Délmagyarország, 1985. április (75. évfolyam, 76-100. szám)

1985-04-03 / 78. szám

8 Csütörtök, 1985. április 4. Bemutató a Vidiánál NAPKÖZI OTTHON IDŐS EMBEREKNEK Somogyi Károlynf felvétele tJj típusú csaptelepeket mutattak he a MOFÉM szakem­berei tervezők, építők és kereskedők számára tegnap a Vidia nagykereskedelmi Vállalat központjában. Az újfajta mosogató-, kád töltő, zuhanyozó- és mosdótöltö csapok élet­tartama sokszorosa a régieknek, mert gumilömítcs helyett nagy keménységű kerámia lapokat alkalmaznak. A bemu­tatót a kiskunhalasi Vörös Október Mgtsz szegedi ipari­kereskedelmi és szolgáltató föágazata cs a Vidia közös rendezésében tartották KÜNYVTARNY1TÓ A felszabadulás 40. évfor­Üj öregek napközi otthona duló,ának tiszteletére ked­MU U épületét"/ S11ársad^a lmt den ünnepélyesen megnyi­munkában szociális intéz- tolták az Országos Szeche­ménnyé alakította a község nyi Könyvtarat, a Budavari lakossága, s ígv 20 maga- palotában. Művelődésügyünk nyos, tanyán élö, idős ember jeles eseményére — amely­nappali tartózkodásához te- re hosszú évek óta vart a remteltek kulturált kö'rnye- közvélemény — tobb száz zetet. Az. otthon arra is al- meghívott érkezett, koz.tuk kalrfias, hogy egyszerre tiz. ott volt Grósz Karoly, az rászoruló lakója több napon MSZMP Politikai Biz.ottsa­át folyamatosan is élvezze a gának tagja, a budapesti segítő gondoskodást. pártbizottság első titkara is. RCB Cschák Judit, a Minisztertá­rs VITAMIN nács elnökhelyettese mon­Ma szerdán este 7 órakor dott avató beszédet, átadva kezdődik az. HCB és a Vita- rendeltetésének a tübb mint min együttesek koncertje, az 000 millió forintos beruha­Ifjúsági Házban. A belépő- zással épült kulturális lete­jegyek ára 20 forint. sitményt. Tanulmányi versenyek — eredmények Ullésen u fogyasztási szö­vetkezet rendezett tanulmá­nyi versenyt szakmunkás­tanulóknak. A cukrászok közül első lett Csiliga Gábor (Szeged Afész.) és Juhász Eva (Mórahalmi Árész). A vendéglátó eladók versenyét Ábrahám Klára Sándor­falvi Aíész) nyerte. A sza­kácsok közül Tóth Mária (Üllési Afész) bizonyult a 'legjobbnak. A politikai, mozgalmi kérdésekre Nagy­illés Péter Pál (Mindszenti Afész.) válaszolt a legered­ményesebben. elnyerte a községi KISZ-bizottság kü­löndíját. A legjobb szakmai eredményt Tóth Mária (Ül­lési Afész.) érte el, ö kapta a házigazda Üllési Ai'ész kü­löndíját. A szegedi vendég­látóipari szakmunkásképző iskola, a versenyen való si­keres szerepléséért, hat ta­nulóját belföldi jutalom­üdülésben részesítette. A Kit tud többet a Szov­jetunióról? vetélkedőt meg­rendezték az ország közép­fokú oktatási intézeteiben esti tagozaton tanuló diákok számára is. Ebben a kate­góriában az országos terü­leleti döntőn első helyet szerzett a 600. sz. Szak­munkásképző csapata: Si­mon Katalin. Nagy István, Kővári Zoltán, Molnár Já­nos. Felkészítő tanáruk Lé­vai Ijászlö volt. E csapat ju­tott tovább az április 13-án tartandó országos döntőbe. A város szakközép- és szakmunkásképző intézetei­nek közreműködésével ren­dezték meg az országos szakmai tanulmányi verse­nyek elődöntőit 54 szakmá­ban, 370 tanuló részvételé­vel. A pécsi, április végén rendezendő, döntőre közü­lük 112-en, mehetnek, s a 112-ből hatan Csongrád me­gyeiek. Nemrégiben újfent betértem ked­velt műintézetembe, a sarki kocs­mába. Propeller urat megszokott helyén találtam. S mintha csak teg­nap találkoztunk volna, úgy köszön­tött rám, és azonnal intett a csapos­nak, hogy szorítsa ki a levegőt két krigliből. Nem kellett firtatnom hosszú távollétének okát, kérdés nél­kül mondta: — A lányoméknái voltam, Belgi­umban, több mint hat hónapig. Vi­szont van egy friss történetem a szerkesztő úr részére. A hiszékeny­ség csúcsteljesítményéről szól. — Mondja, Propeller uram, ne kíméljen! — A közeli 'faluban lakik egy tá­voli rokonom, őt látogattam meg, amikor hazatértem külföldről. Aján­dékot és üzenetet vittem. A házuk, bizony, eléggé*rozoga állapotban van, rászorul a tatarozásra. Aztán, hogy honnan, honnan nem, fölkeres­te őt egy férfi, aki építési megbí­zottnak jelentkezett. A lényeg az, hogy vállalta a tatarozást, fölvett 50 ezer forint előleget, s eltűnt, mint szürke szamár a ködben, se híre, se hamva. A rokon nekem panaszol­ta el a dolgot, remélvén, hogy se­gítségére lehetek. i— Nem kérte annak az embernek az igazolványát vagy a megbízóle­velét? — kérdeznem a nénémasz­szonyt. Fő a bizalom — Nem akartam bizalmatlanság­gal kezdeni, elriasztani. Udvariasan bemutatkozott, hogy Kuty Kázmér­nak hívják, még meg is jegyezte, hogy ipszilonnal kell írni a nevét. Most mit képzelt volna, ha hitetlen­kedek egy olyan emberreT szem­ben, aki tényleg ipszilonnal írja a nevét, és még mellé Kázmérnak ne­vezik. Ilyen nevet mifelénk nem is hallani. — Azt se kérdezte, hogy milyen építőtársaságot képvisel? . — ö maga mondta, hogy a ká­emkától érkezett. — Édes nénémasszony, hiszen az közveszélyes munkakerülőt jelent! Na még ilyet! — Már ne is mondja, kedves ro­kon, hogy azt jelenti. Ugy említette, hogy !a Kossuth Munkaközösség. Most hitetlenkedjek, ki merné azt Kossuth neve .hallatán, inkább meg­nyugtatott, és tiszteletel ébresztett bennem. — S készült-e valamiféle írás, nyugta áz 50 ezerről? — Persze. Sőí olyan hivatalos pa­pírt vett elő, amelyiken vonalak voltak, s úgy emlékszem, még kör­pecsét is volt rajta. Azt irkálta te­li. A nevemet, címemet, a várható összeget és az előleget is írta, nem­csak .számokkal, hanem betűkkel is.| Még ö mondta, nincs ok (a bizal­matlanságra, sőt kért, hogy írjam alá azt azí iratot, ami bizonyítja, hogy átadtam az ötvenezret. — Hol az írás? — Hát azt eltette a Kuty Kázmér úr. Még meg is nyugtatott, hogy a káemkánál van páncélszekrény, majd abba kerül, mert ók sem bíz­nak .meg mindenkiben. Mutatta, hogy nem is meri a zsebébe tenni a pénzt, hanem egy kulcsra zárható aktatáskába rakta, ahol még sok hi­vatalos irat volt. Nagy a feleiősség, mondogatta. Maga mit tett volna a helyemben, kedves rokon? — Magának a házát soha senki nem tatarozza — mondtam a né­némasszonynak. — S hová fejlődött az ügy? — ezt már pn kérdeztem Propeller úr­tól, hiszen láttam, hogy a csapos felé pislog. — Fut a pénze és az ipsziIonos Kázmér után. Nagyon megbánta, bár még ma js azzal nyugtatja ön­magát, hogy miféle ember az, aki mindenkiben a rosszat gyanítja. Hi­szen a bizalom nagyon fontos. — Hát akkor, fő a bizalom — koppintottunk egyszerre a pléhsze­gélyen. Gazdagh István Napos idő Várható időjárás ma estig: Országszerte napos, száraz idő várható. A szél észak­nyugatira fordul, többfelé megélénkül, néhol időnként megerősödik. A legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 9 fok között, a legma­gasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 fok körül várha­tó. Megnyugtató — Nézd — mondja a börtönben az egyik őr —, a rácsot fürészlte el, s elszökött. — Hat már ideje is volt, hogy befejezze, mert az idegeimre ment az állandó fürészelés­sel — válaszolta a má­sik. A FÜRDŐK NYITVATARTASA A Vízművek és Fürdők Vállalat az ünnepek alatt a következők szerint tartja nyitva a fürdőket: 4-én a termál és a gőz szünnapos, a sportuszoda reggel 8-tól dél­után 5-ig nyitva; 5-én vala­mennyi fürdő a szokott idő­ben lesz nyitva; 6-án a gőz reggel fél 7-töl délután 3-ig, a termál reggel 7-től du. 3-ig, a sportuszoda reggel 6-tól délután fél 2-ig lesz nyitva; 7-én és 8-án minden fürdő zárva. KIÁLLÍTÁS ZSOMBÓN Zsombói óvodások és álta­lános iskolások alkotásaiból Felszabadultunk címmel nyí­lik kiállítás ma, szerdán a helyi József Attila Művelő­dési Házban. A község fej­lődését bemutató, hazánk felszabadulásának 40. évfor­dulója alkalmából rendezett bemutató április 6-ig tekint­hető meg. Hadkötelesek figyelmébe! Új ügyfélfogadási rend a kiegészítő parancsnokságon A Csongrád megyei Had­kiegészítési és Területvédel­mi Parancsnokságon április 1-töl megváltozott az ügy­ielfogadás rendje. Hétfő délelőtt 7.30-tól 11.45-ig, délután 12.30-tól 14 óláig intézhetik az ügyfelek hon­védelmi igazgatási ügyeiket. A hét többi napjának fo­gadási rendje: kedden 7.30­tól 11.45-ig, délután 12.30-tól 18.30-ig. Szerdán: délelőtt 7.30-tól 11.45-ig, délután 12.30-tól 16.00-ig. Csütörtö­kön: délelőtt 7.30-tól 11.45­ig. délután 12.30-tól 18.30-ig. Pénteken délelőtt 7.30-tól 11.45-ig, délután 12.30-tól 15.30-ig. Szombaton ügyeleti ügyfélszolgálatot tartanak déielött 9.00-tői 13.00-ig. A keddi és csütörtöki napo­kon így munkaidőn túl is intézhetők este fél 7-ig a hivatalos ügyek, s ugyanezt a célt szolgálja a szombati ügyeleti ügyfélszolgálat is. A bejelentési kötelezett­séget emellett írásban is le­het teljesíteni. Ez esetben közölni kell az állampolgár nevét, születési idejét, édes­anyja nevét, állandó lakcí­mét, és azt a tényt, milyen változás történt. Természe­tesen az ügyfélfogadási idő­pontokban egyéb igazgatási ügyek is intézhetők. Példá­ul ekkor teljesíthetik meg­jelenési, jelentkezési kötele­zettségeiket a sorkötelesek, és ekkor adhatják be a kü­lönböző igazolásokat és ké­relmeket is. Munkás­gyűlések a Kábelgyárban Hétfőn és kedden mun­kásgyűléseket tartottak a Szegedi Kábelgyárban. A dolgozókkal a vállalati elő­készítő bizottság tagjai is­mertették az új vállalatirá­nyítási formákkal kapcso­latos tudnivalókat és az Ipari Minisztérium javasla­tát, amely szerint a Magvar Kábelműveknél vállalati ta­nácsot kellene létrehozni 1986. január elsejétől. Agyár társadalmi szervezeteinek álláspontja és a dolgozók véleménye szerint a szegedi gyárban minden területen, megvannak az önálló gaz­dálkodás feltétélei, a nép­gazdaság érdekeit is jobban szolgálná, ha a gyár a kö­zeljövőben kiválna a nagy­vállalatból. (A kábelgyári munkásgyűlésekről a kö­zeljövőben részletesen be­számolunk.) IFJÜSAGI NAI* Il'júsá'gi napot rendez áp­rilis 4-én a KISZ Csongrád megyei és Szeged városi bi­zottsága, a szegedi Ifjúsági Ház és a KISZ-iskola. A fia­talok színes, változatos prog­ramok sorából választhat­nak: délelőtt sportversenyek lesznek, valamint 46 év ifjú­ságmozgalmai Csongrád me­gyében címmel tudományos fölolvasó ülés. Délután az Ifjúsági Házban koncerte­ket tartanak, diaporámabe­mutatók láthatók, s itt sor­solják a VIT-tombolát is. HÚSVÉTI NÉPSZOKÁSOK Ma, szerdán Szegeden, az Ifjúsági Házban az 5 órakor kezdődő Eszterlánc klubban húsvéti népszokásokat eleve­nítenek fel. Lehet díszes to­jásokat festeni, locsolóverse­ket és táncokat tanulni. IDEGENFORGALMI ÜGYELET Várható, hogy a felszaba­dulási ünnep munkaszüneti napján, s a hét végén a szo­kásosnál élénkebb lesz már Szegeden is az idegenforga­lom. Ezért az érdekeltek tá­jékoztatására közöljük, hogy április 4-től 8-ig folyamato­san, éjjel-nappal a Szeged Tourist Napfény Szállójában, a Dorozsmai úton .tartanak ügyeletet az idegenforgalmi hivatal munkatársai. VÁLTOZÁS A BUSZKÖZLEKEDÉSBEN A Volán 10. számú Válla­lat személyforgalmi üzem­egysége április 5-én, pénte­ken a helyijáratos autóbu­szokat a szombati menetrend szerint közlekedteti. Kivétel ezek alól a 13-as, a .Mll-es, az M15-ös, az M13-as, az Ml8-as és az M52-es, ame­lyek a munkanapi menet­rend szerint járnak. Vince bácsi elment Néprajzkutatóként a múltat vallatta, gimnáziumi ta­nárként a jövőt építette. A homok szülötte volt, gyűjtöúl­jain csodálatosan szót értett a tanyavilág lakóival. Pedagó­gusként is biztatta, segítette a homokvidékről elszármazot­takat. A Radnóti gimnáziumban mi voltunk az utolsó osz­tálya. Bölcs türelemmel terelgetett a tudás vályújához ben­nünket, bizonytalan, dacos, szertebitangoló kamaszokat. Súlyos betegsége csak az oktatásban akadályozta meg, a kutatómunkát a múzeumban folytatta. Erős hittel vállalt nagy feladatokat. Az általa föltér­képezett múlt immár közös szellemi kincsünk. Lapunkba is irt cikkeket, népünk hagyományé Hágából mentve témáit.. Feladatai nagyját elvégezte, de a betegség, majd a korán, jött halál elragadta töle a sikeres munkával töltött élet csendes boldogságát, az elégedett visszapillantás örömét. Négy gyermeke gyászolja apját. Dr. Börcsök Vince tudá­sát tanulmányai, cikkei őrzik, emlékét a tanítványaiban meggyökereztetett tisztesség. \ T. I. Áranyékszertől a gépalkatrészig Magyar—jugoszláv kisiparosok kiállítása Szegeden , A KIOSZ Csongrád me­gyei titkársága, a Kisipari Termeltető Vállalat, vala­mint a Szabadkai Nemzet­közi Vásár Igazgatósága kö­zötti együttműködés kezde­teiről. az első tárgyalások­ról, a tavaly novemberben Szabadkán megrendezett nemzetközi vásár Csongrád megyei kisiparos-résztvevői­ről rendre tájékoztattuk ol­vasóinkat. Ezúttal újabb eredményről számolhatunk be. .Tegnap, kedden Szege­den," a KIOSZ Horváth Mi­hály utcai székházában meg­nyílt a magyar—jugoszláv kisipari-kisüzemi kiállítás és vásár. A közös kisipari árubemutatók célja a fo­gyasztók igényeinek jobb kielégítése és az, hogy köl­csönösen bővüljön a két ország határmenti árucsere­forgalma. A vendégeket tegnap Bu­dai Antalné, a KIOSZ me­gyei titkára köszöntötte. Dr. Bartha László, az MSZMP Csongrád megyei bizottsága gazdaságpolitikai osztályá­nak vezetője mondott meg­nyitó szavakat. A jugoszláv kisszövetke­zetek képviselőiként húsz kisiparos mintegy ezer ter­mékét hozta el Szegedre, s a 21 magyar kiállító közül 15 Csongrád megyei. A szomszédból érkezett szak­emberek l'öként az építő­ipari tevékenységgel kapcso­latos tárgyakat, berendezé­seket hoztak magukkal, húsipari gépeket, alkatré­szeket és gyönyörű arany, ezüst ékszereket kínálnak — egyelőne csak az üzletkötők­nek. Ezekből a tárgyakból az érdeklődők itt nem vásá­rolhatnak, a hazai kézműve­sek portékáiból viszont igen. Hozzáértő szakemberek máris zsűrizték a bemutatott termékeket. Első díjat ka­pott a szabadkai aranyék­szereket készítő kisszövet­kezet, a zombori termeltető szövetkezet és Nagy István, érdi késes kisiparos, orvosi műszerész. A négy második díjas között ott van Budai Sándor kiszombori bőrdísz­műves, a harmadik díjasok között pedig Bárkányi Ist­ván szegedi papucsos. A tegnapi szakmai napon a határmenti árucsere-forga­lom bővítésének, a kereske­delmi kapcsolatok erősítésé­nek lehetőségeiről tárgyal­tak az együttműködő felek, s ott voltak a magyar és jugoszláv kereskedelmi ka­mara, a Külkereskedelmi Minisztérium képviselői is. Ma délelőtt az építőipari, délután pedig a húsfeldol­gozó ipari szakemberek tar­tanak megbeszélést. Remél­hetően kölcsönösen hasznos üzletkötésekkel zárulnak a tárgyalások. A kiállítás és vásár ápri­lis 8-ig. naponta 9-től dél­után 6 óráig tekinthető meg. SZAKMAI VERSENY A múlt hét végén Győr­ben megrendezett Szakma Kiváló Tanulója versenyen szegedi siker született. A 640, számú Textilipari Szak­munkásképző tanulója. Sza­bó Ibolya a szövőszakmában tizenhét versenyző közül szerezte meg az elsőséget az országos döntőben. Felké­szítő tanára Gyuris Imréné, szakoktatója Berta Józsefné volt. A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi Bizottságának napilapja Főszerkesztő: Sz. Simon István Főszerkesztő-helyettes: Szávay István Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Kovács László — Szerkesztőség és kiadóvállalat: Szeged, Tanácsköztár­saság útja 10. Sajtóház. 6710 — Telefon: 12-633 — A lapot nyomja: Szegedi Nyomda. Szeged, Ba.icsy-Fs-.linszky utca 28. 6720. Igazgató: Dobó József — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a postahiva­taloknál és kézbesítőknél. Előfizetési dfj egy hónapra 43 forint. — ISSN: 0133—025 X

Next

/
Oldalképek
Tartalom