Délmagyarország, 1984. március (74. évfolyam, 51-77. szám)

1984-03-25 / 72. szám

Vasárnap, 1984. március 25. 7 H)\s\l I KI Előnevelt paradicsom- és paprBkapaJánta eladd. — Szeged. Rózsa Ferenc sgl. 90/B. Dobf elszerelés eladd. — Tel.: 16-691. S 100-as mo—r, felújí­tott állapotban, olcsón eladd. Érd.: Szeged, Cs6 tr 6/B IX. 27. Betonkeverő gép eladd. Érd.: 15 órától, Üjszc­ged. Küköllőf u. 8. Szemelj gépkoesl-utáníu­tó, 1 éves, tárcsafékes, ponyvás. 260x 160-as mé­rető eladd. Mihálytelek. Fehérpar; ü. 65. X Kitűnő állapotban levő Votsfcwagcn 1302-es el­adó. A ró 320—D-íiez motorfelújító készletet, valamim Multtkar mun­kagépe (4 hengerese!) vásárolnék. Szeged, Szn­badsaitó u. 19. Tel.: 10-802. Vattacukor-készítő gép és csőnakszállitd utánfu­tó eladd. Szőreg, Magyar út 218. * 70 férőhelyes nyül'ketree bnetetőve! olcsón eladd. Hódmezővásárhely, Re­kettye u. 24. Nyári, téü dánnyemagok és 100 db melegégy.i ab­lak eladó. Rúzsa, Zalka u. 10. 100 MB méhcsalád lép« ken eladd. Sípos látván, Kistelek, Csillag u. 13. Üjszcgeden, áprilisban induld 3 lakásos, angol típusú társasházba társa­kat keresünk, 115 m2-es és 170 mt-es lakásokra. Elvi építési engedély van. Érd.: Szeged, Ná­das u. 13. I. 4. Marosi Péter. X Kétszobás, 53 m+-es, tég­leblolükos.' loggiás, gáz­fűtéses II. emeleti szö­vetkezeti lakás eladd. Budapesti krt. 10/C. 11. Másfél szobás, erkélyes, 47 mt-es szövetkezeti la­kás 100 000 Ft OTP-át­vállalással eladd. Ma­gony Jdzsef. Retek u. 25/A. VI. 16. 2 + 2-es, garázsos taná­csi lakásomat elcserélném magánházra OTP-átválIa­lással. „Nagy kert — 289 412" jeligére a Hir­detőbe. újszegeden. Fürj u 57. sz. alatt építési telek­ingatlan 4 lakásos tár­sasházra szóló elvi épí­tési ongedéllyel eladó. — Érd.: 4. sz. Ügyvédi Munkaközösség, 2. szoba. Tel.: 12-845. Ket család részére is al­kalmas családi ház eladd. Mihálytelek, Rosta köz 2 Érd.: mindennap. Sándorfalva, Cslbafában 270 n-öl magántulajdonú hétvégi kert sürgősen el­adó Érd.: Szeged, Cső u. 6/B. IX. 27. Hál eladó Forráskút. Felszabadulás u. 12., ugyanoet Pannónia moto­ros kietTaktor utánfutó­val. Kétszobás, földszintes, össakőtnfortos lakás üre­sen hosszabb Időre ki­add. „Készpénz 4971" jeligére a Sajtóházba. LAK AS. I leveretnem 2 +1 szobás hallos. 65 m+es. Északi •városrészben levő szövet­kezeti lakásomat, 2 ki­sebbre. vagy egy másfél szobás szövetkezeti lakás­ra + ráfizetést kérők. Sürgős 8124" jeligére a Sajtóházba. Sándorfalva. Kővágó dű­lőben hétvégi kert eladó. Érd.: Szeged, Garam u. I/B. IV. 12.. esti órák­ban. Téglablokkos belvárosi lakást keresek., kb. 500 ezer Ft kp. + OTP át­vállalással. „Második emeletig 8168" jeligére a Sajtóházba. f+2 szobás. OTP-lakás eladó. Érd.: Szeged, Ga­ram u. 1/B. IV. 12., esti órákban. • 2,5 szobás, enkélyes, OTP-lakás eladó, vagy magánházra cserélném. Minden megoldás érde­kel. Érd.: Cső u. 6/B. IX. 27. Budapesti kakasra cserél­jük szegedi 3 szobás. I. emeleti öröklakásunkat. „Tanácsi k lehet — 289 066" jeligére a Hir­detőbe. Kétszobás. szövetkezett lakásunkat elcseréljük másfél szobás tanácsra. ..Értékráfizetésse! 4782" jeligére a Sajtóházba. Vajda u.cal II. cm két­szobás. erkélyes. 55 m2­os szövetkezni lakásun­kat 400 ezer kp 150 ezer OTP-vei eladd — „Augusztus 5000" jelige­re a Sajtóházba. újszegeden Létszintes, te­tőtér-beépítéses család) ház. félkész állapotban eladó. 1.5 szobás. OTP-s lakást beszámítok. — „Fürj u. 4860" jeligére a Sajtóházba. X Kertes kis magánház el­adó. Szőreg. Pálya tér 31. Érd.: azombaton, va­sárnap. Szőregi 3 szobás családi házat kerttel cserélünk másfél szobás lakásra és garázsra. Érd.: 1. sz. Ügyvédi Munkaközösség, l. esn. 10. 11-681. 14— 16 óAig. % Üjszcgeden 945 m2 épí­tési telekingatlan eladó. 3 lakásos angol tfpusú társasházra elvi építési engedély van. Érd.: Für­ge jdzsef né, Szeged. Ba­ross L. u. 2/B. II. 6. (XVIII, B.) Kizárólag: 16—1« óráig. 18-494. te­lefonon. x Szugolyban, jól kezelt 4 kis lánc szólő-gyüsnölcsös, illetve puszta föld (vetés­re előkészítve) eladó. — Érd.: Kiszombor, Zrínyi u. 2. Eladó kiskert újszeged. Kendergyir után, 170 négyszögöl. Érdeklődni: Akácfa u. 1/B. 12 őrá­tóL Tápéhoz 2 km-re bOO n­öt kert eladó. 80 000 Ft. „Múúthoz köze! 4999" jeligére a Sajtóházba. Sziksósfürdőhöz közel 249 n-öl új osztású, gyümölcsfával betelepí­tett zárt kert eladó. Szil­iért sor 4,A. X. 30. — (Tarján 417.) x Keresem azt a független, elvált vagy özvegy nő is­meretségét házasság cél­jából, aki nem maga­sabb 168 cm-nél és nem idősebb 42 évesnél. Ker­tes család) házzal ren­djelkezem. Anyaglak nem érdekelnek. Teljes bemu­tatkozó leveleket várok. Biztos diszkréció. — „őszinteség 8200" jel­igére a Sajtóházba. 54 évws, 160 cm magas, szőke, intelligens nő la­kással, várja művelt, elegáns, független, lehe­tőleg autóval rendelkező férfit levelét házasság céljából. „Evelyn 6051" jeligére a Sajtóházba. 170 cm magas. 2« évei elvált építésztechnikus nő vagyok. Megismerkednék kb. 180 om magas, sző­ke. vagy szőkésbarna, ko­moly intelligens férfival 38 éves korig, házasság céljából. Csak fényképes levelekre válaszolok. — .. Utazó skedvelők előny­ben 492ó" jeligére a Sajtóházba. 180 cm magas, barna ha­jú. elvált, érettségtzett fiatalember megismerked­ne 30 éves korig hölgy­gyei. házasság céljából. Gyermek nem akadály. „Fél lakás 8209" jeligére a Sajtóházba. Egy reményt vesztett, el­vált férfi. 170 cm ma­gas. barna hajú. 41 éves szakmunkás keresi kor­ban hozzáillő hölgy, vagy elvált asszony tár­saságát, házasság céljá­ból, 35—40 évesig. Egy gyermek nem akadály. „Tavasz 4869" jeligére a Sajtóházba. Középkorú, jő megjele­nésű. teljesen független, szerény és rendes asz­szony, hasonló férfi vá­laszát várja, házasság céljából, 59 éves kortól 64 évesig. Csak pontos címre válaszolok. „Egy­másért 4886" jeligére a Sajtóházba. Alföldi városban élő, negyvenes, 167 cm ma­gas. fiatalos, barna hajú, vékony, kisportolt, nem dohányzó. zeneszerető, gyakorlatias, diplomás, jó jövedelmű, független alkotó művész keres olyan, lehetőleg diplo­más, alacsony, nagyon csinos, filigrán, arányos, nőiiesen sportos, egészsé­ges, szép, karakteres ar­cú. lehetőleg barna, hosz­szú hajú. kedves. Önzet­len, családszerető felesé­get. ak) szereti a termé­szetet, az utazást, lelke­sedik minden szépért, ér­tékeli a művészetéket, esetleg művel) is vala­melyik ágát, szereti a szép művészetet és a ko­moly zenét is, hozzám költözne, szeretne csalá­dot és kb. 25—32 éves. Csak fényképes, kézzel írott leveleket, várok. — „Művészet, szerelem — 4885" jeligére a Sajtó­házba. 22 éves, 170 cm magas, érettségizett, komoly gondolkodású. vidám életvitelű, békés családi életre vágyó fiatalember megismerkedne. cslno&, korban hozzáillő lánnyal, házasság céljából (lakás, kocsi, hétvégi telek van). Fényképes levelet várok. Kalandorok kíméljenek. „Tavasz 4719" jeligére a Sajtóházba. 38 éves elvált, egy gyer­mekes asszooy megts­merkedne lakással ren­delkező, független. In­telligens férfival 45 éves korig, házasság céljából. „Kocsival rendelkezők előnyben 4873" jeligére a Sajtóházba. 27 éves, 167 cm magas, vidéken élő, minden ká­ros szenvedélytől mentes, családcentrikus, szemüve­ges szakács szakmunkás rendezett anyagiakkal, társaság hiányában ez­úton keresi korban hoz­záillő, kedves modorú, egyszerű, házias leány ásmeretségét, házasság céljából. Fényképes leve­lek előnyben. „Nyári es­küvő 4884" jeligére » Sajtóházba özvegyember házasság céljából megismerkedne 40—46 éves korig, sze­rény, egyszerű nővel. — „Ipoly 8135" Jeligére a Sajtóházba. 182 cm magas, sportos fiatalember keresi leány, vagy elvált asszony isme­retségét házasság céljából, 34 éves korig. Gyermek nem akadály. „Tavasz 4733" jeligére a Sajtó­házba. Korosztályonkénti kirán­dulást szervez a „Nap­fény" Társkereső, Sze­ged, Irinyi jános u. 10. (Tápé legelején.) Csü­törtöktől szombatig 16— 19 óráig. 39 éves, 167 cm magas, elvált szakmunkás férfi vagyok. Megismerkednék szerény özvegy, vagy el­vált a«zonnyal, kölcsö­nös szimpátia esetén há­zasság céljából, 36 éves korig. Egy gyermek nem akadály. „Sárga rózsa — 8093" jeligére a Sajtó­házba. Férjet keresek elvált, vagy özvegy személyében. Én 50 éves. 154 cm ma­gas, őszeabarna hajú, el­vált asszooy vagyok. Bízz abban, liogy min­dent leltet újra kezdeni. „Tavasz 289 233" jel­igére a Hirdetőbe. 4!—48 évesig é telisé gi­zett, vagy szakképzett magas férfi barátságát keresem házasság céljá­ból . „Jogosítvány — 289 277" jeligére a Hir­de'.óbe. Megismerkednek házas­ság céljából olyah 40— 55 év közötti hölggyel, aki engem és családo­mat megbecsülné és la­kásomba jönne. Vidéki leveleket is várok, és pontos cmrre válaszolok. „Őszinteség 289 1 73" jel­igére a Hirdetőbe. 36 éves, 170 cm magas, rendezett körülmények között élő diplomás nő igényes férfi ismeretsé­gét keresi /házasság cél­jából. 1—2 kiskorú gyer­mekét egyedül nevelő — bemutatkozó levelét is várom. „Tartalmas kap­csolat 289 175" jelisé­re a Hirdetőbe. Szerény, 40 éves, 165 cm magas, fizikai dolgozó férfi megismerkedne ko­moly, elvált vagy öz­vegy hölggyel. Lakásom van. „Hóvirág 289 131" Jeligére a Hirdetőbe. 45 éves, lakással rendel­kező elvált asszony be­csületes. józan életű tár­sat keres házasság cél­jából. „Lila orchidea — 289 257" jeligére a Hir­detőbe. 23 éves fiú, magányos, humán érdeklődésű, füg­getlen lány ismeretségét keresi. „Házasság — 289 355" jeligére a Hir­detőbe. ÉG YKB Négyszemélyes lakó­kocsit bérelnék július 19­tői 30 napra. „Görögor­szág 4990" jeligére a Sajtóházba. Főiskolai magyar—föld­rajz szakra felvétel) vizs­ga előkészítéshez korre­petáló tanárt (nőt) kere­sek. Sürgős választ: Bí­ró Imre, Szekszárd, Mun­kácsy u. 26. kérek. Kölcsönzés: túra-, mű­szaki cikkek. Makó, Kossuth u. 45/B. Nyílva: 15—19 óráig. Lakókocsi, sátras utánfutó, sátor, egyéb túrafelszerelések, rotátor, teherutánfutó, motoros permetező, komplett Öntözőberende­zés. dughegymát szóló vetögép. betonkeverő, kész zsaluanyag — elő­jegyzés. x A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gazdasági Igazgatósága pályázatot hirdeti beruházási osztályvezetői állás betöltésére Feltételek: okleveles építész, vagy építészmérnöki képesítés, 5 év vezetői és betuházói gyakorlat Jelentkezni írásban, az önéletrajzot a SZOTE önálló személyzeti osztály (Szeged, I.enin krt. 107.) címére kérjük beküldeni. A pályázat beküldési határideje: 1984. április 30. Végző« egyetemista kor­repetálást vállal matema­tikából. fizikából. Imeo­zív feladatmegoldás. — „Többen olcsóbb 8087" jeligére a Sajtóházba. Szamócapalánta Gorella fajta 3 Ft/db kapható, postán utánvétellel Kiás Sándor, Makó, Kálvin n. 18/B. Fiatal nő hétvégeken bármilyen munkát el­vállalna. „Megbízható — 289 397" jeligére a Hir­detőbe. Egymás megbecsülésén és segítésén alapuló házas­ság céljából keresi 38 éves, egy gyermeket ne­velő. lakással rendelkező vezető beosztású nő, 40— 45 év közötti, magas, legalább középfokú vég­zettséggel rendelkező férfi ismeretségét. „Most valósággá válhat 8169" jeligére a Sajtóházba. Megismerkednék 170— 180 om magas, 45—48 éves. intelligens, nem do­hányzó férfival, aki bol­dogan lenne szerető férje egy 40 éves özvegyasz­szonyuak. „Fehér orchi­dea 8115" jeligere a Saj­tóházba. A VOLÁN 10. sz. Vállalat Teherforgalmi üzemegysége vállalati költségen saját szükségletére 1984. évben folyamatosan szervez személy- és tehergépjármű-vezetői tanfolyamot A tanfolyam ideje három hónap, melyre havi 3000 Ft fizetést biztosítunk. Tanfolyami részvétel feltételei: , — 8 általános iskolai végzettség, — 18 év betöltése. Továbbtanulási lehetőség, szakmai továbbképzés biztosított. Jelentkezni lehet: Teherforgalmi üzemegység munkaügyi csoport Szeged, Bakay N. n. 48. MI MftG MINDIG VÁSÁROLUNK (INTÓL! Műtárgy­felvásárlást rendezünk március 27—28-án Szegeden, a Dugonics téri Lakberendezési Áruházunkban Centrum hétfő 20 százaiékos árengedmény Rollerek ég robogók a földszinten, a vegyes«, ruosztálytmkost (amíg a joészüet tart). Tenisztanfolyam! A Szegedi Tömegsport Egyesület kezdők és hatadók részére az újszegedi kisstadionban április 1-től október te-t­tanfolyamot szervez. Jelentkezni az újszeged! sportcsarnok fsa, 12-«» szobájában murokanapatoosi I—1« óráig vagy a 18-331-es teve ionon, a EpartszerveaSmél. Ipari szövetkezet tmk-műhelyé­be pneumatikában jártas és ál­talános lakatosokat, valamint raktári betanított munkáso­kat vesz fel. Jelentkezni: Me­dikémia Vegyi, Gumi- és Mű­anyagipari Szövetkezet. Szeged, Cserepes sor 38. szám alatt. X Ipari szövetkezel közgazdasági egyetemi, pénzügyi és számvi­teli főiskolai. vagy mérlegké­pes könyvelni oklevéllel és számviteli, vagy szervezői gya­korlattal rendelkező munkatár­sat keres felvételre, önálló üzem­gazdasági csoport vezetésére. A pályázatokat részletes önéletrajz­zal kérjük beadni „Sokoldalú 784 12" jeligére a Sajtóházba. X A Szövetkezeti Szállítási és Szolgáltató Vállalat, Szeged, Fo­nógyári út 6. férfi nyugdíjas portasokat vesz fel. X Üzletszerzőt jó kereseti lehe­tőséggel felveszünk. Szegedi Fénvképész Szövetkezet, Szeged, Kárász u. 7. x Azonnali belépéssel knnyha­lányt felveszünk. Jelentkezni: Siketek Altalános Iskolája, Sze­ged, Bécsi krt. .38. x A Szegedi Állami Gazdaság felvételre keres kiibekházi ke­rületébe közgazdasági szakkö­zépiskolai végzettségű adminiszt­rátort. Fizetés megegyezés sze­rint. gyakorlattól függően. Je­lentkezni: a gazdaság központ­jának (Szeged. Fürj u. 51.) sze­mélyzeti osztályán. x A Volán Hl. s'z. Vállalat felvé­telt hirdet kereskedelmi önálló osztály vezető-helyettesi munka­kör betöltésére. Alkalmazás fel­tételei: felsőfokú szakirányú egyetemi, vagy főiskolai végzett­ség és 5 éves szakmai gyakorlat. Fizetés a kollektív szerződésben előírt feltételek szerint. Jelent­kezéseket részletes önéletrajzzal és az eddig betöltött munkakö­rök felsorolásával kérjük a sze­mélyzeti és oktatási önálló osz­tályra beküldeni (Szeged, Baka.v N. u. 48-i. x A bordányi Flőre Szakszövet­kezei az építő brigádjába (elvesz kőműves szakmában jártas áes szakmunkást. Követelmény: szakmunkás-bizonyítvány és leg­alább 5 éves gyakorlat. Fizetés: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: a központi majorban Pa­taki András műszaki ágazatve­Munkaalkalmak zetőnél vagy az építésvezető­nél. " Pályázatot hirdetünk Csongrád és Bács-Kiskun megyében levő sörkirendeltségeinknél kirendelt­ség vezető-helyett esi munkakör be.öllésére. Pályázati feltétel: felsőfokú, vagy középfokú élel­miszeripari vagy kereskedelmi végzettség, középfokú vagy alap­fokú politikai végzettség, és bün­tetlen előélet. A pályázatokat részletes önéletrajzzal a követ­kező címre kérjük beküldeni: Kőbányai Sörgyár, Budapest X„ Jászberényi u. 7—11. Budapest 10. Pf. 43. 1487. Miklós Akos ér­tékesítési osztályvezető. x A Csongrád megyei Sütőipari Vállalat felvételre keres belső ellenőrt. Mérlegképes könyvelői tanfolyam és 7 éyos gyakorlat szükséges. Jelentkezni lehet: Szegeri, Török u. 8., személyzeti osztály. x Szakoktatókat „B" jármü­kategóriás képzéshez, mellékfog­lalkozás keretében alkalmazunk. Jelentkezni: Autóklub oktatás, Kossuth L. sgl. 112. Tel.: 14-168. A Csongrád megyei Sütőipari Vállalat felvételre keres gyakor­lattal rendelkező gyors- és gép­írót. Jelentkezni lehet: Szeged, Török u. 8., személyzeti osz­tály. x A XI. Autójavító Vállalat fel­vételt hirdet autószerelő, karosz­szérialakatos, Ívhegesztő, eszter­gályos, marós, köszörűs, prés­gépbeállító szerszámlakatos, autófényező szakmunkás, autó­fényező és udvaros segédmun­kás munkakörökbe. Jelentkezni: munkaügyi csoportnál, Szeged, Vásárhelyi Pál u. 4. x A Tisza—Maros-szög Tsz, Sze­ged-Szóreg felvételre keres vas­esztergályos szakmunkást. Érd. leltet: a termelőszövetkezet ve­zetőjénél. Cím: Tisza—Maros­szög Tsz, Szegcd-Szoreg, Szerb u. 59. x A Szegedi Eliker Vállalat ope­rátort keres, a Szeged, Hid u. 2. szám alatt üzemelő számitóköz­pontjába. Erd. lehet: a számító­központban, vagy a 12-970-es te­lefonon. x Szakács (nő), fözőnő, kézilány, konyhalány, felszolgáló, takarí­tó, udvaros, mentőőr, csónak­mester munkavállalókat kere­sünk Budapest. Római parti, ge­recsetetöi, visegrádi, balatoni üdülőinkbe időszakos munkára, munkásszállás bizlositasa mel­lett. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk nyugdijuk teljes meg­hagyása mellett. Jelentkezni sze­mélyesen a Fővárosi Tanács központi ügyeleti helyiségében <V„ Városház utca 9—11. föld­szint 10—13 óráig), vagy levél­ben az „1840 Városház utca 9— 11., üdülési osztály" X A Szegedi Patyolat Vállalat fel­vételt hirdet csőszerelő, lakatos, festő, villanyszerelő, fütö, üzleti vállalónő, jelöld, vasalói, deta­sáló (folttisztító), valamint gép­járművezető munkakörbe. Je­lentkezni: Szeged, Fonógyári út 4. X A K SZ V Üjszegedi Szövőgyár felvételre keres három műszakos munkarendbe vízminőség-vizs­gáló laboránst és K—3-as kazán­kezelőkét. Jelentkezni lehet: KSZV üjszegedi Szövőgyár mun­kaügyi osztályának munkaerő­gazdálkodási csoportiánál. Sze­ged, Alsó Kikötő sor 11. X A Szegedi Közlekedési vállalat felvételre keres forgalmi osz­tályvezető-helyettest, forgalmi oktatót, szerkesztő-műszaki raj­zolót és gépkönyvelőt. Követel­mény: felsőfokú, illetve közép­fokú szakirányú képesítés. Je­lentkezni lehet: Szeged, Zrínyi u. 4—8. sz. alatf. a személyzeti és oktatási vezetőnél. X Az Alföldi Bútorgyár felvesz közgazdasági érettségivel férfi munkaerőket raktározási és lel­tárellenőri munkakörbe, Szeged. Cserzy M. u. 11. X Az Alföldi Bútorgyár felvesz kárpitost művezetőnek és autó­szerelőt. Szeged, Cserzy M. u. 11. X Az Ikarus szegedi gyára felvé­telre keres elektromostargonca­szerelót. férfi-női betanított mun­kásokat és vegyésztechnikust. Jelentkezni lehet: Ikarus szege­di gyára munkaügyi osztály, Szeged, Fonógyári út 9. X Autószerelő szakmunkást, hi­vatásos gépkocsivezetői jogosít­vánnyal felveszünk. Erkölcsi bi­zonyítvány szükséges. Erd.: Merkúr, Szeged, Vásárhelyi P. u. 4. szám alatt. A SZESZ felvesz makói építés­vezetőségére kőműveseket, se­gédmunkásokat, kubikosokat, fűtésszerelőket és n kat. gépko­csivezetőt. Jelentkezni: Makó, Szt. István tér 22. Felveszünk szakképzett és be­tanított szakácsot és kézilányt. Jelentkezni az Utasellátó Vállalat 91. sz. üzemben. Szeged, Nagy­allomáson az üzletvezetőnél. A Szegedi Városgazdálkodási Vállalat szegedi munkahellyel felvesz épületgépészt, energeti­kust, munkavédelmi előadót, gép- és gyorsírót részmunkaidő­ben. autószerelő, épületbádogos, esztergályos, kéményseprő, kő­műves, lakatos, villanyszerelő szakmunkásokat, raktárkezelőt, nehézgépkezelöt UN rakodógép­re, ételkiosztö-takarítónőt, virág­kihordót és segédmunkásokat. Jelentkezni: a vállalat telephe­lyén, Pacsirta u. 1. sz. alatt. X A Volán 10. sz. Vállalat köz­pontja felvételt hirdet belső el­lenőri munkakör betöltésére. Olyan árufuvarozási gyakorlattal rendelkező munkavállalók je­lentkezését várjuk, akik egyete­mi vagy főiskolai végzettséggel rendelkeznek. Bérezés gyakorlati Idő függvényében, a kollektív szerződés szerint. A jelentkezé­seket részletes önéletrajzzal és az eddig betöltött munkakörök felsorolásával kérjük a személy­zeti és oktatási önálló osztályra beküldeni (Szeged. Bakay N. u. 48.). X A Csongrád megyei Vendéglátó Vállalat cukrászüzemébe raktá­rosokat. szakképzett és betaní­tott cukrászokat, valamint segéd­munkásokat veszünk fel. Érdek­lődni lehet: a cukrászüzem ve­zetőjénél (Szeged, Honvéd tér 5 B.) lehet. X A Szegedi Patyolat Vállalat fel­vételt hirdet kontírozó könyve­lni munkakörbe. (Követelmény: közgazdasági technikumi érett­ségi.) Jelentkezni: Saeged. Fonó­gyári út 4. X Kórház-rendelőintézet felvesz betanított férfi munkaerőt moso­dai gépkezelőnek. A munkakör egy műszakos. Jelentkezni lehet a munkaügyi osztályon, Kossuth L. sgt. 42. x Felvételre keresünk élelmezési osztályunkra női kisegítőket. Je­lentkezni lehet: Kórház-rendelő­intézet munkaügyi osztálya, Kos­suth L. sgt. 42. x A Kazánjavító Kisszövetkezet (Szeged, Dorozsmai út 8.) felvé­telre keres 1 tonnás kocsijára gépkocsivezetőt. x A szegedi Móra Ferenc Tsz felvesz portásokat, udvarosokat. Jelentkezni lehet: Kiskundorozs­ma. Szilva utcai telepünkön, Sándor Péterné gondnoknál, munkanapokon 8—14 óráig. x A szegedi Móra Ferenc Tsz felvételre keres betanított ba­romfigondozókat, valamint elekt­roműszerészt, villanyszerelőt, je­lentkezni lehet: Béketelep, Régi posta utcai üzemegységünkben, Strifler Györgyné ágazatvezető­nél, 8—14 óra között. • x A sándorfalvi Magyar—Lengyel Barátság Tsz felvételre keres műszaki főágazatába autószere­lőket, állattenyésztési főágazatá­ba baromfigondozókat (73-243 te­lefon), valamint ipari főágaza­tába textil szakmában jártas, varrni tudó dolgozókat (73-202 telefon). x A Szegedi Orvostudományi Egyetem energetikai osztálya felvételt hirdet gyakorlattal ren­delkező energetikus részére. Je­lentkezni: személyesen az ener­getikai osztályvezetőnél. x A FOKA Tiszai Vízépítési Üzemigazgatóság felvételre ke­res esztergályost, hegesztőt, mo­torszerelőt változó munkahelyre. Jelentkezni lehet: Tápé, Berety­tyó u. 2. sz. alatt, a műhelyve­zetőnél. Fizetés megegyezés sze­rint. x A FOKA Tiszai Vizépftési Üzemigazgatóság felvételre keres gépíró-adminisztrátort, Szeged. Északi városrész 302. szám alatti munkahellyel. Jelentkezni lehet a fenti rímen, az Uzemigazgató­nál. Fizetés megegyezés sze­rint. *. /sr SLÁGER BUTIK új ajánlata — Import pólók, — hímzett blúzok, aootlcnyák, — vásBon- és géz­raháér. — Ttószonmrilétvyiek, blézerek nagy választékban. Nap mint nap a SLÁGER BUTIKBAN! "HACVA«vnAI Iparvállalat reklámfotóit készítéséhez modelleket keres Minden fényképpel eOátott írásos jelentkezésre vaja­szolunk. „Tavasz 819/12" jeligére a Sajtóházba. Közlemény Értesítjük a Lakosságot, hogv 1984. március 2«-an 7 oratól IS óráig Kiskundoi-ozsman. a Fe.­szabadúlás utcaban a templomtól a Kut utcáig hálózatépítési mun­kák miatt áramszünet Lesz. Fo­gyasztóink szíves elnézését kert a DEM ASZ Déli Kirenoeitsege.

Next

/
Oldalképek
Tartalom