Délmagyarország, 1984. október (74. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-27 / 253. szám

12 Szombat, 1984. október 27. Hegújuló főtér ..BEOSZTÁS' ..Érdekes" dolgot hallottam a mi­nap. egv iól menő nagyvállalat ve­zetőiének titkárnőiétől. Míg a fő­nökével való találkozásra vártam, a hölgv azzal vigasztalt, hogv szeren­csés vagvok. mert csak rövid ideig kell várnom. Dedig itt. általában egvmásnak ad iák a kilincset az em­berek és állandóan csörög ..a diri" telefonta. Egyszóval — Danaszolta a derék titkárnő — ..Ez egv átiáró­ház. Kész őrület itt dolgozni mert szinte ötpercenként mással kell fog­lalkozni ... stb.... stb...." A szóáradatot elvágatta velem a kíváncsiság, s megkérdeztem: — Mondia. Julikám. ha ez tény­leg egv ..őrültek háza", akkor ho­evan lehetséges mégis az. hogv a főnöke tűrhető egészségnek örvend, a céget D&dig mindig mindenhol a lehető iegiobban kéoviseli. MeeleDŐ választ kaDtam: — Ez azért. van. mert elég sűrűn megv szabadságra. — Sűrűn? Hiszen az évi szabad­ságolási lehetőség kötött. — Az igaz. De a főnök is kötött. A fontosabb egyeztető- meg export­Köz-napi tárgyalásokra alaposan fel kell neki készülnie. Ezért aztán, ha komo­lyabb értekezlet vaev üzleti megbe­szélés előtt van. kivesz egv-két nap szabit, hogv elszökhessen a naoi fe­szültségek elől. és otthon nyugodtan fel tudion készülni a cég érdekeinek képviseletére . .. ÖSSZEFÜGGÉS? Tanár ismerősömmel (természete­sen) az ifiúságról s a társadalmi problémákról beszélgettünk. ..Véd­te" a diákiait. Róbert Musil mon­dását idézve, miszerint: .A fiatalok túlbecsülik azt. ami a leeúiabb. mert vele egyidősnek érzik magukat. Ezért, kétszeresen szerencsétlenség, ha a leeúiabb — rossz." KÍNÁLAT: A Marx tiéri feketepiacon egv nepper naevon olcsón női kvarcórát kínál: — Alkalmi vétel, asszonyom, csak 250 forint, nagvon olcsó . . . A talpraesett vevőielölt megiegvzi: — Akkor biztosan nem is ér töb­bet nem olvan ió. mint az üzletek­ben kaphatók. A feketéző replikázik: — Dehogynem! Még iobb is. mint a hasonló típusú bolti órák. Fele áron gyorsabban iár. mint azok ,.. KÖZ-MOND-ÁSKALÖDAS: Lassan ott tartok, hogy félek fel­venni a szerkesztőségi telefont mert nagvon rossz, sőt rosszabb a har­madnapos hidqanél. hogv egyre több telefonáló panaszkodik, mert mea­veszi az isten hidege a távfűtéses lakásában. Allítiák — őseink köz­mondásával — hogv hideg ellen nincs vitéz, vagvishát az elviselhetetlen hidegen nem lehet tűrőképességgel meg hősiességgel úrrá lenni — fű­teni kell A távfűtőművek egvik il­letékesétől ígéret hangzott el: ki a hideget adia. mentét is ad hozzá. azaz ha az igazi hideg beálltával valóban haiba kerülnénk, lesz ere­iük a megpróbáltatások elviselésé­hez. és ténvleg fűtenek ... Szabó Magdolna Felhősödés s Várható időjárás ma estig: átmenetileg országszerte erő­sen megnövekszik a felhőzet, főként a nyugati, délnyugati országrészben várható eső, záporeső. Az élénk szél észa­kira fordul és időnként meg­erősödik, emiatt a köd még délelőtt megszűnik. A leg­magasabb nappali hőmérsék­let ma: 13, 18 fok között alakul. MAHART­KÖZLEMÉNY A MAHART értesíti az Megújul a Ilild-crmes város, Nagykanizsa főtere. Képűn- utazóközönséget, hogy a Du­kón: a beállványozott Vasember-ház homlokzatának egy naújváros—Apostag. vala­részlete mint az esztergom—sturovói járt kivételével a dunai me­netrendszerű járatok — • re.,™ „ • egyebek között a budapesti £ sétahajók, a Visegrád-Esz­ALKALMAZOTT KUTATÁSOK VÉRADOK A Vöröskereszt és a Vér­adó Állomás szervezte vér- . ^u»«.^», « »I.^L«u— adó napon a Xl-es autójaví- n,e.k ,bl°lógia' -^osztálya tergomig közlekedő kirán­tó leányvállalatánál 35-en. a f't^Vi^l^ Pú Va" dulóhajók, a Ráckeve­Hungária Szálloda Vállalat- sTá"\aP dél®10« 11 °rak°r a Dömsöd-Tas között közle­Juhasz Gyula Művelődési . .. s„emé]vszállító haiók Központban. Avasi Zoltán ked° szemelyszailito najok biológus „A biológiai ku­tatási eredmények alkal­az állattenyésztés­ben" címmel tájékoztatja az nál 40-en, a Szebisznél 40­en, a Déltex-nél 35-en, a tömegcikk ipari szövetke­zetben 17-en, az űjszegedi kendergyárban 161-en adtak mazasa vért. Balástván 46-an. a ben'' cír Móra Tsz-ben 35-en jelent- érdeklődőket. A lottó nyerőszámai: 11, 20, 51, 55, 78 A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint a Budapesten megtartott 43. heti lottósorsoláson a követ­kező nyerőszámokat húzták ki: 11, 20. 51, 55, 78. Az október havi tárgynye­remény.sorsoláson a 40. heti szelvények vesznek részt. MOZGÁS­SÉRÜLTEKNEK A Szeged városi Vörös­kereszt mellett működő moz­gássérültek klubja kedden délután 4 órai kezdettel klubfoglalkozást tart Új­szegeden, a Székely sor 21. szám alatti helyiségében. Felszabadulási vetélkedő Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója tiszteletére hirdetett három részből álló vetélkedőt a Szeged városi KISZ-bizottság és a szegedi postás KISZ-bizottság. Az első fordulóban Szeged és a megye fölszabadulása utáni históriájáról adtak számot a fiatalok. A dolgozó KISZ­esek közül továbbjutott a DÉMÁSZ. a Taurus deszki gyáregységének, a KSZV, a Délép. az Alföldi Bútorgyár és a városi tanács csapata. A diákok közül továbbjutott a Radnóti gimnázium, a Kő. rösy József Közgazdasági Szakközépiskola, a Vedres Isván építőipari, a Közgaz­dasági szakközépiskola, a Ságvári- és a Széchenyi gim­názium csapata. A vetélkedő következő fordulójában a vi­lágifjúsági találkozók törté­netéről kapnak kérdéseket a továbbjutott csapatok, míg a harmadik, egyben utolsó vetélkedésen hazánk felsza­badulásáról szólnak majd a kérdések. vasarnap keztek véradásra. SZEGEDI SIKEREK ELKÖLTÖZÖTT AZ IKV­PÉNZTAR Az IKV bérlőinek figyel­október 28-án, indulnak- utoljára. FÉLMILLIÓ GY'tlMÖLCSFA­CSEMETE Több mint száz fajtából összesen félmillió gyümölcs­facsemetét hoz forgalomba az őszi és tavaszi telepíté­sekhez a Kecskemét-Szikrai Védelem —Ügyvéd úr, elvállal, ná a védelmemet? — Mivel vádolják? — Csekkhamisítással. — Rendben van. de csak ha készpénzzel fi­zet. Szegedi sikereket is ho- ™eb?. «Janijuk hogy a haz- Állami Gazdaság borbási »ott a Magyar Országos Fod- kezel<f' osztály beveteli faiskolája. A gazdaság kecs­rász és Kozmetikus Bajnok- pefnz'ara. me,y *ddlg, a Pe" keméti lerakatában már meg ság, melyet Budapesten, a - Sándor sugárut 3. szam is kezdódött az árusítás, az sportcsarnokban rendeztek alatt működött, ezentúl ország más vidékein levő meg. A szegedi fodrász vál­lalat csapatából Samu Ilona kozmetikus a nappali és színházi kikészítés kategó­riában, valamint az össze­tett. versenyben első helye­zést. ért^ el. A női fodrá­szok csapata a negyedik he­lyen végzett, Tombáczné Szemerédy Zsuzsanna pedig az egyéni összetett verseny­ben második lett. A FEJVADÁSZ — MÁSKOR Jósika utca 27. számú ház- telepek pedig november el­bán található. ÁRVÁLTOZÁS A Szegedi Fodrász só hetében nyílnak meg. Az előzetes felmérésekből, il­Vál- letve a készletből ítélve nem lalattól kapott tájékoztatás lesz hiány a keresett csont­szerint a szolgáltatási árak héjasokból: őszibarackból, november elsejétől átlagosan kajsziból, meggyből. cse­9.1 százalékkal emelked- résznyéből es szilvából nek. , sem. VASÜTI BALESET Pénteken reggel, hat óra előtt néhány perccel a Bu­dapest Keleti pályaudvarra érkező Pannónia expressz­vonatnak oldalról, egy to­lató szerelvény ütközött. A baleset következtében ket­ten könnyebben megsérül­tek. Az ütközés okainak fel­tárását a rendőrség szakér­tők bevonásával megkezd­te. Több tetőfedő fólia 0 Az utóbbi hetekben meg- ber elején azonban nagyobb nőtt a kínálat a Hungária mennyiségű poliészterszálat Műanyagfeldolgozó Vállalat sikerült beszerezniük, s így keresett termékéből, a cse- fokozhatták a fólia előállí­réppel fedett házak tetőterét tását, s kiszállítását a for­szigetelő fóliából. A mű- galmazó TÜZEP-telepekre. anyag fólia gyártását már- A kínálatnak ez a növeke­ciusban kezdték meg. s a déSe még nem késfe te a tavaszi budapesti nemzet- szezont, mert a műanyag közi építőipari szakkiállitá- fólia az őszi esők. s a tél son nagydíjat kapott. A be- beállta előtt belülről még mutatkozás olyan jól sike- mindig felerősíthető a cse­rült, hogy a nyár végére az repekkel borított faszerkeze­'igények már meghaladták a tekre, így is megfelelőképpen gyártási lehetőségeket. Októ- szigeteli a padlásteret. Zajárnyékoló fal szerű, mérete az Igényelt szerint változtatható. A ben­ne levő úgynevezett elnyelő anyagot a KÖSZIG gyártja. Csörög a telefon..., Csörög a telefon... ::.és jelentkeznek olvasó­ink. Mar ahonnan tudnak. Mert például Sziksósfürdő­A filmbaráti kör vasárna- rftl nem tudnak, hiszen ott pi. Vörös Csillag moziban egyetlen telefonálási lehető­tartott vetítései a szokásos­tól eltérő időpontban kez­dődnek, mert a Missouri, a fejvadász cimű film —. ho$z­ség volt, a csárdában, amit már bezártak. Kellene egy nyilvános fülke, sok az idős, beteg ember arrafelé. A E HETI ÜGYELETES MUNKATÁRSUNK: Regös Éva Hívható mindennap 14 órától 18 óráig, szom­baton 10-től 13 óráig. Telefon: 12-847 CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÓ A Szeged városi Vörös­kereszt rendszeres családvé­szú. Az időpontok: délelőtt nlldt1kor a: tűzoltókat sem kilenc és tizenegv óra. va- tud^k , riasztani — jelezte lamint délután negyed ket- La^one a 15-186­tő. rol... ... Kiss Ernőné kérdezi az IKV-tól: tavasz óta nincs ka­pu a Rókusi körút 35. számú kább ideiglenes, mint taka­haz,on. Ok bejelentették. ri-tó. Söpörhetnének a lakók Majd, ha fagy?... ¡Si de ha már fizetnek vala­.. . zajartalom kerestetik a kjnek. várhatnak érte vala­rielmi tanácsadó szolgálatot Eudapesti körút 34-ben. Va- mit A szemét ronda, sőt bü­tart minden héten, hétfőn, laki állandóan kopácsol, de dös ¡s... délután 14-től 17 óráig, csü- nem harkály az illető. Es raúfíUa a Darkokat törtökön pedig délelőtt 9 és nem tólalják. ped.g sok ál- , — MÁV Igazgatóság előt­12 óra között. A Székely sor m^n éjszakan kerestek a területet ^ár egészen el­21. szám alatti klubhelyi- mar •••. . - „ borítja — jelezte Mekitner ségben várja és fogadja ••• Kiskundorozsman, 8 imre a 13-435-ről... mindazokat, akik családi és Beac« "tcaba" ,fz ?. - evorsválasz a RÁV tói eeveni konfliktusaik általuk «»e® helyzet állt elo: ideje- gyors va (asz a BAV-tOl gy ,JV. . f k ben felszerelték a nvomás- Solymosi Máriának. Bébiru­megoldhatatlannak látszó ^^Xt Csak a vLeté- hákkal valóban nem foglal­ket nem képes a DÉGÁZ ta- koznak. okait, azt hiszem, vasz óta összesütni. Nváron nern kel1 magyarázni. A 98­nem is lett volna ilyen fon- a«nál nagyobb méretű gyer­mek-felsőruházati cikkeket . . . hiányszakma lesz a azonban át is vesznek, el is házfelügyelöség? A Felsővá- adnak. Persze, szezonálisan, ros 207-ben hónapok óta be- ... még egv csörgésre hi+ nácsadó szolgálathoz, mely- töltetlen az állás,' ideiglénés vatott szerkezetről kaptunk nek címe: Szeged, Pf. 102. takarítójuk van, "igaz, in- bejelentést. A beteg neve: gondjaiban megoldási lehe­tőséget keresnek. Akik a személyes beszélgetést vala­milyen oknál fogva nem tos ... vállalják, problémáikkal le­vélben fordulhatnak a ta­56-876. lakcíme: Gyöngyvi­rág utca 2. Nyolc napja vár­ják az orvost Szalayék... Az illetékesek tájékoztatására közöljük: az alagsori helyi­ségek kulcsai a házfelügye­lőnél találhatók ... ... ha már áll, miért nem használható a Dóm téren a nyijvános illemhely? Még­sem a lépcsőjén kellene ... hm ... Bár, ha nincs nyit­va ... ... hiánycikkekről jót, vagy semmit. De ha a 30 forintos PED-lábspray helyett 80 fo­rintos SHOLL-t árulnak, alapjában véve nem minősül hiánycikknek. De kellemet­len ... .+.még mindig bukdácsol­nak az arra járók az Etelka sor—Tápai utca sarkán az ideiglenes megállóban. Vá­gyakozva lesik — a már el­készült — újat. Vajh. miért nem lehet odébb tenni a táb­lát? — kérdezte — joggal — Fehér József, és kérdezzük — bűvös harmadszorra — mi is ... T.. kinek kellene lekaszál­ni az embermagasságú gazt a Bihari utcában? A félreérté­sek elkerülése végett: ez nem Rókuson, hanem Felső­városon van. Aki tudja, se­gítsen Radics Balázsnénak. A Közlekedéstudományi Intézetben értékelték az Ml­es autóút mentén létesített kísérleti, úgynevezett zajár­nyékoló fallal szerzett eddi­gi tapasztalatokat. Megálla­pították: a mögötte levő parkolóban a korábbi zaj­szint 10—18 decibellel csök­kent, és körzetében más ked­vező környezetvédelmi ha­tások is kimutathatók. Az intézet a Hőtechnika Vállalat szakembereivel kö­zösen fejlesztette ki és sza­badalmaztatta a zajárnyé­koló falat, melynek lényege: olyan speciális szerkezetet építenek a zajforrás és a védendő létesítmény közé, amely részben elnyeli, rész­ben pedig visszaveri a han­got. így az árnyékban lévő területekre az eddigi zajnak már csak a töredéke jut. A módszer nem ismeretlen, több helyen alkalmaznak hal sonló falakat a hanghatás csökkentésére. A KTI-ben kikísérletezett szerkezeti elő­nye, hogy kizárólag magyar alapanyagokból készül, s ára a külföldiekének mindössze a felét teszi ki; négyzetmé­terenként 3500—4000 forint­ba kerül. A fal modulrend­Gyász­közlemények Megrendülten tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és sze­letté le. hogy ÖZV. FOGAS ISTVANNÍ Retkes Julianna szatymaz — zsombói lakos. 71 éves korában, szenvedés nélkül, hirtelen ittíiagyott bennünket. Temetése október 29-én. 16 óra­kor lesz a szatymazi temetőben. A gyászoló Fogas és Hoffimann család. Fájdalommal megtört sziweJ tudatjuk, hogy szeretett édes­anyánk, nagymama és dédma­ma, CSŐKASl ANTALNÍ Kazi Veronika október 24-én. rdvid szenvedés után, 83 éves korában elhunyt. Temetése október 24-en 16 óra­kor lesz a református temető ravatalozójából. A gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édes­anya, nagymama, dédmama, DAROrZI JANOSNÍ Balogi Eszter I életének 78. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 30-án 15 órakor lesz a* Üjszeged'i temető ravatalozójá­ból. A gyászoló család. DÉLMAGYARORm A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi Bizottságának napilapja Főszerkesztő: Sz. Simon István Főszerkesztő-helyettes: Szávav István Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kindó: Kováé* László — Szerkesztőség és kiadóvállalat: Széged. Tanácsköztár­saság útja 10. Sajtóház. 87J0 — Telefon: 12-K33 — A lapot nvomjat Szegedi Nyomda. Szeged, Bajcsy-Zsilinszky u(ra 28. S720. Igazgatói Dobó József — Teriészit a Magyar Posta. Előfizethető a postahiva­taloknál és kézDC-dtöknél. Flöflzetési d(| egy hónapra 34 forint. — Index: 25 043 - ISSN: 0133—025 X \ 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom