Délmagyarország, 1986. június (76. évfolyam, 128-152. szám)

1986-06-02 / 128. szám

2 Hétfő, 1986. junius 2. Pedagógusnapi ünnepség (Folytatás az 1. oldalról.) Martonosi Imrene , iskola­titkár (közgazdasági szak­középiskola), Masir Lajosné tanar (művelődési központ, Bordany),, Mezősi Ferenc ta­nar (textilipari szakközépis­kola), Mészáros Lászlóné ta­nító (Gárdonyi általános is­kola), Mihály Béla vezető szakfelügyelő (624. sz. ipari szakmunkásképző), Misán Janosne igazgatóhelyettes (felsovarosi általános isko­la), Molnár Jstvánné ügyin­téző (Gamesz, Szeged), Mol­nár Miklosné gazdaságveze­to (Deri szakközépiskola), Nikolényiné Gáti Edit ta­nar (Tömörkény gimnázi­um), ónozó István tanár (Petőfi általanos iskola, Kis­telek), Ónozo Ferencné ta­nító (altalános iskola, Baks), Orgovány Zoltánná gazda­sagvezetö (Bebrits szakkö­zépiskola), Pakai Ferencné szakács (iskolai központi konyha), Palócz Sándorné ovodai felügyelő (óvoda, Deszk), Papp Andrásne ve­zető ovonő (óvoda, Üjszent­ívan), Papp Ferencne szak­vezető tanár (rókusi 1. szá­mú altalános iskola), Pálvöl­gyiné Szécsi Valéria tanár (600. számú ipari szak­munkásképző), Patkó József­né tanár (Bebrits szakkö­zépiskola), Rozsnyai József­ne tanar (tarjáni III. számú altalános iskola), Savanya Antal igazgatóhelyettes (II. Rákóczi Ferenc általános iskola, Kistelek), Simon Já­nosné konyhalány (Zrínyi altalános iskola), Simon Márta tanár (Móricz általá­nos iskola), Suta Györgyné raktáros (megyei gyermek­es ifjúságvédő intézet), Sü­vegh Aghes tanár (624. szá­mú ipari szakmunkásképző), Szabó Istvánné tanár (Gu­tenberg utcai általános is­kola), Szabó Mihály nap­közivezető (II. számú ál­talános iskola, Kískundo­rozsma), Szegfű Lászlóné ta­nító (Zrínyi általános is­kola), Szollár Edéné tanár (gedói általános iskola), Szolnoky Jenöné tanár (Rad­nóti gimnázium). Szőke De­zsöné igazgató (Kodály téri általános iskola), Tari Fe­rencné főelőadó (városi ta­nács művelődési osztály), Temesvári Gyuláné óvónő (1. számú óvoda, Kistelek), Tornyai Béla igazgatóhe­lyettes (művelődési központ, Deszk), Turcsikné Süli Má­ria titkár (KISZ megyei bi­zottsága), Turdéli Józsefné élelmezés vezető (egészség­ügyi szakközépiskola), Ud­varhelyi Ferencné szakfel­. ügyelő (Hámán Kató álta­lános iskola). Vas Lászlóné tanító (művelődési központ, Pusztamérges), Vass Vilmos­né szakács (óvoda, Zákány­szék), Váradi József igaz­gató (általános iskola, Ópusztaszer), Veres Ferenc­né tanító (általános iskola, Asotthalom), Vidéki Ferenc­né vezető felügyelő (megyei gyermek- és ifjúságvédő in­tezet). Virányi Ferencné vezető óvónő (Deák Ferenc utcai óvoda), Vitális Jenöné tanár (Gera általános isko­la), Waldmann Józsefné napközis szakfelügyelő (Ma­dách általános iskola), Ze­nei József szervező felügye­lő (megyei pedagógiai inté­zet) A mezőgazdasági és élel­miszeripari miniszter Kiváló Munkáért kitüntetését kapta Szabó Gézáné igazgatóhelyet­tes (élelmiszeripari szakkö­zépiskola) Miniszteri Dicséretben re­szesült Acs Mihalyne hiva­talsegéd (általános iskola, Tápé), Balta Janosné dajka (óvoda, Tiszasziget), Balogh Mihály kazánfutó (művelo­desi központ, Ullés), Balogh Vilmosne mosónő (Ortutay­kollégium), Baba Imréné ta­nár (Mező Imre általános is­kola), Banfi Antalné vezető­főzőnő-helyettes (általános iskola,' Tömörkény), Biacsi Jánosné hivatalsegéd (Mó­ricz általános iskola), Bíró Julianna tanár (rókusi 2. sz. általános iskola), Csányine Bozsik Zsuzsanna óvónő (Marx teri óvoda), Csúcs Mihályné dajka (óvoda, Rú­zsa), Csuti Istvánné élelme­zésvezető (Árpád gimnázi­um, Kistelek), Deibler And­rásné gazdaságvezető (Révai általános iskola), Deme Lász­ló tanár (Rózsa Ferenc szak­középiskola), Dudás Gyuláné tanító (általános iskola, For­ráskút), Duska Lajosné daj­ka (Tarján I. számú óvoda), Farkas Gusztavné konyhai dolgozó (felsővárosi általá­nos iskola), Hajdú Imréné tanító (Petőfi általános isko­la, Kistelek), Himer András­né tanító (Dugonics általános iskola), Huszta Dezsöné ta­karítónő (Tarján III. számú általános, iskola), Illés István gazdaságvezető (művelődési központ, Bordány), Kalmár Istvánné tanár (általános is­kola, Mórahalom), Kardos Lászlóné tanító (általános is­kola, Domaszék), Kiss Ar­pádné napközivezető (Béke utcai általános iskola), Kiss Ferencné tanító (általános iskola, Algyő), Kiss Józsefné dajka (óvoda, Mórahalom), Kói Ferencné gazdaságveze­tő 'közgazdasági szakközép­iskola), Kószó Istvánné kony­hai dolgozó (Rigó utcai ne­velőotthon), Köböl Ferenc­né szakoktató (640. számú ipari szakmunkásképző), Ku­runczi Ferencné élelmezés­vezető (1. számú óvoda, Sző­reg), Laczi Ambrusné főzőnő (iskolai központi konyha), Laczkó Istvánné vezető óvó­nő (óvoda, Tömörkény), Lé­vay Béláné gyógypedagógus (kisegítő iskola), Lukács Istvánné óvónő (Tarján IV számú óvoda), Magyar Mi­hályné dajka (Hajnóczy ut­cai óvoda), Mártonná Iványi Anna óvónő (Toldi utcai óvoda), Márta Mátyásné hi­mm m teliül*: RADIOTELEK ÜDVÖZLÖ TÁVIRAT Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke az Olasz Köztár­saság nemzeti ünnepe alkal­mából táviratban üdvözölte Francesco Cossiga olasz köz­társasági elnököt SZOVJET KORMÁNY­NYILATKOZAT Válaszolva Reagan elnök május 27-i bejelentésére, a szovjet kormány szombaton (Moszkvában nyilatkozatban tette közzé, hogy mihelyt amerikai részről bármilyen módon túllépik a SALT-meg állapodásókbán megszabott korlátokat, a Szovjetunió is felmentve érzi magát az I972-es ideiglenes egyez menyben és a SALT—II-ben vállalt kötelezettségek alól, s megteszi a hadászati egyen súly megőrzéséhez szükséges intézkedéseket A KÍNAI KÜLÜGYMINISZTER HAZÁNKBA ÉRKEZIK Várkonyi Péter külügymi­niszter meghívására hétfőn hivatalom, baráti látogatásra hazánkba érkezik Vu Hszüe­csien államtanácsos, a Kínai Népköztársaság külügymi­nisztere GASPÁR SÁNDOR HELSINKIBE UTAZOTT Gáspár Sándor, a SZOT el­nöke szakszervezeti küldött­ség élén vasárnap Helsinkibe utazott, ahol részt vesz a Finn Szakszervezetek Koz­ponti Szövetsége (SAK) jú­nius 2-a és 6-a közötti kong­resszusán. A SZOT-küldött­ség elutazásakor a Ferihegyi repülőtéren jelen volt Arto Mansala, a Finn Köztársaság budapesti nagykövete is valalsegéd (Petőfi általános iskola), Meleg István tanár (Radnóti gimnázium), Mucsi Andrásné szakmunkás (Ifjú Gárda nevelőotthon), Nagy Imréné óvónő (Hunyadi téri óvoda), Nagy Istvánné nap­közivezető (1. számú általá­nos iskola, Kískundorozsma), Nagymihály Istvánné élel­mezésvezető (Petőfi általá­nos iskola, Kistelek), Novak­né Cseh Ilona vezető óvónő (Tarján, 1. számú óvoda), Németh Ferdinánd igazgató­helyettes (általános iskola, Röszke), Ocskó Károlyné napközivezető (művelődési központ, Üllés), Ökrös Ká­rolyné gondnok (kereskedel­mi szakmunkásképző), Ökrös Mátyásné tanító (Dózsa ál­talános iskola), Ördög Györgyné adminisztrátor (általános iskola, Baks), Per­neki Mihályné tanár (Kodály téri általános iskola), Pető Józsefné tanár (Árpád gim­názium, Kistelek), Pécsi La­josné tanár (építőipari szak­középiskola), Pölös Endre tanár (Tömörkény gimnázi­um), Puskás Jánosné dajka (Odessza, óvoda), Pusztai Ti­borné tanár (Ságváritelepi általános iskola), Rácz Ist­vánné dajka (II. számú óvo­da, Kistelek), Rácz Istvánné dajka (óvoda, Szatymaz), Róta Béla napközivezető (ál­talános iskola, Ópusztaszer), Sári Olga óvónő (óvoda, Ba­lástya), Siklósi Miklósné ta­nító (Madách általános isko­la), Spröber Péter tanár (ke­reskedelmi szakmunkáskép­ző), Szabácsi Tiborné tanár (Rózsa Ferenc sugárúti álta­lános iskola), Szabó János igazgatóhelyettes (Petőfi ál­talános iskola), Szalay Ist­vánné tanár (közgazdasági szakközépiskola), Szász Gé­záné iskolatitkár (általános iskola, Röszke), Szécsi Gyu­láné nevelőtanár (Maja­kovszkij kollégium), Széli Lászlóné napközivezető (bé­ketelepi általános iskola), Szijártóné Gyöngyösi Klára belső ellenőr (Gamesz), Szil Istvánné tanár (Liszt Ferenc zeneiskola), Szuesik Mihály­né konyhalány (Szirmai ál­talános iskola), Szugyiczki Györgyné gondnok (általá­nos iskola, Domaszék), Sziics Jenöné szakács (megyei gyermek- és ifjúságvédő in­tézet), Tábit Istvánné dajka (óvoda, Pusztaszer), Timár Istvánné dajka (Ságvári ut­cai óvoda), Tombácz Lász­lóné tanár (élelmiszeripari szakközépiskola), Tóth Lász­lóné tanító (Munkácsy álta­lános iskola, Balástya), Tóth Péterné óvónő (óvoda, Rú­zsai Török Györgyné előadó (JATE növénytani tanszék), Turi Ferencné iskolatitkár (általános iskola, Csengele), Török Lászlóné dajka (pető­fitelepi 1. számú óvoda), Un­gi Györgyné szakmunkás (Londoni körúti nevelőott­hon), Vaskeba Györgyné ta­nár (Tarján IV számú álta­lános iskola), Veszelovszki Vincéné tanító (Móra általá­nos iskola), Veress Eva ta­nár (624 számú ipari szak­munkásképző), Veress Kata­lin tanár (II. számú általá­nos iskola, Kískundorozsma), Zsemberi Ferenc gépkocsi­vezető (600. számú ipari szakmunkásképző), Zsiga Györgyné konyhalány (Zal­ka általános iskola), Zsíros Béláné dajka (Timár utcai óvoda) A KISZ Csongrád Megyei Bizottságának a Diákcsopor­tok Segítéséért kitüntető ok­levelét Germánná Vastag Györgyi, a megyei KlSZ-bi­zottság első titkára adta át Koczor Lajosnak (640. számú szakmunkásképző intézet), Nagy Albertnek (Szeged Táncegyüttes vezetője), Nyá ri Mariannának (Tömörkény gimnázium), Gál Bélának (Radnóti gimnázium), Lő­rincz Jánosnénak (624. szá­mú szakmunkásképző), Kál­ló Györgynek (építőipari szakközépiskola), Kónya Fe­rencnek (kereskedelmi szak munkásképző), Sztankovics Józsefnének (624 számú szakmunkásképző), Ambrus Lakatos Katalinnak (Radnó­ti gimnázium) és Tóth Sán­dornénak (624 számú szak­munkásképző intézet) Szabó Tibor—Zallár Andor Egy alkotó élet fénykora }} 10. A kísérletező és felfedező tudós Mikor 1928-ban „arra ítél­ték", hogy professzor legyen Szegeden és a sors jóvoltá­ból olyan munkatárshoz ju­tott I. L. Svirbely szemé­lyében, akinek már volt né­mi tapasztalata a C-vitamin meghatározásában. 1931 no­vemberében bizonyossá vált, hogy az aszkorbinsav azonos a C-vitaminnal. A budapesti kir. Orvosegylet 1932. már­cius 18-i ülésén tartott elő­adásában jelentette be: „Nyilvánosság előtt először ezúttal mondjuk ki, hogy a hexuronsav (aszkorbinsav) és a C-vitamin azonosak." A tudományos érdeklődés az aszkorbinsav felé fordult, de nem találtak olyan nö­vényt, gyümölcsöt, ami meg­felelő mennyiségben tartal­mazta volna ezt az anyagot, tgy a szerencse is közreját­szott abban, hogy Szegedre kerülve olyan növényre ta­lált, ami a C-vitámin való­ságos tárháza. A paprika, a szegedi táj jellemző termé­ke már a húszas években komoly válságba jutott. Egy­részt Kalocsa felfutása, más­részt a nyugat-európai pap­rikaperek miatt. Különösen Németországban, Berlinben és Lipcsében mértek nagy csapást az őrölt paprikára, midőn mindkét helyert el­ítéltek hentesmestereket, amiért a kolbászba túl sok őrölt paprikát kevertek. Nyugaton ugyanis a papri-: kát csupán színezőanyagnak és nem fűszernek tekintet­ték. Pick Márk elkeseredett levelet írt a Mezőgazdasági Kísérleti Intézetnek, a pol­gármester az egyetemnek, melyben a „szegedi módra készített »édesnemes« - pap­rika fiziológiai, diaetetikai és egészségügyi hatásának orvosi megállapítását" kéri az orvostudományi kartól." A paprikaválság Szeged egész mezőgazdaságát ve­szélyeztette. A helyi lapok­ban cikkek sora foglalkozott a szegedi paprikatermelés megmentésével, és ekkor jött a véletlen csoda: Szent­Györgyi Albert a vacsorára kapott paprikában felfedez­te a C-vitamin nagy bőségét. Az is szerencse volt, hogy Svirbely is ekkor tartózko­dott Szegeden. Sokszor meg­írták, hogyan alakult át hó­napokon keresztül a labora­tórium paprikahasító, őrlő­és lepárló üzemmé. Munka­társak, családtagok és hasí­tóasszonyok miként őrölték, a professzor ötlete alapján készített lepárló készülék alkalmazásával hogyan sike­rült rövid idő alatt, viszony­lag olcsón 3 és fél kiló kris­tályos anyagot előállítaniuk a régebbi grammokkal szem­ben „Valamilyen ismeretlen ok folytán a természet a magyar pirospaprikát a leg­csodálatosabb aszkorbinsav raktárral látta el — írja Szent-Györgyi az Egy bioló­gus gondolataiban — . Te­hát főleg a magyar piros­paprikának köszönhető, hogy olyan figyelemre méltó rö­vid idő — két év — alatt a C-vitamin a titokzatosság homályából az olcsó szinte­Elmélyült munkában tikus termékek birodalmá­ba került. Ma a C-vitamint alacsony áron, mázsaszámra állítjuk elő szintetikusan." Szent-Györgyi egyénisé­géhez híven az akkor még természetes úton nyert anya­got azonnal szétküldte mindazon tudóstársának, aki hasonló témákkal foglalko­zott. Neve ismertté vált az egész tudományos világban, előadói meghívások, kitün­tetések sora követte a felfe­dezést, aminek sokat köszön­hetett Szeged közgazdasága is. A C-vitamin hihetetlen mértékben népszerűsítette a paprikát, és része volt ab­ban, hogy a paprikaexport Szegeden néhány év alatt évi 42 vagonról közel 200 vagon­ra emelkedett. A külföldi orvosok egymás után jelent­keztek Szegeden, hogy ta­nulmányozzák a paprikás magyar ételeket. A tudós professzor örült annak, hogy városa gazdasági problémá­ján segíthet: „Különösen örülök annak, hogy munkás­ságom olyan térre vezetett, ahol hozzájárulhatok Sze­ged köznapi életének köny­nyebbétételéhez ... A papri­kából világcikk lehet... Mi most azon munkálkodunk, hogy a paprikát a nehézkes nyers, zöld alakja helyett valami sűrített formában le­hessen kiszállítani külföld­re ... olyan C-vitamin ké­szítmény előállításáról van szó, amely olcsóságánál fog­va igen fontos és jelentős cikk lehet az élelmezés te­rén és amely hivatva lesz a szegedi paprika exportját nagy mértékben fellendíte­ni ..." A Szegedi Konzerv­gyár termékeként hamarosan megjelent a Vitapric elneve­zésű paprikagép, amely ké­sőbb egy újabb vitamin fel­fedezésének lett az alapja. . A laboratóriumi munká­val párhuzamosan vizsgála­tok indultak a gyermekkli­nikán Kramár Jenő profesz­szor vezetésével, majd a belgyógyászati klinikán Rusznyák professzor, Ar­mentano, Bencsáth és Szent­Györgyi kimutatták, Rogy a paprikában a C-vitamin mellett egy új anyag is van, amely a vérzéses megbete­gedések egyik típusában a vérerek falának fokozott át­járhatóságát szünteti meg. A vegyületet izolálva megálla- , pították, hogy az a fiavonok csoportjába tartozik. Az ér­falak permeabilitására gya­korolt hatására való tekin­tettel a vegyület a P-vitamin elnevezést kapta. Most ismét a szerencse és a véletlen segített az új fel­fedezéshez. Több orvosi in­tézet kutatásaihoz aszkor­binsavat kért Szent-Györgyi­től a gyógyításban való sze­repének megállapítására. Az aszkorbinsav pillanatnyi hiánya miatt a professzor azt ajánlotta, hogy alkalmazzák a forgalomba került C-vi­tamin preparátumot, a pap­rikából készült Vitapric-ot. Nemsokára ezután aszkor­binsavat is küldött. Kiderült, hogy a tiszta aszkorbinsav nem volt hatásos vérzéses megbetegedéseknél, ellen­ben a Vitapric paprikapre­parátumot eredménnyel al­kalmazták. A C-vitamin és a P-vita­min felfedezése után zseniá­lis szelleme új kutatási té­mát keresett, amit az izom­biokémiában talált meg. Munkatársával, Banga Ilo nával az izom összehúzódá­sát tanulmányozta. Kálium kloriddal miozint vont ki az izomból. Azt tapasztalták, ha elnyújtották az izom össze­húzódását, újfajta kivonatot is nyertek, az ,,aktin"-t. Az anyagot Straub F. Bruno izo­lálta, míg maga Szent-Györ­gyi a miozint kristályosította ki. Mint később kijelentette, az izommozgás vizsgálatá­nak eredménye volt életének talán legizgalmasabb élmé­nye. Már Szegeden megérlelő­dött benne a gondolat, hogy a biokémia megismerése el­vezet a biofizika problémái­hoz.. (Folytatjyk.) Menyasszonyi ruha­különlegességek, egyedi fejdíszek, fitylak kölcsönzése a SZEGED, Bartók B. tér S. sz. alatti RUHAKÖLCSÖNZÖ SZALONBÓL. TELEFON: 11-982. Az egyszerűsített rendben működő, B kategóriás HÓDIKÖT SZOLGÁLTATÓ LEÁNYVÁLLALATA pályázatot hirdet főkönyvelői munkakör betöltésére. O A kinevezés 5 évre szól, de alkalmasság esetén meghosszabbítható. Feltételek. közgazdasági egyetemi vagy pénzügyi és számviteli főiskolai végzettség, 10 éves szakmai és 5 éves vezetői gyakorlat. A pályázatban kérjük feltüntetni a pályázó jelenlegi munkahelyét, munkaköri besorolását, jövedelmét és eddigi szakmai tevékenységét. A pályázatokat részletes önéletrajzzal j mius 10-ig lehet elküldeni a következő címre­<0 Hódiköt Szolgáltató Leányvállalata, Hód­mezővásárhely, Makói országút. Pf.: 133. 6801. A munkaköriéi kapcsolatos információkat Balogh Lajos-igazgatótól lehet kérni a (62) 46-21 l-es telefon­számon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom