, Ördög Im­réné Apró Olga, Szőke Mihály, Te­lek Jánosné Vastag Anna, Nagy István Károly, Kerekes Endre, Pin­tér Béla László, Tóth József, Víg Pálné Balogh Erzsébet, Kenderesl György András, Kálmán Imre, Ka­rácsonyi Anna Éva, Csúri József, Kolla Antalné Rudis Katalin, Csúcs Antal, Papp Györgyné Lázár Etelka, Dudás Károly, Csókási Já­nos, Apró Istvánné Vincze Anna, Gárgyán Gézáné Martonosi Rozá­lia, Hegedűs Sándorné Guba Ro­zália, Nóvák Pál, Kószó Gergely Géza meghaltak. Pályázat A KISZ Központi Bizott­sága pályázatot hirdet ifjú­sági szolgáltatások támoga­tására, illetve bevezetésére. A pályázat célja, új eszkö­zök. módszerek, formák ki­dolgozása és megvalósítása, fórumok, kiadványok, szol­gáltató irodák már múködö intézmények profiljának ilyen irányú bővítése. A fel­soroltak segítséget nyújta­nak az ifjúsági szövetséghez forduló fiatalok számára, mindennapi életükben fel­merülő kérdései gondjai megválaszolásához. Ilyen témakörök lehetnek: elhe­lyezkedés, továbbtanulás, átképzés, adó, lakás, szociá lis kérdések. A pályázaton részt vehet bármely városi KISZ-bizott­ság, amely a fenti célokat helyi kapacitás felhasználá­sával. szakemberek meg­nyerésével el tudja érni. ren­delkezik erre vonatkozó el­képzelésekkel, esetleg gya­korlati tapasztalatokkal. A pályázatokat a KISZ KB gazdaság- és szociálpoli­tikai osztályára (1133. Bp. Kun Béla rkp. 37-38) lehet benyújtani 1988. november 1-jéig Mi? Hol? Mikor? 1988. OKTÓBER 11., KEDD - NÉVNAP: BRIGITTA A Nap kai 5 óra 57 perckor, éa nyugazlk 17 óra 5 parckor. A Hold kai 6 óra 31 parckor, éa nyugazlk 16 óra 55 perckor. VIZALLAS A Tlaze vfzéllésa Szegednél hétlön pluez 111 cm (érsdó) HUSZONÖT ÉVE halt meg Edith PiaI. eredeti nevén Giovanna Gassion (1915-1963) olasz származású fran­cia sanzonénekesnó HATVANÉVES Koppány Tibor (sz. 1928) Ybl-di|as építész­mérnök Számos műemlék (vár. kastély, temp­lom stb ) helyreállítása fűződik nevéhez HATVANÉVES Járomé Robbins (sz 1918 ) amerikai táncos, koreogrélus. balettigazgatö és rendező Nevé­hez fűződik a musical komoly műfajjá emelése, elsősorban a Werl Side Story és a Hegedús a háztetőn rendezésével NAGYSZÍNHÁZ este 7 őrekor Tosca (bérletszünet) KISSZINHAZ 6 érakor Találkozások - balett (Déryné 1 bérlet) MOZIK Vörös Csillag: délelőtt 10 és este 8 őrekor Hanussen (színes, magyar Ilim II helyári) léi 4 és háromnegyed 6 őrakor A Nilus gyöngye (szines. m b amerikai film IV helyári). Fáklya: fél 3 őrekor Csínom Palkö (színes, zenés magyar Irlm.) háromnegyed 5 órakor Redl ezredes I—II. rész (színes, magyar film. Csak 16 éven felülieknek1) este 9 őrakor Érzé­kek birodalma (szines. lapén lilm Csak 18 éven felulieknekl). Szabadság: 3 és negyed 6 őrakor Hanus­sen (színes, magyar film II helyár!) tél 8 őrakor Salo avagy Sodorna 