Délmagyarország, 1984. szeptember (74. évfolyam, 205-230. szám)

1984-09-01 / 205. szám

m o VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 74. évfolyam 205. szám 1984: szeptember szombat Ara: 1,80 forint AZ MSZMP SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA 0 mi bányászaink T ávoli ünneD volt errefelé pár évtizede a bányásznap. Akkoriban legfeljebb homokot bányásztak Szeged körnvékén. A bánvász szóhoz is más asszociációk kapcsolódtak: a föld mélvében alagutat váió. szénportól fe­kete arcú emberek, akik csákánnyal omlasztják a szenet. Üi volt nekünk, alföldi embereknek, hogv az olaibánvá­szat is bánvászat. hogv a napfényes fúrótoronyról is irgal­matlan kemény munka elvenni a föld mélvének kincseit. Azt hiszem, a bánvászatot hírből, vagv legfeliebb lá­tásból ismerő ember ma is ezt. a természettel való nvílt színi küzdelmet becsüli, csodália a bápvászokban. Hiába feilődött rengeteget a technika.. hiába állnak rendelkezés­re földet rengető gépek, a küzdelem máig sem mindig egv­esélves. Mi. kívülállók, a veszélv pillanatairól gyakrabban szerzünk tudomást, mint a mindennapok keménv kitartá­sáról. Többet hallottunk az algyői, zsanai gázkitörésről, mint arról, hogvan telik az olaibánvászok egv-eev átlagos műszakia. Pedig környezetünkben az életünket megváltoz­tató olai- és gázmező munkásai mindennap a legtöbb he­Iven éiiel-napoal iránvítiák a gépeket, figvelik a műszere­ket — nvári kánikulában és téli hóviharban teszik a dol­gukat. Nehéz munka ez ma is. családtól, szórakozástól el­rabolja gvakran. aki vállalkozik rá. Megfizetik, persze, de keresni másutt is lehet. E szakma derékhada még más blaimezőkről. netán Zalából iött az olai után. az ifjabbak tőlük tanulták e munka szakmai fogásait, és szeretetét. Ha nem települtek volna idé a bányászok, ma más len­ne az életünk. Hánv utcában fűtünk ma már a földgázzal, mennvi üzem használja hánv termelőszövetkezet üzemel­teti vele a szárítóiát. baromfitelepét? S hánv faluban ve­zették be a lakásokba is. hát még hánv községben várnak rá. szervezgetik előre a bevezetést? A lakosság ígv köz­vetlenül látia a bánvászat hasznát, érzékeli, mit jelent sa­ját háztartásában az energia. S mit jelent az államháztartásnak az e táion bányá­szott olai és földgáz? A Nagvalföldi Kőolai- és Földg|áz­termelő Vállalat a hazai kőolai háromnegyedét teremti elő. A Magyarországon kitermelt földgáz 86 százalékát ezen a vidéken hozzák fölszínre, évente 18 milliárd köbméter földgázt forgalmaznak. A kőolajkutató vállalat szakemberei Szegedtől Haidúszoboszlóig keresik az úiabb lelőhelyeket, sikerrel. Mióta a világpiacon jelentősen megdrágultak az energiahordozók, azóta megéri mélvebb rétegeket is meg­vallatni. úi technológiával a tárolórétegekben maradt kő­olai egv részét is ki tudiák termelni. S mennvi hasznot hozott a mezőgazdaságnak az olai­fúrás egvik „mellékterméke", a termálvíz? Föl sem lehet még talán mérni, mennvi további lehetőséget reit ez az energiaforrás. A vállalat segítőkészségét gvakran emlegetik a mezőgazdák: a termálkutakat sem tekintik mostohagyereknek, segítik a téeszeket a hasznosításban. Biztosítják az egyenletes gázellátást, a csúcsidőkre is ele­gendő gázt tudnak tartalékolni, mióta megéoült az algvói 30 ezer köbméteres nagy tartály. Infrastruktúra és élei­mód éoült ezekre az energiaforrásokra e vidék bányászai­nak munkáia nvomán. Nem kisebbítjük azzal a szén. bauxit, vasért bányá­szainak munkáiát. ha ezen a hagvománvos ünnepen szű­kebb pátriánkban elsősorban a mi bányászainkat ünne­peljük. Sikeres munkát, ió egészséget kívánunk nekik — mindannyiunk közös érdekében. Tanács István Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. A testület megerősí­tette a Magvar Népköztár­saság és a Mongol Népköz­társaság közötti barátsági és együttműködési szerző­dést, amelyet I.osonczi Pál­nak, az Elnöki Tanács elnö­kének a Mongol Népköztár­saságban tett hivatalos, ba­ráti látogatása alkalmával 1984. június 1-én irtak alá Az Elnöki Tanács a Mi­nisztertanács előterjesztése alapján határozatot hozott arról, hogy a Bajai Tanító­képző Főiskola a jövőben Eötvös József Tanítóképző Főiskola néven folytatja működését. * Az Elnöki Tanács dr. Tóth Lászlót 1984. szeptem­ber 1. napjától közlekedési minisztériumi államtitkár­rá nevezte ki. A leüiy­miiiiszler látoialása Tegnap. pénteken dr. Horváth István., az MSZMP KB tagja. belügyminiszter megyénkbe látogatott. Sze­geden felkereste az MSZMP Csongrád megyei Bizottsá­gát, ahol Gyárfás Mihály, a meg vei pártbizottság titká­ra fogadta. Dr. Horváth Ist­ván részt vett és felszólalt a megyei párt-vécrehaitó­bizottság ülésén, amelyen a megye közrendjének és köz­biztonságának helyzetéről szóló jelentést vitatták meg. A belügyminiszter ez­után a megyei rendőrkapi­tányságra látogatott és meg­beszélést folytatott dr. Bar­na Sándor rendőr ezredessel, a megyei főkapitányság ve­zetőjével. A továbbiakban dr. Horváth István mégte­kintette a szegedi Somogyi­könyvtárat. ma.id felkereste a makói rendőrkapitánysá­got és a kisteleki rendőr­őrsöt. A délutáni órákban elutazott megyénkből. Onnepseg fllgvön Kitüntetések, jutalmak a bányásznapon A 34. bányásznap alkal­mából ünnepi gyűlést ren­deztek tegnap Algyőn, a fel­dolgozó üzem nagy ebéd­lőjében. Papp György, az olajipari pártbizottság tit­kára köszöntötte az egybe­gyűlt dolgozókat, az állami és társadalmi szervek, in­tézmények képviselőit. Ez­után Berta István, a Szeged városi pártbizottság titkára méltatta a bányászünnep je­lentőségét. Szeged alatt van az or­szág legnagyobb bányája, fejtette ki a szónok. Az ezerhatszáz dolgozóból álló olajoskollektíva Szeged ipari termelésének több mint egyharmadát szolgáltatja. Elmondható tehát, hogy Sze­geden, az utóbbi 18 év fo­lyamán bányászváros lett. Az országban, s szűkebb környezetünkben is becsü­lete van a bányászoknak. Ezt jelzi a mintegy 80 ezer forintos átlagbérszínvonal, de ezt jelzik az erkölcsi el­ismerések. kitüntetések is. A bányászkcllektívák szerepe jelentős a társadalmi élet­ben. Támogatják a kulturá­lis és sportrendezvényeket, szervezeteket. Hozzájárul­nak a gyermek- és ifjúsá­gi intézményekhez. kezük munkája a város szinte minden nagyobb létesít­ményében nyomon követhe­tő. Sikeres cég az olajválla­lat: a 18 év alatt mindenkor teljesítette tervét, jelentős összegekkel gazdagította a költségvetést. Exportjával hozzájárul népgazdaságunk egyensúlyi helyzetének ja­vításához. Dolgozói min­dent megtesznek azért, hogy a termelés ne csökkenjen: nehezebb munkával, a ke­vésbé gazdaságosan k'ter­melhető területekről, a mély rétegekből is felszínre hoz­zák a föld kincsét. A föld­gáztermelő vállalat új ter­mékeket honosít meg, to­vábbi beruházásokat való­sít meg, terveikben nagy szerep jut az ésszerű anvag­és energiatakarékosságnak. A város lakossága tiszteli erőfeszítéseiket, méltányol­ja munkájukat. A mindkor» Szeptembertől, Szegeden Startol az üdülőszövetkezet szerűbb technika ugyanis csak szolgálja a munkáso­kat, de továbbra is az em­ber bányássza az olajat, a gázt. Ezután Szalóki István, az NKFV főosztályvezetője több évtizedes bányászmúlttal rendelkező munkásoknak adott át kitüntetést. A Bá­nyász Szolgálati Érdemérem ezüst fokozatát kapták 25 éves olajipari munkájukért: Csili Gyula kútkezelő; Hal­mai Emil termelőmester : La­zányi István csőszerelő-cso­portvezető; Szaniszló István gyűjtőállomás-kezelő: Tol­nai Józsefné értékelő tech­nikus, dr. Várhelyi István jogügyi csoportvezető. A Bányász Szolgálati Érdem­érem bronz fokozatát 150­en kapták meg — 15 éves olajipari munkájukért. Har­minc Kiváló Dolgozó ki­tüntetést adott át és jutal­mat Juratovics Aladár, az algyői üzem vezetője, ösz­szesen 11.5 millió forint ér­tékű jutalmat osztottak ki az ünnepre. 1 Egv régen vajúdó kérdés végre a helyére kerül. Örömmel tudósíthatunk ar­ról. hogv az évek óla húzó­dó üdülőszövetkezet építé­sét most már.íiaícban el­kezdik, mindenféle jogi. bü­rokratikus és egyéb aka­dály elhárult A MÉSZÖV felhatalmazta a Ccoptouris­tot. hogy szeptember 30-tól országosan hirdesse meg az íj ¡szegedi üdülőszövetkezet szervezését. Váriák tehát a tagokat, de a MÉSZÖV la­kásszövetkezeti titkárságán már fogadják a jelentkező­ket. Az elmúlt hónapokban lapunk előfizetői annyi üdülőépítésről olvashattak, hogy ennek az ügynek az útvesztőiben talán nem is tudnak eligazodni. Máius­ban ismertettük a SZOT gyógyszálló építésének kö­rülményeit. A félreértések elkerülése miatt, most hang­súlyozzuk. hogv ez az üdü­lőszövetkezet egy másik vál­lalkozás. A SZOT-szállónak a helye a Dohány, a Janko­vics és a Gyapjas utca által határolt terület, amelvet a buldózerek már simára bo­rotváltak. Az utóbbi építke­zés színhelye néhány méter­rel távolabbra esik. Az üdü­lőszövetkezet alapozását a Középk'köf.ő sor és a Kállay utca sarkán kezdik, ahol az 4 úttörőtábor volt és arpit már szintén lebontottak. Ta­nulmánytervet már két év­vel ezelőtt készített a buda­pesti SZÖVTERV és az épü­let fotóját korábban bemu­tattuk. A végleges kiviteli tervet is ugyanez az intéz­mény készíti. Időközben a szegedi DÉLTERV készségét fejezte ki a tervezésre. de a két cég közötti versenyt a pestiek azzal nyerték meg. hogy elkepzelés iik takaré­kosabb üzemelést biztosít. A Cooptourist részvétele ebben a vállalkozásban azt garantálja, hogv Szeged be­Icapcsolódik ar. üdülőszövet­kezeti mozgalomba. Ugyan­is az elmúlt évtizedben a szövetkezeti üdülők elsza­porodtak az ország legszebb helyein és a TI za-parti vá­ros eddig kimaradt az ilyen jótéteményből. Aki tehát beszáll a szegedi építkezés­be. az jogot szerez arra is, hogy bárhol, bármelyik szö­vetkezeti üdülőben is pi­henhessen. A működési for­ma a következő: Szegeden qz első ütemben 108 szoba, vagy ahogy hivatalosan ne­vezik, lakóegyséq készül el. Nem is heives a szoba elne­vezés, mert mini apartma­nokat alakítanak ki. Az egv és másfél szobákhoz fürdőszoba is tartozik. Aki leszurkolja a 10C—120 ezer forintot, az résztulajdonos lesz és minden évben 28 napig nyaralhat. Ha pedig kedve úgv tartja és a szege­di nyaralást megunja, akkor a Coop-Hotel hálózathoz tartozó bármelyik szállodá­ban foglaltathat helyet. Az üdülőegység egyúttal szál­loda is lesz. mert két hó­napig a Cooptourist hotel­ként működteti. A túráz-1 rriusból >' befolyt összegből üzemeltetik az épületet, fe­dezik a karbantartást. Va­lószínű, hogy a működési költség ezért nagyon ala­csony lesz és a résztulajdo­nosok jelentős pénzt meg­takaríthatnak. Az előzetes érdeklődők­ből már évekkel ezelőtt sem volt hiány. Hiszen nagyons sokan szeretnének viszony­lag kis összegért a Tisza­parton egy nagyszerű nva„ ralóhoz jutni, ami örqkölhe-' 1ö, átruházható, nem esik tulajdonkorlátozás alá. mert ilyenből bármelyik család­nak több is lehet. Elsősor­ban a városból elszármazott emberek keresik szülőhe­lyükkel ilv módon is a kan­csolatot. Ám nem lehet el­feledkezni arról, hogy a sze­gedi üdülők nemcsak a ter­málvízzel vonzzák majd ide a turistákat. hanem olvan szórakozási, művelő­dési és kulturális adottsá­gokkal is. melyeket kisebb üdülőközpontok jellegük miatt sem kínálhatnak. Szakemberek szerint a SZOT gyógyszálló és az üdülőszövetkezetek átadása után Szeged jelentősen tért hódít az idegenforgalomban és elnyerheti az üdülőváros címet. Nem utolsó kérdés, hogv az üdülők városképileg ho­gyan illeszkednek az újsze­gedi épületegyüttesbe. Biz­tató a tanulmányterv, nem lesz a Tisza-parton egy nyo­masztó betonkolosszus, ami doboz, vagy torony formá­jában lehervasztaná a vá­rosszépítők és városlakóié kedélyeit. Ahogy duzzad majd a szövetkezetiek tábo­ra, a gazdálkodással egye­nes arányban épülnek az új hídfőnél a teniszpályák, uszoda, szauna, szórakozta­tó.. szolgáltató intézmények. Grandiózus elképzelésekből eddig sem volt hiány. de most már o kivitelezés kö­vetkezik. H. M. Űj Tizenkétféle rnkorréna-betakarítn génét mutattak bc a szekszárdi MEZŐGÉP Vállalatnál. Öt gép teljesen ú.t gyártmány közülük az RTA 602-es csehszlovák kooperáció­ban készül. Prototípusát először láthatták az érdeklődőit (képünkön). «

Next

/
Oldalképek
Tartalom