Délmagyarország, 1988. február (78. évfolyam, 26-50. szám)

1988-02-01 / 26. szám

2 Hétfő, 1988. február 1. Elnökválasztás Finnországban ® Helsinki (MTI) Fülsértő vitáktól mentes, visszafogott választási kam­pány után, enyhe, télies idő­ben kezdődött meg vasár­nap Finnországban az el­nökválasztás. A nyugodt légkör magyarázata az évi négyszázalékos ipari nö­vekedés megalapozta ki­egyensúlyozottságban rejlik, amely az északi ország bel­politikájára és külpolitikai szerepére egyaránt jellem­ző. A külpolitika fő kérdé­seiben általában nincsenek társadalmi ütközőpontok. Az elnökválasztás eredményéről később adnak ki hivatalos jelentést. Görög—török kormányfői; találkozó £ Oavns (Reuter) Tíz év óta először görög— török kormányfői találko­zó volt szombaton. Andreas Papandreu görög és Turgut özal török miniszterelnök a svájci Davosban folytatott megbeszéléseket, ahol mind­ketten részt vesznek egy nemzetközi gazdasági ta­nácskozáson. Feltehető, bogy a két vezető megvitatta az égei-tengeri kontinentális ta­lapzat felosztásának kér­dését, amely miatt csaknem háború robbant ki a két or­szág között 1987. márciusá­ban. Tiltakozási hullám Izraelben Jti Kairó (MTI) A megszállás elleni töme­ges palesztin tiltakozások újabb hulláma indult a hét végén, a PFSZ V. B. elnö­ke pedig ismételten nem­zetközi erők kiküldését sür­gette a fegyvertelen lakos­ság védelmére. Jasszer Arafát megállapí­totta, hogy a megszállt te­rületek lakosságának felke­lése a palesztin nép lét- és önrendelkezési jogának el­ismertetéséért folyik, s hogy ez a lakosság vállalja a fel­kelés elfojtását szolgáló kí­sérletek súlyos következmé­nyeit is. Jasszer Arafat egy inter­júban elmondotta: Jichak Rabin izraeli hadügymi­niszter javaslatot tett arra, hogy a viszonyok lecsende­sítése fejében kiengednének börtöneikből hétezer palesz­tint és leállítanák a depor­tálást gyakorlatot is. A ja­vaslatot a PFSZ elvetette — mondotta Arafat. Ellentétben a jeruzsálemi rádióban már két hete han­goztatott reményekkel, hogy kifulladóban van a palesz­tin megmozdulás, a hét vé­gén nagyarányú tiltakozási hullám söpört át mind Gá­zán, mind Ciszjordániában. A PFSZ-zászlókkal felvonu­ló, útakadályokat énítő, és autógumikat égető tüntetők­kel katonák szálltak szem­be. Nemcsak könnygázt, gumilövedékeket vetettek be, és ütlegelték a tüntető­ket, mint tették legtöbbször, hanem éleslőszert használ­tak, ami egyébként szintén nem az első eset. Komoly sebesüléssel legalább 25 em­ber került szombat óta a körházakba, közülük a (cen­zúrázott) palesztin helyi sajtóügynökség szerint 17-en lött sebekkel. A hadsereg szóvivője csak tucatnyi ilyen esetet ismert el. A legsúlyosabb összecsa­pásokra ezúttal a ciszjordá­niai Nábluszban és a közeli Balata menekülttáborban került sor. Sok palesztint letartóztattak — közlik hi­vatalosan. Nabluszt a kato­nai hatóságok katonai zó­nának nyilvánították, ahova újságíróknak tilos a belépés. A városra és a menekülttá­borra, valamint két gázai táborra ismét kijárási tilal­mat rendeltek el. A munkapárti Jichak Ra­bin hadügyminiszter időköz­ben kijelentette, hogy az izraeli kormány kettésza­kadt a nemzetközi rendezési konferencia ügye miatt, és hogy ez a meghatározó né­zetkülönbség a novemberre kitűzött izraeli általános vá­lasztásokat követően is fennmarad. Áremelések Lengyelországban fc, Varsó (MTI) Nagyszabású központi ár­emeléseket jelentettek be február elsejével Lengyelor­szágban. A hatósági és a sza­badáras termékek együttes drágulása átlag 36 százalék lesz, vagyis az idén a fo­gyasztói árszínvonal a ta­valyról áthúzódó áremelé­sekkel együtt 42—44 száza­lékkal nő. Valamennyi foglalkoztatott bérét egységesen 6000 zloty­val emelik, ami a létfenntar­tási költségek növekedésének több mint a felét ellensú­lyozza. Az infláció ütemével megegyező bérnövelésre lesz lehetőségük azoknak a válla­latoknak, amelyek az idén megismétlik tavalyi gazda­sági eredményüket, akik pe­dig javítanak, azok ennél is többet emelhetnek. A jutta­tások emelésével megőrzik a nyugdijak és a szociális jut­tatások reálértékét is. 1988 — az űrsiklók éve A. két, szinte egyidejű be­jelentés ismét ráirányítja a figyelmet a többször is feli­használható, visszatérő űr­jármüvekre. Az Egyesült Ál­lamok és a Szovjetunió, il­letve az Európai Űrkutatási Hivatal által a kilencvenes évekre tervezett űrállomások létesítése, és kiszolgálásuk a Földdel való rendszeres összeköttetést tételez fel. Így ezekre a jármüvekre minden jel szerint nagy jövö vár. Az űrszállítási rendszerek központi, bár nem kizáróla­gos elemei az űrsiklók. ame­lyekkel viszonylag olcsón és nagy gyakorisággal lehet megvalósítani a személyzet cseréjét. De nem csupán a gazdaságosság a cél: az űr­siklók a Föld körüli pályán felkereshetik például az el­romlott műholdakat, azokat a helyszínen megjavíthatják, vagy akár össze is szedhetik, és visszahozhatják a Földre. Az amerikai űrsikló — amely kétségkívül az eddig alkotott egyik legbonyolul­tabb működő műszaki rend­szer — tervezése a hatvanas évek végén kezdődött el, és így alapjában véve annak a korszaknak a technikája alapján jött létre. A most korszerűsített változat ugyan számtalan részletben korsze­rűbb az eredeti, a repülése­ket a hetvenes években meg­kezdett típusnál, mégsem jelenti annak alapvető mó­dosítását. Mar csak azért sem, mert az amerikai űrku­tatás rendelkezésére álló há­rom meglevő űrsikló teljes átépítése, ha nem is lehetet­len, de óriási pénzeket fel­emésztő vállalkozás lett vol­na. A szovjet űrrepülőgép ter­vezése a hetvenes évekre esik Az első modell kipróbá­lásáról 1978-ban adtak hírt. így azt már az egy évtized­del későbbi műszaki ered­mények alapján alkották meg. A kezdeti lemaradás előnnyé vált: az amerikai ta­pasztalatokat szintén fel­használhatták. Bár a Szovjetunióban a technikai részleteket megle­hetősen bizalmasan kezelik, az már tudott, hogy az ame­Kpt éve robbant fel a Challenger amerikai űr­repülőgép. A katasztró­fa második évforduló­ján, január végen jelen­tette be az Amerikai Űrkutatási Hivatal (NASA), hogy az űrre­püléseket idén augusz­tus 14-én újítják fel, az­az ekkor indul ismét az űrbe amerikai űrrepülő­gép. Pár nappal koráb­ban a szovjet űrhivatal elnöke, Alekszandr Du­najev szintén közölte: a közeljövőre tervezik a szovjet űrrepülőgép első startját. rikaihoz hasonló (sikló)elven működő típus farokrészébe hajtóműveket építettek, így az az ameriKai gépnél, amely „vitorlázórepüléssel" tér vissza, simaob leszállásra ké­pes. A szovjet űrsikló hordo­zóeszköze a tavaly kipróbált Energia nevű kétlépcsős ra­kéta. Ez tobb mint 100 tonnát képes az űrbe juttatni. A Challenger üzemanyaggal feltöltve, teljes terhelésnél 80 tonnát nyomott. Így vár­ható, hogy a szovjet űrsikló is hasonló méretű és súlyú lesz. Az Aviation Week and Space Technology című ame­rikai szaklap rendszeresen tudósított a szovjet kísérle­tekről. Első izben 1978-ban jelent meg hir arról, hogy egy TU—95 bombázó hátáról deltaszárnyú űrrepülőgépet oldottak ki, amely később simán landolt. A Kozmoljot névre keresztelt űrrepülő­gépről legközelebb 1982-ben érkezett hir: a pilóta nélkü­li gép a Föld körüli pályáról az Indiai-óceánra szállt le. Egy évvel később: a Koz­mosz 1517 műhold „a Föld légkörében irányított le­ereszkedést hajtott végre, és a Fekete-tenger megadott körzetében leszállt a vízre". Ezután már egyre több hír jött a szovjet kísérletekről, a melyek 'végső szakaszát, az emberrel történő kipróbálás előtti lépcsőt jelentette az űrből visszatérő Levcsenko december 29-i repülése: Föl­det érés után azonnal beült egy TU—154-es gép pilóta­fülkéjébe, és a gépet Moszk­vába vezette. A szokatlan lé­pés magyarázata: kísérletileg akartak meggyőződni arról, hogy a súlytalanságból visz­szatérö szovjet űrhajós ké­pes-e repülőgép-vezetésre. Dunajev bejelentése a rö­videsen induló szovjet űrsik­lóról ismét riadóztatta azo­kat az amerikai köröket, amelyek a szovjetekkel való űrversenyben lemaradástól tartanak. A sorozatos kudar­cokért és késedelemért mind többen bírálják az Amerikai Űrkutatási Hivatal állítóla­gos tehetetlenségét, az ame­rikai űrrepülőgépet gyártó cégek monopolhelyzetét. Ezen sem a Challenger sem az azóta napvilágra került műszaki jellegű hanyagsá­gok és mulasztások nem vál­toztattak. így a NASA erő­teljes nyomás alatt jelentet­te be az augusztus 14-i dátu­mot. Kérdés, tartani tudja-e. Nem lehet persze a szov­jet részsikereket az amerikai kudarcokkal összevetni, és messzemenő következtetése­ket levonni belőlük. Mint az újabb közlésekből kiderül, a szovjet űrkutatás története sem volt mentes a katasztró­fáktól (mégha ezeket akkor nem is tették mindig köz­zé). Másrészt az amerikai kudarcokból a szovjetek is számos tapasztalatot szűr­hettek le. A közös szovjet— amerikai kísérletekre szóló ismételt moszkvai felhívások azt a felismerést tükrözik: együtt nemcsak olcsóbb, biz­tonságosabb is az űrkutatás. Oláh László A Bélmegyeri Cjbarázda Tsz makói átalánydíjas bádogosrészlege vállal rövid határidőre épület- és hőszigetelő bádogosmunkát. valamint technológia­szereléseket. CtM: Makó. Bajza u. 31. Telefon: (65) 12-387. A lakossági fogyasztási cikkek és szolgáltatások mellett emelkednek a terme­lői árak, és átlag 48 százalék­kal a mezőgazdasági felvá­sárlási árak is. Ez utóbbiak­kal a mezőgazdaságban hasz­nálatos iparcikkek — gépek és vegyi anyagok — drágulá­sát ellensúlyozzák, valamint javítanak a mezőgazdaság­ban dolgozók romló jövedel­mi helyzetén a népgazdaság más ágazataiban foglalkozta­tottakhoz képest. Februártól az élelmisze­rek átlag 40, a postai és távközlési dijak 45, az au­tóbusz- és vonatjegyek 50, a lakbérek szintén 50, a rádió- és televízió előfize­tési díja 75, a magas alko­holtartalmú italok 46, a ci­garetta 40 százalékkal drá­gulnak. Egy üveg vodka (fél liter) ezentúl 1500 zlotyba fog kerülni. A szuperbenzin ára 60 százalékkal emelke­dik, a korábbi 75 -zloty he­lyett 120 zlotyba fog kerül­ni, míg a gázolaj ára a két­szeresére ugrik, és 100 zloty lesz literenként. Ezzel egy­idejűleg — a jegyrendszer megtartásával — bevezetik az üzemanyag szabad for­galmazását, a jegyre kap­hatónál drágábban. Április­tól a szén ára megháromszo­rozódik; 1 mázsa kőszén ára az eddigi 500 zloty helyett 1500 zloty lesz. A duplájára emelkedik az elektromos áram tarifája, a meleg víz és a központi fűtés téríté­se. Egész napos gépírói munkára perfekt gépírót és gépírni is tudó adminisztrátort keres az OTP Lakás­építési Osztálya. Jelentkezés: az osztályvezetőnél. SZEGED, KELEMEN U. 5. INLAK Közületek, magán­személyek részére vállalja ingatlanok, lakasok. családi házak, műhelyek, üzletek, irodák, telephelyek, üzemek forgalmi érték­becslésének elvégzését vagyon megállapításhoz, gyámhatósági eljáráshoz, adó­bevalláshoz, kezelői jog átadásához stb. Telefon: 21-933. Előfizetéses ebéd r. Kék-Fekete gőrőzőbenl A Kék-Fékete söröző előfizetéses ebédet kinál 28,50 Ft-ért. magánszemélyek és közületek részére is. Telefon: 26-768. Fiatal közgazdászok országos konferenciája Salgótarjánban rendezték meg a hétvégén a fiatal közgazdászok országos kon­ferenciáját. Szombaton, a kétnapos eszmecsere első napján. Fejti György, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára tartott elő­adást a politikai intézmény­rendszer fejlesztéséről. Rámutatott, hogy a társa­dalom intézményrendszeré­ben szükséges változások egyre inkább a politikai közérdeklődés középpontjá­ba kerültek. Ez abból a fel­ismerésből fakad, hogy a politikai, társadalmi intéz­ményrendszer és a gazdasá­gi teljesítmények között szoros összefüggés van; össz­hangjuk nélkül nemcsak gazdasági kibontakozás, de társadalmi stabilitás sem lehetséges. A cél: létrehozni azokat a feltételeket, ame­lyek közt megvalósulhat az átmenet a „nép megbízásá­ból gyakorolt hatalomból" a „nép által gyakorolt hata­lomhoz" — mondotta Fejti György. Fontos, hogy a párt megőrizze kezdeményező szerepét ebben a folyamat­ban, de a szocializmushoz vezető út keresését, a re­formgondolkodást nem tart­ja privilégiumának. A politikai intézmény­rendszer tervezett változta­tásainak stratégiai irányai­ról szólva Fej íj György mindenekelőtt a párt-, az állami, kormányzati szer­vek, a tömegszervez.etek, -mozgalmak, és az állam­polgárok közötti világosabb munkamegosztás szükséges­ségét emelte ki. Ez feltéte­lezi a világosabb döntési és felelősségi viszonypk kiala­kítását, a funkciók követke­zetesebb szétválasztását. Köszönettel kell venni, és érdemben vizsgálni a poli­tikai rendszer működési za­varait bíráló észrevételeket — mondotta, hozzátéve: eh­hez meg kell teremteni a „konstruktív elégedetlenség" intézményes fórumait, s ja­vítani kell a különböző ér­dekek integrációjának tár­sadalmi mechanizmusát. Ennek alapvető feltétele, hogy a társadalom különbö­ző rétegei, csoportjai ren­delkezzenek megfelelő ér­dekképviselettel. Le kell küzdeni azt a gyakran ta­pasztalható hajlamunkat, hogy konkrét ügyekben az utolsó szót mindig a párt mondja ki — jegyezte meg ezzel kapcsolatban a KB titkára. Előadásában foglalkozott a társadalom jelenlegi tűi­szabályozottságával, végül a döntés-előkészítési-döntési folyamatok nyilvánosságá­nak szükségességéről szólt. Kijelentette: érvényt kell szerezni annak az elvnek, hogy egyetlen szervezet, testület, vagy tisztségviselő sem dönthet fontos társa­dalmi kérdésekben. társa­dalmi ellenőrzés nélkül. A konferencia szombati napján Kollarik István pénzügyminiszter-helyettes a kibontakozás gazdasági és társadalmi feltételeiről, Sór­közy Tamás, a Miniszterta­nács parlamenti titkárságá­nak vezetője, Gubcsi Lajos, a Magyar Ifjúság főszer­kesztője és Tabajdi Csaba, az MSZMP KB alosztályve­zetője a gazdaságirányítás szervezeti rendszerének át­alakításáról, társadalmi és gazdasági fejlődésünk alter­natíváiról, illetve munkánk külső feltételeiről folytatott eszmecserét a résztvevők­kel. A fiatal közgazdászok konferenciája vasárnap be­fejezte munkáját. ti BOLT = NAGY ÁRUVÁLASZTÉK! Festékáruház nyílik I1HH W. mm 1988. február l-jén, 10 órakor, a SÓHÁZI DISZKONT MELLETT, Szegeden, a Felső Tisza parton. Nyitva: hétfőtől péntekig 10—18 óráig. MINDIG ÖNÉRT A TISZA FŰSZERT! Értesítjük tisztelt gyálaréti ügyfeleinket, hogy 1988. FEBRUÁR 1-JÉN új fiókposta nyílik Gyálaréten A KOMSZOMOL UTCA 3. SZÁMŰ HÁZBAN. © A hivatal minden postai szolgáltatást ellát, a kézbesítés a korábbiak szerint történik. Nyitva tartási idő: hétfőtől péntekig 12 órától 16 óráig. © SZEGEDI POSTAIGAZGATÓSÁG

Next

/
Oldalképek
Tartalom