120 napia (olasz lilm) Fllmtéka: fél 6 és fél 6 órakor Bizalom (szines. magyar film. J. Kiskőrössy halászcsárda:: Videomozi) dél­után 4 és este 8 őrakor Erőszakos rendőrök (szines. olasz krimi.) Éva presszó: este 8 őrakor A Nagy Na-cha (színes, hongkongi lilm ). Kék csillag étterem: este 6 órakor SOS Titanic (angol katasztrölalilm.). ÜGYELETES GYÓGYSZERTAR Klauzál tér 3 szám (13/57-es) Este 8 órától raggal Tóráig Csak sürgős esetben! BALESETI. SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI FELVÉTELI ÜGYELET A balesetet szenvedeti személyeket a II kórház (Tolbuhin sgl. 57.) veszi lel. sebészeti felvételi ügyeletei az I sz Sebészeti Klinika (Pécsi u 4 ). urológiai telvételi ugyeletet a II kórház tan A balesetet szenvedeti gyerekeket a kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebé­szeti gyermekbetegek a sebészeti klinikán lét­lék el ÉJSZAKAI ORVOSI ÜGYELET Este 7 órától reggel 7 óráig a felnóttlakosség részére Szeged. Hunyadi János sgt. 1 sz. alatt Teleion 10-100. GYERMEKORVOSI ÜGYELET Munkanapokon 13 órától másnap reggel lói 8 óráig, szombaton vasárnap és munkaszüneti napokon reggel Iái 8 órától másnap reggel léi 8 óráig a Lenin kri 20 sz alatti körzeti gyermek­orvosi rendelőben történik a sürgős esetek orvosi ellálása GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÜGYELET Ma este 19 órától holnap reggel 7 óráig az Uiszegedi Gyermekkórház. Szeged. Odesszai Gyermekkórház. Szeged. Odesszai krt 37. Teleion 22-655 FOGORVOSI ÜGYELET Héttőtől péntekig 22 órától reggel 6 óráig, szombaton reggel 7 órától héttő reggel 7 óráig Szeged. Zöld S u. 1-3 Teleion 14-642 SOS LELKISEGÉLY­SZOLGÁLAT Mindennap esle 7 órától reggel 7 óráig Teleion 11-000 IFJÜSÁGI OROGTELEFON: 54-773 Héttőn és csütörtökön délután 3 órától 6 óráig hívható 18 00 Stiri - Hírek román nyelven 18 05 Radír (ism.) 16 35 Kalandozások a zenetörténetben 2 19.10 A folyók nem állnak meg - Ausztrál tévélilmsorozat8 rész - (ism.) 20 00 Képuiság 20 05 Cziráki Lajos lestóművész 20 35 Autó-motor sport 20.55 Híradó 2 2115 Alma a Iáiétól - Kubai film 22 35 Kápüiság BELGRÁD 1. 17 10 Híradó 17.30 Dokumentumműsor 16 30 Raizfilm 18 40 Vetélkedó 19 00: Ötös stúdió 19 15 Raiztilm 19 30 Hiradó 20.05: ÜJ napok előtt — szovjet tévófilmsoro­zal 21 00 Stúdióbeszélgetés 22 30 Hiradó 22 50 Éiszakai műsor 17 30 18 00 19 00 19 30 20 00 20.55 22 25 23 10 BELGRÁD 2. Híradó Belgrádi műsor Riportmúsor Hiradó Klasszikus zene Vidám kedd Művelődési műsor Ismeretterjesztő műsor 1650 17.30 18 00 18 30 19.00 19 15 19 30: 20 05 20 55 22 25 ÜJVIDÉK Híradó Gyerekeknek Bemutatjuk Ma. tegnap, holnap Ma Rajzfilm Hiradó Tévéfilm Vidám kedd Hiradó o © Rádió BUDAPESTI. 8 55 Tévétorna nyugdijasoknak 9 00 Képuiság 9 05 Hármas csatorna — Sci-li 6 10 05 Mi-tu-naz 6 (ism ) 10.20 Móricz Zsigmond Az asszony beleszól — Tévéfilm (ism ) 11 15 Mozgató 1125 Képuiság 16 50 Hirek 16.55 Három nap tévéműsora 17 00 Lányok-fiuk 17 40 Kalendárium 1988 18.35 Tévélorna 18 40: Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal 19 05 Esti mese 19 30 Hiradó 20 05 Özvegyek — Angol bűnügyi tévélilm­sorozat 1 20 55 Stúdió 88 2145 Mailéin Jenő nótáiból 22.25 Hiradó 3 BUDAPEST 2. 17 10 Képújság 17 15 Összefoglaló a Tatabányai Bányász ­VIB Stuttgart UEFA-kupa labdarugó­márkózásról KOSSUTH 8 20 Társalgó 9 44 Sanzonok 10 05 Kapcsoliuk a szegedi körzeti stúdiót 10 25 Magyar művészek operatelvéleleiból 11 00 Hagyományápolók 11 26 Rózsa Sándor - Móricz Zsigmond re­génye 12 45 Világhirlap 13 00 Klasszikusok délidőben 14.10 Magyarán szólva 14 25 Orvosi tanácsok 14 30 Dzsesszmelódiák 15 00 Hosmann Erzsébet csembalózik 15 19 Oflenbach operettjeiből 16 05 U| zenei felvételeinkből 16 20 Képek és jelképek 16.60 Beszélgessünk 17 00 Tér-idő 17 30 Beszélni nehéz 17 45 A Szabó család 19 15 A Skopiei Rádió Napja 19 57 Rólunk van szó1 20 00 Révai-évforduló 21 00 Három szólamban 22 00 Hírvilág 22 30 Koó Tamás gordonkázik kb. 23.30. Szimfonikus miniatűrök PETŐFI 8 05 Slágermuzeum 8 50 Külpolitikai figyelő 9 05 Napközben 12 10 Fuvószene táncritmusban 12 25 Kertbarátok műsora 12 30 I1| Járóka Sándor népi zenekara látszik 13 05 Popzene sztereóban 14 00 Az ünnepelt Ádám Ottó 14 30 Közvetítés a Tatabánya - VIBStutlgarl UEFA Kupa labdarugó-mérkózésról kb 15 20 Kőnyvről - könyvért kb 15 30 Csúcsforgalom 17 30 Segíthetünk? 18 30 Talpalávaló 19 05 Csak fiataloknak' 20 00 Alro-latin zenés turmix 21 05 Valami történt — Joseph Heller regé­nye 21 24 Népdalkórók pódiuma 21 49 Fiatalok popzenei felvételeiből 22 10 Zenekózelben a hallgató 23 10 A Zenekőzeiben folytatása BARTÓK 9 08 Romantikus kamarazene 9 55 A Skopjei Rádió napja 10 30 Diákiélóra 11 00 Zenekari muzsika 12 00 Werther - Részletek 13 05 Kalauz nélkül - Péskándi Géza drá­májának rádióváltozata 14 09 Zenekari muzsika 15 04 Zenei lúkór 15 39 A XVII siklósi Nemzetközi Fúvószene­kari Fesztivál 3 16 20 Alekszandnna Milcseva operafeivéte­leiból 17.30 Romantikus kórusmuzsika 17.40 Magyar zeneszerzők 18 30 Na materniem /eziku — A Magyar Rá­dió szerbhorvát nyelvű nemzetiségi műsora 19 05 In der Mutlersprache — A Magyar Rá­dió német nyelvű nemzetiségi műsora 19 35 A Hagen vonósnégyes hangversenye kb 21 30 Dzsessz 21 05 Opera-művészlemezek 22 30 A Skopiei Rádió népzenei felvételeiből 22 41 A Magyar Rádió és a Szovjet Rádió kétnyelvű műsora A Forfa Építőipari és Szolgáltató Kisszövetkezet víz-, gáz-, központifűtés-szerelési munkára szabad kapacitással rendelkezik. Cím: 6724 Szeged, Marx tér 5. Telefon: 12-114. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom