Délmagyarország, 1985. augusztus (75. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-03 / 181. szám

,5 Szombat, 1985. augusztus 10. \ DM röviden Csoki és más finomságok... HÜTÖ... Mi tagadás, többségünk magasabb hőfokon volt a napokban. A ká­nikulában szinte izzott körülöttünk a levegő. Forrtak az indulatok. Mindenfelé, hol valami dolgunk akadhat, „meleg van" — Nem­egyszer pedig azért lesz még me­legebb, mert napforralta agyvíz­zel „olajat locsolunk a tűzre" — vagyishát magasabb fokon ide­gesítjük egymást buszon, boltban, munkahelyen és lépcsőházban. Vajon sikerülhetne rábírni a me­legen izzókat, hogy hütsék le in­dulataikat — legalább az évi kö­zéphőmérsékletre ... „KÍMÉLŐ" Vagy ha már nem bírjuk to­vább, menjünk szabadságra? Ne csináljunk semmit? Vegyük káni­kulai kímélős-re a figurát? Netán azokat figurázzuk ki, akik nem kímélik magukat? — Időnket ilyesmivel tölteni állítólag minden­féleképpen haszon (talan), állít­ják. Minap viszont fel is világosítot­tak ez ügyben. Kedves ismerősöm­nek tanácsoltam, ha érzi, hogy „hulla fáradt" már, menjen végre szabira és kímélje kicsit jobban magát. Visszakérdezett: — Aztán mire megyek vele? Köz-napi Elkezdtem „kiselőadást" rögtö­nözni az emberi szervezet termé­szetes szükségleteiről, az egész­séges életmódról. Türelmetlenül leintett: — Hagyd! Elég, ha azt tudom, hogy akik kímélik magukat, azok egészségesebben halnak meg. GYANŰ... Vannak persze, akik nem a fen­ti „igazság" tudatában nem pihen­nek, nem nyugszanak. Hanem azért, mert „lépést akarnak tar­tani". Például a felkapott üdülő­helyek sétálóutcáiban. Hol ha vé­gigballag az egyszerű SZOT-be­utalt kánikulai alkonyon a mesé­be illő (árú) nyaralókat látván, tűnődhet sok mindenen. Jómagam például boltíves villák árnyékában azon sötét gyanúval küszködök, hogy sok embernek megvan az anyagi ereje ahhoz, hogy kacsalábon forgó várat épít­sen, de nincs elég szellemi ereje ahhoz, hogy értelmesen éljen is benne. HASONLAT? Persze, az „értelmes pihenés"­hez nemcsak egyéni ambíciók, de közösségi adottságok is kellenek. Megfelelő ellátás például. Amiről ha nem gondoskodnak, könnyen panaszos lesz a dolgozó. Mint üdülésről visszatérő rokonaim. Akiktől azt hallottam: — Az üdülők étrendje a nyári tévés étlaphoz hasonlít. — Miért? — Mindig ugyanazt adják fő­műsorban. ? ? ? — Hús krumplival, hús rizzsel, hűs szósszal. Krimi a lében két kanállal, krimi Kémerivel, krimi kalandfilmmel. Sehol egy kis desszert! KÖZ-MOND-ASKALÖDAS Mit tagadjam, a fenti találónak tűnő megállapításra, amit szinte úgy tálaltak, hogy csont, rágd!, azaz felelj rá, ha tudsz, nemigen bírok mit válaszolni. Legfeljebb azzal vigasztalhatom az elégedet­lenkedőket, hogy addig jó, míg hús van. S bár tudjuk, olcsó hús­nak híg a leve, bízzunk, egyszer talán a televíziósok is rájönnek arra, hogy itt-ott azért megbecsü­lik a nézők azt is, ami jó és ér­tékes, hisz másutt is lerágják a csontról a húst. Szabó Magdolna 23—28* A Szerencsi Csokoládégyár és a szegedi Éliker kö­zös vállalkozásaként tegnaptól fogadja a vásárlókat az Oskola utcai Krokó-üzlet helyen a gyár termékeit nép­szerűsítő mintabolt. Persze nem csupán édességeket kí­nálnak, hanem különleges palackozott italokat és do­hányárut, presszókávét is. A boltban a Hosszúhegyi Ál­lami Gazdaság termékeit poharazva árulják — az ünne­pi hetek idején szombaton és vasárnap is, naponta 10­től este nyolc óráig. S akinek szerencséje van, ingyen juthat egy kis ajándékhoz: azt tervezik ugyanis, hogy minden ötvenedik vásárló díjtalanul... — de ez marad­jon meglepetés. Azt viszont nyugodtan elárulhatjuk, hogy hétfőtől lesz alkoholmentes pezsgője is a boltnak — koccinthatnak hát a járművezetők is! LÁZÁR GYÖRGY MF.GKF.ZDTE SZABADSÁGÁT Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke megkezdte évi rendes szabadságát. CSERBENHAGYÓ GÁZOLÓT KERES A RENDŐRSÉG Pénteken hajnalban 3.15­kor a IX. kerületben a Pető­fi-híd pesti hídfőjénél egy ismeretlen gépkocsivezető által vezetett IS 86-75-ös forgalmi rendszámú, zöld színű FIAT— 124-es típusú személygépkocsi halálra gá­zolta Füleki József 59 éves galgagutai lakost. A bal­eset után az ismeretlen gép­kocsivezető a kötelező se­gítségnyújtást elmulasztva a helyszínről elmenekült. A rendőrség a tettes elfogása érdekében megtette a szük­séges intézkedéseket. VASÚTMODELLEK KIÁLLÍTÁSA Ma, szombaton délelőtt 11 órakor a Juhász Gyula Mű­velődési Központban — a Magyar Vasútmodellezők és Vasútbarátok Országos Egyesülete szegedi tagjai­nak szervezésében — kiál­lítás nyílik. Terepasztalokat, vasútmodelleket, maketteket, „vasutas" hobbigyűjtemé­nyeket tekinthetnek meg az érdeklődök a vásárlással egybekötött kiállításon. A szabadtéri előadások nap­jain 10-től 19.30-ig, egyéb­ként 10-től 18 óráig fogad­ják a látogatókat, naponta fél öttől pedig film-, dia­és videovetítésre várják a látogatókat — augusztus 20-ig. Várható időjárás ma es­tig: Nyugat felől felszaka­dozik a felhőzet, és túlnyo­móan napos időre lehet szá­mítani. Az északi, észak­nyugati szél időnként meg­élénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23—28 fok kö­zött alakul. A lottó nyerőszámai: 20, 32, 69, 75, 78 A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a Balatonaligán pénteken meg­tartott 31. heti lottósorsolá­son a következő nyerőszá­mokat húzták ki: 20, 32, 69, 75, 78. KÉSZÜLŐDÉS AZ OMÉK-RA Készülnek a kiállítók a kőbányai vásárvárosban az augusztus 17-én nyíló OMÉK-ra. E napokban ren­dezik be az A pavilont, ahol a mezőgazdasági üzemek szervezését, irányítását meg­könnyítő eszközök kapnak majd helyet. Bemutatják azt a tizenkétféle számítógépet, amelyekkel speciális szol­gáltatásként a Mezőgazdasá­gi Ügyvitelszervezési és Szá­mítástechnikai Közös Válla­lat szereli fel az állami gaz­daságokat, termelőszövetke­zeteket. CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÓ A szegedi városi Vöröske­reszt rendszeres családvédel­mi tanácsadó szolgálatot tart minden héten hétfő délután 2-től 5 óráig, csütörtökön pedig délelőtt 9 és 12 óra között. A Székely sor 21. szám alatti klubhelyiségben várja és fogadja mindazo­kat, akik családi és egyé­ni konfliktusaik általuk megoldhatatlannak látszó gondjaiban megoldási lehe­tőséget keresnek. Akik a személyes beszélgetést vaJ lamilyen oknál fogva nem vállalják, problémáikkal le­vélben fordulhatnak a ta­nácsadó szolgálathoz, amely­nek címe: Szeged, Pf. 102. Itt a mézédes! Bizfos — Ön tehát úgy véli, abszurdum lenne, ha ná­lam alacsonyabb értelmi szintű nőt vennék fele. ségiil? — Nem is abszurdum lenne az, hanem szinte lehetetlen! DOHÁNYZÓ EURÓPA A Nagytétényi Kastélymú­zeumban rendezte az Ipar­művészeti Múzeum a XIX— XX. század dohányzásának eszköztárát bemutató kiál­lítását. A Dohányzó Európa című kiállításon megte­kinthetők a pipák, sziva­rok, cigaretták, szipkák kü­lönböző típusai, és a do­hányzás segédeszközei. Molnár .Tóz&ef felvétele Az út mellé hordják a leszedett dinnyét Fájdalommal tudatjuk mind­azokkal, okik szerették, hogy DR. DEÁK SANDORNÉ VOrOs Teodóra tanárnő. 40 éves korában, hosz­szan tartó, súlyos .betegségben elhunyt. Tometése auguszáus 5-én, déli 12 órakor lesz a Bel­városi temető ravatalozójából. A gyászoló család. Mély fajdalaimmal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymama, dédmama, ozv. ZAKANY ANDRASNÉ Tóth Mária Sándorfialva, Akácfa utca 43. szAm alatti lakos. 90 éves korá­ban elhunyt. Temetése augusz­tus 5-én is órakor lesz a .sándor­falvl felső tometőben. A gyá­szoló család. Káló szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, nagynéni és ro­kon. KOVÁCS ILONA 70 éves korában, rövid Ideig tar­tó súlyos betegség után Július 31-én elhunyt. Tometése augusz­tus 6-án 14 órakor Vesz a Bel­városi temető ravatalozóJábóL A gyászoló család. Fájó szivvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagy­apa. testvér és rokon. GY1MF.SI ISTVÁN életének 60. évében, hosszú szen­vedés után elhunyt. Tometése hamvasztás utáni búcsúztatással lesz. melyről később értesítéssel leszilnk. A gyászoló c-aUd, Sze­ged. Mályva u. 15. Mély .megrendüléssel tudatjuk, hogy otthonunk nyugdíjas fő­könyvelője. JIJK1NA ISTVANNÉ Pataki Matild augusztus l-jén váratlanul el­hunyt. Szeretett munkatársunk 40 éven át féltő gonddal vigyáz­ta a nem látó emberek sorsát. Szeretetre méltó. kedves lényét örókrw szivünkbe zárjuk. Csong­rád Megyei Tanács Szakosított Szociális otthona (volt Vakok Állami Otthona) lakói és dolgo­zói. Gyászközlemények Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. FARKAS ISTVANNÉ Lajtár Margit szeretett édesanyám, nagyma­ma augusztus l-jén elhunyt. Te­motéso augusztus 6-án (kedden) de. 11 órakor lesz a kiskundo­rozsmai temetőben. A gyászoló család, Dorozsma, Törő u. 18. Megtört szivvel tudatjuk, hogy felejthetetlen férjem, édesapa, nagyapa, testvér. BODÓ JÓZSEF 77 éves korában elhunyt. Augusz­tus 6-án du. 3 órakor az Alsó­városi temető ravatalozójából helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló e?alád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk. KADAR JÓZSEF Kódmezővasárhely-Batida, Gár­donyi u. 10. szám alatti lakos, hosszú szenvedés után, 63 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 5-én de. lil órakor lesz a szegedi Belvárost temetőben. A gyászoló család. Fájó szivvel tudatjuk, hogy TAKATS JÓZSEF zákányszék! nyug. általános Is­kolai igazgató 72 éves korában, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése augusztus 5-én 13 óra­kor lesz az Alsóvárosi temető­ben. Részvétlátogatásokat mel­lőzzük. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága Jó édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, ÖZV. BALO ISTVANNÉ Kopasz Julianna Szatymaz, Petőfi u. 1. szám alatti lakos augusztus l-jén, 93 éves korában, türelemmel viselt, hosz­szú szenvedés után csendesen el­hunyt. Temetese a szatymazj te­mető halottasházából augusztus 7-én de. 11 órakor lesz. Drága emlékét fájó szívvel őrizzük. A gyászoló család. Fájó szivvel tudatjuk, hogy VONEKI IMRE gyógyíthatatlan, türelemmel vi­selt súlyos betegség következté­ben, életének 76. évében elhunyt. Temetése augusztus 5-én 13 óra­kor lesz a Belvárosi temető ra­vatalozójából. A gyászoló csa­lád, Mihálytelek, Mikes K. u. 53. Köszönetet mondunk a roko­noknak, szomszédoknak, isme­rősöknek, a MAV számviteli fő­nökség dolgozóinak, akik drága szerettünk, BULLAS ISTVANNÉ temetésén megjelentek, virága­ikkal, részvétükkel mély fájdal­munkat enyhiteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak, ismerősöknek, jó barátoknak, akik legdrágább halottunk, DR. HARKÁNYI KATALIN hamvasztás utáni búcsúztatásán részt vettek, részvétükkel és vj­rágaiikkail imély fájdalmunkat enyhiteni igyekeztek. Külön kö­szönetet mondunk a Kőolajku­tató Vállalat szegedi üzemegy­sége valamennyi dolgozójának, orvos kollégáinak és assziszten­seinek, a Csongrád Megyei Ta­nács Rendelőintézet orvos- és asszisztenskolleküvájának, a fer­tőző kórház orvosainak és ápo­lóinak fáradhatatlan munkáju­kért. A gyászoló család. Köszönetet mondunk a roko­noknak, ismerősöknek, a Szege­di Vas- és Fémipari Ktsz dolgo­zóinak és mindazoknak, akik szerették FARAGÓ ISTVÁNT, búcsúztatásán megjelentek, rész­vétükkel és virágaikkal fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönete: mondunk .mind­azoknak az intézményeknek, párt-, állami és társadalmi szer­vezeteim ek, ak ik DR. PETRI GÁBOR elhunyta alkalmából bennünket részvétükkel felkerestek és ve­lünk együttérezve őt utolsó út­jára elkísérték. A gyászoló csa­lád. Hálás szívvel mondunk köszö­netet a rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, munkatár­saiknak, akik felejthetetlen ha­lottunk, NÉMETH GÉZANÉ Börcsök Erzsébet temetésén megjelentek, részvé­tükkel. virágaikkal utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család. Köszönetet mondunk .mind­azon rokonoknak, barátoknak, a szakszövetkezet vezetőségének, munkatársaknak, akik felejthe­tetlen halottunk, HAJBKI. JÁNOS temetésén megjelentek, koszorú­ikkal. virágaikkal fájdalmunkat enyhiteni igyekeztek. A gyászoló család. Ezúton mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, jó bará­toknak, szomszédoknak, munka­társaknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen szerettünk, DEKANY JÖZSEFNÉ lirban Ilona temetésén megjelentek, virága­ikkal és együttérzésükkel fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Balástya. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, ÖZV. SZABC JANOSNÉ Simkó Margit tometésén megjelentek, fájdal­munkban osztoztak. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, ismerő­söknek, szomszéduknak, akik felejthetetlen halottunk. ID. FÖDI MJHALYNE temetésén megjelentek. A gyá­szoló család. Balástyán, ha a dinnyése­ket keresem, könnyen útba igazítanak. A Rákóczi Tsz­ben akármelyik dűlőúton haladok, egyet biztos talá­lok belőlük. Dinnyét ter­melni bizonyára megéri a nagyüzemnek és a szezonra ideköltözőknek is, mert évek óta hatalmas táblákon dísz­lik errefelé a jellegzetesen homoki gyümölcs. Varga Gusztáv és édes­anyja épp a legszebb mun­kánál tartottak, mikor rájuk leltem. A sorok között bak­tattak, s a termetesebb diny­nyéket kopogtatással val­latták. Bizony szedni kell az érettjét, mert a piacon vart keletje. No meg ilyenkor, az elején ára is. Ok, ha nem is Hevesből jöttek, nem idevalósiak. Kis­kunfélegyházán zárták rá lakásukra az ajtót. A téesz­től kapták a tanyát, ahol ilyenkor laknak. Smirevisz­szamennek, a nyolchektáros földdarabról tizenöt vagon­nyi dinnyét szeretnének el­adni ott, ahol annak legjobb ára van. A legtöbb a Bos­nyák téren talál gazdára, de a mézédes szigetcsépi fajta máshol is eladja önmagát. Ed­dig még jó, ha egytizedét szedték le a várható meny­nyiségnek. Ha két hete egy jó eső erre tévedt volna, most na­gyobb dinnyéket lehetne a kupacokba cipelni. Az öt-hat kilósak lennének nyolc kiló­sak is. Majd a többi, a fej­lődésban levő, a mostani esőtől jobban megszívja ma­gát. A laposban jobb sora van az indáknak, mert erre­felé kevesebb eső esett, mint a szomszédos körzetekben. Nem az egész termést kell a téesz teherautójára felpa­kolni. Van, aki idejön hely­be. Most épp Deák Ernő szegedi zöldség-gyümölcs ke-­reskedőnek készítették elő a megrendelt nyolcmázsás tételt. A nagyságtól függően tíz-tizenöt forint a dinnye kilója. A boltban ennél csak drágább lehet, bizony, még nem olcsó mulatság meg­venni. A dömpingben, ha lemegy 5-6 forintra, még mindig megéri a termelő­itek is. T. Sz. I. SPORTREPÜLÖGÉP­SZERENCSÉTLENSÉG Pénteken az Angyal György 35 éves és Kirsch­ner István 33 éves buda­pesti lakosok által vezetett MHSZ-sportrepülőgép Kis­kunfélegyházán közvetlenül a felszállás után lezuhant. A baleset következtében mind­két pilóta életét vesztette. A baleset okainak megállapí­tására az illetékes szervek közreműködésével a vizsgá­lat megkezdődött. DELMAGYARORSZAG A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Vároil Bizottságának napilapja FdazerkesztO: Sz. Simon István FCszcrkesztő-helyettea: Szávay látván Kiadja a Csongrád Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadót Kovács László — Szerkesztősig <s kiadóvállalat! szeged, Tanácsköztár­saság rttja 10. Sajtóház «71» — Telefon: 12-133 — A lapot nyomjál Szegedi Nyomda, Szeged, Bajcsy-Zsilinszky ntca 28. (728. Igazgatói Dobó József — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a postahiva­taloknál dl kézbesítőknél. ElOfUetéel dij egy hónapra U forint. — ISSNl 8111—828 R

Next

/
Oldalképek
Tartalom